Skoči do osrednje vsebine

Uvoz oziroma vnos v Evropsko unijo določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov je dovoljen pod pogoji, ki so določeni s predpisi Evropske unije. Pri uvozu oziroma vnosu v Evropsko unijo mora te pošiljke spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin. Te pošiljke lahko vstopajo v Evropsko unijo le preko uradno določenih mejnih kontrolnih točk, kjer fitosanitarni inšpektor preveri izpolnjevanje pogojev za uvoz v EU.

Mejne kontrolne točke v Sloveniji

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere je predpisan obvezen pregled fitosanitarnega inšpektorja, se smejo uvažati (vnašati) v Slovenijo oziroma v Evropsko unijo le čez naslednji mejni kontrolni točki:

 • Luka Koper za mednarodni pomorski promet in
 • Ljubljana – Brnik za mednarodni zračni promet.

Fitosanitarni pogoji za uvoz

Uvozniki in njihovi zastopniki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov morajo biti vpisani v Register izvajalcev poslovnih dejavnosti  - FITO register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zagotoviti morajo, da so izpolnjeni predpisani splošni fitosanitarni pogoji in posebni pogoji za posamezno vrsto rastlinskega blaga, ki ga vnašajo v EU.

Splošne pogoje za uvoz (vnos) rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov določata Uredba 2016/2031/EU o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin in Izvedbena Uredba 2019/2072/EU o enotnih pogojih za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivimi organizmi rastlin. Postopke ob uvozu pa določa Uredba 2017/625/EU o uradnem nadzoru.

Kot rastline štejemo žive rastline in naslednje žive dele rastlin:

 • seme v botaničnem smislu, razen tistega, ki ni za setev (npr. zrnje za hrano ali krmo)
 • plodove v botaničnem smislu;
 • vrtnine;
 • gomolje, stebelne gomolje, čebulice, korenike, korenine, podlage, stolone;
 • poganjke, stebla, pritlike;
 • rezano cvetje;
 • veje z listi ali brez;
 • posekano drevje z ohranjenimi listi;
 • liste, listje;
 • rastlinske tkivne kulture, vključno s celičnimi kulturami, genski material, meristem, himerične klone, mikrorazmnoževalni material;
 • živ pelod in trose;
 • brste, cepiče za okulacijo, potaknjence, cepiče, cepljenke.

Rastline za saditev so rastline, ki naj bi ostale posajene, bodo posajene ali bodo presajene. Saditev pomeni kateri koli postopek namestitve rastlin v rastni substrat, cepljenje ali soroden postopek, da se zagotovi njihova nadaljnja rast oziroma generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Rastlinski proizvodi pomeni nepredelan oziroma neobdelan material rastlinskega izvora in tiste predelane oziroma obdelane proizvode, ki lahko zaradi svojih značilnosti ali vrste predelave oziroma obdelave povzročijo tveganje za širjenje karantenskih škodljivih organizmov.

Drugi predmeti pomeni vse materiale ali predmete – vključno z zemljo ali rastnim substratom – ki niso rastline ali rastlinski proizvodi in so sposobni prenašati ali širiti škodljive organizme (npr. stroji in vozila).

Seznami glede prepovedi vnosa nadzorovanih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, posebnih fitosanitarnih zahtev in drugih ukrepov so predpisani v prilogah Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072:

 • Priloga II: Prepoved vnosa karantenskih škodljivih organizmov
 • Priloga III: Seznam varovanih območij
 • Priloga IV: Prepoved vnosa nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na specifičnih rastlinah za saditev
 • Priloga V: Posebne zahteve za vnos specifičnih rastlin za saditev
 • Priloga VI: Prepoved vnosa določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz nekaterih tretjih držav 
 • Priloga VII: Posebne fitosanitarne zahteve za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov
 • Priloga XI, del A: obvezno fitosanitarno spričevalo in obvezen pregled vseh pošiljk
 • Priloga XI, del B: obvezno fitosanitarno spričevalo in obvezen pregled najmanj 1 % pošiljk
 • Priloga XII: Obvezno fitosanitarno spričevalo za vnos na varovano območje

Poleg navedenega so predpisane še naslednje zahteve:

 • Izvedbena Uredba 2018/2019/EU: Začasna prepoved vnosa določenih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in seznam rastlin za katere se pri vnosu ne zahteva fitosanitarno spričevalo.
 • Posebne zahteve po nujnih ukrepih EU zaradi preprečevanja vnosa določenih karantenskih bolezni in škodljivcev, ki določajo pogoje za uvoz. 
 • Izjeme od omejitev uvoza.

Za določene pošiljke lesa in za lesen pakirni material se namesto fitosanitarnega spričevala zahteva uradno oznako oz. drugo uradno potrdilo.

Uvozniki in njihovi zastopniki

Uvozniki morajo vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz Priloge XI, del A in Priloge XII:

 • ki se vnašajo iz tretjih držav (na trg EU) ali
 • za pošiljke v tranzitu čez ozemlje skupnosti v tretje države ali v primeru pretovarjanja

fitosanitarnemu inšpektorju na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo predložiti predhodno uradno obvestilo (registracija v aplikacijo TRACES).

Ob prispetju pošiljke na mejno kontrolno točko je potrebno vložiti tudi podpisano vlogo za pregled pošiljke (prijava pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov ob uvozu).

Uvozniki morajo pri izvajanju uradnega nadzora izpolnjevati naslednje obveznosti:

 • omogočiti inšpekcijski pregled prevoznega sredstva in pošiljke, neoviran dostop do vsakega dela pošiljke ter zagotoviti delovno silo za odpiranje prevoznih sredstev in vseh delov pošiljke,
 • izvajati ukrepe, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor.

Posebni pogoji pri nujnih ukrepih

Nujne ukrepe za preprečevanje vnosa novih vrst potencialnih karantenskih škodljivih organizmov, ki so škodljivi za evropsko kmetijstvo in gozdarstvo, sprejme Evropska Komisija v sodelovanju z državami članicami v okviru stalnega odbora (PAFF) in na podlagi znanstvenih mnenj oziroma ocen tveganja Evropske agnecije za varnost hrane (EFSA). Nujni EU ukrepi, izdani kot sklepi, so neposredno veljavni v državah članicah.

Izjeme od omejitev uvoza

Krompir (Solanum tuberosum L.)

 • Izvedbeni sklep Komisije 2019/1614/EU z dne 26. septembra 2019 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu .
 • Izvedbeni sklep Komisije 2011/787/EU z dne 29. novembra 2011 o začasnem dovoljenju državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. v zvezi z Egiptom (UL L 319, 2. december 2011).
 • Odločba Komisije 2003/63/ES z dne 28. januarja 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube (UL L 24, 29. januar 2003). 
 • Izvedbeni sklep Komisije 2011/778/EU z dne 28. novembra 2011 o dovoljenju nekaterim državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc (UL L 317, 30. november 2011).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2014/368/EU z dne 16. junija 2014 o spremembi Izvedbenega Sklepa 2011/778/EU o dovoljenju nekaterim državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc (UL L 178, 19. junij 2014).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2012/219/EU z dne 24. aprila 2012 o priznanju Srbije kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al.
 • Izvedbeni sklep Komisije 2015/1199/EU z dne 17. julija 2015 o priznanju Bosne in Hercegovine kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al.

Jagode (Fragaria L.)

 • Odločba Komisije 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine (3. februar 2011,prečiščeno besedilo).
 • Odločba Komisije 2003/249/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila (3. februar 2011, prečiščeno besedilo).

Jesen (Fraxinus L.)

 • Izvedbeni sklep Komisije 2018/1959/EU z dne 10. decembra 2018 o odstopanju od Direktive Sveta 2000/29/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis (Fairmaire) v Unijo in njegovega širjenja v Uniji z lesom, ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike (UL L 315, 12. december 2018).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2018/1203/EU z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204 (UL L 217, 27. avgust 2018).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2016/412/ES z dne 17. marca 2016 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (UL L 74, 19. marec 2016).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2017/2180/ES z dne 16. novembra 2017 o podaljšanju obdobja veljavnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2016/412 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (UL L 307, 23. november 2017).

Hrast (Quercus L.)

 • Odločba Komisije 2005/359/ES z dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem po poreklu iz Združenih držav Amerike (UL L 114, 4. maj 2005).

Hrast(Quercus L.), platana (Platanus L.) in sladkorni javor (Acer saccharum Marsh.)

 • Izvedbeni sklep Komisije 2016/2004/EU z dne 14. novembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2013/780/EU o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 308, 16. november 2016).
 • Izvedbeni sklep Komisije 2013/780/ES z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 346, 20. december 2013).

Klek (Thuja L.)

 • Odločba Komisije 93/359/ES z dne 28. maja 1993 o pooblaščanju držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 148, 19. junij 1993).
 • Odločba Komisije 93/360/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade (UL L 148, 19. junij 1993).

Les iglavcev

 • Izvedbeni sklep Komisije 2015/179 z dne 4. februarja 2015 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike (UL L 30, 6. februar 2015).
 • Odločba Komisije 93/365/EGS z dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcev s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les (UL L 11, 23. junij 1993).
 • Odločba Komisije 93/422/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (UL L 195, 4. avgust 1993).
 • Odločba Komisije 93/423/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa iglavcev, sušenega v pečeh, s poreklom iz Združenih držav Amerike in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (UL L 195, 4. avgust 1993).

Bonsaji (Chamaecyparis Spach., Juniperus L. in Pinus L.)

 • Odločba Komisije 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (27. oktober 2010, prečiščeno besedilo)
 • Izvedbene uredba Komisije 2020/1217/EU z dne 25. avgusta 2020 o odstopanju od Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU v zvezi z vnosom v Unijo naravno ali siljeno pritlikavih rastlin za saditev iz vrst Chamaecyparis Spach., Juniperus L. in nekaterih vrst Pinus L. s poreklom iz Japonske ter o razveljavitvi Odločbe 2002/887/ES.

Zemlja

 • Izvedbeni sklep Komisije 2017/487/EU z dne 17. marca 2017 o spremembi Odločbe 2005/51/ES glede obdobja, v katerem se lahko za namene dekontaminacije v Unijo vnaša zemlja, onesnažena s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi (UL L 75, 21. marec 2017).
 • Odločba Komisije 2005/51/ES z dne 21. januarja 2005 o začasnih pooblastilih državam članicam za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede uvoza zemlje, kontaminirane s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi, za namene dekontaminacije (UL L 21, 25. januar 2005).

Izjeme za znanstvene namene

Z odstopanjem od prepovedi se pod posebnimi pogoji dovoli vnos škodljivih organizmov rastlin, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo, njihove premike po Uniji, njihovo posedovanje ali uporabo, če so namenjeni za uradna testiranja, znanstvene in izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje. Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos, premike, posedovanje ali uporabo navedenega materiala za znanstvene namene se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Za škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode, ki se uporabljajo za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbor sort ali žlahtnjenje se določijo karantenske postaje ali objekti za izolacijo. Vloga za določitev karantenske postaje ali objekta za izolacijo se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti se lahko sprostijo iz karantenske postaje ali objekta za izolacijo le na podlagi odločbe Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o dovolitvi sprostitve, pod pogojem, da niso okuženi s karantenskimi škodljivimi organizmi.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja EU

Iskalnik