Skoči do osrednje vsebine

Uradni nadzor na področju zaščite živali pomeni nadzor nad tistimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki so imetniki živali in so odgovorni za dobro počutje živali. Zaščita živali je namreč dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države, veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov, lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali, društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.

Uradni nadzor

Uradni veterinarji izvajajo nadzor nad odgovornostjo imetnikov živali in pravnih oseb, ki so odgovorne za živali, glede dobrobiti živali. Preverjajo se pogoji reje (okolje, hrana, voda), stanje živali, ravnanja z živalmi (minimalno potrebna ravnanja, prepovedana ravnanja, mučenje živali), načini prevoza živali, načini usmrtitve živali, načini izvajanja poizkusov na živalih, načini gojitve živali in drugo.

Nadzor se izvaja na področjih:

 • Rejnih živali: kokoši nesnic, piščancev za prirejo mesa vključno z rejami z povečano gostoto poseljenosti, rejah prašičev, rejah govedi in telet, reje konjev in reje drugih živali;
 • Hišnih živali, živali v živalskih vrtovih in živalskim vrtovom podrobnih prostorih, hotelih za hišne živali, zavetiščih za zapuščene živali, specializiranih trgovinah s hišnimi ter eksotičnimi živalmi, uporabniškimi, dobaviteljskimi in vzrejnimi organizacijami;
 • Prevoza živih živali: pregled prevoznega sredstva, primernosti  živali za prevoz, predpisane dokumentacije, pregled izpolnjevanja pogojev prevoznika živali, trgovca z živalmi;
 • Nadzor nad zbirališči za živali, zbirnimi centri in sejmi: pregled izpolnjevanja pogojev, vodenja evidenc in delovanja;
 • Zaščite živali pri zakolu in usmrtitvah: pregled načina ravnanja pri zakolu in usmrtitvi ter načrta nadzora in evidenc ukrepov, ki jih vodijo pooblaščenci za dobrobit živali, ter preverjanje učinkovitosti izvedenih ukrepov v obratu, nadzor nad zaščito živali pri zakolu bolnih živali, nadzor nad nosilci dejavnosti, na kmetijskih gospodarstvih glede načina usmrtitve;

 Zraven običajnih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti in izrekanja glob, imajo uradni veterinarji tudi pooblastila začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb Zakona o zaščiti živali. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če pa to ni možno, se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se izplača skrbniku živali. Za odvzete hišne živali, razen za živali prosto živečih vrst, uradni veterinar odredi namestitev v zavetišče, ki lahko žival takoj odda primernemu skrbniku oziroma ravna v skladu z 31. členom Zakona o zaščiti živali. Za začasno ali trajno odvzete živali prosto živečih vrst uradni veterinar odredi začasno oskrbo v zatočišču za živali prosto živečih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Če je bila žival oddana novemu skrbniku, je v primeru pravnomočno odpravljene odločbe o odvzemu živali, dosedanji skrbnik živali upravičen do odškodnine, ki jo uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

Upravne storitve na področju zaščite živali

Uradni veterinarji območnih uradov UVHVVR opravljajo tudi naslednje upravne storitve:

 • Registracija zbirališč in trgovcev z živalmi: uradni veterinar območnega urada na podlagi vloge pregleda izpolnjevanje predpisanih pogojev in izda odločbo o registraciji ter dodeli registrsko številko.
 • Registracija prevoznikov v RS in izdaja dovoljenj za prevoz tipa 1 in tipa 2: uradni veterinar ali mobilna enota na podlagi vloge pregleda izpolnjevanje pogojev.
 • Registracija rej kokoši nesnic: uradni veterinar območnega urada na podlagi vloge pregleda izpolnjevanje predpisanih pogojev in izda odločbo o registraciji ter dodeli registrsko številko, ki mora biti natisnjena na vsakem jajcu, ki je dan na trg.
 • Registracija zavetišč za zapuščene živali: uradni veterinar območnega urada na podlagi vloge pregleda izpolnjevanje predpisanih pogojev in izda odločbo o registraciji.
 • Evidentiranje trgovin s hišnimi in eksotičnimi živalmi ter registracija trgovcev s hišnimi živalmi in hotelov za hišne živali: vpis v evidenco se izvede na podlagi vloge in preverjanja pogojev.
 • Izdajanje dovoljenj za poskuse na živalih: dovoljenje se izda na podlagi vloge in pozitivnega mnenje etične komisije.
 • Registracija prevoznikov živih živali, ki prevažajo s plovili in odobritev plovil za prevoz živali: odločba o odobritvi se izda na podlagi vloge, pregleda izpolnjevanja pogojev s strani pristojnih organov za klasifikacijo in uradnega veterinarja.
 • Ugotavljanje nevarnih živali – psov in izdaja upravne odločbe: obravnavanje psov, ki izpolnjujejo pogoje za nevarno žival ali psov, ki so ugriznili človeka oziroma žival v in vpis v Centrani register psov (CRPsi).