Skoči do osrednje vsebine

Sprostitev rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo

Rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti se lahko iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo sprostijo z odločbo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, če:

 • so bile hranjenje v karantenskih postajah ali objektih za izolacijo, ki jih je določila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • je bilo zanje z vizualnimi pregledi ter glede na biologijo rastlin oziroma lastnost rastlinskega materiala ali drugega predmeta vzorčenjem in preskušanjem z uporabo ustreznih metod za odkrivanje navzočnosti škodljivih organizmov ugotovljeno, da so nenapadeni s karantenskimi škodljivimi organizmi, škodljivimi organizmi za katere veljajo ukrepi posebni ukrepi in karantenski škodljivi organizmi za varovano območje določeni z Uredbo 2016/2031/EU.

Pridobitev odločbe

Izvajalec poslovne dejavnosti za pridobitev odločbe o dovolitvi sprostitve rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vloži vlogo.

V vlogi se poleg navedbe rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se sproščajo iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo navedejo zlasti naslednji podatki:

 • naziv karantenske postaje ali objekta za izolacijo, iz katerega se rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti sproščajo,
 • odgovorna oseba za sproščanje: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) in
 • kraj sproščanja iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo z navedbo neponovljive identifikacijske številke grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK-PID) ali številko parcele in katastrske občine ali dela GERK-PID ali dela parcele.

Fitosanitarni inšpektor pred izdajo odločbe o sprostitvi rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo preveri, če so izpolnjeni pogoji za sproščanje.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Odločba o dovolitvi sprostitve rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo
 • naziv banke:  Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002