Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin deluje znotraj Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V enotni inšpekciji naloge uradnega nadzora izvajajo uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji in sicer na področjih iz pristojnosti UVHVVR. Naloge nadzora izvajajo za preverjanje skladnosti izvajalcev dejavnosti in preverjanja če živali in blago izpolnjujejo predpisane zahteve.

Področja in temeljna pravila izvajanja uradnega nadzora

Naloge povezane z uradnim nadzorom opravljamo z uporabo ustreznih nadzornih metod in tehnik, kakršne so spremljanje, posebni nadzor, preverjanje, revizija, inšpekcijski pregled, vzorčenje in analiza.

Uradni nadzor se izvaja redno, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostnostjo, da se dosežejo zastavljeni cilji ob upoštevanju:

 • znanega tveganja, povezanega z živalmi, krmo ali živili, nosilci dejavnosti, uporabo krme ali živil ali katerim koli procesom, materialom, snovjo, dejavnostjo ali operacijo, ki lahko vpliva na varnost krme ali živil, zdravstveno varstvo živali in dobro počutje živali,
 • poročil o preteklosti nosilcev,
 • zanesljivosti lastnih kontrol nosilcev dejavnosti,
 • kakršnih koli informacij, ki bi lahko nakazovale neskladnost vključno s prijavami občanov.

Uradni nadzor se opravlja brez predhodnega opozorila, razen v primerih kot je na primer revizija. Opravlja se v katerikoli fazi proizvodnje, predelave in razpečevanja krme ali živil ter živali in živalskih proizvodov. Vključuje nadzor nosilcev dejavnosti na področjih:

 • Zdravja živali
 • Dobrobiti živali
 • Zdravja rastlin
 • Rastlinskega semenskega materiala
 • Dajanja na trg in uporabe fitofarmacevtskih sredstev
 • Primarne proizvodnje živil rastlinskega in primarne proizvodnje živil živalskega izvora
 • Registriranih obratov
 • Odobrenih obratov
 • Živalskih stranskih proizvodov in predelanih proizvodov
 • Varnosti, kakovosti in pravilnem označevanju živil
 • Certifikacijskih organov in organizacij za senzorično ocenjevanje
 • Uvoza živali, živil živalskega in neživalskega izvora
 • Zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Kadar uradni veterinarji, inšpektorji za hrano ter fitosanitarni inšpektorji ugotovijo neskladnosti z zakonodajo ali tveganja za zdravje ljudi, živali, rastlin, dobrobit živali ali za okolje, kar se tiče fitofarmacevtskih sredstev ali gensko spremenjenih organizmov, izrekajo ukrepe za odpravo neskladnosti ali tveganj tako, da izdajajo upravno inšpekcijske odločbe in nadzirajo njihovo izvrševanje.

V kolikor ugotovijo neskladnosti, ki so v zakonodaji opredeljene kot prekrški, uvedejo prekrškovne postopke v okviru katerih izrekajo globe.

Na podlagi vloge nosilcev dejavnosti v primerih izvoza živali, živil, krme, rastlin, živalskih stranskih in predelanih proizvodov, uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji izdajajo veterinarske certifikate, spričevala in druga potrdila, s katerimi jamčijo, da živali in blago izpolnjujejo predpisane pogoje. Inšpektorji pred podpisom dokumentov izpolnjevanje pogojev preverijo. Izvoz v tretje države brez podpisanih dokumentov s strani pristojnega inšpektorja ni mogoč.

Prijave kršitev s področja nadzora, ki ga opravlja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se lahko oddajo elektronsko, po pošti ali osebno na posamezni območni urad UVHVVR ali na strokovni sektor inšpekcije. Prijavo je mogoče oddati tudi preko eUprave.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Strokovni sektorji inšpekcije

 • Sektor za veterinarski nadzor

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu


  dr. Branko Podpečan
  vodja

 • Sektor za nadzor hrane

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu


  mag. Nadja Škrk
  vodja

 • Sektor za nadzor varstva rastlin

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu


  Alenka Pivk
  vodja

Območni uradi UVHVVR

 • Območni urad Celje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Ljubljanska cesta 1a
  3000 Celje


  Meta Višnikar
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Maribor

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Tržaška cesta 53
  2000 Maribor


  dr. Igor Vojtic
  direktor

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Kranj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kranjska cesta 16
  4202 Naklo


  Matej Demšar
  direktor

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Ptuj

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Miklošičeva cesta 5
  2250 Ptuj


  mag. Alenka Neudauer Kranjc
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Nova Gorica

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Tolminskih puntarjev 4
  5000 Nova Gorica


  Nataša Pajntar
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Murska Sobota

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kocljeva 10
  9000 Murska Sobota


  Mojca Rupnik
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Ljubljana

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Dunajska cesta 22
  1000 Ljubljana


  Barbka Tomše
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Koper

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Piranska cesta 2
  6000 Koper


  Tatjana Magajna
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Novo mesto

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto


  Liljana Kotar
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območni urad Postojna

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Kolodvorska cesta 5a
  6230 Postojna


  mag. Tamara Čehovin
  direktorica

  • Uradne ure danes

   od do

Mejni veterinarski postaji

 • MVP Brnik - letališki mejni prehod

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Zgornji Brnik 130/E
  4210 Brnik - aerodrom


  Franci Mlakar
  direktor

  • Uradne ure danes

   od do

 • MVP Koper - luški mejni prehod

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Koper, poštni predal 207
  6104 Koper - Capodistria


  Simeon Žilevski
  direktor

  • Uradne ure danes

   od do

Kontrolno središče

 • Kontrolno središče Luka Koper

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  Koper, poštni predal 207
  6104 Koper - Capodistria


  Helena Hrvatin
  direktorica

Poročila posebnih nadzorov

Pristojbine

Za ugotavljanje skladnosti s pravili Evropske unije (EU) glede varnosti, zanesljivosti in neoporečnosti živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev, se za uradni nadzor zaračunajo pristojbine skladno z določili 26. in 27. člena Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev v višini iz Priloge omenjene Uredbe.

Pristojbine na področju varne hrane

Poostren uradni nadzor pri uvozu nekatere krme in živil rastlinskega oziroma drugega neživalskega izvora je potreben zaradi tveganja za zdravje, ugotovljenega na podlagi prestrežb pošiljk določenega porekla, kot je navedeno v Prilogi I  Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 /ES  (seznam v prilogi spremenjen z Uredbo (EU) 2019/1249).

Tako pošiljko mora špediter ali agent uvoznika prijaviti že na prvi vstopni točki v Evropsko unijo za uradni pregled organu, pristojnemu za varnost hrane in krme. Pošiljko prijavi na enotnem vstopnem dokumentu, ki je predpisan z Uredbo 669/2009/ES in sicer preko elektronske najave v informacijski sistem TRACES. Inšpekcijski pregled in morebitno vzorčenje za laboratorijsko analizo pa sta opravljena še pred sprostitvijo v prost promet. V primeru neugodnih rezultatov laboratorijske analize pošiljke ni dovoljeno sprostiti v prost promet v EU, saj morajo biti živila in krma varna, skladno z Uredbo (ES) št. 178/2002. Za poostren nadzor pošiljk rastlinskih proizvodov se plača pristojbina.

Pristojbine na področju veterinarstva

Pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih pregledov in nadzora ter za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (VHS).

UVHVVR jih obračunava skladno s Prilogo: Pristojbine za uradni nadzor, Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20).

Zakonodaja

Poleg materialne zakonodaje iz področij nadzora se postopki nadzora izvajajo v skladu z: