Skoči do osrednje vsebine

Vsi čebelnjaki in stojišča morajo biti označeni in registrirani, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi zaščite kranjske čebele kot avtohtone pasme čebel, varovanja zdravja čebel, zagotavljanja varne hrane, zagotavljanja porekla slovenskega medu in drugih čebeljih pridelkov, spremljanja številčnega stanja čebeljih družin, finančnih ukrepov in nadzora v prometu, selekcije, vodenja rodovniških knjig, kontrole proizvodnje in drugih namenov.

Razlaga pojmov

Čebelnjak je prostor, kjer so nameščene čebelje družine. To je lahko postavljen stalni objekt z naseljenimi čebeljimi panji, geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji ali postavljena premična prevozna enota z naseljenimi čebeljimi panji. Vsak čebelnjak mora biti označen z registrsko oznako čebelnjaka. Iz tega izhaja, da je, ne glede na tip čebelnjaka (prevozna enota, nakladni panji in podobno), na vidnem mestu nameščena le ena registrska oznaka oziroma tablica, ki na lokaciji ostaja nameščena do trajne opustitve čebelarjenja v tem čebelnjaku.

Stojišče je geografsko zaokrožen prostor, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu.

Čebelja družina je biološka celota iz čebel delavk, matice in trotov.

Čebelar je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za čebele, lahko je lastnik čebel ali se ukvarja z rejo čebel.

Registrska številka čebelnjaka oziroma registrska številka stojišča je neponovljiva identifikacijska številka, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Slovenijo (SI) in šestmestne številke.

Registrska oznaka čebelnjaka je tablica na kateri je napisana registrska številka čebelnjaka.

Premik čebeljih družin

Premik čebeljih družin je vsak premik med čebelnjaki (tudi v primeru prodaje čebel), premik v začasni čebelnjak ali premik na registrirano stojišče. Vsak premik čebel mora spremljati veterinarsko potrdilo za promet s čebelami, ki ga izda Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Ob izdaji potrdila se premik registrira v Register čebelnjakov. V primeru začasnega premika čebel na registrirano stojišče ali v začasni čebelnjak mora čebelar kopijo potrdila namestiti na vidnem mestu pri svojih čebelah takoj po prihodu čebel.

Izdajo zaprosila za potrdilo za premik čebel lahko čebelar opravi neposredno preko Registra čebelnjakov (velja za čebelarje, ki so si pridobili dostop do Registra čebelnjakov - postopek je opisan v poglavju Dostop do Registra čebelnjakov) ali neposredno pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani - kontaktni podatki NVI.

Trajna opustitev čebelarjenja

Če čebelar v določenem čebelnjaku trajno opusti čebelarjenje, mora na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin oddati vlogo za izpis čebelnjaka iz Registra čebelnjakov ter priložiti registrska oznako čebelnjaka (tablico). V vlogi mora navesti:

  • registrsko številko čebelnjaka
  • datum trajne opustitve
  • priložiti registrska oznaka čebelnjaka (tablico) za označevanje čebelnjakov. Če je tablica izgubljena ali uničena, je potrebno priložiti izjavo o izgubi oziroma uničenju.

Če čebelar trajno opušča čebelarjenje v nekem čebelnjaku zaradi trajne spremembe lokacije čebelnjaka, je postopek ureditve sledeč:

  1. Registracija čebelnjaka na novi lokaciji pred premikom čebeljih družin; postopek je opisan v poglavju Registracija čebelnjakov.
  2. Ureditev premika čebeljih družin; postopek je opisan v poglavju Premik čebeljih družin
  3. Trajna opustitev čebelnjaka na stari lokaciji iz Registra čebelnjakov; postopek je opisan na začetku tega poglavja.

Registracija čebelnjaka

Vsak čebelnjak mora biti registriran v Registru čebelnjakov. Ker je čebelarjenje kmetijska dejavnost, mora čebelar pred registracijo čebelnjaka urediti registracijo kmetijskega gospodarstva na upravni enoti. Več o ureditvi vpisa čebelnjaka v Register čebelnjakov je opisano v poglavju Postopek registracije čebelnjaka v Register čebelnjakov v spodnji storitvi Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dostop do Registra čebelnjakov

Vsak čebelar, ki ima urejen vpis vsaj enega čebelnjaka v Register čebelnjakov, lahko pridobi dostop do Registra čebelnjakov. Dostop omogoča sporočanje stanja čebeljih družin, izdajo zaprosil za potrdilo za premik čebel ter pregledovanje podatkov. Postopek pridobitve dostopa do Registra čebelnjakov si lahko preberete v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin