Skoči do osrednje vsebine

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vodimo več kot štirideset informacijskih sistemov s področja varnosti hrane, veterinarstva, dobrobiti živali, veterinarskih zdravil, fitofarmacevtskih sredstev, varstva rastlin in varnosti krme. Namen sistemov je podpora delovnim procesom, ki jih na področjih svojih pristojnosti izvaja UVHVVR.

Na področju identifikacije in registracije živali vodimo registre govedi, prašičev, drobnice, kopitarjev, rib (spletni portal Volos), čebelnjakov (register čebelnjakov), psov (CrPsi) in drugih živalskih vrst. 

Na področju zdravstvenega varstva in zaščite živali vodimo aplikacijo EPI. Namenjena je za spremljanje zoonoz in drugih boleznih živali, nadzor nad njimi ter poročanje o njih. V njej sta vodena evidenca izbruhov bolezni in seznam vzorčenj (letni načrt, odločba, zahteva) in cepljenj.

Na področju zdravstvenega varstva rastlin vodimo tudi register sortne liste ter registra fito in seme, ki se uporabljata za registracijo izvajalcev dejavnosti na področju pridelave in trgovanja določenih vrst rastlin in semenskega materiala. Namenjena sta za podporo obvladovanju izbruhov škodljivih organizmov.

Na področju fitofarmacevtskih sredstev vodimo register fitofarmacevtskih sredstev, evidenco registracij aktivnih snovi, evidenco naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, register trgovin in nekatere druge.

Na področju živil, krme in veterinarskih zdravil vodimo register obratov, ki je namenjen za spremljanje podatkov o proizvodnji in pogojev v obratih, evidenco prometa z veterinarskimi zdravili, evidenco vzorčenja živil in krme, ki vsebuje laboratorijske izvide in poročila.

Na sektorju dajemo tudi podporo delovnim procesom, ki jih izvajajo inšpektorji, podporo pri izdaji certifikatov, nadzoru nad veterinarskimi pristojbinami ter podporo finančnemu poslovanju (postopki o prekršku).

Področja in teme

  • Identifikacija in registracija živali

    Identifikacija in registracija za rejne živali, dobavitelji ušesnih znamk, premik rejnih živali, potni in spremni listi za rejne živali, evidenca imetnikov rejnih živali, evidenca rejnih živali