Skoči do osrednje vsebine

Kakovosten semenski material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, so predpogoj za gospodarno kmetijsko pridelavo vseh pomembnih vrst poljščin in zelenjadnic.
Semenski material, ki izpolnjuje predpisane zahteve, se lahko neovirano trži na celotnem območju Evropske unije (EU).

Semenski material poljščin in zelenjadnic

Semenski material poljščin in zelenjadnic so:

 • seme poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic),
 • semenski krompir,
 • seme, razmnoževalni material in sadike zelenjadnic,
 • mešanice semena različnih vrst in sort krmnih rastlin,
 • mešanice semena različnih vrst žit,
 • mešanice semena različnih sort iste vrste žit,
 • mešanice standardnega semena različnih sort iste vrste zelenjadnic.

Splošne zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala

Zahteve glede sorte

Semenski material poljščin in zelenjadnic se lahko trži, če so sorte, ki jim pripada, vpisane v sortno listo ali skupni katalog sort.

Zahteve za dobavitelja

Semenski material poljščin in zelenjadnic lahko v Sloveniji prideluje in trži dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev.

Zahteve za semenski material

Semenaski material se lahko trži, če izpolnjuje zahteve, predpisane s posameznim pravilnikom o trženju semena, predvsem glede sortne pristnosti in čistosti ter kakovosti ter če ima ustrezno zdravstveno stanje. Zahteve se razlikujejo glede na kategorijo semenskega materiala.

Seme poljščin se lahko trži le, če je uradno potrjeno v eno od naslednjih kategorij: pred-osnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme. Seme ajde, prosa, kanarske čužke, črne gorjušice, enoletne latovke, turške detelje in kuštrave grašice se lahko trži tudi kot trgovsko seme, če je vrstno pristno in čisto, če je primerne kakovosti in je njegovo zdravstveno stanje ustrezno.

Semenski krompir se lahko trži kot uradno potrjeno pred-osnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme. Vsaka od kategorij se lahko trži v eni od stopenj semenskega krompirja, če izpolnjuje posebne zahteve, ki so predpisane za te stopnje. Na ravni EU so z izvedbenima direktivama Komisije 2014/20/EU in 2014/21/EU predpisane posebne zahteve za naslednje EU stopnje semenskega krompirja:

 • v kategoriji pred-osnovno seme: EU-stopnja PBTC in EU-stopnja PB;
 • v kategoriji: osnovno seme: EU-stopnja S, EU-stopnja SE in EU-stopnja E;
 • v kategoriji: certificirano seme: EU-stopnja A in EU-stopnja B.

Seme zelenjadnic se lahko trži, če je uradno potrjeno kot pred-osnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme ali če izpolnjuje zahteve za standardno seme.

Razmnoževalni material in sadike zelenjadnic se lahko tržijo, če izpolnjujejo minimalne zahteve za trženje, predpisane s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena.

Zahteve za pakiranje in označevanje semenskega materiala

Semenski material se trži v zaprtih pakiranjih in v homogenih partijah.

Pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala se označijo z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje v državi članici EU, v kateri je bilo seme pridelano oziroma pripravljeno za trg. Pakiranja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem pečatenja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Uradna etiketa, ki pred tem ne sme biti uporabljena, se pritrdi na zunanji strani vsakega pakiranja. Sistem pečatenja mora omogočati, da se uradna etiketa ob zapiranju pakiranj vpne, prišije ali pritrdi z uradno plombo. Če je semenski material pakiran v embalaži, s katere samolepilne etikete ni mogoče odstraniti, se lahko pakranja označijo tudi s samoletilno etiketo.

Pakiranja semenskega materiala, ki ni uradno potrjen, se označijo oziroma opremijo z etiketami ali potrdili dobavitelja. Označi oziroma opremi jih dobavitelj, ki semenski material pripravi za trženje, preden da semenski material na trg. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja mora imeti dobavitelj dovoljenje Uprave.

Majhnih pakiranj semena zelenjadnic ni treba označiti z etiketami dobavitelja. Predpisane podatke lahko dobavitelj odtisne neposredno na embalažo.

Zahteve za semenske mešanice

Tržijo se lahko semenske mešanice različnih vrst in sort krmnih rastlin, različnih vrst žit in različnih sort žit iste vrste. Prav tako se lahko tržijo semenske mešanice standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste.

Semenske mešanice se lahko pripravijo le iz semena, ki pred mešanjem izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

Semenske mešanice krmnih rastlin in žit morajo biti pred trženjem vpisane v evidenco semenskih mešanic. Vpis v evidenco semenskih mešanic pa ni obvezen za semenske mešanice, ki se uporabljajo za druge namene kot za pridelavo krme.

Semenske mešanice krmnih rastlin in žit se lahko tržijo le kot uradno potrjene semenske mešanice. Pakiranja semenskih mešanic krmnih rastlin in žit označi z uradnimi etiketami organ za potrjevanje.

Mešanice standardnega semena zelenjadnic se lahko tržijo le v majhnih pakiranjih, ki so opredeljena v poglavju "Izjeme za majhna pakiranja semena".

Uradne etikete in etikete dobavitelja

Barva

Uradne etikete so:

 • bele barve s poševno vijoličasto črto za pred-osnovno seme,
 • bele barve za osnovno seme,
 • modre barve za certificirano seme ali certificirano seme 1. množitve,
 • rdeče barve za certificirano seme 2. ali 3. množitve
 • rjave barve za trgovsko seme,
 • zelene barve za semenske mešanice krmnih rastlin in žit.

Etikete dobavitelja, s katerimi se označi standardno seme zelenjadnic, so temno rumene barve.

Za etikete in potrdila dobavitelja, ki jih dobavitelj izda za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, barva ni predpisana.

Velikost

Velikost uradnih etiket in etiket dobavitelja za standardno seme zelenjadnic ter mešanice standardnega semena zelenjadnic je najmanj 110 x 67 mm.

Za etikete in potrdila dobavitelja, ki jih dobavitelj izda za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, velikost ni predpisana.

Vsebina

Na uradnih etiketah in etiketah ter potrdilih dobavitelja morajo biti navedeni predpisani podatki.

Navodila za pripravo etiket in potrdil dobavitelja

Navodila najdete na tej povezavi.

Izjeme za majhna pakiranja semena

Uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic, vključno s semenskimi mešanicami, ter semenki krompir se lahko prepakirajo in tržijo v majhnih pakiranjih. Majhna pakiranja so praviloma namenjena trženju končnim potrošnikom, ki niso poklicni pridelovalci kmetijskih rastlin. 

Kot majhna pakiranja se lahko tržijo pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala največ do:

 • 10 kg semena krmnih rastlin, vključno s semenskimi mešanicami, namenjenimi za pridelavo krme,
 • 2 kg mešanice semena krmnih rastlin, ki niso namenjene za pridelavo krme,
 • 100.000 klobčičev ali zrn ali do 2,5 kg enokličnega semena krmne in sladkorne pese,
 • 10 kg ostalega semena krmne in sladkorne pese,
 • 1 kg semena sirka,
 • 2 kg semena koruze,
 • 15 kg semena ostalih žit, ali mešanice semena žit,
 • 2 kg semena oljnic in predivnic,
 • 10 kg semenskega krompirja,
 • 5 kg semena turškega fižola, navadnega fižola, navadnega graha in vrtnega boba ,
 • 0,5 kg semena čebule, krebuljice, navadnega beluša, črnega korena, mangolda, rdeče pese, strniščne repe, lubenice, navadne buče, vrtne buče, oljne buče, navadnega korenja, vrtne redkve in redkvice, špinače, navadnega motovilca, sladke koruze in pokovke,
 • 100 g semena ostalih vrst zelenjadnic.

Kot majhna pakiranja se lahko tržijo tudi majhna pakiranja standardnega semena zelenjadnic in mešanice standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste. Največja količina semena v teh majhnih pakiranjih je enaka, kot je določeno za majhna pakiranja uradno potrjenega semena.

Majhna pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala, se označijo z uradnimi etiketami ali z etiketami dobavitelja, razen majhnih pakiranj semenskega krompirja, ki morajo biti označena z uradnimi etiketami. Majhna pakiranja standardnega semena zelenjadnic in mešanice standardnega semena različnih sort se lahko označijo le z etiketami dobavitelja.

Etikete dobavitelja za majhna pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala so enake barve kot uradne etikete. Etikete dobavitelja za majhna pakiranja standardnega semena zelenjadnic in za majhna pakiranja mešanic standardnega semena različnih sort zelenjadnic so temno rumene barve.

Velikost etiket dobavitelja za majhna pakiranja ni predpisana, predpisani pa so podatki, ki se navedejo na njih.

Navodila za pripravo etiket in potrdil dobavitelja najdete na tej povezavi.

Izjema za trženje semena sort poljščin in zelenjadnic, ki so v postopku vpisa v sortno listo

Seme sort poljščin in zelenjadnic se lahko trži, še preden je sorta vpisana v sortno listo, če ima dobavitelj za to dovoljenje Uprave.

Seme take sorte se lahko trži za poskuse ali testiranja, za pridobitev praktičnih izkušenj pri pridelavi sorte ali za pridobitev podatkov o uporabnosti sorte.

Pri sortah poljščin se lahko seme trži največ do količin, predpisanih z Odločbo Komisije 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic.

Seme mora biti pri poljščinah označeno z uradno etiketo, pri zelenjadnicah pa z etiketo dobavitelja. Uradna etiketa in etiketa dobavitelja sta oranžne barve, na njih pa so podatki, predpisani z Odločbo Komisije 2004/842/ES. 

Posebne zahteve za pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort poljščin in zelenjadnic

Seme sort poljščin ali zelenjadnic, ki so v sortno listo vpisane kot ohranjevalne sorte, se sme pridelovati in tržiti samo v njeni regiji porekla. Podatek o regiji porekla se vodi v sortni listi.

Seme ohranjevalih sort se sme tržiti le v omejenih količinah. Največje količine semena ohranjevalnih sort, ki se smejo tržiti v določenem letu, so določene s Pravilnikom o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih.

Dobavitelj, ki prideluje ali trži seme ohranjevalnih sort, mora v predpisanih rokih obvestiti Upravo o nameravani pridelavi semena in o količinah semena posamezne ohranjevalne sorte, ki jih je v preteklem koledarskem letu dal na trg.

Seme ohranjevalne sorte mora izpolnjevati zahteve za najnižjo kategorijo, v kateri se trži seme vrste, ki ji pripada ohranjevalna sorta, na primer: seme ohranjevalne sorte pšenice mora izpolnjevati najmanj zahteve za certificirano seme II. množitve, seme ohranjevalne sorte solate pa mora izpolnjevati najmanj zahteve za standardno seme.

Semena ohranjevalne sorte ni treba uradno potrditi.

Seme ohranjevalne sorte mora biti označeno z etiketo dobavitelja, ki je enake barve kot je predpisana za najnižjo kategorijo semena, v kateri se trži seme vrste, ki ji pripada ohranjevalna sorta, na primer: za ohranjevalno sorto pšenice je etiketa dobavitelja rdeče barve, za ohranjevalno sorto solate pa temno rumene barve.

Na etiketi se navedejo podatki, ki jih določa Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih. Obvezna je navedba oznake »Ohranjevalna sorta«.

Posebne zahteve za pridelavo in trženje semena vrtičkarskih sort zelenjadnic

Seme sort, ki so v sortno listo ali skupni katalog sort vpisane kot vrtičkarska sorta, se sme tržiti samo v majhnih pakiranjih, ki ne smejo presegati količin, določenih v Prilogi Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih.

Dobavitelj, ki trži seme vrtičkarskih sort, mora v predpisanih rokih Upravi sporočiti količine semena posamezne vrtičkarske sorte, ki jih je dal na trg v preteklem koledarskem letu.

Seme vrtičkarske sorte mora izpolnjevati zahteve, predpisane za standardno seme zelenjadnic s Pravilnikom o trženju semena zelenjadnic. Označeno mora biti z etiketo dobavitelja, ki je temno rumene barve.

Na etiketi se navedejo podatki, predpisani s Pravilnikom o pridelavi in trženju ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, obvezna je navedba oznake »Vrtičkarska sorta«.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja

Zakonodaja EU