Skoči do osrednje vsebine

Kakovosten in zdrav semenski material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, je pogoj za uspešno kmetijsko pridelavo. Skupaj s pooblaščenimi strokovnimi institucijami preverjamo sorte kmetijskih rastlin, preden se le-te lahko tržijo, nadzorujemo pridelavo semenskega materiala in z uradnim potrjevanjem semenskega materiala ter inšpekcijskim nadzorom preverjamo njegovo skladnost s predpisanimi zahtevami med pridelavo in na trgu.

Sortna lista in skupni katalogi sort

V Sloveniji se lahko prideluje in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v uradni seznam (register) sort v eni od držav članic EU in vključene v skupne kataloge oziroma sezname sort EU. Izjema so sorte okrasnih rastlin, za katere vpis sorte v uradni seznam ni obvezen.

Sortna lista Republike Slovenije je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, ki so bile preverjene v Sloveniji in izpolnjujejo pogoje za vpis v sortno listo, predpisane z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin. Pogoji za vpis v sortno listo se preverijo s preizkušanjem sort na poskusnem polju in v laboratoriju. Preizkušanje opravijo uradno imenovani izvajalci preizkušanja. Pod posebnimi pogoji se lahko v sortno listo vpiše ohranjevalna sorta, vrtičkarska sorta ali stara sorta sadnih rastlin.

Skupne kataloge sort pripravlja in objavlja Evropska komisija. V Skupne kataloge sort se vključijo vse sorte, ki so vpisane v uradni seznam (register) vsaj v eni državi članici EU.

Uradno potrjevanje in naknadna kontrola semenskega materiala

Uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin je uradni postopek, ki ga izvede organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo. V postopku se preverijo sortna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje semenskega posevka ali nasada in kakovost in zdravstveno stanje partij semenskega materiala pred trženjem.

Postopek uradnega potrjevanja vključuje: uradne preglede, vzorčenja in testiranja rastlin v semenskih posevkih in nasadih, uradne preglede, vzorčenja in testiranja partij semenskega materiala pred trženje, uradno označevanje pakiranj semenskega materiala z uradnimi etiketami.

Uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin zagotavlja zdrav, kakovosten in visok pridelek in s tem prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja.

Naknadna kontrola semena poljščin in zelenjadnic je oblika uradnega nadzora semenskega materiala, s katerim se preveri, ali seme, ki se v določenem letu uradno potrdi oziroma trži v Republiki Sloveniji, izpolnjuje predpisane zahteve za trženje. Naknadna kontrola obsega vzorčenje, laboratorijsko preverjanje kakovosti (kalivost, čistost semena, primesi) in preverjanje sortnosti (sortna pristnost in čistost) ter zdravstvenega stanja posejanih vzorcev semenskega materiala na kontrolnem polju.

V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan delež vzorcev semena, odvzetih v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, in določen delež vzorcev, ki jih odvzamejo inšpektorji pri nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin na trgu.

Pridelava in trženje semenskega materiala poljščin in zelenjadnic

Semenski material poljščin in zelenjadnic, to je: seme poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic) in zelenjadnic, semenski krompir in sadilni material zelenjadnic (sadike, čebulček, čebulice šalotke, glavice česna), se lahko neovirano trži na celotnem območju Evropske unije (EU), če je sorta vpisana v Sortno listo Republike Slovenije ali v Skupni katalog sort poljščin ali Skupni katalog sort zelenjadnic in če semenski material izpolnjuje predpisane zahteve glede sortnosti, kakovosti in zdravstvenega stanja.

Izpolnjevanje zahtev, ki so predpisane za uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic, preveri v postopku uradne potrditve. To seme je na trgu označeno z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje.

Za izpolnjevanje zahtev, ki so predpisane za preostali semenski material (standardno seme zelenjadnic, sadilni material zelenjadnic), je odgovoren dobavitelj, ki ta semenski material označi z etiketami dobavitelja.

Dobavitelj, ki semenski material prideluje in trži mora biti vpisan v register dobaviteljev pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Registrirani dobavitelj, ki izdaja etikete dobavitelja, mora imeti za izdajo etiket dobavitelja dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev in zahtev za trženje semenskega materiala poljščin in zelenjadnic izvajajo fitosanitarni inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pridelava in trženje semenskega materiala trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin je material za vegetativno razmnoževanje trte (cepiči, podlage trte in trsne cepljenke), razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin (seme, tkivne kulture, cepiči, podlage, potaknjenci, sadike in podobno), razmnoževalni material in sadike hmelja ter razmnoževalni material okrasnih rastlin (seme, čebulice, korenike, podlage, cepiči, potaknjenci in podobno).

Material za vegetativno razmnoževanje trte, razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin ter razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko neovirano tržijo na celotnem območju Evropske unije (EU), če je sorta vpisana  v Sortno listo Republike Slovenije ali v Skupni katalog sort trte ali v Skupni seznam sort sadnih rastlin (FRUMATIS) in če  izpolnjujejo predpisane zahteve. Semenski material okrasnih rastlin mora izpolnjevati le minimalne predpisane zahteve, vpis v uradne sezname sort ni potreben.

Izpolnjevanje zahtev, ki so predpisane za uradno potrjen semenski material trte, sadnih rastlin in hmelja, se preveri v postopku uradne potrditve. Ta semenski material je na trgu označen z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje.

Za izpolnjevanje zahtev, ki so predpisane za preostali semenski material (standardni material trte, CAC material sadnih rastlin, material okrasnih rastlin), je odgovoren dobavitelj, ki ta semenski material označi z etiketami dobavitelja.

Dobavitelj, ki semenski material prideluje in trži mora biti vpisan v register dobaviteljev pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Registrirani dobavitelj, ki izdaja etikete dobavitelja, mora imeti za izdajo etiket dobavitelja dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev in zahtev za trženje semenskega materiala trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin izvajajo fitosanitarni inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.