Skoči do osrednje vsebine

Vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Stare sorte sadnih rastlin

Sorte sadnih rastlin, katerih semenski material se je tržil na območju Republike Slovenije že pred 30. septembrom 2012, se lahko vpišejo v sortno listo pod posebnimi, manj strogimi pogoji, z namenom, da se ohranijo sorte ter se semenski material teh sort lahko trži.

Take sorte se v sortno listo vpišejo kot stare sorte sadnih rastlin.

Pogoji za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Stara sorta sadnih rastlin se lahko vpiše v sortno listo, če:

 • se je semenski material te sorte tržil v Republiki Sloveniji že pred 30. septembrom 2012,
 • ima uradno priznani opis.

Vložitev prijave za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Prijavo za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo vloži prijavitelj, ki je vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijavi, ki se vloži na obrazcu Prijava za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo, se priloži opis sorte, v katerem se navedejo:

 • ime sorte in znani sinonimi,
 • podatki o genetskem in geografskem poreklu sorte,
 • podatki o razširjenosti sorte v Sloveniji,
 • podatki o vzdrževalcu sorte in načinu vzdrževanja sorte,
 • viri, uporabljeni za pripravo opisa sorte,
 • lastnosti sorte, pomembne za njeno razlikovanje od drugih sort: navedejo se vsaj lastnosti iz tehničnih vprašalnikov, ki so priloga protokolov ali smernic za preizkušanje razločljivosi, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN),
 • druge lastnosti, značilne za sorto.

Opisu sorte se priložijo risbe ali fotografije, ki prikazujejo značilne lastnosti sorte.

Prijava se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

     Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

     Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov: gp.uvhvvr@gov.si

Obrazec prijave za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Preveritev prijave in opisa sorte ter potrditev opisa sorte

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav. Podatki o prijavi stare sorte sadnih rastlin za vpis v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev opisa stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Uprava preveri opis stare sorte sadnih rastlin, ki ga je pripravil prijavitelj, na podlagi podatkov iz strokovnih in drugih virov, navedenih v prijavi in priloženem opisu sorte, zlasti o:

 • genetskem in geografskem poreklu sorte ter o območjih, kjer se je sorta v preteklosti pridelovala;
 • načinu razmnoževanja sorte;
 • lastnostih sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte ali pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov.

Preveritev primernosti imena stare sorte sadnih rastlin

Stara sorta sadnih rastlin se lahko poimenuje z imenom, s katerim je poimenovana v starih sortnih listah ali v strokovni literaturi. Poleg imena sorte se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

Potrditev opisa sorte

Če Uprava ugotovi, da je opis stare sorte sadnih rastlin, ki ga je pripravil prijavitelj, skladen s podatki o sorti, navedenimi v strokovih in drugih virih, potrdi opis sorte kot uradno priznani opis.

Vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo, obdobje vpisa

Stara sorta sadnih rastlin, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ima uradno potrjen opis sorte, se vpiše v sortno listo za 30 let.

Stroški postopka

Za izdajo odločbe o vpisu stare sorte sadnih rastlin v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila:   vpis stare sadne sorte v SL
 • naziv banke:   Banka Slovenije
 • naziv prejemnika:   Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika:   Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN):       SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC:   BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca):   SI11 23370-7111002

Zakonodaja EU

Objave UVHVVR

 • Objave UVHVVR

  Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo, predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort, podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo, podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort in druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

  V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

  Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin