Skoči do osrednje vsebine

Tako kot pri ljudeh se lahko bolezensko stanje pojavi tudi pri živalih. Razlogi, da žival oboli, so različni, pomembno pa je, da jim kot čutečim živim bitjem zagotovimo ustrezno zdravljenje in preprečujemo nepotrebno trpljenje. V večini primerov je cilj zdravljenja, da se ponovno vzpostavijo porušene fiziološke funkcije organizma. Še posebna pozornost je namenjena zdravljenju živali, ki so namenjene proizvodnji hrane, saj je treba preprečevati, da bi imelo uporabljeno zdravilo, njegovi metaboliti in učinki neželjene posledice na varnost hrane in okolje.

Odgovorna in preudarna uporaba protimikrobnih zdravil

Antibiotiki so protimikrobna zdravila, ki so danes ključnega pomena za obvladovanje bakterijskih okužb ljudi in živali. Uporaba le teh pri živalih pa lahko prispeva k pojavu odpornih bakterij.

Po večkratnem izpostavljanju določenemu protimikrobnemu zdravilu (antibiotiku) se mikrobi lahko tako prilagodijo in spremenijo, da ob ponovnem zdravljenju z antibiotikom preprečijo njegovo učinkovito delovanje. Bakterije lahko razvijejo odpornost proti enemu ali več antibiotikom oziroma proti njihovim učinkovinam. Zato moramo z antibiotiki ravnati skrbno in tako ohraniti njihovo učinkovitost in razpoložljivost za primere, ko so nujno potrebni za zdravljenje ljudi in živali.

Odpornost bakterij proti antibiotikom postaja vse večji svetovni zdravstveni izziv. Ker se je razvoj novih protimikrobnih zdravil (antibiotikov) za zdravljenje upočasnil oziroma skoraj ustavil, je upočasnjevanje razvoja odpornosti bakterij za ohranjanje učinkovitosti obstoječih antibiotikov ključnega pomena. Mikrobna odpornost je zaskrbljujoča, ne pozna meja in se proti njej borimo po vsem svetu in znotraj vsake države.

Ko postajajo povzročitelji bolezni, kot so bakterije, ki lahko prizadenejo živali (ali ljudi ali oboje) in ki lahko rejcem povzročijo tudi resne gospodarske škode, odporne proti enemu ali več antibiotikom, se živali težje in dražje pozdravi. V primeru, da postanejo bakterije odporne že proti vsem razpoložljivim antibiotikom, pa jih z njimi ni več mogoče pozdraviti. Odporne bakterije se pri zdravljenju z antibiotikom še naprej neovirano razmnožujejo in širijo ter lahko povzročajo nove okužbe.

Zato antibiotike predpisujmo in uporabljajmo le, ko je nujno potrebno za zdravje in dobrobit živali ter za varovanje javnega zdravja, še zlasti pa tiste iz skupine, ki so kritično pomembni za zdravljenje okužb pri ljudeh in tudi pri živalih (angleško criticaly important antimicrobials - CIA). 

Protimikrobna zdravila z vsebnostjo kritično pomembnih učinkovin

Protimikrobna zdravila z vsebnostjo kritično pomembnih učinkovin so zdravila, ki so kritično pomembna za zdravljenje okužb pri ljudeh in tudi pri živalih ter jih je treba uporabljati še posebej odgovorno.

Evropska agencija za zdravila (angleško European Medicines Agency - EMA) je kategorizirala antibiotike za namen preudarne in odgovorno uporabo pri živalih v štiri kategorije

  • kategorija A: ne uporabiti oziroma izogibati se (angleško avoid),
  • kategorija B: omejiti uporabo (angleško restrict),
  • kategorija C: previdnost pri uporabi (angleško caution) in
  • kategorija D: preudarnost pri uporabi (angleško prudence).
  • Poročilo o prodaji protimikrobnih zdravil z vsebnostjo kritično pomembnih učinkovin

    Poročilo o prodaji protimikrobnih zdravilih z vsebnostjo kritično pomembnih učinkovin (cefalosporini tretje in četrte generacije, fluorokinoloni in drugi kinoloni ter polimiksini) v Sloveniji v letu 2022.
    Poročila

Obvladovanje odpornosti mikrobov

Posledice odpornosti bakterij na antibiotike so kompleksne. Sprva se posledice kažejo v dolgotrajnejšem zdravljenju, sledi neuspešno zdravljenje in neobvladovanje bakterijskih okužb, do te mere, da sledi neizbežna smrt. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2009 naredila študijo o posledicah odpornosti mikrobov na antibiotike. Po grobi oceni vsako leto po celem svetu umre približno 700.000 ljudi. V Evropi znaša smrtnost 25.000 ljudi na leto. Glede na trend povečevanja odpornosti mikroorganizmov na antibiotike se do leta 2050 prognozira smrtnost 10 milijonov ljudi na leto, kar presega skupno vrednost smrti zaradi posledic rakavih obolenj in prometnih nesreč. Kompleksnost posledic se kaže tudi v stroških, ki so leta 2009, na nivoju Evropske unije (EU), znašali 1,5 milijarde evrov.

Iz ugotovljenih posledic je zdravstvena politika na vseh nivojih (svetovni, evropski, nacionalni) prepoznala resnost zdravstvene problematike pri nadaljnjem zagotavljanju uspešnega zdravstvenega varstva ljudi in živali.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2015 sprejela Globalni akcijski načrt v boju zoper odpornost bakterij na antibiotike, s katerim omejuje prekomerno in neracionalno uporabo antibiotikov. Svet EU je leta 2019 sprejel sklep, s katerim se zavzema, da EU postane regija dobre prakse zoper odpornost bakterij na antibiotike in pozvala evropske države k čezmejnemu sodelovanju, in sicer, da države članice EU pripravijo nacionalne akcijske načrte, za uspešno obvladovanje odpornost bakterij na antibiotike.

Organizacijska enota za obvladovanje odpornosti bakterij na antibiotike (angleško European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption - ESVAC) je bila ustanovljena s strani Evropske agencije za zdravila (EMA) z namenom spremljanja uporabe antibiotikov pri živalih v EU. Njen cilj je zbrati podatke o uporabi teh zdravil pri različnih vrstah živali ter oceniti njihov vpliv na razvoj odpornosti pri mikroorganizmih. Z navedenimi podatki lahko EMA in države članice EU oblikujejo smernice in politike, za spodbujanje o odgovorni in preudarni uporabi antibiotikov v veterinarski medicini.

Obvladovanje odpornosti bakterij na antibiotike pri živalih je nujen ukrep za ohranjanje zdravja živali, zagotavljanju varne hrane in preprečevanja prenosa odpornih mikroorganizmov iz živali na ljudi. Podatki o prometu in uporabi antibiotikov po posameznih živalskih vrstah, predstavljajo ključni podatki za spremljanje in odkrivanje prekomerne in neracionalne uporabe antibiotikov. Učinek politike k ozaveščanju pomena racionalne uporabe antibiotikov, se izkazuje skozi prizmo spremljanja protimikrobne odpornosti.

Vse države EU članice so zavezane k izvajanju aktivnosti za zmanjševanje tveganj pri razvoju odpornosti bakterij na antibiotike in na ta način si prizadevamo izboljšati učinkovitost protimikrobnih zdravil za prihodnje generacije.

Poročanje o prodaji in uporabi protimikrobnih zdravil za živali

Zbiranje podatkov o prodaji in uporabi protimikrobnih zdravil (antibiotikov) predstavlja del aktivnosti za obvladovanje odpornosti bakterij na antibiotike, ki predstavlja resen svetovni problem pri zagotavljanju uspešnega zdravstvenega varstva ljudi in živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Poročila o prodaji protimikrobnih zdravil za živali:

Zakonodaja