Skoči do osrednje vsebine

Rastline za saditev predstavljajo eno večjih tveganj za vnos škodljivih organizmov rastlin v Evropsko unijo (EU). Zato so tudi pri vnosu teh rastlin iz tretjih držav v EU predpisane določene omejitve ali prepovedi.

Pogoji za vnos v EU

Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline in rastlinske proizvode določa Uredba Komisije 2016/2031/EU z izvedbenimi akti in velja za celotno območje EU.

Rastline za saditev pomeni rastline, ki naj bi ostale posajene, bodo posajene ali bodo presajene. Saditev pomeni kateri koli postopek namestitve rastlin v rastni substrat, cepljenje ali soroden postopek, da se zagotovi njihova nadaljnja rast oziroma generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Za uvoz oziroma vnos vseh rastlin za saditev, je zahtevano fitosanitarno spričevalo.

Prepoved vnosa

Zaradi tveganja za vnos škodljivih organizmov rastlin je prepovedan vnos nekaterih rastlin za saditev v EU, kot jih v Prilogi VI določa Izvedbena Uredba Komisije 2019/2072/EU in so naštete spodaj.

Iz nekaterih tretjih držav je prepovedan vnos:

 • lesnatih rastlin za saditev (iglavci, kostanj, topol, hrast, kutina, jablana, hruška, koščičarji, citrusi, in ostali),
 • vrtnic za saditev,
 • rastlin jagod, razen semen,
 • sadik trav, razen nekaterih okrasnih,
 • rastlin krompirja in drugih botanično sorodnih vrst (Solanaceae) za saditev,
 • rastlin fotinije (Photinia) in
 • palm (Phoenix).

Iz vseh tretjih držav je prepovedan vnos:

 • vinske trte (razen plodov) in
 • semenskega krompirja.

Prepovedan je tudi vnos razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih in gozdnih rastlin, vinske trte, okrasnih rastlin, zelenjadnic, hmelja in semenskega krompirja, razen semena, če so na njih prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi nad določenim pragom, kot so določeni v Prilogi IV Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.

Začasna prepoved vnosa

Na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije 2018/2019/EU je začasno prepovedan vnos naslednjih rastlin za saditev, razen semen, iz vseh tretjih držav:

 • akacije (Acacia), javorja (Acer), albicije (Albizia), jelše (Alnus), anone (Annona), bauhinie (Bauhinia), češmina (Berberis), breze (Betula), cezalpinije (Caesalpinia), kasije (Cassia), kostanja (Castanea), drena (Cornus), leske (Corylus), gloga (Crataegus), kakija (Diospyros), bukve (Fagus), fige (Ficus carica), jesena (Fraxinus ), nepozebnika (Hamamelis L.), jasmina (Jasminum L.), oreha (Juglans L.), kaline (Ligustrum L.), kosteničevja (Lonicera L.), jablane (Malus Mill.), oleandra (Nerium L.), perzeje (Persea Mill.), topola (Populus L.), koščičarjev (Prunus L.), hrasta (Quercus L.), robinije (Robinia L.), vrbe (Salix L.), jerebike (Sorbus L.), tise (Taxus L.), lipe (Tilia L.), bresta (Ulmus L.) in Ullucus tuberosus.

Prepoved ne velja za rastline iz določenih tretjih držav, katerim je na podlagi ocene tveganja, vnos v EU dovoljen.

Fitosanitarno spričevalo

Vse rastline za saditev mora pri vnosu iz tretjih držav v EU spremljati fitosanitarno spričevalo.

Fitosanitarni pregled pred vnosom na ozemlje EU

Uvoznik, oziroma njegov zastopnik mora pred vnosom rastlin za saditev v EU, pošiljko prijaviti fitosanitarnim inšpektorjem na prvi vstopni točki v EU, preko spletne aplikacije IMSOC (sistem TRACES). To velja za vse pošiljke rastlin za saditev, ki se vnašajo v EU.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne fitosanitarne zahteve

Rastline za saditev iz nekaterih tretjih držav, morajo pri vnosu na ozemlje EU izpolnjevati posebne fitosanitarne zahteve, kot naprimer rastline za saditev izvirajo iz območij ali držav, ki so proste določenih škodljivih organizmov ali so bile pred izvozom uradno pregledane ali ustrezno tretirane in nimajo znakov ali simptomov škodljivih organizmov. Posebne zahteve so podrobneje opredeljene v Prilogi VII Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.   

Posebne zahteve po nujnih ukrepih EU

Za preprečevanje vnosa in širjenja karantenskih škodljivih organizmov z rastlinami za saditev, so bili na ravni EU sprejeti naslednji nujni ukrepi v obliki Izvedbenih sklepov:

 • Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (Tomato brown rugose fruit virus): Prepovedan je vnos navedenega škodljivega virusa na ozemlje EU, njegovi premiki ter posedovanje, razmnoževanje ali izpust. Veljajo posebne zahteve za vnos in trženje rastlin za saditev (sadike, podlage, cepiči, seme) paradižnika ter paprike. 
 • Bakterijski ožig oljk (Xylella fastidiosa): Vse pošiljke gostiteljskih rastlin, ki se vnesejo v EU iz tretjih držav, so uradno pregledane na prvem vstopnem mestu v EU in jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo. Pogoji za uvoz gostiteljskih rastlin so posebej navedeni v predpisu, za uvoz iz tretje države, kjer je znano, da ni navzoča Xylella fastidiosa in posebej za uvoz iz tretje države, kjer je znano, da je navzoča Xylella fastidiosa.
 • Rdečevratni kozliček (Aromia bungii): Za vnos rastlin vrst Prunus spp., razen vrste Prunus laurocerasus L. za saditev, s premerom stebla ali koreninskega vratu na najdebelejšem delu vsaj 1 cm, je potrebno fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo. Za vse pošiljke zadevnih rastlin in zadevnega lesa, ki so vnesene v EU iz tretje države, v kateri je znana navzočnost zadevnega organizma, se opravi temeljit uradni pregled na vstopni točki v EU.
 • Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis): Rastline za saditev s premerom debla na najdebelejšem delu 1 cm ali več, razen semen, vrst Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. in Ulmus spp., ki se vnašajo iz tretjih držav, kjer je navzoč azijski kozliček, mora spremljati fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo.
 • Borov smolasti rak (Fusarium circinatum): Rastline borovcev (Pinus) in duglazije (Pseudotsuga menziesii) mora pri vnosu v EU spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje zahtev iz člena 9 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/2032.
 • Kitajski kozliček (Anoplophora chinensis): Pošiljke rastlin za saditev vrst Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. in Ulmus spp. s poreklom iz tretjih držav mora spremljati fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo.
 • Krompirjevi bolhači (Epitrix sp.): Gomolji krompirja (Solanum tuberosum L.) vključno s tistimi, ki so namenjeni za sajenje, s poreklom iz tretjih držav v katerih je navzoč vsaj en navedeni organizem, mora pri vnosu v EU spremljati fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo.
 • Orjaški vodni polži (Pomacea spp.): Pošiljke rastlin za saditev, razen semen, ki rastejo le v vodi ali zemlji, ki je stalno nasičena z vodo s poreklom iz tretjih držav mora pri vnosu spremljati fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo.

Zakonodaja