Skoči do osrednje vsebine

Uvoz oziroma vnos določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Evropsko unijo (EU) je dovoljen pod pogoji, ki so določeni s predpisi EU. Pri uvozu oziroma vnosu mora te pošiljke spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin. Pri vnosu v Evropsko unijo fitosanitarni inšpektor preveri izpolnjevanje pogojev za uvoz.

Mejne kontrolne točke v Sloveniji

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere je predpisan obvezen pregled fitosanitarnega inšpektorja, se smejo uvažati (vnašati) v Slovenijo oziroma v Evropsko unijo le preko uradno odobrenih mejnih kontrolnih točk (MKT).

V Sloveniji sta odobreni dve MKT:

Fitosanitarni pogoji za uvoz

Uvozniki in njihovi zastopniki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov morajo biti vpisani v Register izvajalcev poslovnih dejavnosti (FITO register) pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Zagotoviti morajo, da so izpolnjeni predpisani splošni fitosanitarni pogoji in posebni pogoji za posamezno vrsto rastlinskega blaga, ki ga vnašajo v EU.

Kot rastline štejemo žive rastline in žive dele rastlin:

 • seme v botaničnem smislu, razen tistega, ki ni za setev (zrnje za hrano ali krmo),
 • plodove v botaničnem smislu,
 • vrtnine,
 • gomolje, stebelne gomolje, čebulice, korenike, korenine, podlage, stolone,
 • poganjke, stebla, pritlike,
 • rezano cvetje,
 • veje z listi ali brez,
 • posekano drevje z ohranjenimi listi,
 • liste, listje,
 • rastlinske tkivne kulture, vključno s celičnimi kulturami, genski material, meristem, himerične klone, mikrorazmnoževalni material,
 • živ pelod in trose,
 • brste, cepiče za okulacijo, potaknjence, cepiče, cepljenke.

Rastline za saditev so rastline, ki naj bi ostale posajene, bodo posajene ali bodo presajene. Saditev pomeni kateri koli postopek namestitve rastlin v rastni substrat, cepljenje ali soroden postopek, da se zagotovi njihova nadaljnja rast oziroma generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Rastlinski proizvodi pomeni nepredelan oziroma neobdelan material rastlinskega izvora in tiste predelane oziroma obdelane proizvode, ki lahko zaradi svojih značilnosti ali vrste predelave oziroma obdelave povzročijo tveganje za širjenje karantenskih škodljivih organizmov.

Drugi predmeti pomeni vse materiale ali predmete, vključno z zemljo ali rastnim substratom, ki niso rastline ali rastlinski proizvodi in so sposobni prenašati ali širiti škodljive organizme (na primer rabljeni kmetijski stroji in vozila).

Splošne pogoje za uvoz (vnos) rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določa EU zakonodaja s področja zdravstvenega varstva rastlin in uradnega nadzora, ki velja v vseh državah članicah. V njej so navedeni seznami karantenskih škodljivih organizmov, nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, varovanih območij, posebnih uvoznih zahtev, prepovedanih rastlin in rastlinskih proizvodov ter blaga za katerega je ob uvozu obvezno fitosanitarno spričevalo. 

Za rastline, ki predstavljajo visoko tveganje za vnos nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin, velja začasna prepoved vnosa v EU ali pa so zanje predpisane dodatne posebne zahteve (nujni ukrepi). Za uvoz iz nekaterih tretjih držav veljajo tudi izjeme od prepovedi in omejitev uvoza.

Za določene pošiljke lesa in za lesen pakirni material se namesto fitosanitarnega spričevala zahteva uradno oznako ali drugo uradno potrdilo.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uvozniki in njihovi zastopniki

Uvozniki morajo vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem nekaterih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se vnašajo iz tretjih držav na trg EU ali za pošiljke v tranzitu čez ozemlje skupnosti v tretje države in v primeru pretovarjanja, predložiti predhodno uradno obvestilo preko aplikacije IMSOC (sistem TRACES) na mejno kontrolno točko prvega prispetja v EU.

Ob prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko je potrebno vložiti tudi podpisano vlogo za pregled pošiljke.

Uvozniki morajo pri izvajanju uradnega nadzora izpolnjevati obveznosti:

 • omogočiti inšpekcijski pregled prevoznega sredstva in pošiljke, neoviran dostop do vsakega dela pošiljke ter zagotoviti delovno silo za odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke,
 • izvajati ukrepe, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Posebni pogoji pri nujnih ukrepih

Nujne ukrepe za preprečevanje vnosa novih vrst potencialnih karantenskih škodljivih organizmov, ki bi lahko ogrožali evropsko kmetijstvo in gozdarstvo, sprejme Evropska Komisija v sodelovanju z državami članicami, v okviru stalnega odbora in na podlagi znanstvenih mnenj oziroma ocen tveganja Evropske agencije za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority – EFSA). Nujni EU ukrepi so neposredno veljavni v državah članicah.

Izjeme od omejitev uvoza

Za uvoz nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov iz določenih tretjih držav je dovoljeno odstopanje od prepovedi in omejitev uvoza. Uvoz je dovoljen pod določenimi pogoji, ki so predpisani z zakonodajo EU. 

Izjeme na primer veljajo pri uvozu jedilnega krompirja iz določenih tretjih držav, za nekatere vrste lesa, bonsaje z Japonske, ipd. 

Izjeme za znanstvene namene

Z odstopanjem od prepovedi lahko UVHVVR pod posebnimi pogoji dovoli vnos škodljivih organizmov rastlin, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo, njihove premike po Uniji, njihovo posedovanje ali uporabo, če so namenjeni za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje. Vlogo za pridobitev dovoljenja za vnos, premike, posedovanje ali uporabo navedenega materiala za znanstvene namene vlagatelj vloži pri UVHVVR.

Za škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode, ki se uporabljajo za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje se določijo karantenske postaje ali objekti za izolacijo. Vloga za določitev karantenske postaje ali objekta za izolacijo vlagatelj vloži pri UVHVVR.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti se lahko sprostijo iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo le na podlagi odločbe UVHVVR o dovolitvi sprostitve, pod pogojem, da niso okuženi s karantenskimi škodljivimi organizmi.

Zakonodaja