Skoči do osrednje vsebine

Seme rastlin, ki se vnaša v Evropsko Unijo iz tretjih držav je lahko vir škodljivih organizmov, ki ogrožajo rastlinsko pridelavo. Zato je pri vstopu v EU reguliran ali celo prepovedan tudi uvoz oziroma vnos semena rastlin. Uvoz semena rastlin je dovoljen pod pogoji, ki so določeni z zakonodajo EU.

Fitosanitarne zahteve za uvoz semena rastlin

Fitosanitarne zahteve ob uvozu veljajo za rastline in dele rastlin, kamor spada tudi seme. Seme pomeni seme v botaničnem smislu, razen tistega, ki ni za setev. Pri uvozu oziroma vnosu v Evropsko unijo mora pošiljke semena rastlin spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin. Te pošiljke lahko vstopajo v Evropsko unijo le preko uradno določenih mejnih kontrolnih točk, kjer fitosanitarni inšpektor preveri izpolnjevanje pogojev za uvoz v EU. 

Pogoje za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določata Uredba 2016/2031/EU o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin in Izvedbena Uredba 2019/2072/EU o enotnih pogojih za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivimi organizmi rastlin. Postopke ob uvozu pa določa Uredba 2017/625/EU o uradnem nadzoru.

Uvoznik semena mora biti vpisan v register izvajalcev poslovne dejavnosti (FITO-register) in register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Prepoved vnosa

Prepovedan je vnos semen iz Priloge VI Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU. Mednje spadajo vrste semen iz točke 8 (Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, Rosa iz določenih tretjih držav), 10 (Vitis iz vseh tretjih držav, razen Švice), 12 (Photinia iz določenih tretjih držav) in 16 (Solanum L. iz vseh tretjih držav, razen Švice) navedene Priloge.

Začasna prepoved velja za uvoz semen vrste Ullucus tuberosus iz vseh tretjih držav, v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/2019/EU.

Prepovedan je vnos nekaterih semen, če so na njih prisotni škodljivi organizmi iz Priloge IV Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU.

Fitosanitarno spričevalo

Ob vnosu v EU mora vse pošiljke semena, namenjenega za setev, spremljati fitosanitarno spričevalo. To potrjuje izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih zahtev EU in ga izda pristojni organ tretje države, tako imenovane države izvoznice.

Uvoznik oziroma njegov zastopnik mora pred vnosom semena, ki je naveden v delu A Priloge XI Uredbe 2019/2072, pošiljko prijaviti ali predhodno najaviti preko spletne aplikacije TRACES. Za vse pošiljke iz tega seznama je predpisan inšpekcijski pregled.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne fitosanitarne zahteve

Seme nekaterih vrst (kot naprimer koruze, pšenice, rži, tritikale, nekaterih agrumov) mora za vnos na ozemlje EU izpolnjevati tudi posebne fitosanitarne zahteve, ki so navedene v Prilogi VII Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072. Izpolnjevanje posebnih zahtev mora biti navedeno na fitosanitarnem spričevalu pod rubriko Dopolnilna izjava.

Zaradi nevarnosti vnosa bolezni in škodljivcev veljajo tudi posebne zahteve na podlagi nujnih ukrepov EU za naslednje karantenske škodljive organizme:

Druge pomembne informacije

Seme določenih vrst kmetijskih rastlin se lahko uvozi le, če izpolnjuje zahteve, določene s predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin. Nadaljnje informacije so zapisane v temi Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi znotraj EU.

Zakonodaja EU