Skoči do osrednje vsebine

Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

Zavezanci za vpis v EIRŽ

V EIRŽ se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje skupine rejnih živali:

  1. govedo, kopitarji;
  2. drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
  3. perutnina, kunci;
  4. akvakultura, čebele.

Izjema so tisti imetniki, ki na svojem gospodarstvu redijo izključno perutnino, kunce in so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • živali se redijo izključno za lastno domačo porabo;
  • hkrati se ne redi več kot 50 kljunov perutnine, pet nojev, 50 kuncev;
  • živali se ne premika z gospodarstva, razen neposredno v klavnico v služnostno klanje za lastno domačo porabo.

Gospodarstvo (G-MID)

Gospodarstvo je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redijo oziroma zadržujejo živali zaradi reje, proizvodnje, nakupa, prodaje, razstave, paše ali drugih namenov, vključno s planinskimi in skupnimi pašniki, razstavami, sejmi, klavnicami ter zbirnimi centri za živali. Gospodarstvu se ob registraciji dodeli G-MID številka. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva in je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke.

Kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID)

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več gospodarstev (G-MID), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

Postopki registracije gospodarstva (G-MID)

V okviru kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) lahko nastopa eno ali več gospodarstev (G-MID):

  • če se gospodarstvo in kmetijsko gospodarstvo nahajata na isti lokaciji, je številka G-MID enaka številki KMG-MID (izjema so klavnica, sejem/razstava, zbirni center).
  • če je gospodarstev več, dobi vsako gospodarstvo, ki se nahaja na drugi lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo, novo številko G-MID.

Ukrepe kmetijske politike se vedno uveljavlja le za kmetijsko gospodarstvo, ne glede na to, koliko gospodarstev ima kmetijsko gospodarstvo.

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ, če se gospodarstvo nahaja na isti lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

Oznaka gospodarstva

G-MID, če se gospodarstvo nahaja na isti lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

Imetnik uredi registracijo KMG-MID-a in s tem G-MID-a na pristojni upravni enoti. Navodila in obrazce za registracijo najdete na spodnji povezavi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priporočamo, da imetnik ob registraciji na upravni enoti navede vrsto živali, ki jo redi na svojem gospodarstvu. V tem primeru Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin povzame podatke iz upravne enote in imetnika vpiše v EIRŽ. Imetnik podatke o vpisu v EIRŽ preveri in izpiše sam preko spletne aplikacije oziroma Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje prejme po pošti. 

V primeru, da je KMG-MID/G-MID predhodno že registriran, imetnik vpis v EIRŽ uredi z oddajo vloge (obrazca) na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo (obrazec) lahko odda po elektronski pošti na elektronski naslov info.sir@gov.si, po pošti ali osebno. Imetnik podatke o vpisu v EIRŽ preveri in izpiše sam preko spletne aplikacije oziroma Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje prejme po pošti. 

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ, če se gospodarstvo nahaja na drugi lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

Oznaka gospodarstva

G-MID, če se gospodarstvo nahaja na drugi lokaciji kot kmetijsko gospodarstvo

Imetnik uredi registracijo G-MID-a in vpis v EIRŽ z oddajo vloge na SIRIS. Če poštni naslov lokacije gospodarstva ne obstaja, imetnik na obrazcu navede geografske koordinate lokacije ali podatke iz katastra (katastrska občina in parcela).

Imetnik podatke o vpisu v EIRŽ preveri in izpiše sam preko spletne aplikacije oziroma Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje prejme po pošti. 

Gospodarstva oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru uprave ali ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti.

Postopek registracije gospodarstev z enim prašičem

Podrobno navodilo si lahko ogledate v dokumentu Registracija gospodarstev z enim prašičem.

Postopek registracije G-MID-a in vpisa v EIRŽ za klavnico, sejem, razstavo, zbirni center

Oznaka za klavnico, sejem, razstavo, zbirni center

G-MID za klavnico, sejem, razstavo, zbirni center

Imetnik uredi registracijo G-MID-a in vpis v EIRŽ z oddajo vloge na SIRIS oz. s posredovanjem odločbe/soglasja o odobritvi. Imetnik je obveščen o registraciji G-MID-a in vpisu v EIRŽ.

Postopek registracije čebelnjaka v Register čebelnjakov

Vsak čebelnjak mora biti registriran v Registru čebelnjakov. Ker je čebelarjenje kmetijska dejavnost, mora čebelar pred registracijo čebelnjaka urediti registracijo kmetijskega gospodarstva na upravni enoti. S tem pridobi KMG-MID številko kmetijskega gospodarstva. Nato čebelar na UVHVVR, SIRIS posreduje vlogo za registracijo čebelnjaka v Register čebelnjakov. Obvestilo o registraciji čebelnjaka in tablico za označitev čebelnjaka prejme čebelar po pošti.

Čebelar lahko podatke o registriranih čebelnjakih preveri in izpiše tudi sam preko spletne aplikacije.

Sporočanje sprememb v EIRŽ

Če je imetnik rejnih živali hkrati tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, se ob spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v Registru kmetijskih gospodarstev sprememba imetnika rejnih živali v EIRŽ izvede po uradni dolžnosti, in sicer na novega nosilca kmetijskega gospodarstva.

V izjemnih primerih se sprememba imetnika rejnih živali ureja z oddajo obrazca na SIRIS.

Imetnik podatke o vpisu v EIRŽ preveri in izpiše sam preko spletne aplikacije oziroma Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje prejme po pošti. 

Če na gospodarstvu v treh letih iz uradnih zbirk podatkov z delovnega področja ministrstva ni izkazanih aktivnosti, se gospodarstvu po uradni dolžnosti dodeli status opustitve reje živali.

Sporočanje podatkov v Evidenco rejnih živali (ERŽ)

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja