Skoči do osrednje vsebine

Področje civilnega pravosodja in mednarodnega zasebnega prava

Glede mednarodne sodne pristojnosti se v skladu z Izstopnim sporazumom za sodne postopke, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, in za postopke ali ukrepe, ki so povezani s takimi sodnimi postopki, v Združenem kraljestvu in v državah članicah uporabljajo pravila EU o mednarodni sodni pristojnosti.

Za sodne postopke, ki se začnejo po koncu prehodnega obdobja, bodo sodišča držav članic sama določila svojo mednarodno pristojnost. Kar pomeni, da se v zadevah, ki spadajo na področje uporabe instrumentov EU, ti še naprej uporabljajo, pod pogoji določenimi v teh instrumentih (npr. glede prebivališča toženca). V zadevah, ki ne spadajo na področje uporabe instrumentov EU, se bodo uporabljala nacionalna pravila oziroma večstranske mednarodne pogodbe, katerih pogodbenici sta tako Združeno kraljestvo kot Slovenija.

Glede prava, ki se uporablja za pogodbena in nepogodbena razmerja, mednarodno zasebno pravo EU določa enotna pravila o uporabi prava (univerzalna pravila), ki se uporablja v državah članicah EU, kar bo veljalo tudi po zaključku prehodnega obdobja.

Glede priznanja in izvrševanja mednarodno zasebno pravo EU določa pravila za lažje priznavanje in izvrševanje sodnih odločb, izdanih v drugih državah članicah, v državah članicah. Za izvrševanje sodb, izdanih v sodnih postopkih, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, se za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, ter za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred koncem prehodnega obdobja, uporabljajo pravila EU za lažje priznavanje in izvrševanje sodnih odločb, izdanih v drugih državah članicah.

Za sodne odločbe, v zvezi s katerimi se bo prvotni postopek začel po koncu prehodnega obdobja, se pravila EU o izvrševanju ne bodo uporabljala. V teh primerih se bodo uporabljala nacionalna pravila oziroma večstranske mednarodne pogodbe, katerih pogodbenici sta tako Združeno kraljestvo kot Slovenija, npr. Konvencija o sporazumih o izbiri sodišča iz leta 2005.

Glede vidikov, povezanih s sporazumi o izbiri sodišča se za postopke, ki se na podlagi sporazuma o izbiri sodišča začnejo pred sodišči Združenega kraljestva po koncu prehodnega obdobja, ne veljajo več pravila EU o priznavanju in izvrševanju v državah članicah EU. 

Združeno kraljestvo je 28. septembra 2020 podalo novo listino o ratifikaciji haaške Konvencije o sporazumih o izbiri sodišča iz leta 2005. Konvencija se bo med EU in Združenim kraljestvom začela uporabljati v zvezi s sporazumi o izbiri izključno pristojnega sodišča, sklenjenimi po tem, ko se bo konvencija začela uporabljati v Združenem kraljestvu kot njeni samostojni pogodbenici.

Glede posebnih evropskih postopkov, kot sta postopek za evropski plačilni nalog in evropski postopek v sporih majhne vrednosti, se za plačilne naloge oziroma postopke v sporih majhnih vrednosti, za katere je bila vloga vložena pred koncem prehodnega obdobja uporablja zakonodaja EU.

Glede insolventnosti se uredba EU o insolventnosti uporablja v primeru insolventnosti, če je bil glavni postopek uveden pred koncem prehodnega obdobja. Če je bil pred koncem prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu uveden glavni postopek, v državah članicah EU pa sekundarni postopki, sodišča zadevnih držav članic ohranijo mednarodno pristojnost v skladu z uredbo.

Postopki v primeru insolventnosti, ki se bodo v Združenem kraljestvu začeli po koncu prehodnega obdobja, države članice EU ne bodo več priznavale na podlagi EU zakonodaje.

Glede postopkov za pravosodno sodelovanje med državami članicami se v skladu z izstopnim sporazumom uredba EU o vročanju pisanj uporablja za sodna in izvensodna pisanja, ki so bila prejeta za namene vročanja pred koncem prehodnega obdobja. EU uredba o pridobivanju dokazov se uporablja za zaprosila, prejeta pred koncem prehodnega obdobja. Odločba Sveta EU o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah pa se uporablja za zaprosila za pravosodno sodelovanje, ki so bila pred koncem prehodnega obdobja prejeta od kontaktne točke, ki poda zaprosilo.

Po koncu prehodnega obdobja morajo države članice EU postopke za pravosodno sodelovanje, ki bi vključevali Združeno kraljestvo začeti v skladu z nacionalno zakonodajo oziroma na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij, katerih pogodbenici sta tako Združeno kraljestvo kot Slovenija, v odsotnosti teh pa v skladu z nacionalno zakonodajo.

Področje pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je pomemben z vidika pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, saj bo pravosodnim organom omogočil hiter, enostaven in učinkovit sistem medsebojnega sodelovanja z namenom boja proti čezmejnemu kriminalu, ob zagotavljanju spoštovanja demokracije, vladavine prava in človekovih pravic ter varstva osebnih podatkov.

Sporazum v 3. delu vsebuje določbe glede sodelovanja na področju kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. S sporazumom je med drugim urejeno sodelovanje organov odkrivanja in kazenskega pregona, sodelovanje z Europolom in Eurojustom ter pravosodno sodelovanje med pristojnimi organi Združenega kraljestva in držav članic EU. Glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah so najpomembnejše določbe naslednjih naslovov Sporazuma: splošne določbe (naslov I.), sodelovanje z Eurojustom (naslov VI), predaja (naslov VII), mednarodna pravna pomoč (naslov VIII), izmenjava podatkov iz kazenske evidence (naslov IX), preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (naslov X), zaseg in odvzem (naslov XI), druge določbe (naslov 12) in reševanje sporov (naslov XIII).

Oblike pravosodnega sodelovanja med pristojnimi organi Združenega kraljestva in državami članicami EU, ki niso urejene s Sporazumom, bodo po zaključku prehodnega obdobja urejale večstranske mednarodne pogodbe, katerih državi pogodbenici sta tako Slovenija kot Združeno kraljestvo, kot so npr. konvencije Sveta Evrope in Organizacije Združenih narodov ter notranje pravo obeh držav.

Varnostni postopki pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

Sporazum glede varnostnih postopkov pri izmenjavo in varovanju tajnih podatkov ureja način izmenjave in varovanja izmenjanih tajnih podatkov v okviru medsebojnega sodelovanja. Določa načela varovanja izmenjanih tajnih podatkov. Predpisuje, da pogodbenici zagotavljata prejetim tajnim podatkom enako raven varovanja kakor svojim lastnim podatkom z enakovredno stopnjo tajnosti. Dostop do tajnih podatkov je dovoljen le tistim posameznikom, za katere velja načelo potrebe po seznanitvi, ki so bili podučeni o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem varovanju ter so za to pravilno pooblaščeni v skladu z veljavno zakonodajo pogodbenice.  Za doseganje in ohranjanje primerljivih varnostnih standardov si pogodbenici zagotavljata informacije o svojih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. Sporazum  ustrezno ureja izmenjavo in varovanje izmenjanih tajnih podatkov v okviru medsebojnega sodelovanja. Več informacij na spletni strani Urada vlade za varovanje tajnih podatkov.