Skoči do osrednje vsebine

Vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Sorta sadnih rastlin, katere semenski material se je tržil na območju Republike Slovenije že pred 30. septembrom 2012, se pod posebnimi pogoji vpiše v sortno listo kot stara sorta sadnih rastlin.

Postopek vpisa stare sorte sadnih rastlin v sortno listo se začne na podlagi pisne prijave.

Pogoji za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Sorta se vpiše v sortno listo kot stara sorta sadnih rastlin, če:

 • se je semenski material te sorte tržil v Republiki Sloveniji že pred 30. septembrom 2012,
 • ima uradno priznani opis.

Vložitev prijave za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Prijavo za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo vloži prijavitelj, ki sorto vzdržuje ali jo ohranja v pridelavi in razpolaga s semenskim materialom sorte.

Prijava za vpis stare sorte sadnih rastlin se vloži za vsako sorto. Prijavi se priloži opis sorte, v katerem se navedejo:

 • ime sorte in znani sinonimi,
 • podatki o genetskem in geografskem poreklu sorte,
 • podatki o razširjenosti sorte v Sloveniji,
 • podatki o vzdrževalcu sorte in načinu vzdrževanja sorte,
 • viri, uporabljeni za pripravo opisa sorte,
 • lastnosti sorte, pomembne za njeno razlikovanje od drugih sort (navedejo se vsaj lastnosti iz tehničnih vprašalnikov),
 • druge lastnosti, značilne za sorto.

Opisu sorte se priložijo risbe ali fotografije, ki prikazujejo značilne lastnosti sorte.

Naslov za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

Obrazec prijave za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Preveritev pogojev za vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Preveritev prijave

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav. Podatki o prijavi stare sorte sadnih rastlin za vpis v sortno listo se objavijo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

Preveritev opisa sorte

Uprava preveri opis stare sorte sadnih rastlin, ki ga je pripravil prijavitelj, na podlagi podatkov iz strokovnih in drugih virov, navedenih v prijavi in priloženem opisu sorte, zlasti o:

 • genetskem in geografskem poreklu sorte ter o območjih, kjer se je sorta v preteklosti pridelovala;
 • načinu razmnoževanja sorte;
 • lastnostih sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte ali pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov.

Preveritev primernosti imena sorte

Stara sorta sadnih rastlin se poimenuje z imenom in sinonimi, s katerimi je poimenovana v starih sortnih listah ali v strokovni literaturi.

Potrditev opisa sorte in vpis stare sorte sadnih rastlin v sortno listo

Če je opis stare sorte sadnih rastlin, ki ga je pripravil prijavitelj, skladen s podatki o sorti, navedenimi v strokovih in drugih virih, Uprava potrdi opis sorte kot uradno priznani opis.

Stara sorta sadnih rastlin, ki izpolnjuje predpisane pogoje in ima uradno priznani opis sorte, se vpiše v sortno listo za 30 let.

Stroški postopka

Za izdajo odločbe o vpisu stare sorte sadnih rastlin v sortno listo plača prijavitelj upravno takso po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: vpis stare sadne sorte v SL
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002