Skoči do osrednje vsebine

Določitev karantenske postaje ali objekta za izolacijo

Pogoji za pridobitev

Za uporabo karantenskih škodljivih organizmov ali rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje ter za izvajanje začasnih ukrepov v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 60. člena Uredbe 2016/2031/EU z odločbo določi karantenske postaje ali objekte za izolacijo.

Karantenske postaje ali objekti za izolacijo morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • omogočajo fizično ločitev škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se morajo hraniti v karanteni ali izolaciji, in zagotavljajo, da do njih v navedenih postajah ali objektih ni mogoče dostopati oziroma jih iz njih odstraniti brez soglasja pristojnega organa,
 • opremljene so s sistemi za sterilizacijo, dekontaminacijo ali uničenje napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, odpadkov in opreme pred odstranitvijo iz postaj ali objektov, ali pa imajo dostop do takšnih sistemov,
 • na voljo so opredelitev in opis nalog navedenih postaj in objektov, odgovorne osebe za izvajanje navedenih nalog ter pogoji, pod katerimi se navedene naloge opravljajo,
 • na voljo je dovolj ustrezno kvalificiranega, usposobljenega in izkušenega osebja in
 • na voljo je načrt izrednih ukrepov z namenom učinkovite odstranitve vseh karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in škodljivih organizmov, za katere veljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30(1) Uredbe 2016/2031/EU, katerih navzočnost ni namerna, ter preprečitve njihovega širjenja.

Pridobitev odločbe

Izvajalec poslovne dejavnosti za pridobitev odločbe o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo vloži vlogo na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V vlogi se navedejo zlasti naslednji podatki:

 • o vlagatelju: naslov, kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov) in matična številka izvajalca poslovne dejavnosti,
 • o lokaciji karantenske postaje ali objekta za izolacijo,
 • o osebi, odgovorni za karantensko postajo ali objekt za izolacijo v skladu prvim odstavkom 62. člena Uredbe 2016/2031/EU: osebno ime in kontaktni podatki (telefon in elektronski naslov),
 • o kvalificiranem, usposobljenem in izkušenem osebju: osebno ime, izobrazba, delovne izkušnje, opis delovnega mesta, vrsta zaposlitve, seznam nalog, ki jih opravljajo v povezavi s karantenskimi postajami,
 • opisi postopkov, ki zagotavljajo fizično ločitev škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se morajo hraniti v karanteni ali izolaciji, z namenom, da do njih v navedenih postajah ali objektih ni mogoče dostopati oziroma jih iz njih odstraniti brez soglasja pristojnega organa,
 • opisi sistemov za sterilizacijo, dekontaminacijo ali uničenje napadenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, odpadkov in opreme pred odstranitvijo iz postaj ali objektov,
 • opredelitev in opis nalog navedenih postaj in objektov ter pogojev, pod katerimi se te naloge opravljajo,
 • načrt ukrepov z namenom učinkovite odstranitve vseh karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in škodljivih organizmov, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti za izvajanje prvega odstavka 30. člena Uredbe 2016/2031/EU, katerih navzočnost ni namerna, ter preprečitve njihovega širjenja.

Komisija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred izdajo odločbe o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo opravi pregled, da ugotovi, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 61. člena Uredbe 2016/2031/EU.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Obrazci

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Odločba o določitvi karantenske postaje ali objekta za izolacijo
 • naziv banke:  Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002