Skoči do osrednje vsebine

Uradni nadzor na področju zdravja živali je preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev glede zdravja živali, glede pogojev za premike živali, glede pogojev za izvajanje razmnoževanja živali, glede identifikacije in registracije živali in glede pogojev za obrate akvakulture. Prav tako uradni nadzor zajema nadzor nad izvajalci veterinarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Področja uradnega nadzora

Uradni veterinarji izvajajo uradni nadzor na področju zdravja živali:

 • v veterinarskih organizacijah glede izvajanja letne odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali in nadzor nad pravilnostjo izvajanja koncesijskih pogodb za izvajanje veterinarskih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna RS ter nadzor nad izvajanjem uradnih veterinarskih pregledov gospodarstev;
 • pri imetnikih živali, ki morajo zaradi preprečevanja, odkrivanja in zatiranja bolezni živali izvesti predpisane in odrejene ukrepe iz zakonov, pravilnikov, sklepov državnega središča za nadzor bolezni in odločb uradnih veterinarjev;
 • pri nosilcih dejavnosti akvakulture (ribogojnice, školjčišča), kjer se preverja obvladovanje določenih bolezni vodnih živalih ter zagotavljanje sledljivosti živali in proizvodov iz akvakulture;
 • s pregledi na namembnem kraju pri trgovanju z živimi živalmi glede izpolnjevanja zdravstvenih pogojev in pregled zdravstvenih garancij;
 • s pregledi pravilne označitve živali in vodenja evidenc glede živali;
 • s pregledi izpolnjevanja pogojev, vodenja evidenc v osemenjevalnih središčih, v organizacijah za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov, centrov za skladiščenje in distribucijo globoko zamrznjenega semena;
 • s kontrolo rejcev, ki osemenjujejo živali v lastni reji, kontrola izvajanja preventivnih ukrepov na pripustnih postajah.

Upravne storitve na področju zdravja živali

Uradni veterinarji območnih uradov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravljajo tudi naslednje upravne storitve:

 • Podeljevanje statusov kmetijskim gospodarstvom: na podlagi vloge stranke uradni veterinar izda odločbo o priznanju statusa gospodarstva z zanemarljivim oziroma nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec. Prav tako na podlagi vloge stranke uradni veterinar izda odločbo o priznanju statusa črede proste bovine virusne diareje ali črede proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa.

 • Odobritev osemenjevalnih središč: po prejemu vloge komisija pregleda izpolnjevanje pogojev in uradni veterinar izda odobritveno odločbo. 

 • Registracija rejcev, ki osemenjujejo živali v lastni reji: na podlagi vloge, kateri je priloženo potrdilo o opravljenem izobraževanju, pogodba o oskrbi s semenom, dokazilo o plačani upravni taksi, izjava o poročanju rezultatov osemenjevanja, ter pooblastilo imetnika živali, da dovoli osemenjevanje v primeru, da ni lastnik živali. 

 • Registracija pripustnih postaj: na podlagi vloge, ki ji je priloženo potrdilo o opravljenem izobraževanju, skica pripustne postaje in dokumenti plemenjaka, se preveri izpolnjevanje pogojev. 

 • Odobritev centrov za skladiščenje in distribucijo globoko zamrznjenega bikovega semena: po prejemu vloge komisija pregleda izpolnjevanje pogojev in uradni veterinar izda odobritveno odločbo. 
 • Registracija distribucijskih centrov za shranjevane in promet z reprodukcijskim materialom: na podlagi vloge, ki ji je priložena skica tlorisa objekta, dokument o lastništvu ali najemu objekta, in navedba odgovornega veterinarja obrata, uradni veterinar preveri izpolnjevanje pogojev in izda odločbo o registraciji.

Prijave kršitev

Prijave kršitev s področja nadzora zdravja živali, ki ga opravlja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, se lahko oddajo elektronsko, po pošti ali osebno na posamezni območni urad UVHVVR ali na strokovni sektor inšpekcije. Prijavo je mogoče oddati tudi preko eUprave.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin