Skoči do osrednje vsebine

Netrgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije pa tudi izven njenih meja. Dejstvo je, da so v svetu še vedno prisotne bolezni, kot sta na primer steklina in aviarna influenca, kar predstavlja veliko tveganje za javno zdravje in zdravje živali.

Le določene živalske vrste lahko spremljajo lastnika pod pogoji, ki veljajo za netrgovske premike živali. Ostale živalske vrste pa morajo pri premikih izpolnjevati pogoje za trgovske premike, kar v primeru vstopa iz držav izven EU pomeni uvoz živali.

Kadar pa pogoji za netrgovski premik niso izpolnjeni in je namen premika hišne živali menjava lastništva, govorimo o trgovanju (premik hišne živali med državami članicami EU) ali uvozu (vstop hišne živali iz tretjih držav v EU) in so pogoji za premike urejeni z drugimi predpisi.  

Cilj navedenih pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s temi tveganji. Lastnik živali je odgovoren, da so med netrgovskimi premiki izpolnjeni osnovni pogoji, kot je označevanje hišnih živali, zdravstveno varstvo ter ustrezna spremna dokumentacija.

Splošno o pogojih za premike

Netrgovski premik je kakršen koli premik s psom, mačko ali belim dihurjem, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva živali. Žival spremlja svojega lastnika med njegovim potovanjem po EU ali iz tretjih držav oziroma z ozemelj izven EU.  

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri netrgovskih premikih hišnih živali med državami članicami EU in pri takšnih premikih iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU, so določeni v Uredbi (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003.

Poleg zdravstvenih zahtev uredba predpisuje tudi zahteve glede označitve živali ter identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje ob takšnih premikih.

Zdravstvene zahteve iz uredbe se nanašajo na steklino. Dodatne zahteve glede trakuljavosti, ki jo povzroča črevesni zajedavec Echinococcus multilocularis, pa veljajo samo za nekatere države in so določene v Delegirani Uredbi Komisije (EU) št. 2018/772 in Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) št. 2018/878.

Označitev živali pomeni, da je žival označena na tak način, da izkazuje nedvoumno povezavo med živaljo, njenim identifikacijskim dokumentom in njenim lastnikom. Za pse, mačke in bele dihurje je obvezna označitev z mikročipom (transponderjem) ali jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja je lahko:

 • EU potni list za hišne živali ali
 • veterinarsko spričevalo.

EU potni list za hišne živali, ki je bil izdan pred 29. decembrom 2014 in je bil pripravljen v skladu z Odločbo Komisije št. 2003/803/ES, se šteje za veljaven dokument.

Število hišnih živali, ki se lahko pod navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ pet (5) psov, mačk in belih dihurjev na lastnika ali pooblaščeno osebo.

Netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja v EU se lahko iz tretjih držav opravi samo preko vstopnih točk za potnike.

Odstopanja: kljub strogim pravilom, so pod določenimi pogoji dovoljena nekatera odstopanja od splošnih zahtev, ki veljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev. Tako države članice EU smejo pod predpisanimi pogoji dovoliti:

 • netrgovske premike mlajših psov, mačk in belih dihurjev, ki še niso veljavno cepljeni proti steklini (seznam držav članic in njihova pravila glede odstopanja - samo v angleškem jeziku);
 • odstopanje od največjega števila živali (5);
 • netrgovske premike registriranih vojaških ali sledilnih in reševalnih psov preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike;
 • v izjemnih primerih (na primer, zaradi nenadne naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika) netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki ne izpolnjujejo pogojev.

Vzorci identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, seznami ozemelj in tretjih držav ter zahteve glede formata, oblike ter jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev, so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013.

Pri netrgovskih premikih med državami je potrebno upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov. Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Zato se je o tem potrebno predhodno pozanimati pri pristojnem veterinarskem organu v državi, v katero, oziroma preko katere nameravate potovati. 

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav, v oziroma preko katere nameravate potovati.

Veterinarski pogoji za netrgovske premike hišnih živali in postopki, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov, so natančneje določeni v Pravilniku o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, s katerim sta Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije št. 577/2013 preneseni v slovenski pravni red. 

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi v druge države članice lahko preverite tudi na spletni strani Evropske Komisije, kjer so tudi povezave do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU.

Definicije in pojasnila nekaterih pojmov

Hišni ljubljenčki oziroma hišne živali imajo danes drugačno vlogo, kot so jo imeli včasih. Če je bila njihova vloga nekoč varovanje čred proizvodnih živali, bivališč in celo človeka, lovljenje miši in podobno, so z leti in spremembami načina našega življenja dobili še mnoge druge naloge, kot so družba, rekreacija, varstvo ali pomoč človeku. Nekateri še vedno budno pazijo na hiše in stanovanja, mačke pa lovijo miši, a njihova življenja so postala veliko bolj prepletena z našimi. Postale so tako imenovane družabne živali, zato jih nemalokrat ljudje vzamejo s seboj tudi na počitnice. Da bi lažje razumeli, kaj nam narekuje zakonodaja pri premikih teh živali, so spodaj navedene razlage nekaterih najbolj uporabljanih pojmov. 

Netrgovski premik je kakršen koli premik s psom, mačko ali belim dihurjem, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Žival spremlja svojega lastnika med njegovim potovanjem po EU ali iz tretjih držav oziroma z ozemelj izven EU.  

Hišna žival pomeni žival, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je, dokler traja netrgovski premik, odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba. Hišne živali so lahko psi, mačke, beli dihurji, nekateri nevretenčarji, okrasne vodne živali, dvoživke, plazilci, določene vrste ptic ter glodavci in kunci, razen tistih za proizvodnjo hrane. Vrste hišnih živali so točno določene in so navedene v seznamu v Prilogi I Uredbe (EU) št. 576/2013. 

Posedovanje živali prosto živečih vrst je dovoljeno zadrževati v ujetništvu kot hišne živali ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo prosto živečih vrst živali. Več informacij najdete na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Pogoji za premike teh živali so urejeni z Direktivo Sveta 92/65/EGS

Lastnik je fizična oseba, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot imetnik ali lastnik.

Pooblaščena oseba pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali, kadar lastnik potuje ločeno od svoje živali. 

Identifikacijski dokument pomeni dokument, pripravljen v skladu z vzorcem iz uredbe ali pravilnika in ki omogoča jasno identifikacijo psa, mačke ali belega dihurja ter preverjanje, ali je zdravstveno stanje živali skladno s predpisi. Lahko je:

 • EU potni list za hišne živali ali
 • veterinarsko spričevalo. 

EU potni list za hišne živali se uporablja kot identifikacijski dokument, kadar lastnik s psom, mačko ali belim dihurjem potuje med državami članicami EU ali se vrača iz tretjih držav oziroma ozemelj izven EU in so pri tem izpolnjeni vsi ostali pogoji za netrgovski premik. Vzorci potnih listov se nekoliko razlikujejo glede na to, kdaj in kje so bili izdani.

V kolikor je bil potni list izdan v državi članici EU ali v eni od naslednjih držav: Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država in Norveška pred 29. decembrom 2014, mora biti potni list skladen z vzorcem, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES). Potni listi, izdani po tem datumu (torej po tem, ko je stopila v veljavo Uredba (EU) št. 576/2013) pa morajo biti skladni z vzorcem potnega lista, določenim v delu 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013. 

Od 1. novembra 2019 Norveška ne velja več kot tretja država, zato se jo je v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1293 črtalo iz seznama tretjih držav ali ozemelj iz dela 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in se za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali uporabljata Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013. 

Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v EU se uporablja kot identifikacijski dokument pri premikih iz tretjih držav oziroma ozemelj izven EU, vsakič, ko vstopajo s psom, mačko ali belim dihurjem v EU. Vzorec spričevala, vzorec izjave, ki mora spremljati žival ter navodila o izpolnjevanju le teh pa so določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013. 

Veljavna označitev psa, mačke ali belega dihurja pomeni, da je žival označena bodisi:

 • s transponderjem (mikročipom), bodisi
 • z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Datum vstavitve transponderja ali tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

Zahteve za veljavnost cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

 • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
 • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
 • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
 • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
 • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu z ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

Zahteve za veljavnost testa titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da bodisi:

 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in najmanj 3 mesece pred datumom:
  • netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, ali
  • tranzita preko takega ozemlja ali tretje države, če žival ne spremlja ustrezna izjava v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en);
 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika.

Test titracije mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju. Rezultat testa mora znašati vsaj 0,5 IU/ml in mora biti potrjen v ustreznem identifikacijskem dokumentu. Če kot identifikacijski dokument žival spremlja veterinarsko spričevalo je potrebno priložiti tudi overjeno kopijo uradnega poročila odobrenega laboratorija o rezultatih takšnega testa. Testa titracije ni treba ponovno opraviti, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (vsaj 0,5 IU/ml), pod pogojem, da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini. 

Netrgovski premik med državami članicami Evropske unije

Evropska unija obsega naslednje države in njihova ozemlja: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska.

Splošni pogoji za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja veljajo za vse države članice EU enako, tudi za Slovenijo, so:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da s svojo nacionalno zakonodajo lahko dovolijo nekatera odstopanja od splošnih zahtev za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev. 

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v in, ali preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so objavljene na spletni strani Evropske komisije. Slovenija dovoli tako odstopanje.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013,
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna, če so mladiči v spremstvu matere, od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev

Za določene države EU in Norveško, ki so pridobile status države, proste notranjega zajedavca Echinococcus multilocularis, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse. Psi morajo biti tretirani proti trakulji (Echinococcus multilocularis), v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države EU, kar mora biti potrjeno v ustrezni rubriki EU Potnega lista za hišne živali. Postopek je določen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2018/772, seznam držav, ki so pridobile status, pa z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/878.   

Pri netrgovskih premikih med državami EU je potrebno upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov, zato se o tem predhodno pozanimajte pri pristojnem veterinarskem organu v državi EU kamor nameravate potovati.  

Pri premiku na ozemlje Slovenije iz drugih držav članic EU lahko pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

Netrgovski premik v Slovenijo oziroma v Evropsko unijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven Unije

Netrgovski premik iz tretjih držav iz skupine 1

Tretje države iz skupine 1 so tiste, ki uporabljajo pravila, ki so po vsebini in učinku enaka pravilom EU. Določene so v delu 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in so naslednje: Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država; za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se za Norveško uporabljata Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013. 

Splošni pogoji za vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo so:

 • do vključno pet (5) živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: potni list za hišne živali izdan v zgoraj navedeni tretji državi ali ozemlju ali veterinarsko spričevalo;
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno, pred načrtovanim potovanjem, pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v in, ali preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so objavljene na spletni strani Evropske Komisije (dostopne v angleškem jeziku). Slovenija ne dovoli takega odstopanja.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013,
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU se lahko opravi tudi preko točke, ki ni vstopna točka za potnike. Kjer je primerno, pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

Za namene veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije se določbe poglavja II, Določbe glede premikov med državami članicami, Uredbe (ES) št. 998/2003 smiselno uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali med državami članicami Evropske unije in Švico. Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 998/2003, ki je bila razveljavljena, se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (EU) št. 576/2013, kar pomeni, da veljajo za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo in ali EU enaki pogoji, kot veljajo za takšen premik iz drugih držav članic EU. 

V kolikor žival iz zgoraj navedene tretje države ali ozemlja nima potnega lista za hišne živali, kot je predpisan v delu 3 Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, mora žival spremljati Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV iste uredbe. 

Netrgovski premik iz tretjih držav iz skupine 2

Tretje države iz skupine 2 in ozemlja izven EU so tista, ki so dokazale, da glede nadzora nad steklino izpolnjujejo določena merila. Določene so v delu 2 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. To so:  

otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina, Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius in Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Združeno kraljestvo, Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

Splošni pogoji za vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno pet (5) živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • za vstop: veterinarsko spričevalo vključno s pisno izjavo;
  • za ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnem veterinarskem organu države članice EU, v katero ali preko katere (ali več teh) nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so objavljene na spletni strani Evropske Komisije (dostopne v angleškem jeziku). Slovenija takega odstopanja ne dovoli.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013,
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

Netrgovski premik iz ostalih tretjih držav ali ozemelj 

Pravila, ki veljajo za netrgovski premik iz vseh ostalih tretjih držav ali ozemelj izven EU, ki niso navedena na nobenem od seznamov. 

Splošni pogoji za vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno pet (5) živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • za vstop: veterinarsko spričevalo vključno s pisno izjavo
  • za ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini;
 • veljaven test titracije protiteles proti steklini:
  • vstop: vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in najmanj 3 mesece pred datumom netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države z namenom prvega vstopa v Slovenijo/EU, kar se potrdi v veterinarskem spričevalu; 
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika.

Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini ni dovoljeno.

Odstopanje od pogoja testa titracije za vstop ni dovoljeno razen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • gre za tranzit preko takšnega ozemlja ali tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da hišne živali med takšnim tranzitom niso imele stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča. Vzorec izjave je določen v delu 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oziroma ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz ostalih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

Posebna odstopanja 

Odstopanje od pogoja za vstop v EU preko vstopne točke za potnike  

Netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja v EU se lahko iz tretjih držav opravi samo preko vstopnih točk za potnike.

Seznami vstopnih točk za potnike, ki so jih določile države članice EU, so na voljo na spletni strani Evropske Komisije.

Izjeme so netrgovski premiki teh živali iz naslednjih tretjih držav: Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država. S 1. novembrom 2019 Norveška ne velja več kot tretja država, pač pa se v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1293 črta iz seznama tretjih držav ali ozemelj  iz dela 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. Za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se od tedaj tudi za Norveško uporabljata Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013. 

Države članice EU lahko dovolijo potovanje v EU z registriranimi vojaškimi ali sledilnimi in reševalnimi psi preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike. 

Vstop v Slovenijo registriranim službenim policijskim ali vojaškim psom ali sledilnim in reševalnim psom iz tretjih držav preko točke, ki ni vstopna točka za potnike, je dovoljen pod naslednjimi pogoji:

 • pes izpolnjuje pogoje za netrgovski premik iz zadevne tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predhodno na Upravi zaprosi za takšno dovoljenje z vlogo, ki mora vsebovati najmanj:
  • podatke o lastniku ali pooblaščeni osebi: ime, priimek, stalni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov;
  • podatke o psu: številko transponderja, številko identifikacijskega dokumenta, datum veljavnosti cepljenja proti steklini;
  • podatke o registraciji psa;
  • razlog za izdajo dovoljenja in kraj vstopa.

Območni urad Uprave za varno hrano v izdanem dovoljenju določi kraj, ki ni vstopna točka za potnike, kjer se preveri izpolnjevanje pogojev za netrgovski premik. 

Odstopanje od pogojev za netrgovski premik hišnih živali v Slovenijo v izjemnih primerih

Države članice EU imajo možnost, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovolijo izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali. Za takšne izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali. 

Uprava lahko odobri netrgovski premik v Slovenijo hišnih živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za takšen premik pod pogoji:

 • gre za izjemni primer, kot na primer, zaradi naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika;
 • lastnik z vlogo predhodno zaprosi za takšno odobritev;
 • v primeru tranzita hišne živali preko druge države EU je potrebno predhodno soglasje države članice EU tranzita.

Na podlagi vloge Območni urad Uprave izda odločbo, v kateri določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom.

Netrgovski premik izven Evropske unije

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v in, ali preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU oziroma Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU oziroma Slovenijo še preden zapustite EU.