Skoči do osrednje vsebine

V primerih nakupa psa, mačke ali belega dihurja v drugi državi članici ali prodaje psa v drugo državo članico EU in kadar za premik niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik psov, mačk in belih dihurjev, se uporabljajo pravila za trgovanje s temi živalmi.

Definicije pojmov in pojasnila

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • Kadar niso izpolnjeni pogoji za netrgovski premik psov, mačk in belih dihurjev, se uporabljajo pravila za trgovanje s temi živalmi.
 • Trgovanje je komercialni premik živali in živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, na namembni kraj v drugi državi članici EU, kot to ustreza pomenu iz Pogodbe.
 • Mesto izvora je gospodarstvo ali obrat, kjer se pripravi pošiljka za oddajo na trg, promet, trgovanje ali izvoz in se opravi predpisan pregled oziroma certificiranje.
 • Namembno mesto je gospodarstvo, obrat ali katerikoli drug prejemnik oziroma prejemnica (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) pošiljke, naveden na dokumentu, ki spremlja pošiljko;
 • Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:
  • je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
  • cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
  • je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
  • pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
  • mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.

Identifikacija psov, mačk in belih dihurjev

Da bi zagotovili jasno povezavo med živaljo in dokumentom, ki spremlja žival pri premiku med državami članicami EU (veterinarsko spričevalo, potni list), morajo biti živali med premikom označene z vsaditvijo transponderja (mikročipa) ali z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Skladno s tehničnimi zahtevami za transponderje iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013 morajo transponderji biti:

 • skladni s standardom ISO 11784 in uporabljati tehnologijo HDX ali FDX-B; 
 • takšni, da jih je mogoče odčitati z napravo za odčitavanje, združljivo s standardom ISO 11785.

Datum vstavitve transponderja oziroma tetoviranja mora biti naveden v identifikacijskem dokumentu živali. V kolikor transponder ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II Uredbe (EU) št. 576/2013, mora lastnik ali pooblaščena oseba zagotoviti potrebno sredstvo za odčitavanje transponderja ob vsakem preverjanju označevanja in identitete živali.

Trgovski premiki psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami EU

Psi (Canis lupus familiaris), mačke (Felis silvestris catus) in beli dihurji (Mustela putorius furo), ki so predmet trgovskih premikov med državami članicami EU, morajo pri takšnem premiku izpolnjevati zahteve, ki so določene za trgovanje znotraj EU.

Veterinarske pogoje za trgovanje z navedenimi živalmi med državami članicami EU določa Direktiva Sveta št. 92/65, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s psi, mačkami in belimi dihurji med državami članicami EU * so sledeči:

 • Živali morajo biti identificirane oziroma označene v skladu z veljavno EU zakonodajo.
 • Posamezno žival mora spremljati veljaven EU potni list za hišne živali.
 • Živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem.
 • Živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 92/65, 1 del priloge E  (spričevalo je tudi del oziroma se nahaja v elektronskem sistemu TRACES); Pošiljko živali mora spremljati ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo.
  • vzorec veterinarskega spričevala za trgovino z živalmi z gospodarstev (kopitarji, ptice, cepljene proti aviarni influenci, lagomorfi, psi, mačke in beli dihurji - 1 del priloge E).
 • Veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • Uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede možnosti za uporabo odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini pri mlajših živalih v namembni državi članici EU. Seznam držav članic EU, ki dovolijo oziroma ne dovolijo uporabo odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini v primeru trgovanja (3. stolpec) je dostopen na spletni strani Evropske Komisije.
  Podrobne informacije glede stekline so opisane v temi Steklina.
 • V kolikor je namembna država članica EU država, ki je pridobila status države, proste zajedavca Echinococcus multilocularis,  je skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2018/772  in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/878 potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse.
  Ta pogoj velja tudi za premik psa na Norveško.   
 • Prevoz živali mora biti izveden v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1/2005 in Pravilnika o zaščiti živali med prevozom.
  Pri prevozu živali z letalom je potrebno upoštevati IATA pravila za prevoz živih živali (Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.

* Na podlagi veterinarskega sporazuma med Švico in državami članicami Evropske unije veljajo za trgovski premik psa, mačke ali belega dihurja med Švico in Slovenijo enake zahteve kot za takšen premik med državami članicami EU.

V skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU je potrebno na območni urad UVHVVR najaviti:

 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • Pošiljko živali, namenjeno trgovanju v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Države lahko sprejmejo nacionalne določbe, sprejete na podlagi dejstev, ki niso povezane z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, in katerih namen je omejevanje premikov nekaterih vrst ali pasem hišnih živali. Pri premikih med državami je potrebno tako upoštevati tudi morebitne omejitve glede nevarnih pasem psov.

Zakonodaja