Skoči do osrednje vsebine

Uradno potrjevanje je postopek, v katerem se z uradnimi pregledi in na podlagi uradnih vzorčenj in testiranj preveri skladnost semenskega materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami pred njegovim trženjem. Z naknadno kontrolo se ponovno preverita kakovost in sortnost semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se uradno potrdi in trži v Republiki Sloveniji. Uradno potrjevanje in naknadna kontrola semenskega materiala potrošnikom zagotavljata zdrav semenski material, ki daje kakovosten in visok pridelek in hkrati prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja.

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin je uradni postopek, ki ga izvede organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo.

Uradno se lahko potrdi:

 • seme poljščin, to je žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic in seme zelenjadnic,
 • semenski krompir,
 • razmnoževalni in sadilni material trte, hmelja in sadnih rastlin.

Semenski material se uradno potrdi v eno od kategorij uradno potrjenega semenskega materiala:

 1. seme poljščin in zelenjadnic ter semenski krompir:
  • pred-osnovno seme,
  • osnovno seme,
  • certifiricano seme ali certificirano seme 1. množitve ali certificirano seme 2. množitve,
  • trgovsko seme;
 2. razmnoževalni in sadilni material trte, hmelja in sadnih rastlin:
  • izvorni material,
  • osnovni oziroma bazni material,
  • certificiran material.

Postopek uradnega potrjevanja se izvede na zahtevo dobavitelja in vključuje:

 • uradne preglede, vzorčenja in testiranja rastlin v semenskih posevkih in nasadih,
 • uradne preglede, vzorčenja in testiranja partij semenskega materiala pred trženjem,
 • izdajo uradnih etiket in
 • uradno označevanje pakiranj semenskega materiala z uradnimi etiketami oziroma uradni nadzor nad označevanjem.

Uradne preglede semenskih posevkov in vzorčenja partij semena pred trženjem lahko pod določenimi pogoji izvedejo imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.

Uradna testiranja semenskega materiala v postopku uradnega potrjevanja izvajajo uradno imenovani laboratoriji.

Zahteve za uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Uradno se lahko potrdi samo semenski material sort, ki so vpisane v sortno listo ali v skupni katalog sort.

Za uradno potrditev mora semenski material izpolnjevati predpisane zahteve, ki so predpisane za posamezno kategorijo semenskega materiala. Te zahteve so predvsem:

 • primerna sortna pristnost in čistost semenskega posevka ali nasada,
 • ustrezno zdravstveno stanje rastlin v semenskem posevku ali nasadu,
 • ustrezno zdravstveno stanje partij semenskega materiala pred trženjem,
 • vitalnost in ustrezne dimenzije oziroma kalibraža semenskega materiala, v primeru semena pa tudi primerna tehnična čistota in kalivost.

Izjemoma se lahko uradno potrdi:

 • semenski material sorte, ki še ni vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort, če je sorta prijavljena v postopek vpisa v sortno listo in je prijavi semenskega materiala v uradno potrjevanje priložen opis sorte; pri poljščinah in zelenjadnicah pa tudi vzorec semen sorte,
 • seme poljščin in zelenjadnic, ki glede kalivosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev, če bo seme namenjeno za nadaljnje razmnoževanje za pridelavo nižjih kategorij semena.

Organi za uradno potrjevanje in uradno imenovani laboratoriji

Organi, ki vodijo postopek uradnega potrjevanja, morajo za to pridobiti javno pooblastilo. Javno pooblastilo se pridobi na podlagi javnega razpisa. Za pridobitev javnega pooblastila mora organ za potrjevanje izpolnjevati predpisane prostorske, strokovne in organizacijske pogoje.

Javno pooblastilo je dodeljeno:

Testiranje vzorcev semenskega materiala, ki so odvzeti v postopku uradnega potrjevanja, lahko izvajajo le uradno imenovani laboratoriji.

Za testiranje kakovosti semena (kalivost, čistota in vlaga) je uradno imenovan Semenski laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije. Testiranje zdravstvenega stanja semenskega materiala pa izvajajo laboratoriji za škodljive organizme rastlin, ki imenovani v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

Imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom

Preglede semenskih posevkov in vzorčenja partij semena določenih kategorij semena poljščin in zelenjadnic lahko v postopku uradne potrditve izvedejo pregledniki in vzorčevalci pod nadzorom organa za potrjevanje. Preglednike in vzorčevalce imenuje Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Seznam preglednikov in vzorčevalcev pod uradnim nadzorom objavi UVHVVR v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Organ za potrjevanje izvaja uradni nadzor nad imenovanimi pregledniki in vzorčevalci tako, da uradni pregledniki in uradni vzorčevalci organa za potrjevanje izvedejo kontrolne preglede semenskih posevkov, ki so jih pregledali pregledniki pod uradnim nadzorom, in kontrolna vzorčenja partij semena, ki so jih vzorčili vzorčevalci pod uradnim nadzorom.

Naknadna kontrola semena poljščin in zelenjadnic

Naknadna kontrola semena poljščin in zelenjadnic se izvaja z namenom, da se preveri, ali seme, ki se v določenem letu uradno potrdi oziroma trži v Republiki Sloveniji, izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

Naknadna kontrola obsega vzorčenje, laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistota semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju.

V naknadno kontrolo se vsako leto vključijo vzorci semena, odvzeti v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, in vzorci, ki jih odvzamejo inšpektorji pri nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin na trgu.

Izvajalci naknadne kontrole

Sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje vzorcev semenskega materiala, ki so vključeni v naknadno kontrolo, se preverjajo na  kontrolnem polju. Preverjanje izvede imenovani izvajalec, Kmetijski inštitut Slovenije.

Laboratorijsko testiranje kakovosti semena poljščin (kalivost, čistota semena, primesi) pa izvaja uradno imenovani laboratorij - Semenski laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije.

Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto organizira oglede poskusov na kontrolnem polju za zainteresirane dobavitelje, inšpektorje in svetovalno službo.

Postopki in metode uradnega potrjevanja in naknadne kontrole

Postopki in metode uradnega potrjevanja in naknadne kontrole semenskega materiala so določeni s posameznim pravilnikom o trženju semenskega materiala in temeljijo na mednarodno sprejetih certifikacijskih shemah in pravilih laboratorijskega testiranja semen, ki zagotavljajo najvišjo raven zdravstvenega stanja ter sortne pristnosti in čistosti.

Pri določenih vrstah so ti postopki in metode podrobneje opredeljeni v metodah uradnega potrjevanja semenskega materiala in metodah naknadne kontrole semenskega materiala, ki jih določi UVHVVR.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Poročila o pridelavi uradno potrjenega semena v Sloveniji