Skoči do osrednje vsebine

Pridelava in trženje semenskega materiala trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin

Zdrav in kakovosten semenski material sort, ki so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram, je predpogoj za gospodarno pridelavo grozdja, hmelja in sadja. Zato je pomembno, da imajo vinogradniki, hmeljarji, sadjarji in pridelovalci okrasnih rastlin na voljo sortno pristen in čist, zdrav in kakovosten semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin.

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin so:

 • material za vegetativno razmnoževanje trte (matične rastline, cepiči, podlage, trsne cepljenke);
 • razmnoževalni material (tkivne kulture, matične rastline, potaknjenci) in sadike hmelja;
 • razmnoževalni material (seme, tkivne kulture, matične rastline, cepiči, podlage, potaknjenci in drugi deli rastlin, namenjeni razmnoževanju) in sadike sadnih rastlin;
 • razmnoževalni material okrasnih rastlin (seme, tkivne kulture, matične rastline, cepiči, podlage, potaknjenci in drugi deli rastlin, namenjeni razmnoževanju).

Splošne zahteve za pridelavo in trženje semenskega materiala

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin lahko prideluje in trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev).

Semenski material trte, sadnih rastlin, hmelja in okrasnih rastlin mora izpolnjevati zahteve glede:

 • sorte,
 • sortne pristnosti in čistosti, kakovosti in zdravstvenega stanja,
 • pakiranja in označevanja.

Zahteve za dobavitelja

Fizična ali pravna oseba, ki se na območju Republike Slovenije ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trženje, trženje ali uvoz, se mora kot dobavitelj vpisati v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (register dobaviteljev).

Vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zahteve glede sorte

Semenski material trte in sadnih rastlin se lahko trži, če je sorta, ki ji pripada, vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort trte ali skupni seznam sort sadnih rastlin.

Za sorte okrasnih rastlin vpis v sortno listo ali drug uradni seznam sort ni obvezen. Sorta se lahko trži tudi, če je vpisana v seznam sort, ki ga vzpostavi in vodi dobavitelj sam.

Zahteve za sortno pristnost in čistost, kakovost in zdravstveno stanje semenskega materiala

Semenski material trte in sadnih rastlin mora glede sortne pristnosti in čistosti, kakovosti in zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve:

 • za uradno potrditev v eno od kategorij uradno potrjenega semenskega materiala (pred-osnovni ali izvorni material, osnovni material, certificiran material), ali
 • za kategorijo standardni material trte ali kategorijo lat. Conformitas Agrariae Communitatis -CAC sadnih rastlin.

Semenski material hmelja mora glede sortne pristnosti in čistosti, kakovosti in zdravstvenega stanja izpolnjevati zahteve za uradno potrditev v eno od kategorij uradno potrjenega semenskega materiala (pred-osnovni material, osnovni material, certificiran material.

Semenski material okrasnih rastlin se lahko trži, če je sortno ali vrstno pristen in čist, če izpolnjuje zahteve glede zdravstvenega stanja in je primerne kakovosti.

Zahteve za pakiranje in označevanje semenskega materiala

Semenski material se trži v zaprtih pakiranjih in v homogenih partijah.

Pakiranja uradno potrjenega semenskega materiala trte, sadnih rastlin in hmelja se označijo z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje v državi članici Evropske unije (EU), v kateri je bil semenski material pridelan oziroma pripravljen za trg. Pakiranja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja.

Na uradnih etiketah morajo biti navedeni predpisani podatki. Uradne etikete so:

 • bele barve s poševno vijoličasto črto za kategorijo pred-osnovni ali izvorni material,
 • bele barve za kategorijo osnovni material,
 • modre barve za kategorijo certificiran material.

Pakiranja semenskega materiala trte kategorije standardni material, semenskega materiala sadnih rastlin kategorije CAC in semenskega materiala okrasnih rastlin se označijo oziroma opremijo z etiketami ali potrdili dobavitelja. Etikete in potrdila dobavitelja izda dobavitelj, ki semenski material pripravi za trženje, preden ga da na trg. Za izdajo etiket in potrdil dobavitelja mora imeti dobavitelj dovoljenje Uprave.

Na etiketah ter potrdilih dobavitelja morajo biti navedeni predpisani podatki. Etikete dobavitelja so:

 • temno rumene barve za semenski material trte kategorije standardni material,
 • rumene barve za semenski material sadnih rastlin kategorije CAC, so rumene barve.

Za etikete dobavitelja, s katerimi se označi semenski material okrasnih rastlin, barva ni predpisana.

Pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Odstopanja od zahtev za označevanje

Za majhna pakiranja semenskega materiala, ki so namenjena za trženje končnim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s tržno pridelavo rastlin, veljajo nekatera odstopanja oziroma izjeme glede označevanja.

Označevanje majhnih pakiranj semenskega materiala trte

Semenski material trte se lahko trži tudi v manjših pakiranjih ali zapakiran posamič. Če je v pakiranju en sam kos, na uradni etiketi ni treba navesti vseh predpisanih podatkov, kot so: vrsta in kategorija materiala, referenčna oznaka partije, količina materiala v pakiranju ali snopu, dolžina ključev podlag za cepljenje (če gre za podlage) in leto pridelave.

Ukoreninjene trsne cepljenke, ki so pakirane v lončke, lonce, kartone ali kontejnerje, se lahko označi le s podatki o sorte in klonu ter s številom rastlin v pakiranju, če pakiranj zaradi svoje narave ni možno označiti s predpisanimi uradnimi etiketami ali etiketami dobavitelja. Pakiranja pa morajo biti opremljena s predpisanim spremnim dokumentom. Taka pakiranja je treba hraniti ločeno od ostalih pakiranj.

Označevanje semenskega materiala sadnih in okrasnih rastlin, ki se trži končnim uporabnikom

Semenski material sadnih in okrasnih rastlin, ki se trži osebam, ki so končni uporabniki (potrošniki) in ki se pridelavo sadnih ali okrasnih rastlin ne ukvarjajo poklicno, je lahko označen le z osnovnimi podatki o proizvodu, na primer s podatki o vrsti, sorti oziroma o namenu uporabe. Pri navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno razumljivi simboli in slike.

Povezani temi

 • Sortna lista in skupni katalogi sort

  V Sloveniji se lahko prideluje in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v uradni seznam sort v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU. Pri sadnih rastlinah mora biti sorta vpisana v uradni seznam sort ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin. Pri okrasnih rastlinah vpis sorte v uradni seznam ni obvezen.

 • Uradno potrjevanje in naknadna kontrola semenskega materiala

  Uradno potrjevanje je postopek, v katerem se z uradnimi pregledi in na podlagi uradnih vzorčenj in testiranj preveri skladnost semenskega materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami pred njegovim trženjem. Z naknadno kontrolo se ponovno preverita kakovost in sortnost semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se uradno potrdi in trži v Republiki Sloveniji. Uradno potrjevanje in naknadna kontrola semenskega materiala potrošnikom zagotavljata zdrav semenski material, ki daje kakovosten in visok pridelek in hkrati prispeva k manjšemu obremenjevanju okolja.