Skoči do osrednje vsebine

Vsako leto se prevaža po cestah, zraku in morju na milijone živali. Vozimo jih v klavnice, prevažamo jih na kmetijska gospodarstva za nadaljnjo rejo, v laboratorije in raziskovalne centre, na razstave in tekmovanja. Vsi takšni prevozi živali se štejejo za prevoz živali v komercialne namene, saj ima takšen prevoz posredno ali neposredno za cilj dobiček. Zaščita živali med komercialnim prevozom je urejena s predpisi Evropske unije (EU). Vsak, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko prevaža živali.

Splošni pogoji za organizacijo vožnje

Vsak, še tako dobro organiziran in izpeljan prevoz živali, je za živali stresen. Zelo pomembno je, da predhodno uredite vse potrebno, da je vožnja čim krajša in da so med vožnjo zadovoljene vse potrebe živali. Zato morate:

 • prevažati samo živali, ki so sposobne za predvideno vožnjo,
 • priskrbeti vso ustrezno prevozno dokumentacijo preden naložite živali,
 • uporabiti prevozno sredstvo, ki je izdelano, vzdrževano in zasnovano tako, da prepreči poškodbe, trpljenje in zagotovi varnost živali,
 • poskrbeti, da rokujejo z živalmi med prevozom, natovarjanjem in iztovarjanjem samo osebe, ki so pristojne oziroma usposobljene za ravnanje z živalmi,
 • živalim na prevoznem sredstvu zagotoviti dovolj velik prostor, ki mora biti vsaj tolikšen, da lahko istočasno vse živali na prevoznem sredstvu ležijo,
 • zagotoviti ustrezno višino prevoznega sredstva, da živali lahko stojijo v svojem naravnem položaju, brez da bi se najvišja žival dotikala strehe vozila,
 • poskrbeti, da živalim med vožnjo nudite hrano, vodo in počitek, če je to potrebno,
 • poskrbeti, da v primeru poškodbe živalim nudite prvo pomoč in da imate izdelan načrt ukrepov v primeru nepredvidenih situacij.

Delovna skupina Evropske komisije je pripravila kontrolni seznam za voznike, ki prevažajo živali. Namenjen je lastnemu preverjanju izpolnjevanja predpisanih zahtev.

Razlika med komercialnim in nekomercialnim prevozom živali

Prevoz živali pod pogoji, ki zadevajo zaščito živali, delimo na nekomercialni prevoz in komercialni prevoz. Kakšna je razlika med njima?

Nekomercialni prevoz živali

To je prevoz za lastne potrebe, ki ga opravi fizična oseba zgolj za svoje potrebe oziroma potrebe ožjih družinskih članov ali članic z vozilom, ki je v njegovi lasti ali ima pravico uporabe vozila na podlagi najemne oziroma zakupne ali lizing pogodbe, ki mora biti sestavljena v pisni obliki. Za ta prevoz ne sme dobiti plačila ali kakega drugega nadomestila. Vozilo lahko upravlja oseba, ki je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali ima pravico uporabe tega vozila ali ožji član njegove družine. Za ožjega člana družine se štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner in otroci te osebe, ki opravlja prevoz za osebne potrebe.

Živali morajo imeti vso potrebno dokumentacijo, da lahko oseba dokaže njihovo lastništvo, prevoz pa mora potekati po načelih Zakona o zaščiti živali.

Komercialni prevoz živali

Prevoz za komercialne namene ni omejen na prevoz, pri katerem gre za neposredno izmenjavo denarja, blaga ali storitev. Prevoz za komercialne namene zajema zlasti prevoz, ki neposredno ali posredno vključuje ali ima za cilj dobiček.

Tudi ta prevoz mora potekati po načelih Zakona o zaščiti živali, dodatno pa ga ureja tudi Uredba Sveta (ES) 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim.

Primernost živali za prevoz

Prevozniki živali morate poskrbeti, da živali pri prevozu ne trpijo in da ne utrpijo poškodb.

Živali, ki jih ne smete prevažati so:

 • živali, ki se ne morejo same premikati brez pomoči ali hoditi brez bolečin,
 • samice, ki so dosegle 90 % svojega predvidenega obdobja brejosti,
 • samice, ki so v preteklem tednu povrgle,
 • novorojene živali, ki nimajo popolnoma zaceljenega popka.

Poškodovane in bolne živali lahko peljete v veterinarsko ambulanto ali kliniko, ne smete pa jih voziti v klavnico. Pokličite veterinarja, če želite rejne živali zaradi poškodbe usmrtiti ali zaklati.

Prevozna dokumentacija

Ko prevažate živali, morate imeti s seboj dokumente, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Dokument, ki izkazuje poreklo in lastništvo živali za:

 • domače govedo (potni list),
 • domače kopitarje (ID),
 • domače ovce, koze in prašiče (spremni list),
 • perutnino (zdravstveno spričevalo),
 • pse, mačke in bele dihurje (potni list z mikročipom, če gre za premike iz Slovenije v državo članico EU),
 • pse (potni list z mikročipom).

Dokument, iz katerega je jasno razviden:

 • kraj odhoda (naslov, kjer ste naložili živali),
 • datum in čas odhoda (dan, mesec, leto ter ura in minuta, ko ste naložili prvo žival),
 • namembni kraj (naslov kamor peljete živali),
 • predvideno trajanje vožnje (v urah). 

Pri vožnjah krajših od 8 ur lahko zahtevane podatke napišete na izjavo o prevozu živali.

Pri vožnjah daljših od 8 ur pri prevozu domačih kopitarjev, razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovc, koz in prašičev, zahtevane podatke vpišete v dnevnik vožnje. V primeru, da prevažate ostale živalske vrste, lahko podatke napišete na izjavo o prevozu živali.

Ko vozite prostoživeče živali in živali živalskih vrst, ki niso domači kopitarji, govedo, ovce, koze ali prašiči, imejte s seboj obvestilo, ki ste ga predhodno napisali sami, da so živali prostoživeče, plašne ali nevarne. S seboj imejte tudi pisna navodila glede hranjenja, napajanja in zahtevane posebne nege, ki jih napiše rejec, pri katerem ste dobili živali. 

Dovoljenje za prevoznike TIP 1 (za vožnje daljše od 65 km in krajše od 8 ur).

Dovoljenje za prevoznike TIP 2 (vožnje daljše od 8 ur).

Potrdilo o odobritvi cestnega prevoznega sredstva (samo za vožnje daljše od 8 ur).

Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike (samo če vozite domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance na relaciji daljši od 65 km).

 • Izjava o prevozu živali

  Izjava voznika živali, ki jo potrebuje pri prevozu živali in s katero dokazuje pravilnost postopkov
  Obrazci, prijavnice

Prevoz živali

Prevoz lastnih živali do 50 km

Kmetje, ki prevažate svoje lastne živali s svojim prevoznim sredstvom (primer je traktorska prikolica in druge vrste cestnih prevoznih sredstev) iz svojega gospodarstva na razdalji do 50 km ali na pašo, tudi če je oddaljenost pašnika več od 50 km, morate upoštevati le splošne pogoje za prevoz živali.

Kmetje za prevoz živali do 50 km s svojim prevoznim sredstvom ne potrebujete:

 • potrdila o usposobljenosti za voznike oziroma skrbnike,
 • registracije kot prevoznik TIP 1 oziroma TIP 2,
 • potrdila o odobritvi cestnega prevoznega sredstva.

Neregistrirani prevozniki za prevoz živali do 65 km

Če je prevoz lastnih živali z lastnim prevoznim sredstvom krajši od 65 km, spadate med neregistrirane prevoznike, kar pomeni, da:

 • Ne potrebujete dovoljenja za prevoznike TIP 1 ali TIP 2.
 • Ne potrebujete potrdila o usposobljenosti za voznike in oskrbnike, v primeru da prevažate domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance.
 • Morate imeti prevozno dokumentacijo.
 • se morate držati vseh določil Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 pod pogoji:
  • da je žival sposobna za prevoz,
  • da je za prevoz uporabljeno ustrezno prevozno sredstvo s primernim prostorom za živali,
  • da se z živalmi ustrezno ravna.

Priporočamo vam, da se kljub temu, da potrdila za voznike in oskrbnike ne potrebujete, udeležite usposabljanja, saj se boste le tako naučili vse, kar je potrebno za pravilno ravnanje z živalmi med prevozom.

Prevoz živali od 65 km in do 8 ur vožnje

Vsi, ki prevažate živali na razdalji daljši od 65 km in krajši od 8 ur vožnje, morate pridobiti dovoljenje za prevoznike TIP 1.

Prevoz živali daljši od 8 ur – dolga vožnja

Vsi, ki vozite živali na vožnji, ki traja dlje od 8 ur, morate imeti potrdilo za prevoznike TIP 2 in potrdilo o odobritvi cestnega prevoznega sredstva za prevoz živali. 

Potrdila in dovoljenja za prevoz živali v komercialne namene

Potrdilo o usposobljenosti za voznike in spremne osebe

Če želite prevažati domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče in piščance na razdalji daljši od 65 km, morate imeti potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike. Usposabljanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voznike in oskrbnike živali izvajajo v Republiki Sloveniji trije odobreni izvajalci. 

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dovoljenje za prevoznike živali in potrdila za odobritev cestnega prevoznega sredstva za prevoz živali

Če želite prevažati domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče in piščance na razdalji daljši od 65 km in do 8 ur vožnje, morate imeti dovoljenje za prevoznike Tip 1. Če pa živali vozite več kot 8 ur, pa potrebujete dovoljenje za prevoznike Tip 2 in potrdilo o odobritvi cestnega prevoznega sredstva za prevoz živali.

Dovoljenje Tip 1 in 2 ter potrdilo o odobritvi cestnega prevoznega sredstva izdajajo na območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih

Vsi prevozniki, ki želite pridobiti dovoljenje za prevoz živali nad 8 ur, morate z vlogo za izdajo dovoljenja za prevoznike TIP 2, oddati tudi načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih. Natančno določenih zakonskih predpisov o vsebini načrta ukrepov ob nepredvidljivih situacijah ni, vendar vam priporočamo, da naj načrt ukrepov vsebuje vsaj:

 • Telefonsko številko v nujnih primerih, kamor bo lahko pristojni organ sporočil primer prometne nesreče,  če voznik izgubi zavest. Ta telefonska številka naj bo na vidnem mestu v kabini voznika.
 • Telefonske številke drugih prevoznikov, ki vam bodo priskočili na pomoč ob morebitni okvari vašega prevoznega sredstva ali poškodbi vašega voznika v primeru prometnih nesreč.
 • Telefonske številke centrov za klic v sili, v primeru da pride do zastojev na cesti, saj kot prevoznik z živimi živalmi na kamionu, ne morete stati v zastojih v primeru visokih ali nizkih temperatur.

Navodila za komercialni prevoz različnih živalskih vrst

Povezava na registre prevoznikov, vozil, plovil in kontrolnih točk

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin