Skoči do osrednje vsebine

Vpis ekološkega heterogenega materiala v seznam

Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala (ekološki heterogeni material) se lahko trži, če je vpisan v seznam ekološkega heterogenega materiala.

Ekološki heterogeni material se v seznam ekološkega heterogenega materiala vpiše na podlagi posredovane popolne dokumentacije o ekološkem heterogenem materialu, ki se posreduje z uradnim obvestilom o ekološkem heterogenem materialu.

Pogoji za vpis ekološkega heterogenega materiala v seznam

V seznam ekološkega heterogenega materiala se vpiše ekološki heterogeni material, ki:

 • je pridelan na ekološki način v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007,
 • kaže skupne fenotipske značilnosti in ga istočasno zaznamuje visoka stopnja genske in fenotipske raznovrstnosti med posameznimi razmnoževalnimi enotami,
 • ni sorta in ni mešanica sort.

Uradno obvestilo o ekološkem heterogenem materialu

V uradnem obvestilu o ekološkem heterogenem materialu se navedejo:

 1. kontaktni podatki o prijavitelju;
 2. naslednji podatki o ekološkem heterogenem materialu:
  • vrsta in poimenovanje ekološkega heterogenega materiala,
  • država in leto vzgoje ali pridelave ekološkega heterogenega materiala, skupaj z opisom talnih in podnebnih razmer, v katerih je vzgojen ali pridelan,
  • opis tehnike oziroma metode, uporabljene za vzgojo ali pridelavo ekološkega heterogenega materiala,
  • opis fenotipskih lastnosti, ki prispevajo k fenotipski raznovrstnosti ekološkega heterogenega materiala, in oceno stopnje fenotipske raznovrstnosti ekološkega heterogenega materiala,
  • opis agronomskih lastnosti, pomembnih za pridelavo in uporabo.

Uradnemu obvestilu se obvezno priloži reprezentativni vzorec ekološkega heterogenega materiala za hrambo v genski banki.

Uradnemu obvestilu se lahko priložijo tudi rezultati preskusov lastnosti ekološkega heterogenega materiala, če so na voljo.

Tabela s količinami reprezentativnega vzorca.

Naslov za posredovanje uradnega obvestila o ekološkem heterogenem materialu

Preveritev uradnega obvestila in vpis ekološkega heterogenega materiala v seznam

Če Uprava ugotovi, da vsebuje uradno obvestilo vse zahtevane podatke o ekološkem heterogenem materialu in da je prijavitelj z uradnim obvestilom dostavil Upravi reprezentativni vzorec, se šteje, da je prijavitelj Upravi posredoval popolno dokumentacijo o ekološkem heterogenem materialu.

Uprava vpiše ekološki heterogeni material, za katerega je prejela popolno dokumentacijo, v seznam ekološkega heterogenega materiala.