Skoči do osrednje vsebine

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije pa tudi izven njenih meja. Vendar pa je v svetu še vedno prisotna steklina ter nekatere druge bolezni, kar povzroča veliko tveganje za javno zdravje in zdravje živali.
Cilj navedenih pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s temi tveganji. Zato je nujno, da so med netrgovskimi premiki izpolnjeni osnovni pogoji, kot je označevanje hišnih živali, zdravstveno varstvo ter ustrezna spremna dokumentacija.

Le določene živalske vrste lahko spremljajo lastnika pod pogoji ki veljajo za netrgovske premike živali. Ostale živalske vrste pa morajo pri premikih izpolnjevati pogoje za trgovske premike, kar v primeru vstopa iz držav izven EU pomeni uvoz živali.

Cilj navedenih pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s temi tveganji. Lastnik živali je odgovoren, da so med netrgovskimi premiki izpolnjeni osnovni pogoji, kot je označevanje hišnih živali, zdravstveno varstvo ter ustrezna spremna dokumentacija.

Splošno o pogojih za premike

Dne 12. junija 2013 je bila sprejeta nova Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003.

Predpisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni tako pri netrgovskih premikih navedenih živali med državami članicami Evropske unije, kot tudi pri takšnih premikih iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU čez vstopne točke za potnike, ki jih določijo države članice EU. 

Poleg zdravstvenih zahtev uredba predpisuje tudi zahteve glede označitve živali ter identifikacijski dokument, ki mora spremljati pse, mačke in bele dihurje ob takšnih premikih.

Vzorci identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, seznam ozemelj in tretjih držav ter zahteve glede formata, oblike ter jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev, so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013.

EU potni list za hišne živali, ki je bil pripravljen v skladu z Odločbo Komisije št. 2003/803/ES, se šteje za veljaven dokument, v kolikor je bil izdan pred 29. decembrom 2014.

Število hišnih živali, ki se lahko pod navedenimi pogoji netrgovsko premikajo, je omejeno na največ 5 psov, mačk in belih dihurjev na lastnika ali pooblaščeno osebo. Od splošne omejitve so odstopanja dovoljena le pod točno določenimi pogoji.

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da s svojo nacionalno zakonodajo lahko dovolijo nekatera odstopanja od splošnih zahtev za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev. Tako države članice EU smejo pod predpisanimi pogoji dovoliti:

 • netrgovske premike mlajših psov, mačk in belih dihurjev, ki še niso veljavno cepljeni proti steklini;
 • netrgovske premike registriranih vojaških ali sledilnih in reševalnih psov preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike;
 • v izjemnih primerih (npr. zaradi nenadne naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika) netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, ki ne izpolnjujejo pogojev.

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, s katerim so ustrezna določila Uredbe (EU) št. 576/2013 ter Izvedbene uredbe Komisije št. 577/2013 prenesena v slovenski pravni red. 

Poleg zdravstvenih zahtev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 je potrebno upoštevati tudi zahteve iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2018/772 in Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/878 v zvezi z zajedavcem Echinococcus multilocularis.

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri netrgovskih premikih med državami je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov, zato se je o tem potrebno predhodno pozanimati pri pristojnem veterinarskem organu v državi v/preko katere nameravate potovati.

Več informacij o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice si lahko preberete na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante), kjer so tudi povezave do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU.

Definicije in pojasnila nekaterih pojmov

»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali.

»Hišna žival« pomeni žival vrste s seznama v Prilogi I Uredbe (EU) št. 576/2013, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je, dokler traja netrgovski premik, odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba.

»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.

»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika. 

Identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja je bodisi:

 • EU potni list za hišne živali, kot je določen v delu 1 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013, ali
 • EU potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014, ali
 • Potni list za hišne živali, kot je določen v delu 3 Priloge III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013, ali
 • Potni list za hišne živali, kot je določen v Odločbi Komisije št. 2003/803/ES, če je bil izdan pred 29. decembrom 2014 v "13(1)" tretji državi, ali
 • Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013.

Veljavna označitev psa, mačke ali belega dihurja pomeni, da je žival označena bodisi:

 • s transponderjem (mikročipom), ali
 • z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Datum vstavitve transponderja oz. tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

Veljavnost cepljenja proti steklini: zahteve so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

 • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
 • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
 • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
 • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
 • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

Veljavnost testa titracije protiteles proti steklini: zahteve so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da bodisi:

 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in najmanj 3 mesece pred datumom:
  • netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, ali
  • tranzita preko takega ozemlja ali tretje države, če žival ne spremlja ustrezna izjava v skladu z vzorcem iz dela 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en);
 • vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika.

Test titracije mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju (seznam odobrenih laboratorijev). Rezultat testa mora znašati vsaj 0,5 IU/ml in mora biti potrjen v ustreznem identifikacijskem dokumentu. Če kot identifikacijski dokument žival spremlja veterinarsko spričevalo je potrebno priložiti tudi overjeno kopijo uradnega poročila odobrenega laboratorija o rezultatih takšnega testa. Testa titracije ni treba ponovno opraviti, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (vsaj 0,5 IU/ml), pod pogojem, da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini. 

Netrgovski premik med državami članicami EU

Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo.

Splošni pogoji za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja veljajo za vse države članice EU enako (tudi za Slovenijo) in so naslednji:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da s svojo nacionalno zakonodajo lahko dovolijo nekatera odstopanja od splošnih zahtev za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev. 

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v/preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so dostopne na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) tukaj. Slovenija dovoli tako odstopanje.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en),
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev

Za določene države EU in Norveško, ki so pridobile status države, proste notranjega zajedavca Echinococcus multilocularis, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse. Psi morajo biti tretirani proti Echinococcus multilocularis (kot je določeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2018/772 in Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2018/878) v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države EU, kar mora biti potrjeno v ustrezni rubriki EU Potnega lista za hišne živali.  

Pri netrgovskih premikih med državami EU je potrebno upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov, zato se o tem predhodno pozanimajte pri pristojnem veterinarskem organu v državi EU kamor nameravate potovati.  

Pri premiku na ozemlje Slovenije iz drugih držav članic EU lahko pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

Netrgovski premik v Slovenijo/EU iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU

Iz "13(1)" tretjih držav ali ozemelj (del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013): 

Andora, Švica*, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška**, San Marino, Vatikanska mestna država.

Splošni pogoji za vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: potni list za hišne živali izdan v zgoraj navedeni tretji državi ali ozemlju ali veterinarsko spričevalo***;
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v/preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so dostopne na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) tukaj. Slovenija ne dovoli takega odstopanja.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en),
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU se lahko opravi tudi preko točke, ki ni vstopna točka za potnike. Kjer je primerno, pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika. Lastnik ali pooblaščena oseba mora na zahtevo organa, pristojnega za preverjanje, predložiti identifikacijski dokument hišne živali in omogočiti preverjanja glede hišne živali.

* Švica: Za namene veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije se določbe poglavja II (Določbe glede premikov med državami članicami) Uredbe (ES) št. 998/2003 smiselno uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali med državami članicami Evropske unije in Švico. Sklicevanja na Uredbo (ES) št. 998/2003, ki je bila razveljavljena, se razumejo kot sklicevanja na Uredbo (EU) št. 576/2013. To pomeni, da veljajo za netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja iz Švice v Slovenijo/EU enaki pogoji, kot veljajo za takšen premik iz drugih držav članic EU. 

** Norveška: s 1. novembrom 2019 ne bo več veljala kot tretja država, pač pa se bo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1293 črtala s seznama "13(1)" tretjih držav ali ozemelj (del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013). 

*** V kolikor žival iz zgoraj navedene tretje države ali ozemlja nima potnega lista za hišne živali, kot je predpisan v delu 3 Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013, mora žival spremljati Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je določeno v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. K veterinarskemu spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV iste uredbe. 

Iz "13(2)" tretjih držav ali ozemelj (del 2 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013): 

Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva in Barbuda, Argentina, Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES (Bonaire, Sint Eustatius in Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong, Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Severna Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija, Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.

Splošni pogoji za vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013

** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini

Svetujemo, da se glede možnosti dovolitve odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate pri pristojnih veterinarskih organih držav članic EU v/preko katerih nameravate potovati s psom, mačko ali belim dihurjem. Informacije, katere države dovolijo to odstopanje, so dostopne na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante). Slovenija takega odstopanja ne dovoli.

V kolikor država članica EU dovoli odstop od veljavnega cepljenja proti steklini je netrgovski premik dovoljen:

 • za žival, ki je:
  • stara manj kot 12 tednov in še ni cepljena proti steklini, ali
  • stara med 12 do 16 tedni in cepljenje proti steklini še ni veljavno;
 • pod pogojem, da:
  • žival spremlja izjava v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en),
  • so razen veljavnega cepljenja proti steklini izpolnjeni vsi ostali splošni pogoji za netrgovski premik.

Izjava ni potrebna v kolikor so mladiči v spremstvu matere od katere so še odvisni, iz EU potnega lista matere pa je jasno razvidno, da je bila mati veljavno cepljena pred njihovo skotitvijo.

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

Iz ostalih tretjih držav ali ozemelj (države izven EU, ki niso navedene v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013)

Splošni pogoji za vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo:

 • do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
 • identifikacijski dokument živali:
  • vstop: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): EU potni list za hišne živali;
 • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
 • veljavno cepljenje proti steklini;
 • veljaven test titracije protiteles proti steklini identifikacijski dokument živali:
  • vstop: veterinarsko spričevalo - – vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in najmanj 3 mesece pred datumom netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države z namenom prvega vstopa v Slovenijo/EU.
  • ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo): vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini ni dovoljeno.

Odstopanje od pogoja testa titracije za vstop ni dovoljeno razen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • gre za tranzit preko takšnega ozemlja ali tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo*, da hišne živali med takšnim tranzitom niso imele stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča. Vzorec izjave je določen v delu 2 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en).

Odstopanje od največjega števila živali (5) je dovoljeno, v kolikor:

 • je namen premika s hišnimi živalmi udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na takšni prireditvi ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;
 • so hišne živali stare več kot 6 mesecev.

Vstop oz. ponovni vstop (vrnitev z EU živaljo) v EU iz ostalih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali.

Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

Posebna odstopanja 

Odstopanje od pogoja za vstop v EU preko vstopne točke za potnike  

Netrgovski premik psa, mačke ali belega dihurja v EU se lahko iz tretjih držav opravi samo preko vstopnih točk za potnike.

Seznami vstopnih točk za potnike, ki so jih določile države članice EU, so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante).

Izjeme so netrgovski premiki teh živali iz t. i.  "13(1)" tretjih držav (Andora, Švica, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako, Norveška*, San Marino, Vatikanska mestna država).

Poleg tega pa Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča, da države članice EU dovolijo potovanje v EU z registriranimi vojaškimi ali sledilnimi in reševalnimi psi preko vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike. 

Vstop v Slovenijo registriranim službenim policijskim ali vojaškim psom ali sledilnim in reševalnim psom iz tretjih držav preko točke, ki ni vstopna točka za potnike, je dovoljen pod naslednjimi pogoji:

 • pes izpolnjuje pogoje za netrgovski premik iz zadevne tretje države;
 • lastnik ali pooblaščena oseba predhodno na Upravi zaprosi za takšno dovoljenje z vlogo, ki mora vsebovati najmanj:
  • podatke o lastniku ali pooblaščeni osebi: ime, priimek, stalni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov;
  • podatke o psu: številko transponderja, številko identifikacijskega dokumenta, datum veljavnosti cepljenja proti steklini;
  • podatke o registraciji psa;
  • razlog za izdajo dovoljenja in kraj vstopa.

Območni urad Uprave v izdanem dovoljenju določi kraj, ki ni vstopna točka za potnike, kjer se preveri izpolnjevanje pogojev za netrgovski premik. 

*Norveška: s 1. novembrom 2019 ne bo več veljala kot tretja država, pač pa se bo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1293 črtala s seznama "13(1)" tretjih držav ali ozemelj (del 1 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013). Za namen urejanja netrgovskih premikov hišnih živali se bosta tudi za Norveško uporabljali Uredba (EU) št. 576/2013 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013. 

Odstopanje od pogojev za netrgovski premik hišnih živali v Slovenijo v izjemnih primerih

Uredba (EU) št. 576/2013 omogoča državam članicam EU, da v izjemnih primerih, kakor so nenadne naravne nesreče, politični nemiri ter druge vrste višje sile, ki prizadenejo lastnike hišnih živali, dovolijo izjeme od izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za netrgovske premike hišnih živali. Za takšne izjemne premike mora pristojni organ določiti pogoje, pod katerimi hišna žival med premikom ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in živali. 

Uprava lahko odobri netrgovski premik v Slovenijo hišnih živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za takšen premik pod pogoji:

 • gre za izjemni primer, kot npr. zaradi naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika;
 • lastnik z vlogo predhodno zaprosi za takšno odobritev;
 • v primeru tranzita hišne živali preko druge države EU je potrebno predhodno soglasje države članice EU tranzita.

Na podlagi vloge Območni urad Uprave izda odločbo, v kateri določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom.

Netrgovski premik izven EU

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

Iskalnik