Skoči do osrednje vsebine

Pridelava in trženje semenskega materiala trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin

Kakovosten semenski material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, je predpogoj za gospodarno kmetijsko pridelavo vseh pomembnih vrst kmetijskih rastlin.
Semenski material, ki izpolnjuje zahteve, predpisane z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in s predpisi, ki urejajo trženje posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin, se lahko neovirano trži na celotnem območju Evropske unije (EU).

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin so:

 • material za vegetativno razmnoževanje trte (cepiči, podlage trte in trsne cepljenke),
 • razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin (seme, tkivne kulture, cepiči, podlage, potaknjenci, sadike in podobno),
 • razmnoževalni material in sadike hmelja,
 • razmnoževalni material okrasnih rastlin (seme, čebulice, korenike, podlage, cepiči, potaknjenci in podobno).

Splošne zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala

Zahteve glede sorte

Sorta trte, ki je namenjena za uporabo kot vinska ali namizna sorta ali kot sorta za sušenje in pridelavo rozin, mora biti vpisana v sortno listo ali Skupni katalog sort trte.

Sorta sadnih rastlin, ki je namenjena za pridelavo sadja, mora biti vpisana v sortno listo ali zavarovana v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici EU ali pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte /CPVO/ po sistemu varstva sort EU v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti. Sorte, ki izpolnjujejo enega od naštetih pogojev, Evropska komisija vključi v Skupni seznam sort sadnih rastlin /FRUMATIS/.

Sorta hmelja mora biti vpisana v sortno listo.

Za sorte okrasnih rastlin vpis v sortno listo ali drug uradni seznam sort ni obvezen.

Zahteve za dobavitelja

Semenski material trte, sadih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin lahko v Sloveniji prideluje in trži dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev.

Zahteve za semenski material

Semenski material se lahko trži, če izpolnjuje zahteve, predpisane s posameznim pravilnikom o trženju semenskega materiala, predvsem glede sortne pristnosti in čistosti ter kakovosti, in če ima ustrezno zdravstveno stanje. Zahteve se razlikujejo glede na kategorijo semenskega materiala.

Material za vegetativno razmnoževanje trte se lahko trži le, če je uradno potrjeno v eno od naslednjih kategorij: izvorni razmnoževalni material, bazni razmnoževalni material ali certificiran razmnoževalni material. Cepiči in trsne cepljenke se lahko tržijo tudi kot standardni razmnoževalni material.

Razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin se lahko tržijo, če so uradno potrjeni kot izvorni material, osnovni material ali certificiran material ali če izpolnjuje zahteve za CAC (Conformitas Agraria Communitatis) material.

Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko tržijo, če so uradno potrjeni kot izvorne matične rastline, osnovne matične rastline, certificirane sadike A ali certificirane sadike B ali če izpolnjuje zahteve za standardne sadike.

Razmnoževalni material okrasnih rastlin se lahko trži, če izpolnjuje minimalne zahteve za trženje.

Zahteve za pakiranje in označevanje semenskega materiala

Semenski material se trži v zaprtih pakiranjih in v homogenih partijah.

Pakiranja materiala za vegetativno razmnoževanje trte morajo izpolnjevati tudi zahteve glede najmanjše in največje količine materiala, ki sme biti v posameznem pakiranju. Količine so predpisane v prilogi 4 Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte.

Pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala se označijo z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje v državi članici EU, v kateri je bil semenski material pridelan oziroma pripravljen za trg. Pakiranja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem pečatenja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja.

Z uradnimi etiketami se označijo tudi uradno pregledane standardne sadike hmelja.

Pakiranja semenskega materiala, ki ni uradno potrjen se označijo oziroma opremijo z etiketami ali potrdili dobavitelja. Označi oziroma opremi jih dobavitelj, ki semenski material pripravi za trženje, preden da semenski material na trg. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja mora dobavitelj pridobiti dovoljenje Uprave.

Izjeme

Material za vegetativno razmnoževanje trte

Material se lahko trži tudi v manjših pakiranjih ali zapakiran posamič. Če je v pakiranju en sam kos, na uradni etiketi ni treba navesti vseh predpisanih podatkov, kot so: vrsta in kategorija razmnoževalnega materiala, referenčna oznaka partije, količina materiala v pakiranju ali snopu, dolžina ključev podlag za cepljenje (če gre za podlage) in leto pridelave.

Ukoreninjene trsne cepljenke, ki so pakirane v lončke, lonce, kartone ali kontejnerje, se lahko označi le s podatki o sorte in klonu ter s številom rastlin v pakiranju, če pakiranj zaradi svoje narave ni možno označiti s predpisanimi uradnimi etiketami ali etiketami dobavitelja. Pakiranja pa morajo biti opremljena s predpisanim spremnim dokumentom. Taka pakiranja je treba hraniti ločeno od ostalih pakiranj.

Razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin in razmnoževalni material okrasnih rastlin

Razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin ter razmnoževalni material okrasnih rastlin, ki se tržijo osebam, ki so končni porabniki in ki se pridelavo sadnih ali okrasnih rastlin ne ukvarjajo poklicno, so lahko označeni le z osnovnimi podatki o proizvodu, na primer s podatki o vrsti, sorti oziroma o namenu uporabe. Pri navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno razumljivi simboli in slike.

Uradne etikete

Barva

Uradne etikete so:

 • bele barve s poševno vijoličasto črto za izvori material trte in sadnih rastlin ter za izvorne matične rastline hmelja,
 • bele barve za osnovni ali bazni material trte, osnovni material sadnih rastlin in osnovne matične rastline hmelja,
 • modre barve za certificiran material trte in sadnih rastlin ter za certificirane sadike hmelja 'A',
 • rdeče barve za certificirane sadike hmelja 'B',
 • temno rumene barve za standardne sadike hmelja.

Velikost

Velikost uradnih etiket ni predpisana.

Vsebina

Na uradnih etiketah morajo biti navedeni podatki, predpisani v:

 • Prilogi 4 Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte,
 • Prilogi 2 Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,
 • 7. členu Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
 • 8. členu Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin.

Etikete in potrdila dobavitelja

Barva

Etikete dobavitelja so:

 • temno rumene barve za material za vegetativno razmnoževanje trte,
 • rumene barve za razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja.

Za razmnoževalni material okrasnih rastlin barva etiket ni predpisana.

Za potrdila dobavitelja barva ni predpisana.

Vsebina

Na etiketah in potrdilih dobavitelja morajo biti navedeni podatki, predpisani v:

 • Prilogi 4 Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte,
 • Prilogi 2 Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,
 • 8. členu Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin.

Navodila za pripravo etiket in potrdil dobavitelja so na tej povezavi.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja EU