Skoči do osrednje vsebine

Priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV

Priznanje in pridobitev statusa črede, proste IBR/IPV

Imetnik živali poda vlogo za pridobitev statusa na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) v skladu z drugim odstavkom 4. člena Pravilnika IBR/IPV. Vlogi imetnik živali priloži:

  • podpisano izjavo imetnika živali o zagotavljanju in izpolnjevanju pogojev iz točk c. in d. prvega odstavka 4. člena Pravilnika IBR/IPV; 
  • potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od 7 dni;
  • kopijo zapisnika o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa črede, proste IBR/IPV, ki ga izpolni veterinar; 
  • dokazilo o plačilu upravne takse.

Če so izpolnjeni predpisani pogoji, direktor OU Uprave izda imetniku odločbo o priznanju statusa črede, proste IBR/IPV.

Podrobnejši postopek je naveden v Obveznem navodilu o postopkih izvajanja Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV (spodaj).