Skoči do osrednje vsebine

Vsi imetniki, ki redijo drobnico (ovce in koze), se morajo vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali in registrirati gospodarstvo. Drobnica, ki se premika med gospodarstvi, mora biti ustrezno označena. Ob premiku mora živali spremljati ustrezen spremni list za drobnico.

Imetnik drobnice

Imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice.  Vsi imetniki drobnice, morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dolžnosti in naloge imetnika drobnice

Imetnik drobnice (v nadaljevanju: imetnik) je odgovoren, da je drobnica na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označena, da so podatki o premikih drobnice točno in pravočasno sporočeni v Centralni register drobnice (v nadaljevanju: CRD) ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu. Imetnik je dolžan vodi register drobnice na gospodarstvu.

Sporočanje podatkov v Centralni register drobnice (CRD)

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša premike v CRD preko spletnega portala Volos, pri čemer stroškov ni. Dostop do spletnega portala Volos lahko prejme vsak imetnik, ne glede na število živali. Informacije v zvezi z dostopom do spletnega portala Volos najdete na spodnji povezavi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). Storitve identifikacije in registracije prašičev se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Register drobnice na gospodarstvu (RDG)

Na vsakem gospodarstvu, kjer se redi drobnica, je imetnik drobnice dolžan voditi register drobnice na gospodarstvu (RDG). Vsi dogodki za živali morajo biti vpisani čimprej, najkasneje pa v sedmih dneh po dogodku. V RDG se torej vpisuje naslednje dogodke:

 • ob prejemu registra podatke o gospodarstvu in imetniku drobnice
 • enkrat letno stalež živali
 • vsako označitev živali
 • nakup živali
 • prodajo/smrt živali
 • premik na oz. s planine in premik na oz. s sejema/razstave.

Če imetnik na gospodarstvu redi ovce in koze, lahko vodi RDG ločeno (za vsako vrsto svojo knjigo), lahko pa vodi za obe vrsti skupen RDG, a pri vsakem zapisu obvezno označi ali se nanaša na ovce ali koze.

RDG mora biti v vsakem času dosegljiv na lokaciji gospodarstva in mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi.

Imetniki drobnice, ki so, v okviru sprejetih rejskih programov, vključeni v program Kontrola porekla in proizvodnje, lahko v RDG, namesto Tabele 3, vodijo podatke o posamezni živali na obrazcu »Podatki o živali, podatki o premikih, dogodkih«. Na ta obrazec imetniki vpišejo tudi vsa novorojena jagnjeta/kozliče. Za vsa individualno označena jagnjeta/kozliče so dolžni vpisati tudi podatke o odhodu živali. Za tiste, ki so označeni z okroglo znamko SIŠ, se skupinski odhodi vpišejo v Tabelo 4.

Označitev drobnice

Ovce in koze se označi z dvema štirioglatima ušesnima znamkama v obe ušesi, na katerih je odtisnjena individualna identifikacijska številka. Živali je potrebno označiti najkasneje do starosti 6 mesecev (9 mesecev v ekstenzivni reji), če pa se živali premika z gospodarstva prej, se jih označi pred premikom. Ušesnih znamk ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati, razen na zahtevo pristojnega organa. Označitev živali mora imetnik drobnice sproti oziroma najkasneje v sedmih dneh vpisati v register drobnice na gospodarstvu (RDG).

Označevanje živali do 31.12.2004

V času do 31.12.2004 se je lahko drobnico označevalo tudi:

 • z enojno ali dvojno ušesno znamko selekcijske službe,
 • z veterinarsko ušesno znamko,
 • s tetoviranjem.

Če so bile živali označene na enega od zgornjih načinov do 31.12.2004, so te označitve veljavne.

Označevanje živali pri uvozu/prejemu in izvozu/odpremi

 • Živali, ki se premikajo v druge države članice EU (odprema), morajo biti označene elektronsko.
 • Živali, ki se premikajo v tretje države (izvoz), morajo biti označene individualno.
 • Živali, ki prihajajo na območje Republike Slovenije iz drugih držav članic EU (prejem), morajo biti označene. Te živali obdržijo originalno označitev.
 • Živali, uvožene iz tretjih držav, ki ostanejo na območju Republike Slovenije, se označi na novo na ciljnem gospodarstvu najpozneje 14 dni po opravljeni kontroli.

Izjeme/odstopanja

Imetnik se pri izvajanju sistema identifikacije ovc in koz lahko odloči za uporabo ene ali več dovoljenih izjem/odstopanj. Uporaba izjem lahko v določenih pogojih reje olajša izvajanje sistema identifikacije in registracije živali, potrebno pa je opozoriti, da sistem s tem postane kompleksnejši (na primer vodenje dokumentacije), posledica česar je večja možnost napak in v primeru kontrol seveda sankcij, tako s strani inšpektorja kot tudi pri uveljavljanju subvencij. Zato svetujemo, da se za uporabo izjem odločijo le imetniki, ki so prepričani, da bodo obvladovali kompleksnost, ki jo izjeme prinašajo.

Označevanje z eno ušesno znamko in tetoviranjem

Živali, ki so na gospodarstvih, ki so aktivni člani Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) pri drobnici, se lahko označuje tudi tako, da imajo ušesno znamko samo v enem – desnem ušesu, namesto znamke v levem ušesu pa so tetovirane. Vtetovirana identifikacijska številka je enaka kot številka na ušesni znamki. Ovce se tetovira v levo uho, koze pa v levo uho ali repno gubo.

Označevanje z elektronsko identifikacijo (EID)

Eden od možnih načinov označitve ovc in koz je označitev z elektronsko identifikacijo. Žival se označi z dvema plastičnima ušesnima znamkama, pri čemer ena od ušesnih znamk vsebuje mikročip. Mikročip mora biti tehnološko prilagojen predpisanim standardom.

Označevanje klavnih jagnet in kozličev z okroglo ušesno znamko (SIŠ)

Jagneta in kozliče, ki so namenjeni za zakol do starosti 12 mesecev (npr. prodaja v klavnico ali na gospodarstvo, kjer bodo v kratkem času oz. do starosti 12 mesecev zaklani za lastno porabo) in niso namenjeni za trgovino med državami članicami EU ali v izvoz v tretje države, se lahko (namesto na običajen način) označuje z ušesno znamko SIŠ. Seveda tudi v tem primeru velja, da se živali označijo najpozneje do starosti šest mesecev (v ekstenzivnih rejah devet mesecev). Če jagneta ali kozliči, označeni na ta način, ostanejo na gospodarstvu po starosti 12 mesecev, se jih mora označiti na način, predpisan za odrasle živali.

Izguba ušesne znamke

Izgubljena ušesna znamka se praviloma nadomesti z dvojnikom z enako vsebino.

Zamenjava s parom znamk z drugo identifikacijsko številko

Izgubljena ušesna znamka se lahko nadomesti tudi z novim parom ušesnih znamk, na katerih je odtisnjena druga identifikacijska številka. Preostalo staro znamko sme v tem primeru imetnik odstraniti iz ušesa ter vstaviti novi znamki. POMEMBNO – zamenjavo znamk mora imetnik obvezno vpisati v RDG.

Zamenjava posamezne znamke z drugo identifikacijsko številko

Ta način nadomeščanja izgubljenih številk je bil dovoljen le do 31. 12. 2010. Če se je izgubila le ena ušesna znamka, se je le-ta lahko nadomestila tudi z novo ušesno znamko, na kateri je odtisnjena druga identifikacijska številka. Spremembo je bilo potrebno obvezno vpisati v RDG. Preostale stare znamke se v tem primeru ni smelo odstraniti iz ušesa (žival ima v ušesih različni številki). V nadaljnjih postopkih (na spremnih listih ipd.) imetnik vedno uporablja novo identifikacijsko številko.

Ušesne znamke za drobnico in ponudbe registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za drobnico

Štirioglate ušesne znamke

Ušesne znamke so rumene barve, štirioglate, velike najmanj 40 krat 20 mm. Na moškem delu ušesne znamke je natisnjena kratica UVHVVR ali MKGP in identifikacijska številka živali. Identifikacijska številka je sestavljena iz oznake države SI in šestmestne neponovljive številke.

Okrogle ušesne znamke (SIŠ)

Ušesne znamke so rumene barve, okrogle, premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti natisnjena skupinska identifikacijska številka drobnice (SIŠ), ki je običajno sestavljena iz oznake države SI in zadnjih šest mest G-MID gospodarstva. Okrogle ušesne znamke so vezane na posamezno gospodarstvo in si jih mora vsako gospodarstvo  pravočasno priskrbeti za svoje potrebe.

Naročanje ušesnih znamk

Imetnik drobnice si mora zagotoviti ustrezno zalogo ušesnih znamk za označevanje drobnice. Zalogo znamk hrani na svojem gospodarstvu. 

Imetnik lahko ušesne znamke naroči pri pooblaščenih označevalcih iz pristojnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pristojne veterinarske organizacije ali neposredno pri registriranem dobavitelju ušesnih znamk.

Cenik storitev identifikacije in registracije živali

Premik drobnice

Premik drobnice je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico iz drugih gospodarstev. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati spremni list za drobnico. Vsak premik žive živali med gospodarstvi je potrebno sporočiti v Centralni register drobnice (CRD) v priglasitvenem sedem dnevnem roku in ga najkasneje v sedmih dneh od dogodka vpisati v register drobnice na gospodarstvu (RDG).

Sporočanje premikov v CRD

Premik živali je imetnik drobnice dolžan priglasiti v CRD najkasneje 7 dni po dogodku. Vsak premik javita dva imetnika: tisti, ki je žival oddal sporoči ODHOD z gospodarstva, tisti, ki je žival prejel sporoči PRIHOD na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRD sporoči sam preko spletnega portala Volos oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru oddajatelj odda kopijo »odhod«, prejemnik pa kopijo »prihod«.

Datum priglasitve

Datum priglasitve je datum, ko je imetnik sporočil podatke v CRD. Če imetnik podatke sporoči sam, se za datum priglasitve torej šteje datum vnosa podatkov v CRD. Če imetnik podatke sporoči preko pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum priglasitve šteje datum prejema/oddaje obrazca, ki ga pooblaščena veterinarska organizacija vpiše na prejet obrazec. Ob osebni oddaji obrazca mora pooblaščena veterinarska organizacija na izrecno zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu oz. potrditi v RDG v rubriko priglasitev v CRD.

Vrste premikov

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico

Med te premike se šteje tudi premike drobnice med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Živali se premikajo s spremnim listom. Imetnik sporoči premik v CRD ter vpiše podatke o premiku v RDG.

Zakol za lastno domačo porabo

Gre za zakol živali na gospodarstvu za lastno domačo porabo, zato se v tem primeru spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše v RDG.

Pogin

V primeru pogina se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše podatke v RDG. Imetnik poskrbi za odvoz kadavra.

Kraja/izguba

V primeru kraje oz. izgube se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRD, temveč le vpiše podatke v RDG.

Premiki na sejem/razstavo

Živali se premikajo s spremnim listom. Oddajatelj sporoči premik v CRD na enega od zgoraj opisanih načinov. Predstavnik sejma registrira prihod na sejem in odhod s sejma. Imetnik, ki žival prejema sporoči prihod v CRD na enega od zgoraj opisanih načinov. Podatke o premiku se vpiše tudi v RDG.

Premiki na planino/skupni pašnik

Gre za premik drobnice na  planino/skupni pašnik v poletnem času. Živali se premikajo s spremnim listom. Imetnik, ki živali oddaja na planino/skupni pašnik v CRD sporoči odhod. Gospodar planine/skupnega pašnika poskrbi, da se v CRD sporoči prihod na planino/skupni pašnik, ob odgonu s planine/skupnega pašnika pa odhod. Imetnik, ki živali prejme v CRD sporoči prihod. Podatke o premiku se vpiše tudi v RDG.

Odprema/Izvoz

Gre za premike živali v države članice EU/tretje države. Živali ob premiku spremlja spremni list za drobnico. Imetnik premik sporoči v CRD ter vpiše podatke v RDG.

Prejem/Uvoz

Gre za prihod živali v Republiko Slovenijo iz držav članic EU/tretjih držav. Živali spremlja dokumentacija države iz katere prihajajo. Ob prihodu se izpolni spremni list za drobnico, imetnik, ki živali prejme pa v CRD sporoči prihod. Podatke o prejemu živali vpiše v RDG.

Spremni list za drobnico

Spremni list je sestavljen iz štirih delov:

 • izvirnik (sive barve)
 • kopija PRIHOD (rdeče barve)
 • kopija ODHOD (zelene barve)
 • kopja za oddajatelja (bele barve)
Slika spremnega lista za premik drobnice

Spremni list za premik drobnice

Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik spremnega lista in kopijo »prihod«.

Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži kopijo »odhod« in kopijo za oddajatelja.

Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše imetnik naslednje podatke:

 • število oddanih živali (število ovc oz. koz), od 1. 1. 2011 dalje tudi posamezne ID živali, ki se premikajo,
 • podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek in naslov gospodarstva, s katerega se živali oddajajo. V primeru prejema/uvoza se napiše državo iz katere žival prihaja),
 • podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in naslov namembnega gospodarstva; v primeru odpreme/izvoza imetnik vpiše namembno državo v katero žival potuje),
 • podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika*),
 • datum oddaje in datum prejema živali,
 • podpis oddajatelja in prejemnika (prevoznika).

__________________

* Registracijska številka prevoznika se vpiše v primeru, ko mora prevoz opraviti prevoznik, ki je zavezanec za vpis v evidenc UVHVVR v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način prevoza živali (ko bodo živali potovale na razdalji več kot 50km). Če prevoz opravijo skrbniki živali sami z uporabo lastnih prevoznih sredstev in je razdalja krajša od 50 km, se vpiše »lastni prevoz« in registrsko številko prevoznega sredstva.

Prejemnik živali hrani spremni list še najmanj tri leta po prejemu živali. Na zahtevo mora poslati kopijo dokumenta pristojnemu organu.

Naročanje spremnih listov

Imetnik lahko obrazec spremni list naroči sam preko spletnega portala Volos, pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na SIRIS.