Skoči do osrednje vsebine

Spremembe za državljane in podjetja po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije - brexitu

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije (v nadaljevanju EU). Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Na podlagi Sporazuma o izstopu, ki je stopil v veljavo 1. februarja 2020, se je prehodno obdobje izteklo 31. decembra 2020. Od 1. januarja 2021 so odnosi med EU in Združenim kraljestvom urejeni v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, o katerem so se pogajanja zaključila 24. decembra 2020.

Pravice državljanov

Od 1. januarja 2021 ni več prostega pretoka oseb med EU in Združenim kraljestvom. To vpliva tudi na potovanja državljanov EU, posebej tistih, ki želijo v Združenem kraljestvu bivati dlje časa, kot so na primer študenti, delavci, upokojenci ali njihovi družinski člani.

Potovanja

Državljani EU, Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EGP) in Švice za vstop v Združeno kraljestvo

 • smo do 30. septembra 2021 lahko imeli potni list ali osebno izkaznico
 • od 1. oktobra 2021 lahko vstopamo le še s potnim listom.

Državljani EU, EGP in Švice, katerih pravice varuje sporazum o izstopu (to pomeni, da imamo t. i. pre-settled ali settled status v Združenem kraljestvu - zaradi dela, prebivanja ipd.) bomo za potovanje v Združeno kraljestvo še naprej (vsaj do 31. decembra 2025) uporabljali nacionalne osebne izkaznice.

Državljani Združenega kraljestva so izenačeni z državljani tretjih držav, ki za vstop v schengensko območje ne potrebujejo vizuma. V Republiko Slovenijo lahko vstopijo brez vizuma in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina prebivanja v vseh schengenskih državah ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Dovoljeno število dni prebivanja se lahko izračuna s spletnim kalkulatorjem (v angleščini).

Za bivanje, ki je daljše od 90 dni, si morajo državljani Združenega kraljestva skladno z namenom prebivanja predhodno urediti dovoljenje za prebivanje ali vizum za dolgoročno bivanje. Več informacij o pridobitvi dovoljenj je na voljo na strani Vstop in prebivanje.

Dovoljenja za prebivanje

Za državljane EU

Združeno kraljestvo je 1. januarja 2021 za državljane EU, torej tudi slovenske državljane, začelo uporabljati nov, točkovni imigracijski sistem. Državljani EU in njihovi družinski člani, ki so v Združeno kraljestvo vstopili pred 31. decembrom 2020, so upravičeni do obravnave po shemi EU za pridobitev statusa. Rok za vlogo po tej shemi imajo do 30. junija 2021.

Po novem imigracijskem sistemu britanske oblasti državljane EU od 1. januarja 2021 obravnavajo kot državljane brez vizuma. To pomeni, da lahko v Združeno kraljestvo vstopijo kot obiskovalci za največ šest mesecev v enem letu, za kar jim ni treba pridobiti vizuma. Obiskovalec ima v tem obdobju pravico do večkratnega vstopa v Združeno kraljestvo, ne more pa trajno živeti v Združenem kraljestvu na podlagi ponavljajočih se ali večkratnih obiskov. Obiskovalci imajo pravico do številnih dejavnosti, lahko počitnikujejo, se udeležujejo sestankov in seminarjev ali obiskujejo krajša izobraževanja, ne smejo pa delati ali pridobivati javnih sredstev.

Oseba, ki želi v Združenem kraljestvu ostati dlje kot šest mesecev, da bi tam delala, študirala ali živela, mora zaprositi za vizum. Vložitev zahtevka je možna na spletni strani gov.uk. Prosilec mora dokazati, da izpolnjuje ustrezne pogoje in dosega zahtevano število točk za pridobitev vizuma, za katerega prosi. Državljanom EU, ki bodo uspešno vložili vizumski zahtevek, bo omogočen varen dostop do podatkov o imigracijskem statusu prek spletne storitve, ki jo bodo lahko uporabili za preverjanje svojih pravic in morebiten dostop do storitev, ne da bi za to potrebovali oddati dokumente v fizični obliki.

Prosilci z biometričnim potnim listom lahko zahtevek izpolnijo in se identificirajo s pomočjo aplikacije za pametni telefon. Če prosilec nima biometričnega potnega lista, če ne more uporabiti aplikacije ali če biometričnega čipa ni mogoče prebrati, mora zahtevek izpolniti v vizumskem centru. Ob tem morajo prosilci poravnati vizumsko takso.

Vsi prosilci, ki v Združeno kraljestvo vstopajo za več kot šest mesecev, morajo poravnati tudi imigracijski zdravstveni pribitek (IHS), ki jim v Združenem kraljestvu omogoča dostop do zdravstvene oskrbe prek britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS).

V okviru novega imigracijskega sistema je Združeno kraljestvo uvedlo enotno, dosledno in tudi strožje kazensko preverjanje za državljane vseh držav. Osebo, ki bo želela vstopiti v Združeno kraljestvo, se lahko zavrne:

 • če je bila obsojena na kazen odvzema prostosti najmanj 12 mesecev,
 • če je storila kaznivo dejanje, ki je povzročilo resno škodo,
 • če je storilec povratnik, ki izkazuje veliko nespoštovanje zakonov,
 • če njen značaj, vedenje ali povezave nakazujejo, da njena prisotnost ni v javno dobro.

Državljani Združenega kraljestva v Sloveniji

V Sloveniji se za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ki so v Sloveniji zakonito prebivali že pred koncem prehodnega obdobja in nameravajo v Sloveniji še naprej prebivati, uporablja Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki je implementiran v XIII.A poglavju Zakona o tujcih.

Sporazum pa se ne uporablja za državljane Združenega kraljestva, ki v Sloveniji prebivajo kot napoteni delavci. Ti državljani Združenega kraljestva po poteku prehodnega obdobja niso upravičeni do izdaje dovoljenja za prebivanje na podlagi Sporazuma o izstopu. Če želijo tudi po poteku prehodnega obdobja prebivati v Sloveniji kot napoteni delavci, morajo na upravni enoti, na območju katere prebivajo, vložiti prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za napotene delavce.

Dosmrtno varstvo

Pravica do začasnega prebivanja, priznana z izdajo dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi 141.b člena Zakona o tujcih, ne preneha s potekom veljavnosti izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje, ki je izdana z veljavnostjo pet let. Sporazum o izstopu namreč daje upravičencem pravice v zvezi s prebivanjem za vse življenje, razen če prenehajo izpolnjevati pogoje, določene za pridobitev pravice (tako imenovano dosmrtno varstvo).

Pridobitev pravice do stalnega prebivanja in deklaratoren značaj izdane izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje

V skladu s 15. členom Sporazuma o izstopu upravičenci pridobijo pravico do stalnega prebivanja avtomatično takoj, ko izpolnijo pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji. Posedovanje izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje zato ni predpogoj za uresničevanje pravice do stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji in na njeni podlagi temelječih oziroma izvedenih drugih pravic, ker se pravico do stalnega prebivanja lahko potrdi na kateri koli drug način dokazovanja in ne zgolj z izkaznico dovoljenja za stalno prebivanje.

Izdana izkaznica dovoljenja za stalno prebivanje zato zgolj potrdi že pridobljeno pravico do stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo izkaznice dovoljenja za stalno prebivanje se vloži pri upravni enoti, na območju katere upravičenec prebiva.

Študenti

Slovenski državljani, ki že dlje časa študirajo in se šolajo v Združenem kraljestvu, bodo lahko obdržali pravice, ki so jih imeli do sedaj kot EU državljani, če bodo pravočasno (do 30. junija 2021) zaprosili za status v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU. Glede na to, kako dolgo bivajo v Združenem kraljestvu, lahko pridobijo status stalnega prebivalca (settled status) ali status začasnega prebivalca (pre-settled status). Oba statusa jim zagotavljata nižjo šolnino (home fee), poenostavljen vizni režim in zdravstveno zavarovanje.

Vsi študenti, državljani ZK, ki so že vpisani v slovenske javne visokošolske zavode, bodo lahko dokončali začeto stopnjo študija pod enakimi pogoji, kot so jo začeli, torej brez plačila šolnine za tujce. Enako velja tudi za udeležence srednješolskega ali višješolskega izobraževanja.

Od 1. januarja 2021 so britanski državljani v izobraževalnem sistemu Slovenije obravnavani kot ostali tuji državljani (vpis na prosta mesta po koncu vpisnih rokov, plačilo šolnine itn.).

Odločitev Združenega kraljestva, da ne bo več del EU programa Erasmus+, za slovenske študente pomeni, da znotraj tega programa ne morejo več na izmenjavo na katero od univerz v Združenem kraljestvu. Napovedano je sicer, da bo Škotska še naprej sodelovala v programu Erasmus+.

Delavci v Združenem kraljestvu

Kvalificirani delavci (Skilled Worker route)

V okviru novega sistema mora vsaka oseba, ki vstopi v Združeno kraljestvo zaradi dela, dokazati, da izpolnjuje določene zahteve, ocenjene s točkami. Število kvalificiranih delavcev, ki lahko vložijo zahtevek, ni omejeno.

Za dokazovanje upravičenosti do te vrste vizuma mora prosilec izkazati:

 • da ima ponudbo za zaposlitev – sponzorja potrdi notranje ministrstvo Združenega kraljestva, ki jo je za zahtevano raven kvalifikacije ponudil delodajalec s sedežem v Združenem kraljestvu,
 • da si je zagotovil ustrezno minimalno plačo (t. j. 25.600 GBP ali običajni znesek plače za konkretno zaposlitev, kar je višje),
 • da je njegovo znanje angleškega jezika na srednji stopnji B1 (po skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike).

Če prosilec zasluži med 20.480 GBP (najnižja minimalna plača za vse kvalificirane delavce) in 25.600 GBP, še vedno lahko zaprosi za vizum za kvalificirane delavce, in sicer tako, da točke za določene elemente "zamenja" za razliko pri znesku plače. Točke med drugim lahko zamenja:

 • če ima ponudbo za zaposlitev v deficitarnem poklicu,
 • če ima doktorat znanosti na področju, povezanem s ponujeno zaposlitvijo,
 • če prvič vstopa na trg dela v Združenem kraljestvu (zahtevana plača za prvi vstop bo za vse poklice za 30 % nižja od plače za izkušene delavce v kateremkoli poklicu, in sicer najmanj 20.480 GBP).

Kvalificirani delavci: vizum na področju zdravstvene nege in oskrbe

Vlada Združenega kraljestva ceni pomembno vlogo, ki jo imajo tuji zdravniki, medicinsko osebje in drugi strokovnjaki na področju zdravja v nacionalnem zdravstvenemu sistemu (NHS) in v celotni panogi zdravstvene nege in oskrbe. Zato je omogočila posebno vizumsko možnost za kvalificirane zdravstvene delavce. Vsak prosilec za vizum na področju zdravstvene nege in oskrbe mora izpolnjevati vse ustrezne zahteve, predvidene za kvalificirane delavce.

Za dokazovanje upravičenosti do te vrste vizuma, mora prosilec izkazati:

 • da ima ponudbo za zaposlitev na enem od določenih področij kvalifikacije v okviru sistema NHS ali druge ustrezne panoge,
 • da ima zagotovljeno ustrezno minimalno plačo,
 • da je njegovo znanje angleškega jezika na srednji stopnji B1 (po skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike).

Prošnja za vizum se obravnava po hitrem postopku ob nižji vizumski taksi in s ciljno podporo v vizumskem postopku. Prosilci in njihovi vzdrževani družinski člani bodo oproščeni tudi plačila imigracijskega zdravstvenega pribitka.

Visoko kvalificirani delavci – globalni talenti (Global Talent route)

Vizum za globalne talente omogoča, da najvišje kvalificirani prosilci vstopijo v Združeno kraljestvo brez ponudbe za zaposlitev in izpolnjene zahteve po minimalni plači. Prosilcem ni treba izpolnjevati zahteve po znanju angleščine, dokler ne zaprosijo za stalno prebivanje. Prav tako jim ni treba izpolnjevati zahtev glede finančnega vzdrževanja. Gre za fleksibilen vizum z veljavnostjo do 5 let. Uporablja se za prosilce iz naslednjih kategorij:

 • znanost in medicina,
 • humanistika,
 • inženiring,
 • raziskave,
 • digitalna tehnologija,
 • umetnost in kultura.

Prosilci za ta vizum morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so mednarodno priznani na najvišji ravni in vodilni na svojem področju delovanja ali so se izkazali za obetavne in lahko postanejo vodilni na svojem področju,
 • odobriti jih mora ustrezen organ za globalne talente. Britansko notranje ministrstvo priznava šest takšnih organov. Organ oceni prosilčeva znanja, sposobnosti in dosežke ter seznani notranje ministrstvo o svoji odločitvi,
 • za vizum mora zaprositi najpozneje tri mesece po prejemu pisma o odobritvi.

Združeno kraljestvo je uvedlo hitri postopek za vodilne svetovne znanstvenike in najvidnejše raziskovalce, ki ga vodi nacionalna agencija za financiranje raziskav in inovacij UK Research and Innovation. Ta možnost je namenjena prosilcem na področju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike. Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so prejemniki nagrade ali štipendije z imenom,
 • so na višjem akademskem položaju, kot je profesor ali izredni profesor, na primerni visokošolski ustanovi, v raziskovalni organizaciji ali inštitutu,
 • so člani javno financirane raziskovalne skupine, ki jo financira ugleden sklad ali je prejemnica uglednih nagrad.

Inovatorji in zagonska podjetja (Innovator and start-up routes)

Obe možnosti sta odprti za posameznike ali skupine, ki želijo ustanoviti novo inovativno podjetje v Združenem kraljestvu. Zgornja meja izdanih vizumov ni določena.

Vizum za inovatorje (Innovator visa)

Na voljo je izkušenim poslovnežem iz gospodarstva, ki želijo ustanoviti novo inovativno podjetje v Združenem kraljestvu. Vizum je veljaven tri leta in se lahko podaljša. Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo inovativno, izvedljivo in nadgradljivo poslovno idejo, ki jo odobri eden od organov, ki jih priznava britansko notranje ministrstvo. Ti organi so lahko izvajalci visokošolskih programov ali poslovne organizacije, ki imajo izkušnje s podjetniki s sedežem v Združenem kraljestvu in podporo ustreznega britanskega ministrstva. Odobritveni organi ocenijo vsako vlogo in so odgovorni za spremljanje napredka podjetij, katerih prošnje odobrijo;
 • izkažejo zahtevano višino sredstev za financiranje svojega poslovanja. Ta znaša 50.000 GBP;
 • izkažejo zahtevano višino sredstev za kritje življenjskih stroškov, če zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge niso prebivali v Združenem kraljestvu. Ta znaša 1.270 GBP za glavne prosilce, za vzdrževane družinske člane pa so določeni še dodatni zneski. Prosilec mora izkazati, da je imel ta sredstva 28 zaporednih dni;
 • izkažejo znanje angleškega jezika na stopnji B2 (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike).

Vizum za zagonska podjetja (Start-up visa)

Ta vizum je namenjen osebam, ki želijo prvič ustanoviti podjetje v Združenem kraljestvu. Velja dve leti, vendar lahko prosilci, če so do tega upravičeni, pozneje napredujejo v kategorijo inovatorjev. Prosilci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo inovativno, izvedljivo in nadgradljivo poslovno idejo, ki jo odobri eden od organov, ki jih priznava britansko notranje ministrstvo. Ti organi so lahko izvajalci visokošolskih programov ali poslovne organizacije, ki imajo izkušnje s podjetniki s sedežem v Združenem kraljestvu in podporo britanskega ministrstva. Odobritveni organi ocenijo vsako vlogo, da preverijo, ali je poslovna ideja inovativna, izvedljiva in nadgradljiva. Odgovorni so tudi za spremljanje napredka podjetij, katerih prošnje odobrijo;
 • izkažejo zahtevano višino sredstev za kritje življenjskih stroškov, če zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge niso prebivali v Združenem kraljestvu. Ta znaša 1.270 GBP za glavne prosilce, za vzdrževane družinske člane pa so določeni še dodatni zneski. Prosilec mora izkazati, da je imel ta sredstva 28 zaporednih dni;
 • izkažejo znanje angleškega jezika na stopnji B2 (po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike).

Specializirani poklici

Trenutno se pregleduje politika britanske vlade glede sezonskih delavcev od leta 2021 naprej. Več informacij bo pravočasno objavljenih na spletni strani gov.uk.

Priznanje poklicnih kvalifikacij

Izstop Združenega kraljestva iz EU praviloma ne vpliva na izvajanje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja v Sloveniji. Možne so težave pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v skladu z Direktivo 2005/36/ES v primeru reguliranih poklicev v Sloveniji. Ta predvideva krajše postopke na podlagi diplome o zaključeni izobrazbi, ki je pridobljena v državi članici EU.

Postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica so v pristojnosti nacionalnih regulatorjev, ki morajo te postopke voditi z ustrezno skrbnostjo ter skladno s cilji sporazuma. Tako je denimo v Sloveniji Ministrstvo za zdravje pristojno za priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva, npr. za doktorje medicine ali dentalne medicine.

Socialna varnost

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU se osebam v primerih čezmejnih stanj zagotavlja socialna varnost. Več informacij je na voljo tudi na spletni strani Evropske komisije.

Socialna varnost za primere, ko so bili upravičenci v čezmejnem položaju pred 31. decembrom 2020

Skladno s Sporazumom o izstopu je predvideno usklajevanje sistemov socialne varnosti za državljane EU in Združenega kraljestva, ki so bili v čezmejnem položaju do 31. decembra 2020, tudi po tem datumu, in sicer toliko časa dokler traja čezmejni položaj. Tem osebam Sporazum o izstopu omogoča nadaljnjo pravico do bivanja ali dela, zagotavlja nediskriminacijo in ščiti njihovo socialno varnost.

 • Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani, ki so v Sloveniji prebivali in imeli urejen status na dan 31. decembra 2020 ter so ostali prebivati in delati v Sloveniji tudi po 1. januarju 2021, na slovenskem trgu dela ohranjajo isti status. To pomeni, da so pravice delavcev in njihovih družinskih članov ostale nespremenjene in lahko pod enakimi pogoji prebivajo in delajo v Sloveniji, kot to določa Zakon o tujcih. Pravica do prostega dostopa na slovenski trg dela za državljane Zdraženega kraljestva se uveljavlja na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
 • Slovenski delavci, ki jih je njihov delodajalec, s sedežem v Sloveniji, v letu 2020 napotil na delo v Združeno kraljestvo, na podlagi izdanega in veljavnega potrdila A1, in se delo napotenega delavca v okviru te storitve nadaljuje v letu 2021, lahko svoje delo nadaljujejo do poteka veljavnosti potrdila A1. Po izteku veljavnosti morajo napoteni delavci svoje delo v Združenem kraljestvu zaključiti.
 • Podobno lahko napoteni delavci iz Združenega kraljestva, ki imajo urejen status v Sloveniji in so na podlagi delovnega razmerja pri delodajalcu s sedežem v Združenem kraljestvu ohranili vključitev v sistem socialnega zavarovanja v Združenem kraljestvu, opravljajo svoje delo do izteka veljavnosti potrdila A1 oziroma do konca obdobja napotitve, pod pogojem, da si uredijo svoj status v s skladu z Zakonom o tujcih.

Zdravstvene storitve (dajatve za bolezen)

Upokojenci in njihovi družinski člani, obmejni delavci in njihovi družinski člani, študenti, ki so začeli študij pred koncem prehodnega obdobja, državljani Združenega kraljestva, ki so zaposleni ali samozaposleni v Sloveniji in njihovi družinski člani, imajo tudi po 31. decembru 2020  pravice na podlagi listin (S1), napotene osebe na zdravljenje v Združeno kraljestvo pa, če so podale vlogo pred koncem prehodnega obdobja (S2).

Za uveljavljanje nujnega oziroma potrebnega zdravljenja zavarovane osebe potrebujejo Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali certifikat, ki začasno nadomešča Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Prav tako lahko zavarovane osebe uporabijo že izdana začasna potrdila z oznako SI/UK (Valid only in the UK).  Več informacij je na spletni strani ZZZS.

Socialna varnost za uveljavljanje pravic po 1. januarju 2021

Od 1. januarja 2021 veljajo določbe Protokola o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Vključena so naslednja področja socialne varnosti:

 • dajatve za bolezen,
 • dajatve za materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo,
 • dajatve za invalidnost,
 • dajatve za starost,
 • dajatve za preživele osebe,
 • dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni,
 • pomoči ob smrti,
 • dajatve za brezposelnost,
 • dajatve pred upokojitvijo.

Pravila koordinacije socialne varnosti se ne nanašajo na družinske dajatve, dolgotrajno oskrbo, socialno in zdravstveno pomoč ter povračilo stroškov za ogrevanje in vodo.

Protokol o koordinaciji sistema socialne varnosti daje državam članicam EU možnost, da izkoristijo izjeme. Slovenija je svojo odločitev sporočila do 15. januarja 2021. V tem obdobju ZZZS ni izdajal A1 obrazcev. Podjetja s sedežem v Sloveniji, ki želijo zaposlene napotiti na delo, morajo izpolniti vprašalnik za tretje države, ki je objavljen na spletni strani ZZZS.

Za slovenska podjetja, ki po 1. januarju 2021 izvajajo storitve v Združenem kraljestvu, v dveh ali več državah hkrati ali zaporedoma (transport, montaže, servisi), sistem ostaja nespremenjen. Delavci bodo lahko ohranili vključitev v sistem socialnega zavarovanja Slovenije tudi v času, ko bodo za svojega delodajalca v Združenem kraljestvu opravljali delo napotenega delavca.

Več informacij o zakonodaji Združenega kraljestva za podjetja, ki napotujejo delavce v Združeno kraljestvo lahko najdete na gov.uk.

Po 1. januarju 2021 se morajo napoteni delavci iz Združenega kraljestva v času opravljanja dela v Sloveniji vključiti v sistem socialnega zavarovanja Slovenije na podlagi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo napotenih delavcev, ki se izda na podlagi soglasja Zavoda za zaposlovanje za napotene delavce.

Sistem napotitev v zvezi z ohranitvijo zavarovanja v državi zaposlitve ostaja podoben. Napotitve se lahko na podlagi ohranitve zavarovanja v državi zaposlitve opravljajo dve leti, brez možnosti podaljšanja oziroma pod pogojem, da ne gre le za nadomestitev napotenega delavca. Vsi statusi napotenih delavcev po 1. januarju 2021 se ohranijo do zaključka aktivnosti.

Dostop do trga dela s Sporazumom ni urejen. V skladu s tem bodo lahko državljani Združenega kraljestva, ki bodo v Slovenijo vstopili z namenom opravljanja dela pri slovenskem delodajalcu, potrebovali enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki se izda na podlagi soglasja Zavoda RS za zaposlovanje.

Zdravstvene storitve (dajatve za bolezen)

Protokol o koordinaciji sistemov socialne varnosti vsebuje tudi določbe, s katerimi je urejena  pravica do potrebnega oz. nujnega in načrtovanega zdravljenja. Za uveljavljanje teh pravic se uporabljajo obstoječe listine s področja koordinacije sistemov socialne varnosti (Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, obrazci S1 in S2), upoštevajoč tudi prihodnje dogovore specializiranega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Od 1. januarja 2021 ni več mogoče uveljavljati povračila stroškov zdravljenja v Združenem kraljestvu na podlagi EU direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.

Vozniška dovoljenja

Ob upoštevanju načela recipročnosti se lahko po 1. januarju 2021 vozniška dovoljenja, izdana v Sloveniji, še naprej uporablja za vožnjo motornih vozil na območju Združenega kraljestva brez potrebe po mednarodnem vozniškem dovoljenju (npr. ob turističnih potovanjih, poslovnih obiskih, kratkotrajnem prebivanju v Združenem kraljestvu) in zamenja brez ponovnega opravljanja vozniškega izpita (npr. po določenem obdobju ob preselitvi v Združeno kraljestvo).  

Glede uporabe in zamenjave vozniških dovoljenj ni bistvenih razlik v primerjavi z ureditvijo, veljavno do 31. decembra 2020, razen obveznosti zamenjave vozniškega dovoljenja po preteku določenega obdobja ob preselitvi v Združeno kraljestvo.