Skoči do osrednje vsebine

Zavarovanje nove sorte

Pogoji za varstvo sorte

V skladu z Zakonom o varstvu novih sort rastlin je žlahtnitelj sorte ali njegov pravni naslednik upravičenec do varstva sorte in do pridobitve žlahtniteljske pravice.

Zavaruje se lahko vsaka sorta, ki je nova, razločljiva, izenačena, nespremenljiva in ima ustrezno ime.

Zavarujejo se lahko sorte vseh vrst rastlin. Sorta je nova, kadar je semenski material v prometu v Sloveniji ali drugi državi EU največ 1 leto ali 4 leta v tretjih državah (6 let pri lesnatih rastlinah) pred vložitvijo prijave za varstvo. Sorta se mora vsaj v eni od lastnosti jasno razlikovati od drugih, splošno znanih sort iste vrste. Lastnosti sorte morajo biti izenačene in se z razmnoževanjem ne smejo spreminjati. Ime sorte mora omogočiti razločevanje sorte od katerekoli druge znane sorte iste vrste.

Prijava za varstvo sorte

Postopek za varstvo sorte se začne na podlagi prijave, ki jo prijavitelj vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prijava se vloži na predpisanem obrazcu in mora vsebovati podatke:

  • o prijavitelju oziroma njegovem zastopniku ali pooblaščencu;
  • o žlahtnitelju, če ta ni sam prijavitelj;
  • latinsko in slovensko ime vrste, ki ji sorta pripada;
  • predlog imena sorte oziroma začasno oznako sorte;
  • državo, v kateri je bila že vložena prijava, in datum prejema prijave v tej državi, če se v prijavi zahteva prednostna pravica;
  • tehnični opis sorte, ki je lahko priloga k prijavi in
  • o tem, ali je sorta pridobljena s pomočjo genske tehnologije; v tem primeru je treba prijavi priložiti predhodno soglasje za preskušanje te sorte v skladu s predpisi o gensko spremenjenih organizmih.

Prijavitelji varstva sort pošljejo prijavo na predpisanih obrazcih v dveh izvodih.

Žlahtnitelji iz tretjih držav potrebujejo v postopku zavarovanja sorte pooblaščenega zastopnika.

Upravna taksa

Prijavna pristojbina za varstvo sorte znaša 96,00 EUR.

Za zavarovane sorte se vsako leto plačuje letna pristojbina za vzdrževanje žlahtniteljske pravice, kot je določena z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin. 

Številka vplačilnega računa za plačilo prijavne pristojbine in za plačilo letne pristojbine za varstvo sort rastlin je:

številka računa (IBAN): SI56 0110 0100 8303 490

model in sklic (referenca): SI11 23302-7111185

naziv prejemnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana

koda namena: GOVT

Namen plačila: Plačilo letne pristojbine za varstvo sort

Pregled prijave

Ministrstvo na začetku postopka preveri prijavo po formalni in vsebinski plati. Ob popolni prijavi se prijavitelju izda potrdilo.

Popolna prijava se vpiše v register prijav in objavi v uradnem glasilu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zadnje objave uradnega glasila Objave UVHVVR:

Preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN)  

Strokovno najpomembnejši in najzahtevnejši del postopka varstva sorte je preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti  sorte (v nadaljevanju RIN), ki se opravlja v poljskih poskusih.

Preverjanje RIN se opravlja po enotnih metodah v skladu s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste :

  • tehnični protokoli CPVO ali
  • tehnična navodila UPOV ali
  • nacionalne metode.

Za sorte, ki imajo preizkušanje RIN sorte že opravljeno, se v postopku po uradni poti pridobi le končno poročilo.

Preizkušanje RIN traja od enega do štirih let, kar je odvisno od posamezne vrste rastlin. Pri hibridnih sortah je potrebno tudi preizkušanje starševskih linij.

Stroški preizkušanja RIN so določeni z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin.

Za preizkušanje RIN na poskusnem polju in v laboratoriju, obdelavo rezultatov ter pripravo uradnega opisa sorte plača prijavitelj izvajalcu preizkušanja RIN dejanske stroške preizkušanja.

Register zavarovanih sort

Po končanem postopku in ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev izda ministrstvo odločbo, s katero se zavaruje nova sorta in imetniku podeli žlahtniteljska pravica. Sorta se zavaruje za 20 let, sorte lesnatih rastlin pa za 25 let. Podaljšanje varstva ni možno.

Če sorta ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje, ministrstvo prijavo z odločbo zavrne.

Zavarovana sorta se vpiše v register zavarovanih sort. Register je objavljen v publikaciji Sortna lista Republike Slovenije, ki jo izdaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.