Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Inšpekcijski nadzor znotraj UVHVVR izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.

Na UVHVVR opravljamo upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti) ter kakovosti in prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov, drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje.

Opravljamo upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme, vključno z gensko spremenjeno krmo; materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode za napajanje živali ter na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Opravljamo tudi upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin, razen nalog javne službe na področju semenarstva.

Na UVHVVR opravljamo naloge ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev, upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora nad prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovo uporabo in preizkušanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, izvajamo analize tveganja ter opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin. 

Vodstvo

Organizacijske enote

Zgodovina nastanka uprave

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je nastala 1. januarja 2013 z združitvijo Veterinarske uprave, Fitosanitarne uprave, dela Direktorata za varno hrano Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter dela Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
Reorganizirana je bila 1. januarja 2014 s prevzemom dela nalog Zdravstvenega inšpektorata.