Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za zaščito živali

Strokovni svet za zaščito živali je strokovno svetovalno telo ministra, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali. Svet ima sedem članov, ki so izbrani izmed priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem.

Naloge in pristojnosti strokovnega sveta

Strokovni svet:

  • spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe;
  • predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse na živalih;
  • daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in drugih zadevah;
  • daje mnenja in predloge v zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi;
  • opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali.

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014