Skoči do osrednje vsebine

Prijava pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov ob uvozu

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, ki se uvažajo v EU, morajo biti na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU uradno pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, izdano v državi porekla ali državi odpreme rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

Postopek uvoza

Uvoznik ali njegov zastopnik mora vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII:

  • ki se vnašajo iz tretjih držav (na trg EU) ali
  • za pošiljke v tranzitu čez ozemlje EU v države izven EU ali v primeru pretovarjanja

fitosanitarnemu inšpektorju na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU predložiti predhodno uradno obvestilo (Registracija v aplikacijo TRACES). Ob prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko je potrebno vložiti tudi podpisano vlogo za pregled pošiljke.

Mejni kontrolni točki v Republiki Sloveniji sta:

  • Luka Koper za mednarodni pomorski promet
  • Ljubljana – Brnik za mednarodni zračni promet

Prijava za uradni pregled

Prijavo za uradni pregled uvoznik ali njegov zastopnik vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, na enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Fitosanitarni pregled pošiljke obsega dokumentacijski pregled, pregled istovetnosti in fizični pregled pošiljke in prevoznega sredstva.

Po končanem pregledu fitosanitarni inšpektor dovoli ali zavrne uvoz pošiljke.

Dokazila

Pošiljko mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo, ali drug ekvivalenten izviren dokument ali žig.

Obrazci

Stroški

Vloga  je prosta upravne takse.

Za fitosanitarni pregled se plača pristojbina v skladu s točko VIII Priloge IV Uredbe 2017/625/EU in Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Zakonodaja EU

  • Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1602 z dne 23. aprila 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, ki je priložen pošiljkam živali in blaga do njihovega namembnega kraja
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 20019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC)

Iskalnik