Skoči do osrednje vsebine

Reja perutnine tako za proizvodnjo mesa kot za proizvodnjo jajc predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Rejci in trgovci pridobivajo perutnino in valilna jajca za namen nadaljnje reje ali za zakol tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se s perutnino in valilnimi jajci trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike perutnine in valilnih jajc med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • perutnina: pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice in tekače (latinsko Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali za obnovo populacije divjih ptic;
 • valilna jajca: pomeni jajca za inkubiranje, ki jih znese perutnina;
 • enodnevni piščanci: pomenijo vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni krmljena; brazilske race (latinsko Cairina moschata) ali njihove križance pa je dovoljeno krmiti;
 • matična perutnina: pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;
 • proizvodna perutnina: pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa in oziroma ali konzumnih jajc, ali za obnovo populacije divjih ptic;
 • perutnina za zakol: pomeni perutnino, ki se pošlje neposredno v klavnico in se čim prej po prihodu zakolje, v vsakem primeru pa v roku 72 ur.

Premiki perutnine in valilnih jajc med državami članicami EU

Veterinarski pogoji za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci med državami članicami EU so določeni z Direktivo Sveta št. 2009/158 in s Pravilnikom o veterinarskih pogojih, za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav. Pogoji se razlikujejo glede na to ali gre za trgovanje z valilnimi jajci, enodnevnimi piščanci, matično perutnino, proizvodno perutnino, perutnino za zakol ali perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s perutnino oziroma valilnimi jajci med državami članicami EU so sledeči:

 • živali oziroma valilna jajca morajo izvirati iz odobrenega obrata; vsi odobreni obrati perutnine po državah članicah EU so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije.
 • živali oziroma valilna jajca morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Priloga IV Direktive Sveta 2009/158 (spričevalo je tudi del oziroma se nahaja v elektronskem sistemu TRACES);

Glede na to ali gre za valilna jajca, enodnevne piščance, matično in proizvodno perutnino, perutnino za zakol ali perutnino za obnovo populacije, mora pošiljko živali spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo:

 • vzorec spričevala za:
  • valilna jajca (Priloga IV, vzorec 1),
  • enodnevne piščance (Priloga IV, vzorec 2),
  • matično in proizvodno perutnino (Priloga IV, vzorec 3),
  • perutnino za zakol (Priloga IV, vzorec 5),
  • perutnino za obnovo populacije (Priloga IV, vzorec 6).
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati pošiljko ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • Prevoz živali mora biti izveden v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1/2005 in Pravilnika o zaščiti živali med prevozom.
  Pri prevozu živali z letalom je potrebno upoštevati pravila Mednarodnega združenja za zračni transport (IATA) za prevoz živih živali (dostopno v angleškem jeziku Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.
 • Živali za zakol mora spremljati tudi izjava o prehranski varnosti.
 • S pošiljkami perutnine, enodnevnih piščancev ali valilnih jajc, ki vsebujejo manj kot 20 enot, se trguje pod drugačnimi pogoji, ki so določeni v vzorcu 4 Priloge IV k Direktivi Sveta 2009/158.

Podatki o prehranski verigi

Nosilci dejavnosti klavnic so zavezani k temu, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Najava pošiljke

Območnemu urada UVHVVR je potrebno, v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU, najaviti pošiljko živali, namenjeno trgovanju:

 • iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem. V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo. Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR, ki mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Za perutnino, namenjeno za razstave, nastope ali tekmovanja pogoji iz Direktive Sveta 2009/158 ne veljajo. V zvezi z zahtevami zdravstvenega varstva živali za udeležbo ptic na mednarodnih razstavah v EU je Evropska Komisija pripravila informacije na svoji spletni strani (na voljo v angleškem jeziku).

Informacije v zvezi z evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali so na opisane v temi Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali