Skoči do osrednje vsebine

Rastline za saditev predstavljajo eno večjih tveganj za vnos škodljivih organizmov rastlin v Evropsko Unijo. Zato so tudi pri vnosu teh rastlin iz tretjih držav v EU predpisane določene omejitve ali prepovedi.

Pogoji za vnos v EU

Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline in rastlinske proizvode določa Uredba Komisije 2016/2031/EU z izvedbenimi akti in velja za celotno območje EU.

Rastline za saditev pomeni rastline, ki naj bi ostale posajene, bodo posajene ali bodo presajene. Saditev pomeni kateri koli postopek namestitve rastlin v rastni substrat, cepljenje ali soroden postopek, da se zagotovi njihova nadaljnja rast oziroma generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Za uvoz oziroma vnos vseh rastlin za saditev, razen semen, je zahtevano fitosanitarno spričevalo.

Prepoved vnosa

Zaradi tveganja za vnos škodljivih organizmov rastlin je prepovedan vnos nekaterih rastlin za saditev v EU, kot jih v Prilogi VI določa Izvedbena Uredba Komisije 2019/2072/EU in so naštete spodaj.

Iz nekaterih tretjih držav je prepovedan vnos:

  • lesnatih rastlin za saditev (iglavci, kostanj, topol, hrast, kutina, jablana, hruška, koščičarji, citrusi, in ostali),
  • vrtnic za saditev,
  • rastlin jagod, razen semen,
  • sadik trav, razen nekaterih okrasnih,
  • rastlin krompirja in drugih botanično sorodnih vrst (Solanaceae) za saditev,
  • rastlin fotinije (Photinia) in
  • palm (Phoenix).

Iz vseh tretjih držav je prepovedan vnos:

  • vinske trte (razen plodov) in
  • semenskega krompirja.

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2015/789/EU je prepovedan vnos rastlin kave (Coffea) za saditev, razen semen, iz Kostarike in Hondurasa, zaradi tveganja za vnos škodljivega organizma Xylella fastidiosa (bakterijski ožig oljk) v EU.

Prepovedan je tudi vnos razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih in gozdnih rastlin, vinske trte, okrasnih rastlin, zelenjadnic, hmelja in semenskega krompirja, razen semena,  če so na njih prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi nad določenim pragom, kot so določeni v Prilogi IV Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.

Začasna prepoved vnosa

Na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije 2018/2019/EU je začasno prepovedan vnos naslednjih rastlin za saditev, razen semen iz vseh tretjih držav:

  • akacije (Acacia), javorja (Acer), albicije (Albizia), jelše (Alnus), anone (Annona), bauhinie (Bauhinia), češmina (Berberis), breze (Betula), cezalpinije (Caesalpinia), kasije (Cassia), kostanja (Castanea), drena (Cornus), leske (Corylus), gloga (Crataegus), kakija (Diospyros), bukve (Fagus), fige (Ficus carica), jesena (Fraxinus ), nepozebnika (Hamamelis L.), jasmina (Jasminum L.), oreha (Juglans L.), kaline (Ligustrum L.), kosteničevja (Lonicera L.), jablane (Malus Mill.), oleandra (Nerium L.), perzeje (Persea Mill.), topola (Populus L.), koščičarjev (Prunus L.), hrasta (Quercus L.), robinije (Robinia L.), vrbe (Salix L.), jerebike (Sorbus L.), tise (Taxus L.), lipe (Tilia L.), bresta (Ulmus L.) in Ullucus tuberosus.

Fitosanitarno spričevalo

Vse rastline za saditev mora pri vnosu iz tretjih držav v EU spremljati fitosanitarno spričevalo.

Fitosanitarni pregled pred vnosom na ozemlje EU

Uvoznik, oziroma njegov zastopnik mora pred vnosom rastlin za saditev v EU, pošiljko prijaviti fitosanitarnim inšpektorjem na prvi vstopni točki v EU, preko spletne aplikacije TRACES. To velja za vse pošiljke rastlin za saditev, ki se vnašajo v EU.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebne fitosanitarne zahteve

Rastline za saditev iz nekaterih tretjih držav, morajo pri vnosu na ozemlje EU izpolnjevati posebne fitosanitarne zahteve, kot naprimer rastline za saditev izvirajo iz območij ali držav, ki so proste določenih škodljivih organizmov ali so bile pred izvozom uradno pregledane ali ustrezno tretirane in nimajo znakov ali simptomov škodljivih organizmov. Posebne zahteve so podrobneje opredeljene v Prilogi VII Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.   

Posebne zahteve po nujnih ukrepih EU

Za preprečevanje vnosa in širjenja karantenskih škodljivih organizmov z rastlinami za saditev, so bili na ravni EU sprejeti naslednji nujni ukrepi v obliki Izvedbenih sklepov:

Zakonodaja EU

Iskalnik