Skoči do osrednje vsebine

Le uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin daje zdrav, kakovosten in visok pridelek, hkrati pa prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja. Uradno potrjen semenski material je pridelan in pripravljen za trženje po predpisanih postopkih in metodah ter pod uradnim nadzorom organov, pristojnih za uradno potrjevanje semenskega materiala.

Z naknadno kontrolo semenskega materiala se preverja ustreznost uporabljenih postopkov in metod uradnega potrjevanja. Naknadna kontrola potrošnikom zagotavlja, da semenski material, ki se trži v Sloveniji, izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin je uradni postopek, ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo.

Postopek uradnega potrjevanja se izvaja za:

 • seme poljščin (žita, krmne rastline, pesa, oljnice, predivnice),
 • seme zelenjadnic,
 • semenski krompir,
 • material za vegetativno razmnoževanje trte,
 • razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin in hmelja.

Uradno se lahko potrdi semenski material sort, ki so uradno vpisane v sortno listo ali zavarovane vsaj v eni državi članici in ki imajo uradni opis sorte.

Za uradno potrditev mora semenski material izpolnjevati zahteve, predpisane za posamezno kategorijo semenskega materiala z odgovarjajočim pravilnikom o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Pogoji za uradno potrditev so predvsem:

 • primerna sortna pristnost in čistost semenskega posevka ali nasada,
 • ustrezno zdravstveno stanje rastlin v semenskem posevku ali nasadu,
 • ustrezno zdravstveno stanje partij semenskega materiala pred trženjem,
 • vitalnost in ustrezne dimenzije oziroma kalibraža semenskega materiala, v primeru semena pa tudi primerna tehnična čistota in kalivost.

Postopek uradnega potrjevanja vključuje:

 • uradne preglede, vzorčenja in testiranja rastlin v semenskih posevkih in nasadih,
 • uradne preglede, vzorčenja in testiranja partij semenskega materiala pred trženjem,
 • izdajo uradnih etiket in
 • uradno označevanje pakiranj semenskega materiala z uradnimi etiketami oziroma uradni nadzor nad označevanjem.

Semenski material, ki izpolnjuje predpisane zahteve, se uradno potrdi v eno predpisanih kategorij ter označi z uradnimi etiketami.

Katergorije semena poljščin in zelenjadnic ter semenskega krompirja:

 • pred-osnovno seme,
 • osnovno seme,
 • certifiricano seme ali certificirano seme 1. množitve ali certificirano seme 2. množitve,
 • trgovsko seme,

Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin in materiala za vegetativno razmnoževanje trte:

 • izvorni material,
 • osnovni oziroma bazni material,
 • certificiran material.

Uradne etikete so predpisane barve, pri semenu poljščin in zelenjadnic ter semenskem krompirju pa tudi predpisane velikosti. Na uradnih etiketah morajo biti navedeni predpisani podatki.

Uradno potrjevanje - izjeme

Semenski material sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se lahko uradno potrjuje, tudi če še nima uradnega opisa sorte. V tem primeru mora dobavitelj prijavi v uradno potrjevanje priložiti svoj opis sorte ter organu za potrjevanje dostaviti vzorec semena sorte.

Uradne etikete, ki jih izda organ za potrjevanje, so oranžne barve, na njih pa mora biti obvezno podatek, da sorta še ni vpisana v sortno listo.

Uradno se lahko potrdi tudi seme poljščin in zelenjadnic, ki glede kalivosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev, če bo seme namenjeno za nadaljnje razmnoževanje za pridelavo nižjih kategorij semena.

Uradne etikete so v tem primeru enake barve kot so predpisane za ustrezno kategorijo, dodatno pa se na njih navede podatek o dejanski kalivosti semena.

Javna pooblastila organom za potrjevanje in imenovanje laboratorijev

Za vodenje postopka uradnega potrjevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin se organu za potrjevanje dodeli dodeli javno pooblastilo na podlagi 75. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Za pridobitev javnega pooblastila mora organ za potrjevanje izpolnjevati pogoje, določene s Pravilnikom o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Javno pooblastilo je dodeljeno:

 • Kmetijskemu inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin;
 • Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve sadik hmelja in za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semena poljščin in semenskega krompirja.

Testiranje vzorcev, odvzetih v postopku uradnega potrjevanja, lahko izvaja laboratorij, ki je imenovan na podlagi 76. člena Zakona o semenske materialu kmetijskih rastlin, in laboratoriji izvajalcev, ki imajo javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin.

Na podlagi Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin je za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin imenovan Semenski laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije.

Pregledi semenskih posevkov in vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom

Preglede semenskih posevkov in vzorčenja partij semena, ki se izvajajo v postopku uradne potrditve semena poljščin in zelenjadnic kategorije "certificirano seme", lahko na podlagi 22. a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin izvedejo imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.

Za imenovanje morajo pregledniki in vzorčevalci izpolnjevati pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom se prvič imenujejo za obdobje enega leta. Imenovanje se jim podaljša za 4 leta, če redno opravljajo preglede semenskih posevkov ali vzorčenja partij semena in če organ za potrjevanje pri uradnem nadzoru ne ugotovi nepravilnosti.

Imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom

Za opravljanje pregledov semenskih posevkov in za vzorčenje partij semena pod uradnim nadzorom so imenovani naslednji pregledniki in vzorčevalci:
Ime in priimek preglednika Prvo imenovanje Imenovanje  velja do Skupine kmetijskih rastlin, na katere se imenovanje nanaša:
Silva Burja 1. 1. 2018 31. 12. 2022      žita
Magdalena Dulić 1. 1. 2018 31. 12. 2022      žita
Boštjan Ferenčak     13. 5. 2008 25. 5. 2023      žita
Marjetka Jene 1. 1. 2018 31. 12. 2023      žita
Štefan Kranjec 2. 6. 2009 30. 9. 2024      žita
Maja Lazarevič 9. 5. 2008 25. 5. 2023      žita
Matjaž Ošlaj 1. 1. 2018 31. 12. 2022      žita
Darko Vernik 13. 5. 2008 25. 5. 2023      žita
Primož Titan 1. 1. 2018 31. 12. 2022      žita
Ime in priimek vzorčevalca     Prvo imenovanje Imenovanje  velja do Skupine kmetijskih rastlin, na katere se imenovanje nanaša:
Magdalena Dulić 20. 8. 2019 31. 12. 2024 žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice
Mojca Krašovec 1. 1. 2019 31. 12. 2023 žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Simon Pal 11. 1. 2010 11. 1. 2023 žita, krmne rastline, oljnice in predivnice
Marijana Pungartnik 3. 7. 2014 3. 7. 2023 žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Jože Verner 15. 12. 2008 31. 12. 2023 žita, krmne rastline, oljnice in predivnice
Janez Virag 31. 7. 2014 31. 7. 2023 žita
Janez Žižek 15. 12. 2008 15. 12. 2022 žita, krmne rastline, oljnice in predivnice

Podatki o pridelavi uradno potrjenega semena v Sloveniji

V skladu z 28. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin se vodi evidenca uradno potrjenega semena v Sloveniji na podlagi podatkov, ki jih posredujejo organi za potrjevanje v skladu z 22. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Pridelava uradno potrjenega semena poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2021 

Pridelava uradno potrjenega semena poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2020 

V letu 2020 je bilo v uradno potrjevanje prijavljenih skupaj 1.441,4 ha semenskih posevkov poljščin in zelenjadnic, kar je za 2,5% manj kot leta 2019.

Površine semenskih posevkov žit, ki tradicionalno predstavljajo največji delež semenske pridelave, so se v letu 2020 še povečale (z 958,5 ha na 1.008,8 ha) in so obsegale 70 % vseh površin semenskih posevkov. Obseg pridelave semena krmnih rastlin se je glede na leto 2019 nekoliko zmanjšal (s 194,9 ha na 175,4 ha), pomembno pa se je zmanjšal obseg pridelave semena oljnic in predivnic (z 290,9 ha na 229,3 ha oziroma za 21,2%) in zelenjadnic (s 3,4 ha na 2,1 ha oziroma za 34%). Ponovno so se zmanjšale tudi površine, namenjene pridelavi semenskega krompirja; v letu 2020 obsegale le še 25,9 ha (manj kot 2% vseh površin). Semenske pridelave oljnih buč v letu 2020 ni bilo, čeprav so se v obdobju od 2014-2019 pridelovale v povprečju na 3 ha letno.

Pridelava uradno potrjenega semena poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2019

V letu 2019 so pridelovalci prijavili v uradno potrjevanje skupaj 1.478,10 ha semenskih posevkov poljščin in zelenjadnic, kar je za 13,7% več kot leta 2018 in za 23,7% več kot v letu 2017. Obseg semenske pridelave se je s tem približal ravni iz let 2014 in 2015, ko je bilo v uradno potrjevanje prijavljenih nekaj manj kot 1.500 ha semenskih posevkov.

Semenski posevki žit tudi v letu 2019 zavzemajo največ površin (958,5 ha oziroma 64% vseh površin). Pomembno se je povečal obseg pridelave semena krmnih rastlin (več kot 2-krat). Semenski posevki krmnih rastlin tako s 194,9 ha v letu 2019 predstavljajo že 13% celotne semenske pridelave. Ponovno se je povečal obseg pridelave semena oljnic in predivnic (z 220,1 ha na 290,9 ha oziroma za 32%). Na novo je bila v letu 2019 zasnovana semenska pridelava bele gorjušice (na 55,3 ha). Površine, namenjene pridelavi semenskega krompirja, so se zmanjšale s 30,9 ha 29,1 ha, kar v letu 2019 predstavlja komaj 2% površin. Pridelavi uradno potrjenega semena zelenjadnic je bilo v letu 2019 namenjenih 4,60 ha, od tega oljnim bučam 1,24 ha.

Pridelava uradno potrjenega semena poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2018

V letu 2018 je bilo v uradno potrjevanje prijavljenih skupaj 1.299,50 ha semenskih posevkov poljščin in zelenjadnic, kar je za 8,7% več kot leta 2017, a še vedno manj kot v letih 2014, 2015 in 2016, ko se je obseg semenske pridelave gibal med 1.400 in 1.500 ha letno. Tudi v letu 2018 je bilo največ površin namenjenih pridelavi semena žit (73%). Semenski posevki oljnic in predivnic so zavzemali 17% prijavljenih površin, semenski posevki krmnih rastlin pa nekaj maj kot 7 %. Obseg pridelave semenskega krompirja je bil podoben kot v letu 2017 (približno 2,3% površin). Za razliko od preteklih let je bilo v letu 2018 prijavljenih več semenskih posevkov oljnih buč, vendar večina teh površin ni bila potrjena. Pridelava uradno potrjenega semena zelenjadnic pa je bilo ponovno zanemarljiva.

Pridelava uradno potrjenega semena poljščin in zelenjadnic v Sloveniji v letu 2017

Naknadna kontrola semena poljščin in zelenjadnic

Naknadna kontrola semena poljščin in zelenjadnic se izvaja z namenom, da se preveri, ali seme, ki se v določenem letu uradno potrdi oziroma trži v Republiki Sloveniji, izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

Izvajanje naknadne kontrole je obvezno na podlagi 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin in predpisi Evropske unije (EU) s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin.

V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan delež vzorcev semena, odvzetih v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, in določen delež vzorcev, ki jih odvzamejo inšpektorji pri nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin na trgu.

Vzorce semenskega materiala na trgu odvzamejo fitosanitarni inšpektorji pri rednem inšpekcijskem nadzoru. V nadzor so vključene vse partije semena, ne glede na državo pridelave, kategorijo materiala ali namen uporabe.

Vrste rastlin, pri katerih se v posameznem letu odvzamejo vzorci semena na trgu, in število vzorcev, se določi z letnim programom naknadne kontrole. Število vzorcev posamezne vrste kmetijskih rastlin, ki se vzorči, je odvisen od rezultatov naknadne kontrole v preteklih letih, in se giblje med 5 % in 25 % vseh partij semena te vrste, ki se trži v posameznem letu.

Delež vzorcev, ki se vsako leto odvzamejo od partij semena, ki so bile uradno potrjene v Sloveniji, je predpisan s pravilniki o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Tako se za naknadno kontrolo odvzamejo vzorci od vseh partij predosnovnega, osnovnega in certificiranega semena 1. množitve, in od 10 % partij najnižje kategorije (certificirano seme ali certificirano seme 2. množitve).

Naknadna kontrola obsega vzorčenje, laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju.

Laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju izvede Kmetijski inštitut Slovenije.

Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto organizira oglede poskusov na kontrolnem polju za zainteresirane dobavitelje, inšpektorje in svetovalno službo.

Rezultati naknadne kontrole

Postopki in metode uradnega potrjevanja in naknadne kontrole semenskega materiala

Postopki in metode uradnega potrjevanja in naknadne kontrole semenskega materiala so določeni s posameznim pravilnikom o trženju semenskega materiala in temeljijo na strokovno utemeljenih in mednarodno sprejetih certifikacijskih shemah (OECD, EPPO, UNECE) in pravilih laboratorijskega testiranja semen (ISTA), ki zagotavljajo najvišjo raven zdravstvenega stanja ter sortne pristnosti in čistosti. Pri določenih vrstah so ti postopki in metode podrobneje opredeljeni v metodah uradnega potrjevanja semenskega materiala in metodah naknadne kontrole semenskega materiala, ki jih sprejme Uprava.

Zakonodaja

Zakonodaja EU