Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje z Združenim kraljestvom s 1. januarjem 2021 ureja Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom. Za Združeno kraljestvo več ne veljajo pravila carinske unije in notranjega trga. Izjemo od tega določa t. i. Irski protokol, ki je začel veljati 1. januarja 2021 in določa poseben režim za Irsko in Severno Irsko. Združeno kraljestvo je s 1. januarjem 2021 tako obravnavano kot tretja država.

Trgovinsko poslovanje

Sodelovanje z Združenim kraljestvom s 1. januarjem 2021 ureja Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom (Uradni list EU, št. 444 z dne 31. 12. 2021).  Za Združeno kraljestvo tako več ne veljajo pravila carinske unije in notranjega trga. Izjemo od tega določa t. i. Irski protokol, ki je začel veljati 1. januarja 2021 in določa poseben režim za Irsko in Severno Irsko. Združeno kraljestvo je s 1. januarjem 2021 obravnavano kot tretja država. 

S sporazumom o trgovini in sodelovanju se med drugim ureja carinsko sodelovanje in olajševanje trgovine med EU in Združenim kraljestvom v prihodnje. S 1. januarjem 2021 med EU in Združenim kraljestvom ni več prostega pretoka blaga, kar pomeni, da je treba za vse blago izvesti carinske formalnosti. Sporazum vključuje poenostavitve in olajšave pri izvajanju carinskih formalnosti, med drugim tudi z medsebojnim priznavanjem programov pooblaščenih gospodarskih subjektov. Ključnega pomena za gospodarsko sodelovanje je tudi, da v trgovini med EU in Združenim kraljestvom za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot, v povezavi s čimer je pomemben dogovor o pravilih o poreklu blaga.

Slovenska podjetja imajo izkušnje pri poslovanju s tretjimi državami in so se v prehodnem obdobju intenzivno pripravljala na spremembe. Ključne informacije, ki so pomembne za podjetja, so objavljene na spletni strani Finančne uprave in na portalu izvozno okno.

Sporazum o trgovini in sodelovanju se od 1. januarja 2021 uporablja začasno, kar omogoča pravno prečiščenje besedila sporazuma in dokončanje postopkov za sklenitev sporazuma v EU in v Združenem kraljestvu. Začasna uporaba ne vpliva na obseg sodelovanja. 

Sporazum o trgovini in sodelovanju je ambiciozen, celovit, sodoben, uravnotežen trgovinski sporazum, sklenjen v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije, ki poleg klasičnih določb o liberalizaciji trgovine in zadev v zvezi s trgovino, naslavljajo tudi nove izzive (trajnostni vidik, digitalizacijo, odgovorno trgovino, ohranitev pravice do urejanja v javnem interesu, prostovoljno regulatorno sodelovanje, enake konkurenčne pogoje za podjetja, posledice pandemije). 

Sporazum za blago ureja območje proste trgovine brez carin, pristojbin, dajatev z enakovrednim učinkom ali količinskih omejitev za vse blago po poreklu iz pogodbenic ob pogoju zagotovitve enakih konkurenčnih pogojev in poštene konkurence. Koncesije presegajo obseg sporazumov s Kanado in Japonsko, kar izhaja iz dolgoletnega članstva Združenega kraljestva v EU. Za klasifikacijo blaga se uporablja harmonizirani sistem. Carinske dajatve ali davki na izvoz ali kakršni koli drugi ukrepi z enakovrednim učinkom so prepovedani, novih se ne sme uvesti. Prepovedane so tudi druge prepovedi ali omejitve trgovine med pogodbenicama, kot so količinske omejitve, tehnične ovire v trgovini, monopoli in zahteve za izdajo dovoljenj, ki jih ne upravičujejo posebna pravila in izjeme, določene v gospodarskem partnerstvu. Sporazum predvideva okrepljena pravila o uvoznih in izvoznih dovoljenjih, uvoznih in izvoznih monopolih.

Sporazum o trgovini in sodelovanju v zvezi z Unijo se uporablja za ozemlja, na katerih se uporabljata Pogodbi, in, kar zadeva Združeno kraljestvo, ozemlje Združenega kraljestva. Sporazum o trgovini in sodelovanju delno zajema tudi Kanalske otoke in Otok Man glede blagovne menjave in dostopa do voda. V skladu z izjavami, vključenimi v zapisnik Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018 in pogajalskimi smernicami Sveta se Sporazum o trgovini in sodelovanju ne uporablja za Gibraltar in čezmorska ozemlja, ki imajo z Združenim kraljestvom posebne odnose.

Standardizacija, tehnični predpisi, ugotavljanje skladnosti, akreditacija, nadzor trga, označevanje proizvodov

Sporazum določa pravila na področjih standardizacije, tehničnih predpisov, ugotavljanja skladnosti, akreditacije, nadzora trga, etiketiranja in označevanja ter izmenjavo informacij o nevarnih in neskladnih proizvodih; vzpostavljeni bosta kontaktni točki obeh pogodbenic in poseben tehnični odbor za tehnične ovire.

Pravila o tehničnih ovirah v trgovini ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih nadgrajujejo in presegajo zadevne sporazume WTO. Določbe vključujejo opredelitev mednarodnih standardov na podlagi skupne trenutne prakse obeh pogodbenic, namenjene pa so spodbujanju uporabe ustreznih mednarodnih standardov kot podlage za tehnične predpise ter racionaliziranih zahtev glede preskušanja in certificiranja, npr. z uporabo pristopa k ugotavljanju skladnosti, ki temelji na oceni tveganja (vključno z uporabo samopotrjevanja v sektorjih, kjer je to mogoče in ustrezno). Vzpostavlja se tudi mehanizem za hitro obravnavo morebitnih posebnih trgovinskih vprašanj, povezanih z ukrepi v zvezi s tehničnimi ovirami v trgovini. Ta vključuje določbe, katerih cilj je zagotoviti pravočasno razširjanje informacij o veljavnih ukrepih v zvezi s tehničnimi ovirami v trgovini, in sicer uvoznikom in izvoznikom v obeh pogodbenicah. Določbe vključujejo sodelovanje pri nadzoru trga in varnosti ter skladnosti na področju neživilskih proizvodov za olajšanje trgovine ter za zaščito potrošnikov in drugih uporabnikov. To temelji na medsebojnem zaupanju na podlagi skupnih informacij. V šestih mesecih po začetku veljavnosti sporazuma je treba urediti redno izmenjavo informacij o nevarnih neživilskih proizvodih.

Storitve in naložbe

Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja ni več del notranjega trga EU, s čimer je preneha tudi svoboda opravljanja storitev.

Sporazum vsebuje ambiciozne, celovite in uravnotežene določbe o trgovini s storitvami ter naložbah v storitvene in nestoritvene sektorje. Dogovor o liberalizaciji trgovine s storitvami presega obveznosti pogodbenic v okviru WTO in nadgrajuje obstoječe sporazume EU o prosti trgovini.

Sporazum pa ne vključuje zaščite naložb in reševanja naložbenih sporov (ICS).

V zvezi z liberalizacijo storitev in naložb sporazum vključuje splošne določbe o dostopu na trg in nacionalni obravnavi ter obravnava operativne zahteve, ki veljajo za vlagatelje. Zajema širok nabor sektorjev, opredeljuje pa tudi izjeme in omejitve od liberalizacije, vključno z izključitvijo dejavnosti, ki se opravljajo pri izvajanju vladnih pooblastil.

Sporazum vsebuje tudi horizontalna pravila o domači zakonodaji (ukrepih za večjo transparentnost in predvidljivost v zvezi s postopki in zahtevami glede licenc in kvalifikacij) in sektorske določbe za področje dostavnih storitev, telekomunikacij, finančnih storitev, mednarodnega pomorskega transporta in pravnih storitev. Daje okvir za prihodnja pogajanja o priznavanju poklicnih kvalifikacij ter vsebuje določbe glede pogojev za vstop in začasno bivanje fizičnih oseb za poslovne namene.

Tako kot vsi trgovinski sporazumi EU sporazum opredeljuje pravico pogodbenic do urejanja ter ščiti javne storitve. 

Do informacij po posameznih področjih je možno dostopati tudi na spletnih straneh Evropske komisije, kjer so objavljena obvestila o pripravljenosti na konec prehodnega obdobja s konkretnimi praktičnimi primeri.

Med drugim so s 1.  januarjem 2021 začele veljati naslednje spremembe:

  • Priglašeni organi Združenega kraljestva so ob koncu prehodnega obdobja izgubili status priglašenih organov EU in bodo izbrisani iz informacijskega sistema NANDO. Blago, ki je dano na trg, mora imeti certifikat, ki ga izda priglašeni organ EU.
  • Za Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja tudi glede avtorskih in sorodnih pravic ne velja več pravo EU. V prihodnje se bodo uporabljali večstranski mednarodni sporazumi o avtorski pravici; člen 58 Sporazuma o izstopu določa neprekinjeno varstvo obstoječih pravic sui generis v zvezi s podatkovnimi zbirkami v Združenem kraljestvu in EU po koncu prehodnega obdobja.
  • Vsaka pravica, ki jo bo Urad EU za intelektualno lastnino dodelil na datum izstopa ali po njem, zajema samo države članice EU.
  • Za blago z dvojno rabo in blago, ki se lahko uporablja za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje, za Združeno kraljestvo velja splošno izvozno dovoljenje.

Sodelovanje z Združenim kraljestvom spremljamo tudi z vidika posrednih učinkov na podjetja, zaradi vključenosti podjetij v širše dobavne verige, ter z vidika malih in srednje velikih podjetij. Izstop Združenega kraljestva iz EU ne pomeni samo izgube, temveč tudi priložnost za nadaljevanje dobrega sodelovanja na drugih osnovah, s ciljem nadaljnjega poglabljanja odnosov.  

Sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov

Od 1. januarja 2021 v Združenem kraljestvu niso več veljavna pravila EU na področju carin, posredne obdavčitve (DDV in trošarin) in neposredne obdavčitve. Zato se za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje EU ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljajo carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja EU oziroma poenostavitve, dogovorjene s Sporazumom o trgovini in sodelovanju. Blago je predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev. Pomemben dosežek je dogovor, da za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot. 

S sporazumom o urejenem izstopu sta EU in Združeno kraljestvo sprejela Protokol o Irski/Severni Irski. Ta je ostal v veljavi tudi po koncu prehodnega obdobja. Gre za dogovor, da se, v kolikor se določbe EU uporabljajo za Združeno kraljestvo in z njim v zvezi s Severno Irsko, Severna Irska obravnava kot država članica EU. Določbe prava EU, ki se uporabljajo za Združeno kraljestvo in z njim v zvezi s Severno Irsko, vključujejo carinsko zakonodajo EU in obveznosti iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih s strani EU ali s strani držav članic v njenem imenu ali EU in njenih držav članic, kolikor se nanašajo na blagovno menjavo med EU in tretjimi državami.

Pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva se obračuna DDV, medtem ko je DDV pri izvozu iz EU oproščen. Pri poslovanju slovenskih podjetij s podjetji iz Severne Irske se še naprej uporabljajo DDV pravila v zvezi z dobavami in pridobitvami blaga znotraj EU ter uvozom in izvozom blaga. Podjetja iz Severne Irske imajo v ta namen posebno številko za DDV s predpono XI. 

Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se gibajo med carinskim območjem EU in Združenim kraljestvom, se obravnava kot uvoz blaga iz tretjih držav. Pravila gibanja trošarinskih izdelkov med območjem Unije in Severno Irsko ostaja po izstopu Združenega kraljestva nespremenjena in kot veljajo za gibanja znotraj EU. 

Izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša spremembe tudi na področju neposredne obdavčitve. Za Združeno kraljestvo sta se  s 1. januarjem 2021 prenehali uporabljati dve direktivi, ki sta pod določenimi pogoji določali oprostitev plačila davčnega odtegljaja od dividend (Direktiva 2011/96/EU), obresti in licenčnin (Direktiva 2003/49/ES) med povezanimi družbami. Prenehala se je uporabljati direktiva, ki ureja davčne posledice statusnih preoblikovanj družb (Direktiva 2009/133/ES), dve direktivi na področju boja proti izogibanju davkom (Direktiva (EU) 2016/1164 in Direktiva (EU) 2017/952) in direktiva o reševanju davčnih sporov (Direktiva 2017/1852/EU). Nekatera izmed omenjenih področij (obresti, dividende, licenčnine idr.)  po izstopu Združenega kraljestva iz EU ureja konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (dvostranska davčna konvencija), ki jo je Slovenija sklenila z Združenim kraljestvom. 

Sporazum o prihodnjih odnosih vzpostavlja tudi upravno sodelovanje in vzajemno pomoč v zadevah v zvezi s carino in davkom na dodano vrednost (DDV), vključno z izmenjavo informacij za boj proti goljufijam na področju carine in DDV ter drugim nezakonitim dejavnostim, ter medsebojno pomoč pri izterjavi terjatev v zvezi z davki in dajatvami. Sporazum o trgovini in sodelovanju vključuje tudi potrebne zaveze k implementaciji mednarodnih standardov na področju dobrega davčnega upravljanja v prihodnje in zagotavlja, da države članice EU in Združeno kraljestvo ne odstopajo od že uveljavljenih standardov na tem področju.

Več tudi na spletnih straneh Finančne uprave

Prevozne storitve

Cestni promet

Na področju izvajanja cestnega prometa po uveljavitvi Sporazuma o trgovini in sodelovanju za slovenske prevoznike ni večjih sprememb. Pogoja za izvajanje mednarodnega cestnega prevoza tako ostajata licenca in opravljena temeljna kvalifikacija voznika (koda 95), ki se bosta medsebojno priznavala, tako da za slovenske prevoznike niso potrebni nobeni dodatni postopki. Prav tako veljajo že sprejeta določila glede časa vožnje in počitka. Sporazum zagotavlja nadaljnje pravice dostopa do trga tako za prevoznike Združenega kraljestva kot tudi za prevoznike EU. Skladno z določbami sporazuma se mednarodni prevoz blaga med pogodbenicama opravlja brez dovolilnic. Kabotažni prevozi za prevoznike Združenega kraljestva prevozi znotraj EU in za prevoznike EU prevozi znotraj ozemlja Združenega kraljestva so dovoljeni v skladu s pravili. Prevozi za in iz tretjih držav pa so možni z CEMT dovolilnicami (prevoz EU prevoznika iz Združenega kraljestva v Rusijo ali obratno).

Na področju mednarodnega prevoza potnikov je zagotovljena pravica dostopa do trga. Avtobusni prevozniki bodo lahko nemoteno nadaljevali z izvajanjem tako bilateralnih kot tranzitnih občasnih prevozov potnikov, prav tako so določeni pogoji za izvajanje linijskega prevoza, gre pa za tako imenovana začasna določila saj je predvideno, da se bo uporaba sporazuma Interbus razširila tudi na linijski prevoz.

Letalski promet

Sporazum o trgovini in sodelovanju vzpostavlja pravno podlago za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza med EU in Združenim kraljestvom. In sicer omogoča opravljanje mednarodnega zračnega prevoza v okviru tretje in četrte letalske pravice. Sporazum zato določa pogoje za izdajo dovoljenj, za zavrnitev izdaje dovoljenj in odvzem dovoljenj letalskim operatorjem s sedežem v državah pogodbenicah sporazuma. Prav tako sporazum omogoča letalskim operatorjem možnost sklepanja številnih poslovnih dogovorov (npr. da sklenejo dogovore o sodelovanju glede trženja, kot so uporaba skupnih oznak poletov, rezervacija prostora). Glede lastništva in nadzora nad letalskim operatorjem (tj. letalskim prevoznikom) sporazuma določa večinsko lastništvo in nadzor državljanov oz. pravnih oseb s sedežem v EU oz. Združenem kraljestvu, hkrati pa omogoča predlog sporazuma nadaljnjo liberalizacijo, kar bosta pogodbenici presojali v roku 12 mesecev od sklenitve sporazuma. Sporazum določa načela za opravljanje zračnega prevoza in obveznost spoštovanja notranjih predpisov, ki se zahtevajo za vstop zrakoplova v zračni prostor posamezne države, kot tudi za vstop potnikov in tovora na ozemlje držav pogodbenic sporazuma.

Sporazum daje tudi pravno podlago za sodelovanje pogodbenic sporazuma pri vzajemnem priznavanju ugotovljenih skladnosti in certifikatov, ki jih izdajajo pristojni organi obeh strani. Cilj takega sodelovanja je neprestano izboljševanje letalske varnosti in olajševanje postopkov za potrebe letalske industrije. Še posebej se predvideva sodelovanje na naslednjih področjih: certificiranje  plovnosti in nadzor nad letalskimi proizvodi, okoljski certifikati, certificiranje načrtovanja in proizvodnje (vključno s proizvodnimi organizacijami), certificiranje organizacij za vzdrževanje, licenciranje letalskega osebja, letalske operacije ter na področju upravljanja zračnega prometa in izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa.

Energijski trg

Na področju energije Sporazum o trgovini in sodelovanju omogoča nadaljnji pretok energije z vzpostavitvijo novega okvirja za bilateralno energetsko sodelovanje z Združenim kraljestvom, ki pa ne vsebuje vseh koristi enotnega trga EU. Vzpostavlja mehanizme za sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, še posebej v Severnem morju, in v boju proti podnebnim spremembam. Vsebuje vsebinske določbe na področju zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev in liberalizacije, tudi na področju kriterijev za izdajanje subvencij v energetskem sektorju.

Sporazum do aprila 2022 predvideva uvedbo novih določb na področju trgovanja z električno energijo in plinom. Te bodo zagotovile optimizacijo zmogljivosti povezav in lažjo integracijo obnovljivih virov energije v prenosni sistem. Vzpostavlja okvir sodelovanja med ustreznimi regulativnimi organi in sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, zlasti na področjih zanesljivosti oskrbe, tržnih zlorab in nadaljnjega razvoja omrežne infrastrukture. Sporazum omogoča trgovino in naložbe v energetske proizvode in surovine, z namenom krepitve odprte in poštene konkurence na trgu in odstranitve nepotrebnih ovir v trgovini.

Ločen sporazum med Združenim kraljestvom in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (Euratom) predvideva novo sodelovanje med Združenim kraljestvom in državami članicami EU na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije.

Finančni sistem

Združeno kraljestvo ima po 31. decembru 2020 status tretje države in je tako izgubilo dostop do notranjega trga EU na podlagi t. i. potnega lista. Sporazum zagotavlja avtonomijo regulativnega in nadzornega okvira EU ter avtonomno pristojnost nadzornih organov EU, da z ukrepi zagotovijo stabilnost finančnega trga in varstvo potrošnikov finančnih storitev v EU. Sporazum prav tako zagotavlja EU nadaljevanje ocenjevanja enakovrednosti regulativnih in nadzornih okvirov finančnega trga Združenega kraljestva. Predvidoma bo sklenjen posebni sporazum s področja opravljanja finančnih storitev med EU in Združenim kraljestvom, ki bo oblikoval nadaljnje sodelovanje in osnoval postopke za ocenjevanje enakovrednosti regulativnih in nadzornih okvirov na področju opravljanja finančnih storitev.

Skupna kmetijska politika, ribištvo in trgovina z agroživilskimi proizvodi

Kmetijstvo

Sporazum o trgovini in sodelovanju z vidika prostega pretoka blaga prinaša popolno liberalizacijo (brez tarif ali kvot med EU in Združenim kraljestvom), zato s tega vidika ne moremo predvideti spremenjenih tržnih tokov in posledično posrednih učinkov na cene kmetijskih proizvodov. Vseeno bo Evropska komisija morala stanje na kmetijskih trgih redno spremljati in v primeru motenj, ki bi bile posledica morebitnih učinkov sporazuma, uporabiti razpoložljive instrumente za podporo in stabilizacijo trga EU.

Z vidika konkurenčnega položaja EU in slovenskih kmetov bo pomembno, da bo dogovorjeni sistem nadzora nad podporami (subvencijami) deloval in skrbel za to, da Združeno kraljestvo ne bo uporabljalo podpor, ki povzročajo distorzijo trga (v skladu s pravili WTO). Nujna bo transparentnost podpor v kmetijskem sektorju. Prav tako je z vidika konkurenčnosti v kmetijskem sektorju pomembno, da sporazum vsebuje recipročne zaveze o ohranjanju visoke stopnje zaščite okolja in podnebja, kar je pomembno z vidika visokih okoljskih in podnebnih ciljev, ki jih v novi skupni kmetijski politiki (SKP) predvideva zakonodaja reformirane SKP (temelječa na zavezah iz Zelenega dogovora in strategij "Od vil do vilic" in za biotsko raznovrstnost).

Ribištvo

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU ni pričakovati neposrednih posledic za slovensko ribištvo, ker slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.  Prav tako ni pričakovati težav na področju trgovine oz. z vidika izvozov ribiških proizvodov v Združeno kraljestvo, saj izvoza ribiških proizvodov iz Slovenije v Združeno kraljestvo v zadnjih nekaj letih ni bilo.

V prihodnje je na tem področju treba upoštevati pravila Združenega kraljestva glede preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, ki določajo, da mora izvoz ribiških proizvodov v Združeno kraljestvo spremljati potrdilo o ulovu. V primeru, da je bila izvedena predelava v EU ali so se ribiški proizvodi skladiščili v EU pred izvozom v Združeno kraljestvo, mora poleg potrdila o ulovu pošiljko ribiških proizvodov spremljati tudi izjava predelovalnega obrata in dokument o nemanipulaciji, sicer izvoz iz EU oz. uvoz v Združeno kraljestvo ni dovoljen.

Poleg tega na strani EU za uvoz ribiških proizvodov iz Združenega kraljestva veljajo določila v zvezi s preprečevanjem nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, ki določajo, da mora uvoz ribiških proizvodov iz tretjih držav (tj. Združenega kraljestva) v EU spremljati potrdilo o ulovu ter kadar je to potrebno tudi izjava predelovalnega obrata in dokument o nemanipulaciji.

Agroživilski proizvodi in žive živali

Zaradi majhnega obsega trgovinske menjave z agroživilskimi proizvodi in živimi živalmi z Združenim kraljestvom že pred sklenitvijo sporazuma ni bilo predvidenih večjih posledic za agroživilski sektor. S sklenitvijo dogovora, ki vključuje 100 % liberalizacijo trgovine (brez tarif ali kvot med EU in Združenim kraljestvom), ne moremo predvideti spremenjenih tržnih tokov in posledično večjih posledic za sektor agroživilstva.

Glede na to, da se vzpostavljajo skupna pravila priznavanja in zaščite vseh geografskih označb, priznanih na ravni EU, ter da se vzpostavlja sistem, ki bo v interesu tako Združenega kraljestva kot EU, Slovenija pričakuje, da bo EU z Združenim kraljestvom vzpostavila skupna pravila, ki bodo priznavala vse proizvode EU s priznano geografsko označbo ter vzpostavila sistem priznavanja, ki bo enakovreden za Združeno kraljestvo kot vse članice EU.

Glede trga z vinom sporazum določa poenostavljene zahteve za certificiranje (certifikat je lahko tudi v elektronski obliki), dokumentiranje, označevanje in pakiranje za uvoz v Združeno kraljestvo, kar izvoznikom znižuje stroške. Za  namen nadzora se za določanje analitske sestave vina uporabljajo referenčne metode, priznane s strani mednarodne organizacije za trto in vino (OIV). Označevanje uvoženega vina, ki s trži na teritoriju obeh strani, se vrši skladno z zakonodajo uvoznice. Prehodne odločbe za obdobje dveh let po začetku veljavnosti sporazuma omogočajo, da se vino, proizvedeno pred začetkom veljavnosti sporazuma, še vedno lahko trži s strani trgovcev na debelo ali proizvajalcev, navkljub neskladnemu označevanju. EU in Združeno kraljestvo sodelujeta pri izmenjavi relevantnih informacij.

Področje veterinarskih in fitosanitarnih zahtev, ki so v EU regulirane harmonizirano, zagotavlja najvišjo stopnjo varstva EU potrošnikov.  Omenjene zahteve preprečujejo, da na skupni trg vstopijo proizvodi, ki ne ustrezajo EU standardom varne hrane ter preprečujejo vnos bolezni živali in rastlin. Glede trgovine z agroživilskimi proizvodi in živimi živalmi so bili s 1. januarjem 2021 vzpostavljeni carinski pregledi za uvoženo blago, vključno s pregledi, vezanimi na preverjanje izpolnjevanja fitosanitarnih in veterinarskih pogojev. Za vnos nadzorovanih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v EU je  zahtevano fitosanitarno spričevalo in dodatna fitosanitarna jamstva, vnos nekaterih rastlin in rastlinskih proizvodov pa je prepovedan. Glede na geografsko lego Slovenije ni pričakovati, da bi bilo delo na slovenskih uvoznih točkah zaradi izstopa Združenega kraljestva bistveno povečano.

Semenski material kmetijskih rastlin (poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin, krompirja in trte) se lahko uvaža iz tretjih držav, ki jim EU prizna enakovrednost. Združenemu kraljestvu je priznana enakovrednost za seme poljščin, razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic ter razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja. Ta semenski in razmnoževalni material se torej lahko uvaža v EU.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja skladno z EU zakonodajo vse predpisane preglede blaga iz Združenega kraljestva.

V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski ozemlje Severne Irske ostaja del enotnega trga EU za področje sanitarne in fitosanitarne (SPS) zakonodaje.

Zahteve za uvoz določenega blaga v Združeno kraljestvo po 1. januarju 2021 so povzete v dokumentu Border Operating Model:

  • Od 1. oktobra 2021 bo ob uvozu v Združeno kraljestvo obvezna predhodna najava za proizvode živalskega izvora (POAO), določene živalske stranske proizvode (ŽSP) in živila neživalskega izvora, ki so predmet posebnega režima zaradi ugotovljenih tveganj (HRFNAO). S tem datumom vstopi v veljavo tudi zahteva, da te pošiljke pri uvozu v Združeno kraljestvo spremlja izvozno zdravstveno spričevalo. Do sedaj je bil rok za te zahteve 1. april 2021, torej gre za zamik za obdobje šest mesecev. Fizični pregledi POAO, določenih ŽSP in HRFNAO na uvoznih točkah v Združeno kraljestvo bodo obvezni šele od 1. januarja 2022 in se bodo izvajali na mejnih kontrolnih točkah.
  • Fizične preglede rastlin in rastlinskih proizvodov z visokim tveganjem za katere je obvezna predhodna najava pošiljke in fitosanitarno spričevalo, bo začelo Združeno kraljestvo na mejnih kontrolnih točkah izvajati od 1. januarja 2022 dalje (sedaj se pregledi izvajajo na namembnem kraju, kamor je namenjena pošiljka). Od tega datuma bo obvezna predhodna najava pošiljk in fitosanitarno spričevalo tudi za vse ostale nadzorovane rastline in rastlinske proizvode.
  • Od marca 2022 dalje se bodo vsi fizični pregledi pošiljk živali, nadzorovanih rastlin in rastlinskih proizvodov pred vstopom v Združeno kraljestvo začeli izvajati na mejnih kontrolnih točkah. Za živali in blago, za katere je že od 1. januarja 2021 obvezna predhodna najava in zdravstveno ali fitosanitarno spričevalo, pa zahteve ostajajo v veljavi.

Potovanja s hišnimi ljubljenčki

V skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski je po 1. januarju 2021 Severna Irska na področju zdravja živali še naprej del enotnega trga EU. Preostali del Združenega kraljestva (Velika Britanija) in kronsko odvisna ozemlja (Guernsey, Otok Man in Jersey), pa imajo status tretje države.

Netrgovski premiki

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) med EU in Severno Irsko še naprej veljajo enaka pravila kot za netrgovske premike med državami članicami EU.

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz EU v Združeno kraljestvo (razen Severne Irske) se je Združeno kraljestvo zaenkrat obvezalo, da še naprej priznava kot spremno dokumentacijo EU Potni list za hišne živali. Živali morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje, kot se zahtevajo za netrgovski premik med državami EU, za pse pa je zahtevano tudi testiranje proti E. multilocularis.

Za netrgovski premik s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) v EU morajo biti izpolnjeni pogoji za vstop iz tretje države, ki je na seznamu iz dela 2 Priloge II Uredbe 577/2013. Kot spremna dokumentacija je zahtevano zdravstveno spričevalo, vstop pa je  dovoljen le prek vstopnih točk za potnike, kjer je opravljen nadzor nad izpolnjevanjem zdravstvenih pogojev.

Za ponovni vstop/vračanje ob netrgovskem premiku s hišnimi ljubljenčki (psi, mačke in beli dihurji) iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) veljajo enaki pogoji, kot se zahtevajo za vračanje v EU iz tretjih držav, ki so na seznamu iz dela 2 Priloge II k Uredbi 577/2013.

Več o netrgovskih premikih s hišnimi ljubljenčki lahko preberete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Uvoz - izvoz

Če niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik govorimo o uvozu oziroma izvozu. 

Za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz Združenega kraljestva (razen Severne Irske) v EU, veljajo pravila, kot so določena za uvoz iz tretjih držav v Direktivi 92/65 za uvoz psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav, ki so na seznamu iz dela 2 Priloge II k Uredbi 577/2013.

Ker je Severna Irska v skladu s Protokolom o Irski in Severni Irski za področje SPS zakonodaje še vedno del enotnega trga EU, za »uvoz« oz. trgovski premik psov, mačk in belih dihurjev med Severno Irsko in državami članicami EU še naprej veljajo enaka pravila, kot za trgovanje med državami članicami EU določena v Direktivi 92/65.

Za izvoz psov, mačk in belih dihurjev iz EU v Združeno kraljestvo (razen Severne Irske) morajo biti izpolnjeni pogoji, kot so določeni v zakonodaji Združenega kraljestva. Živali mora spremljati predpisano zdravstveno spričevalo, pošiljko mora zastopnik v Združenem kraljestvu predhodno najaviti v njihovem sistemu IPAFFS ter pridobiti enkratno UNN številko, ki mora biti obvezno navedena na zdravstvenem spričevalu, ki spremlja žival.

Informacije o postopku za izdajo zdravstvenega spričevala za izvoz najdete na spletni strani UVHVVR, vzorci spričeval pa so objavljeni na spletni strani vlade Združenega kraljestva.

Opis zahtev in postopkov Združenega kraljestva za uvoz in izvoz je objavljen v posebnem dokument » The Border Operating Model«.

Obseg urejanja medicinskih pripomočkov in zdravil

Medicinski pripomočki spadajo v okvir usklajevalne zakonodaje notranjega trga EU. Proizvajalci medicinskih pripomočkov s sedežem zunaj EU, ki imajo pooblaščenega predstavnika v Združenem kraljestvu, ter proizvajalci medicinskih pripomočkov s sedežem v Združenem kraljestvu, morajo od 1. januarja 2021 imenovati pooblaščenega predstavnika na območju EU. Poslovni subjekti s sedežem v Sloveniji, ki izvajajo promet z medicinskimi pripomočki iz Združenega kraljestva v EU, so s 1. januarjem 2021 postali uvozniki.

Podrobnejše informacije so na spletni strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je objavila tudi dodatne informacije v zvezi s humanimi in veterinarskimi zdravili.

Področje urejanja kemikalij in biocidov

Na področjih kemikalij, detergentov, kozmetičnih izdelkov in biocidnih proizvodov so priprave na nov odnos EU z Združenim kraljestvom potekale prek Evropske kemijske agencije

Za izdelke iz Združenega kraljestva, ki so po 1. januarju 2021 dani na trg EU, mora biti na novo določena odgovorna oseba s sedežem v EU, izdelki pa morajo ustrezati zahtevam, ki jih predpisuje področna zakonodaja. Podjetja s pravico avtorizacije in registracije kemikalij na trgu EU, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, so morala do 31. decembra 2020 prenesti svoje aktivnosti na podjetja, ki imajo sedež v EU.

Z dnem izstopa se Združeno kraljestvo obravnava kot tretja država tudi pri nadzoru uvoza in izvoza kemikalij, kar pomeni, da je za določene skupine kemikalij, ki so regulirane s posebnimi zakonskimi področji (predhodne spojine za prepovedane droge, strateško blago, izvoz nevarnih kemikalij po predhodnem soglasju…) potrebno pridobiti dovoljenje pristojnih organov v skladu s predpisi.