Skoči do osrednje vsebine

Bolezen modrikastega jezika (BTV) je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči so nedovzetni.
Značilne za bolezen so spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic (Culicoides). Človek ni dovzeten za bolezen modrikastega jezika.

O bolezni

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči so nedovzetni. Čeprav bolezen najbolj prizadene ovce, je govedo glavni rezervoar virusa med sesalci, in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni.

Značilne za bolezen so spremembe na ustni in nosni sluznici ter roževini parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesnih mušic (Culicoides). Človek ni dovzeten za bolezen modrikastega jezika.

Povzročitelj bolezni

Bolezen modrikastega jezika povzroča virus iz rodu orbivirusov iz družine reovirusov. Doslej je bilo s pomočjo testov serumske nevtralizacije identificiranih 24 različnih serotipov virusa bolezni modrikastega jezika.

Virus se ne prenaša iz živali na žival s kontaktom ali izločki, temveč ga prenašajo krvosesne mušice iz rodu Culicoides.

Verjetnosti mehanskega prenosa virusa med posameznimi čredami živali ter znotraj same črede zaradi slabe higienske prakse (naprimer zaradi uporabe kontaminirane kirurške opreme ali okuženih votlih injekcijskih igel) ni mogoče izključiti.

Kadar krvosesna mušica zagrize v okuženo žival, se virus prenese na krvosesno mušico skupaj z vsesano krvjo in se namnožuje v mušici. Replikacijski ciklus virusa v vektorski mušici ter v prežvekovalskem gostitelju povečujeta količino virusa BT, ki je na voljo za širitev na nove naključne in neokužene gostitelje ter vektorje.

Največja populacija vektorja, mušic Culicoides, se pojavlja pozno poleti in jeseni, zato je v tem obdobju BT najbolj prisotna.

Zgodovina in širjenje bolezni

Bolezen modrikastega jezika je bila prvič opisana v Južni Afriki, doslej pa so jo prepoznali že v večini tropskih in subtropskih držav (za podrobnosti o bolezni modrikastega jezika glej spletišče OIE).

Po letu 1999 se je bolezen razširila tudi v Grčiji, Italiji, na Korziki (Francija) in Balearskih otokih (Španija). Posamezni primeri so bili ugotovljeni tudi v drugih državah, npr. v Bolgariji, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Kosovem, v Srbiji in Črni Gori.

V teh primerih je bil povzročitelj BTV serotipov 2, 4, 9 in 16. Ti primeri so bili zabeleženi mnogo bolj severno in zahodno od običajne razširjenosti bolezni.

Konec poletja 2006 je bil BT serotipa 8 (BTV 8) prvič ugotovljen na Nizozemskem, v Belgiji, Luksemburgu, Nemčiji in delih severovzhodne Francije. V letu 2007 se je BTV 8 močno razširil po severni in zahodni Evropi. Prizadete države so se soočale s povečano smrtnostjo živali ter izgubo proizvodnje, kar je povzročilo hudo gospodarsko krizo v kmetijstvu. V letu 2008 so prizadete države uvedle programe cepljenja proti bolezni. Postopno se je bolezen umirjala, tako da so bila vsa območja z omejitvami zaradi BTV 8 v nadaljnih letih ukinjena.

V južnih delih Evrope pa ostajajo v veljavi območja z omejitvami, predvsem zaradi pojavov BTV 1, 4, 9, 16.

V letu 2014 se je iz jugovzhodne Evrope pričel širiti BTV 4, ki je bil novembra 2015 prvič potrjen tudi pri nas.

Prijava bolezni

Bolezen modrikastega jezika spada med posebno nevarne bolezni živali in je obvezno prijavljiva bolezen. Vsak sum ali pojav bolezni je treba takoj prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali Območnemu uradu Uprave.

Rejci živali morajo biti pozorni na pojav kliničnih znakov bolezni pri ovcah in govedu ter dosledno izvajati ukrepe biološke varnosti.

Bolezen modrikastega jezika v Sloveniji

Prvi primer BTV v Sloveniji je bil ugotovljen 18. novembra 2015. Ker je šlo za prvi primer pri nas, so bili vzorci poslani v potrditev in določitev serotipa v referenčnem laboratoriju EU za BTV v Pirbrightu, Velika Britanija. Bolezen je bila potrjena 25. novembra 2015. Povzročitelj bolezni je BTV virus, serotip 4.

BTV se je pojavil na gospodarstvu z govedom na severovzhodu Slovenije v občini Kuzma.

V letu 2016 pa je bil 25. avgusta postavljen prvi klinični sum bolezni modrikastega jezika pri ovcah, ki je bil 26. avgusta 2016 tudi potrjen. BTV 4 se je pojavil na območju občine Ilirska Bistrica. Do konca novembra je bilo ugotovljenih še 26 primerov BTV 4. V vseh primerih so bili izraženi klinični znaki bolezni. Skupno je bilo v letošnjem letu (do konca novembra) prijavljenih 13 izbruhov BTV 4 pri govedu in 14 izbruhov BTV 4 pri ovcah.

Mapa Slovenije, točke, ki označujejo izbruhe, ki so v južni Sloveniji ob hrvaški meji

Pojavi BTV v Sloveniji | Avtor UVHVVR 2016

Območje z omejitvami

Zaradi pojava BTV 4 je celotno ozemlje Republike Slovenije določeno kot območje z omejitvami na katerem se izvajajo določeni ukrepi.

Ukrepi na območju z omejitvami v obdobju aktivnosti vektorjev

Pogoji za premike živali znotraj istega območja z omejitvami

Premiki vseh kategorij dovzetnih živali znotraj istega območja z omejitvami, kjer kroži isti serotip virusa, so določeni s 7. členom Uredbe 1266/2007. Dovoljeni so, če na dan premika živali ne kažejo kliničnih znakov bolezni.

Pogoji za premike živali z območja z omejitvami v Republiki Sloveniji v druge države članice ali dele držav članic, kjer ni isto območje z omejitvami kot v Sloveniji (drug serotip ali bolezen ni prisotna) v obdobju aktivnosti vektorjev.

Premiki živali za proizvodnjo in pleme

Pogoji za premike dovzetnih živali za proizvodnjo in pleme so urejeni v 1. odstavku 8. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007. Premiki so mogoči, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge III Uredbe 1266/2007:

 • živali so zaščitene pred napadi vektorjev in
 • so bile živali 60 dni pred odpremo v "vector - proof" obratu, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1266/2007 ali
 • so bile živali cepljene:
  • vsaj 60 dni pred odpremo ali
  • so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
  • so bile živali ponovno cepljene ali
 • so živali naravno imune, kar se dokazuje s predpisanimi testi.

Na podlagi točke b. prvega odstavka 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 je Slovenija podpisala sporazum z Avstrijo, na podlagi katerega:

 • se obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne.
 • se lahko živali, mlajše od 90 dni premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.

Premiki živali za takojšen zakol 

 Pogoji za premike dovzetnih živali za takojšen zakol so urejeni v 4. in 5. odstavku 8. člena Uredbe (ES) 1266/2007:

 • premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo, če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;
 • pod veterinarskim nadzorom so vsa kmetijska gospodarstva, ki so registrirana in imajo določenega koncesionarja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu s 45. členom zakona, ki ureja veterinarstvo;
 • živali se prevažajo pod veterinarskim nadzorom v namembno klavnico, kjer morajo biti zaklane v roku 24 ur od prispetja; živali morajo biti poslane neposredno v namembno klavnico, razen v primeru, da zaradi dobrobiti pri prevozu počivajo znotraj istega območja z omejitvami;
 • trgovec (imetnik) mora pošiljko najaviti na pristojni OU UVHVVR vsaj dva delovna dneva pred nameravano odpremo, da lahko uradni veterinar vsaj 48 ur pred natovarjanjem živali prijavi pošiljko pristojnemu organu namembnega kraja v sistemu TRACES;
 • seznam klavnic v drugih državah članicah, določenih za zakol živali v skladu s 5. odstavkom 8. člena Uredbe 1266/2007, pridobi UVHVVR in ga objavi na spletni strani UVHVVR.
 • Enako velja za premike iz drugih držav članic ali njihovih delov, kjer ni isto območje z omejitvami kot v Sloveniji (BTV 4), v Slovenijo.
 • Če gre za premik živali z okuženega na ogroženo območje znotraj istega območja z omejitvami, morajo živali, ki se premikajo, izpolnjevati zahteve iz Priloge III Uredbe (ES) 1266/2007, razen če gre za živali za takojšen zakol. 

Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki

Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali z območja z omejitvami, je možen le, če je seme odvzeto živalim darovalkam vsaj 60 dni pred vzpostavitvijo območja z omejitvami ali če so na živalih opravljene predpisane preiskave.

Dodatni pogoji v zvezi s tranzitom živali

Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se v skladu z 9. členom Uredbe 1266/2007 lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga mora na kraju natovarjanja dodatno tretirati z odobrenim insekticidom/repelentom pooblaščena organizacija za izvajanje DDD.

Ukrepi na območju z omejitvami ostanejo v veljavi vsaj dve leti po zadnjem ugotovljenem primeru BTV.

Ukrepi na območju z omejitvami v obdobju brez aktivnosti vektorja

Obdobje brez aktivnosti vektorjev v sezoni 2020/2021 se začne 14. 12. 2020 in traja do preklica.

Obdobja brez aktivnosti vektorjev v drugih državah članicah so objavljena v angleškem jeziku na spletni strani Komisije.

Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami

Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami potekajo enako kot do sedaj – na podlagi odsotnosti kliničnih znakov pri živalih na dan premika.

Pogoji za premike živali z območja z omejitvami v Republiki Sloveniji v druge države članice ali dele držav članic, kjer ni isto območje z omejitvami kot v Sloveniji (drug serotip ali bolezen ni prisotna)

Premiki živali za proizvodnjo in pleme

Živali se lahko premaknejo na prosto območje v drugi državi članici ali na območje, kjer kroži drugi serotip virusa, če:

 • izpolnjujejo pogoje iz točke 3 ali 4 ali 1 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007) (preiskave pred premiki):
  • negativni rezultati viroloških preiskav (preiskava na povzročitelja) opravljenih na vzorcih krvi, odvzetih po 22. decembru 2019 (preteklo vsaj 14 dni po vzpostavitvi obdobja);
  • negativni rezultati seroloških preiskav opravljenih na vzorcih krvi, odvzetih po 5. januarju 2020 (preteče vsaj 28 dni po vzpostavitvi obdobja);
  • po 6. februarju 2020 (preteče vsaj 60 dni po vzpostavitvi obdobja) – brez preiskave.

ali

 • izpolnjujejo pogoje iz točke 5 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007):
  • so bile živali cepljene vsaj 60 dni pred odpremo ali
  • so bile živali cepljene vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi ali
  • so bile živali ponovno cepljene ali
  • so bile v obdobju brez aktivnosti vektorja vsaj 60 dni pred cepljenjem in je po cepljenju pretekel vsaj čas, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja nastanek imunosti.

Ne glede na določbe točke zgoraj so na podlagi sporazuma, podpisanega med Republiko Slovenijo in Avstrijo, dovoljeni premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami v Republiki Sloveniji na prosta območja v Avstriji pod naslednjimi pogoji:

 • obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, se skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne;
 • živali, mlajše od 90 dni se lahko premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.

 Cepljenje mora biti opravljeno v skladu z navodili proizvajalca ter v skladu s predpisi (cepljenje proti BT).

ali

 • izpolnjujejo pogoje iz točk 6 in 7 Priloge III dela A Uredbe (ES) št. 1266/2007 (naravno imune živali – živali, ki so prebolele bolezen) kar se dokazuje s predpisanimi testi.

Premiki živali za zakol

Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo:

 • če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BTV;
 • pošiljke živali gredo neposredno v klavnico.

Premiki živali za izvoz (če živali za izvoz potujejo iz Republike Slovneije preko druge države članice v izvoz)

Živali gredo lahko z območja z omejitvami pod pogoji iz 5a. točke 8. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007:

 • če na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BTV;
 • pošiljke živali gredo neposredno do izstopne točke, razen če je po Uredbi (ES) št. 1/2005 zahtevan počitek živali, ki poteka na kontrolni točki znotraj istega območja z omejitvami.

Tretiranje prevoznih sredstev

V skladu z določili točke b. drugega odstavka 9. člena Uredbe (ES) št. 1266/2007 v času brez aktivnosti vektorjev tretiranje prevoznih sredstev z insekticidi/repelenti ni potrebno.

Tretiranje živali

V skladu s Prilogo III Uredbe (ES) št. 1266/2007 v obdobju brez aktivnosti vektorja ni potrebno tretirati živali. V skladu s tolmačenjem Komisije ni nikjer izrecno zahtevano, da se za zaščito živali pred napadi vektorjev uporabljajo insekticidi/repelenti. Če so živali v času celotnega trajanja transporta v obdobju brez aktivnosti vektorjev in kjer se bolezen trenutno ne pojavlja, je to ekvivalentno zaščiti živali pred napadi vektorjev. To velja, dokler prevoz poteka izključno preko območij, za katera je določeno obdobje brez aktivnosti vektorjev.

Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

Ko je enkrat bolezen prisotna na območju države, je najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje bolezni zaščitno cepljenje.

Cepljenje ne vpliva neposredno na trajanje oziroma podaljšanje ukrepov zaradi BTV.

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 lahko država ukine vse ukrepe oziroma omejitve zaradi BTV, če dve leti po začetku izvajanja programa spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika v skladu s 3. točko Priloge I Uredbe (EK) št. 1266/2007, vključno z dvema celotnima sezonama aktivnosti vektorja, na območju ni več kroženja virusa.

Na podlagi znanstvenega mnenja EFSA, je za učinkovito izkoreninjenje BTV potrebno vsaj petletno zaporedno cepljenje vsaj 95 % populacije goveda in ovc.

Učinkovitost cepljenja se preverja s sistemom nadzora, ki zagotavlja ugotavljanje BTV prevalence ob zelo nizki pojavnosti - 1% prevalenci ali nižje.

Program cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (BTV 4) za leti 2020 - 2021

Izvedba cepljenja v  letu 2021

Za učinkovito zaščito mora biti vse govedo in drobnica cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja.

Upoštevati je treba tudi izbiro cepiva, saj je število odmerkov, potrebnih za aktivno zaščito, drugačno pri posameznih vrstah dovzetnih živali.

V letu 2021 se bo izvedlo peto zaporedno (in predvidoma zadnje) cepljenje vseh govedi in drobnice proti BTV 4 v rokih in na način, kot je določen v tem programu.

Cepiva

V Sloveniji sta registrirani dve cepivi za zaščito pred BTV:

 • BTVPUR ALSAP 4 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo, proizvajalec MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija
  Zastopnik: Vetpromet d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

 • BLUEVAC- 4 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo, proizvajalec CZ Veterinaria, S.A. La Relva s/n – Torneiros, 36410 PORRIÑO (Španija)
  Zastopnik: GENERA SI d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana

Postopek cepljenja v letu 2021

Obe cepivi se uporabljata v skladu z navodili proizvajalca.

Govedo
Cepivo Predhodni status živali Cepljenje 2021
BTVPUR necepljena 2 odmerka po 1 ml v razmiku 21 – 28 dni
Cepljena v 2020 Z BTVPUR 1 odmerek 1 ml
Z BLUEVAC 2 odmerka po 1 ml v razmiku 21 – 28 dni
BLUEVAC necepljena 2 odmerka po 4 ml v razmiku 28 dni
Cepljena v 2020 Z BTVPUR 2 odmerka po 1 ml v razmiku 21 – 28 dni
Z BLUEVAC 1 odmerek 4 ml
Ovce
Cepivo Predhodni status živali Cepljenje 2021
BTVPUR Cepljena/necepljena 1 odmerek 1 ml
BLUEVAC Cepljena/necepljena 1 odmerek 2 ml
Koze
Cepivo Predhodni status živali Cepljenje 2021 Opomba
BTVPUR Cepljena 1 odmerek 1 ml Izredna uporaba, klinična študija
Necepljena 2 odmerka po 1 ml v razmiku 21 – 28 dni
BLUEVAC Cepljena/necepljena Se ne uporabi Izredna uporaba – ni klinične študije

V sezoni 2019/2020 se je sezona brez aktivnosti vektorja končala 27. aprila 2020.

Za leto 2021 tako predvidevamo, da se bo sezona brez aktivnosti vektorja končala v drugi polovici aprila, odvisno od vremenskih/temperaturnih razmer.

Glede na epizootiološko situacijo v regiji, predvsem glede na ponovne pojave BTV 4 na Hrvaškem pozivamo, da se vsa cepljenja opravijo čimprej oziroma na način, da bodo živali polno zaščitene še pred nastopom obdobja aktivnosti vektorjev.

Vrsta in starost živali, ki bodo cepljene

Cepiti je treba vse govedo in drobnico.

Cepivo Govedo Ovce/koze
BTVPUR Cepi se v starosti več kot 1 mesec. Cepi se v starosti več kot 1 mesec.
Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 2,5 meseca. Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 2,5 meseca.
BLUEVAC Cepi se v starosti več kot 2 meseca. Samo OVCE!
Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 3 mesece. Cepi se v starosti več kot 2 meseca.
Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 2,5 meseca.
Glavne značilnosti cepiv
Cepivo BTVPUR (Merial) BLUEVAC (CZ Veterinaria)
Ciljne vrste Govedo, drobnica Govedo, ovce
Št. odmerkov: govedo 2 (1- revakcinacija) 2 (1- revakcinacija)
ovce 1 1
Odmerek 1 ml v podkožje Govedo 4 ml v podkožje
Ovce 2 ml v podkožje
Starost cepljenja: govedo 1 mesec 2 meseca
ovce 1 mesec 2 meseca
imune živali 2, 5 meseca Govedo 3 mesece
Ovce 2,5 meseca
Nastop imunosti: govedo 21 dni 21 dni
ovce 21 dni 21 dni
Trajanje imunosti: govedo 1 leto 1 leto
ovce 1 leto 1 leto
Karenca Nič dni Nič dni
Kontraindikacije Jih ni Jih ni
Neželeni učinki Po cepljenju se lahko na mestu dajanja pojavi prehodna manjša lokalizirana oteklina (največ 32 cm2 pri govedu in največ 24 cm2 pri ovcah), ki hitro izgine (v največ 35 dneh). Povprečno povišanje telesne temperature se lahko včasih opazi in varira med 0,5 in 1,0 °C.
Do 24 ur po cepljenju je možen pojav prehodnega povišanja telesne temperature, ki navadno ne preseže 1,1 °C. Povišana telesna temperatura ne traja več kot 24 do 72 ur.
Zelo pogosto se lahko opazi vozliče;
o   pri ovcah lahko vozlič doseže premer največ 3 cm (pri 53% živali) in postopoma izgine v 35 dneh;
o   pri govedu lahko vozlič doseže premer največ 5 cm in je lahko prisoten dlje časa (tudi več kot 41 dni po cepljenju pri 25% živali) in prav tako postopoma izgine.
Redko se lahko opazi:
o   Preobčutljivostna reakcija (ki jo spremlja povečano slinjenje (sialoreja)
o   Sistemski znaki (letargija, edem, slabo počutje, anoreksija in smrt)
o   Motnje v reprodukciji (abortus in zaostajanje posteljice)
o   Padec mlečnosti
o   Lokalne reakcije: bolečina na mestu injiciranja
o   Respiratorni znaki (dispneja in nosni izcedek).
Roki za izvedbo cepljenja v 2021
BTVPUR (Merial) BLUEVAC (CZ Veterinaria)
1. odmerek 2. odmerek 1. odmerek 2. odmerek
Govedo do 24. aprila 2021 do 21. maja 2021 do 1. maja 2021 do 21. maja 2021
Ovce do 21. maja 2021 do 21. maja 2021
Koze do 24. aprila 2021 do 21. maja 2021 - -
Določitev območja in trajanja cepljenja

V skladu z znanstvenim mnenjem EFSA2 , je priporočljivo cepiti celotno populacijo dovzetnih živali (govedo, drobnica) vsaj 5 zaporednih let.
Cepljenje se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije, ki je določeno tudi kot območje z omejitvami zaradi BTV 4.

Postopek cepljenja

Cepljenje opravi veterinar veterinarske organizacije s koncesijo.
Pred izvedbo cepljenja morajo biti živali individualno označene na način, določen v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali.
Cepljenje mora biti v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI), vneseno v EPI.
Cepljenje se izvede v vseh rejah, ki bodo v EPI  v predizboru. Tehnične podrobnosti so določene v uporabniških navodilih EPI: Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika, verzija 3.0, januar 2020, ki so dostopna na spletni strani Uprave .
V skladu s priporočili proizvajalca in podlagi klinične študije, se pri cepivu BTVPUR ALSAP 4 za cepljenje koz uporablja shema kot pri govedu. Cepivo BLUEVAC – 4 se za koze ne uporablja.

Identifikacija in registracija živali

Vse živali morajo biti pred opravljenim cepljenjem označene na predpisan način. Če živali ob cepljenju niso označene, jih je treba najprej označiti in registrirati, šele potem se lahko pri teh živalih opravi cepljenje.
Pri drobnici se cepljenje opravi le pri individualno označenih živalih.
Za zagotavljanje sledljivosti cepljenih živali se podatki o izvedenih cepljenjih vnesejo v dosje živali in gospodarstva (govedo) in v dosje gospodarstva (drobnica).

Pogoji za premike živali z območja cepljenja ter cepljenih živali

Premiki cepljenih živali znotraj območja z omejitvami in na prosta območja oziroma na območja, kjer kroži drug serotip virusa, se izvajajo v skladu z Uredbo (EK) št. 1266/2007 – 7. in 8. člen, Priloga III.
Ne glede na obdobje aktivnosti vektorjev, se lahko trgovanje s cepljenimi živalmi izvaja ne glede na kategorijo živali (zakol, pleme, proizvodnja).
Preiskave pred premiki niso potrebne.
Na podlagi točke b. prvega odstavka 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/20071 je Slovenija podpisala sporazum z Avstrijo, na podlagi katerega:

 • se obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne;
 • se lahko živali, mlajše od 90 dni premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.

Podrobnejši pogoji za premike živali z območja z omejitvami so dostopni na spletni strani https://www.gov.si/teme/bolezen-modrikastega-jezika/ .

 Posebnosti

Za izvajanje programa spremljanja BTV v skladu s tretjo točko Priloge I Uredbe (EK) št. 1266/20071 se v rejah, kjer so določene kontrolne živali (sentineli), kontrolnih živali ne cepi. Kontrolnih živali se ne premika in ostanejo necepljene do konca sezone aktivnosti vektorjev.
Za zagotavljanje kontrolnih živali rejci podpišejo dogovor z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V dogovoru so določeni pogoji za zagotavljanje kontrolnih živali. Na podlagi dogovora so imetniki kontrolnih živali (če so izpolnjeni pogoji iz dogovora), upravičeni do pavšalnega zneska za vsako kontrolno živali v višini, ki je določena v dogovoru.
Podrobnejša navodila za izvajanje programa spremljanja BTV s kontrolnimi živalmi so navedena v Obveznem navodilu za izvajanje Odredbe 2021.

Stroškovnik in financiranje

Način financiranja

Cepljenje proti BTV v rokih in na način, ki je določen v programu, se financira iz proračuna Republike Slovenije – na podlagi ukrepov iz Odredbe 2021.  Strošek priprave cepljenja (organizacija, kilometri, čas) se kot »prihod na gospodarstvo« obračuna le enkrat za posamezen KMG-MID na odmerek.
V okviru izvedbe programa cepljenja se iz proračuna Republike Slovenije krije:

 • Govedo in koze:
  • Cepljenje predhodno necepljenih živali – 2 odmerka in 2 prihoda na gospodarstvo
  • Cepljenje predhodno cepljenih živali – 1 odmerek in 1 prihod na gospodarstvo

Če je na gospodarstvu vsaj 1 žival, ki predhodno še ni bila cepljena in zato potrebuje 2 odmerka, se obračunata 2 prihoda na gospodarstvo.

 • Ovce:
  • 1 odmerek in 1 prihod na gospodarstvo

Cepljenja izven predlagane sheme in rokov tekom leta so strošek imetnika živali.
Če veterinarska organizacija cepljenja (dveh ali enega odmerka, odvisno od predhodnega statusa cepljenja živali) ne izvede v skladu s tem programom in navodili proizvajalca, mora cepljenje ponoviti na lastne stroške.

Stroški cepljenja

Prihod na gospodarstvo

Cena prihoda na gospodarstvo je 18,00 € z vključenim DDV oziroma 16,44 € brez DDV (DDV je 1,5 €).

Cena cepljenja

Cena cepljenja (velja za govedo in drobnico ob uporabi cepiva BTVPUR in za govedo ob uporabi cepiva BLUEVAC-4)
Cena cepljenja Znesek Sofinanciranje EU
Delo 2,87 € -
Odmerek cepiva 0,96 € 0,48 € (50 %)
DDV 9,5% 0,36 € -
Skupno 4,19 €
Cena cepljenja (velja za ovce ob uporabi cepiva BLUEVAC-4)
Cena cepljenja Znesek Sofinanciranje EU
Delo 2,87 € -
Odmerek cepiva 0,48 € 0,24 € (50 %)
DDV 9,5% 0,32 € -
Skupno 3,67 €
Število živali/gospodarstev za cepljenje (podatki iz centralnih registrov na 14. 10. 2020)
Govedo
Št. gospodarstev 29 646
Št. vseh živali 474 657
Drobnica
Št. vseh gospodarstev/živali* 7.836/ 141.469
Št. gospodarstev/živali OVCE** 5.162/ 76.468
Št. gospodarstev/živali KOZE** 3.063/ 20.375

*podatki iz VOLOS, zadnji javljen stalež na 1. februar 2020
**podatki iz EPI za 2020, št. cepljenih ovac/koz na gospodarstvih

Poročilo o izvajanju cepljenja

Po zaključenem cepljenju Sektor za zdravje in dobrobit živali pripravi poročilo o izvedbi programa cepljenja za leto 2021. Rok za pripravo poročila: 31. 8. 2021.

Poročila za pretekla leta so na voljo na spletni strani Uprave.

Poročila v skladu z zakonodajo:

 • EPI: sprotno spremljanje izvajanja (tedensko), mesečna poročila
 • SMP: vmesna, letna poročila, finančni zahtevek
 • Program cepljenja proti bolezni modrikastega jezika

  Strategije in programi | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Koristni nasveti

 • Zgibanka o bolezni modrikastega jezika

  Brošure, publikacije | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L 283, 27.10.2007, str. 37)
 • Smernice EU – Obrat, zaščiten pred vektorji (Guidance Document to assist Member States or the implementation of the criteria for "Vector Protected Establishments" for bluetongue laid down in Annex II of Commission Regulation (EC) No 1266/2007 as amended by Commission Regulation (EC) No 456/2012 of 30 May 2012)