Skoči do osrednje vsebine

Kakovosten semenski material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, so predpogoj za gospodarno pridelavo vseh pomembnih vrst kmetijskih rastlin. Zato je pomembno, da imajo pridelovalci na voljo sortno pristen in čist, zdrav in kakovosten semenski material poljščin in zelenjadnic.

Splošne zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala

Semenski material poljščin je seme žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic ter semenski krompir. Semenski material zelenjadnic so seme, razmnoževalni material in sadike zelenjadnic.

Semenski material poljščin in zelenjadnic lahko prideluje in trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev).

Semenski material poljščin in zelenjadnic mora za trženje izpolnjevati naslednje zahteve:

 1. sorta, ki ji pripada, mora biti vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin in zelenjadnic;
 2. semenski material mora biti:
  • sortno pristen in čist, zdrav in kakovosten,
  • primerno zapakiran in označen.

Semenski material poljščin se lahko trži, če je izpolnjevanje zahtev uradno preverjeno in sta seme in semenski krompir uradno potrjena ter označena z uradnimi etiketami.

Seme zelenjadnic se lahko trži, če je uradno potrjeno in označeno z uradnimi etiketami ali če izpolnjuje zahteve za standardno seme in je označeno z etiketami dobavitelja.

Razmnoževalni material in sadike zelenjadnic se lahko tržijo, če izpolnjujejo minimalne zahteve za trženje in so označeni z etiketami ali opremljeni s potrdilom dobavitelja.

Vpis v register semenskega materiala kmetijskih rastlin

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zahteve za pakiranje in označevanje semenskega materiala

Semenski material se trži v zaprtih pakiranjih in v homogenih partijah.

Pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala se označijo z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje v državi članici EU, v kateri je bilo seme pridelano oziroma pripravljeno za trg. Pakiranja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem pečatenja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Če je semenski material pakiran v embalaži, s katere samolepilne etikete ni mogoče odstraniti, se lahko pakiranja označijo tudi s samolepilno etiketo.

Pakiranja semenskega materiala, ki ni uradno potrjen, se označijo oziroma opremijo z etiketami ali potrdili dobavitelja. Označi oziroma opremi jih dobavitelj, ki semenski material pripravi za trženje, preden da semenski material na trg. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja mora imeti dobavitelj dovoljenje Uprave.

Uradne etikete in etikete ter potrdila dobavitelja

Na uradnih etiketah in etiketah ter potrdilih dobavitelja morajo biti navedeni predpisani podatki.

Uradne etikete, s katerimi se označi uradno potrjeno seme poljščin in zelenjadnic, so:

 • bele barve s poševno vijoličasto črto za pred-osnovno seme,
 • bele barve za osnovno seme,
 • modre barve za certificirano seme ali certificirano seme 1. množitve,
 • modre barve z zeleno diagonalno črto za certificirano seme sestavljene sorte oljnic in predivnic,
 • rdeče barve za certificirano seme 2. ali 3. množitve
 • rjave barve za trgovsko seme,
 • zelene barve za semenske mešanice krmnih rastlin in žit,
 • sive barve za ne dokončno potrjeno seme.

Velikost uradnih etiket in etiket dobavitelja etiket je najmanj 110 x 67 mm.

Etikete dobavitelja, s katerimi se označita standardno seme zelenjadnic in mešanica standardnega semena zelenjadnic, so temno rumene barve. Velikost etiket dobavitelja je najmanj 110 x 67 mm.

Za etikete dobavitelja, s katerimi se označita razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, barva in velikost etikete nista predpisani.

Pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne zahteve za mešanice semena

Seme poljščin in zelenjadnic se lahko trži tudi kot mešanica različnih vrst in sort kmetijskih rastlin (semenska mešanica). 

Semenska mešanica se pripravi samo iz semena, ki pred mešanjem izpolnjuje predpisane zahteve za trženje.

Semenska mešanica krmnih rastlin in semenska mešanica žit se lahko tržita le kot uradno potrjena semenska mešanica. Pakiranja uradno potrjene semenske mešanice označi z uradnimi etiketami organ za potrjevanje.

Semenska mešanica krmnih rastlin, ki se uporablja za pridelavo krme, mora biti pred trženjem vpisana v evidenco semenskih mešanic. 

Mešanica standardnega semena zelenjadnic se lahko trži le v majhnih pakiranjih.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izjeme za majhna pakiranja semena

Seme poljščin in zelenjadnic, vključno s semenskimi mešanicami, ter semenki krompir se lahko prepakirajo in tržijo v majhnih pakiranjih. Majhna pakiranja so praviloma namenjena trženju končnim potrošnikom, ki niso poklicni pridelovalci kmetijskih rastlin. 

Majhna pakiranja uradno potrjenega semena poljščin in uradno potrjene mešanice semena poljščin so pakiranja do:

 • 10 kg semena krmnih rastlin ali mešanice semena, namenjene za pridelavo krme,
 • 2 kg mešanice semena krmnih rastlin, ki ni namenjena za pridelavo krme,
 • 100.000 klobčičev ali zrn ali do 2,5 kg enokličnega semena krmne in sladkorne pese,
 • 10 kg ostalega semena krmne in sladkorne pese,
 • 1 kg semena sirka,
 • 2 kg semena koruze,
 • 15 kg semena ostalih žit, ali mešanice semena žit,
 • 2 kg semena oljnic in predivnic,
 • 10 kg semenskega krompirja,

Majhna pakiranja uradno potrjenega semena zelenjadnic, standardnega semena zelenjadnic in mešanice standardnega semena različnih sort so pakiranja do:

 • 5 kg semena turškega fižola, navadnega fižola, navadnega graha in vrtnega boba,
 • 0,5 kg semena čebule, krebuljice, navadnega beluša, črnega korena, mangolda, rdeče pese, strniščne repe, lubenice, navadne buče, vrtne buče, oljne buče, navadnega korenja, vrtne redkve in redkvice, špinače, navadnega motovilca, sladke koruze in pokovke,
 • 100 g semena ostalih vrst zelenjadnic.

Majhna pakiranja uradno potrjenega semena se označijo z uradnimi etiketami ali z etiketami dobavitelja, razen majhnih pakiranj semenskega krompirja, ki morajo biti označena z uradnimi etiketami. 

Majhna pakiranja standardnega semena zelenjadnic in mešanice standardnega semena zelenjadnic označi dobavitelj z etiketami dobavitelja.

Etikete dobavitelja za majhna pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala so enake barve kot uradne etikete. Etikete dobavitelja za majhna pakiranja standardnega semena zelenjadnic in za majhna pakiranja mešanic standardnega semena različnih sort zelenjadnic so temno rumene barve.

Velikost etiket dobavitelja za majhna pakiranja ni predpisana, predpisani pa so podatki, ki se navedejo na njih.

Majhnih pakiranj ni treba označiti z etiketami dobavitelja, če dobavitelj podatke, predpisane za etikete dobavitelja, odtisne neposredno na embalažo.

Izjema za sorte, ki so v postopku vpisa v sortno listo

Seme sort poljščin in zelenjadnic se lahko trži, še preden je sorta vpisana v sortno listo, če ima dobavitelj za to dovoljenje Uprave.

Pri sortah poljščin se lahko seme trži največ do količin, predpisanih z Odločbo Komisije 2004/842/ES o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic.

Seme mora biti pri poljščinah označeno z uradno etiketo, pri zelenjadnicah pa z etiketo dobavitelja. Uradna etiketa in etiketa dobavitelja sta oranžne barve, na njih pa so podatki, predpisani z Odločbo Komisije 2004/842/ES.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne zahteve za ohranjevalne in vrtičkarske sorte

Ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic

Seme sorte poljščin ali zelenjadnic, ki je v sortno listo vpisana kot ohranjevalna sorta, se sme pridelovati in tržiti samo v regiji porekla, ki je navedena v sortni listi.

Seme ohranjevalne sorte mora izpolnjevati zahteve za najnižjo kategorijo, v kateri se trži seme vrste, ki ji pripada ohranjevalna sorta. Semena ohranjevalne sorte ni treba uradno potrditi. 

Seme ohranjevalne sorte se označi z etiketo dobavitelja, ki je enake barve kot je predpisana za najnižjo kategorijo semena, v kateri se trži seme vrste, ki ji pripada ohranjevalna sorta. Na etiketi se navedejo predpisani podatki. Obvezna je navedba oznake »Ohranjevalna sorta«.

Seme ohranjevalne sorte se sme tržiti le v omejenih količinah. Največje količine semena ohranjevalnih sort, ki se smejo tržiti v določenem letu, so predpisane.

Dobavitelj, ki prideluje ali trži seme ohranjevalnih sort, mora  Upravo  obveščati o nameravani pridelavi semena in o količinah semena posamezne ohranjevalne sorte, ki jih je v preteklem koledarskem letu dal na trg.

Vrtičkarske sorte zelenjadnic

Seme sorte, ki je v sortno listo ali skupni katalog sort vpisana kot vrtičkarska sorta, se sme tržiti samo v majhnih pakiranjih. Največje količine semena, ki smejo biti v teh majhnih pakiranjih, so predpisane.

Seme vrtičkarske sorte mora izpolnjevati zahteve za standardno seme zelenjadnic. Označeno mora biti z etiketo dobavitelja, ki je temno rumene barve. Na etiketi se navedejo predpisani podatki. Obvezna je navedba oznake »Vrtičkarska sorta«.

Dobavitelj, ki trži seme vrtičkarske sorte, mora Upravo obveščati o količinah semena posamezne vrtičkarske sorte, ki jih je dal na trg v preteklem koledarskem letu.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Trženje ekološkega heterogenega materiala

Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala (ekološki heterogeni material) se lahko trži, če je vpisan v seznam ekološkega heterogenega materiala.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja