Skoči do osrednje vsebine

Status gospodarstva z nadzorovanim oziroma zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec

Pogoji za pridobitev statusa gospodarstva z zanemarljivim oziroma nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec so predpisani v Prilogi VIII k Uredbi (ES) 999/2001 kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 969/2018. Sam postopek pridobitve statusa pa je predpisan v 20. in 21. členu Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (v nadaljevanju TSE pravilnik).

Kako gospodarstvo pridobi status gospodarstva z zanemarljivim ali nadzorovanim tveganjem?

Status gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec lahko pridobi gospodarstvo:

  • ki redi samo ovce,
  • je vključeno v rejski program in
  • mu je priznana rejska organizacija podelila status odpornosti tropa na ravni I v skladu s potrjenim rejskim programom. Vse ovce na gospodarstvu morajo biti genotipizirane in imeti morajo genotip ARR/ARR, negenotipizirane živali na gospodarstvu pa morajo biti potomke živali, ki so nosilke alela ARR/ARR, kar mora biti razvidno iz rodovnika.

Ostala gospodarstva, ki redijo ovce ali koze oziroma mešana reje, lahko pridobijo status zanemarljivega tveganja, če sedem let izpolnjujejo pogoje iz točke 1.1.2 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES oziroma status nadzorovanega tveganja, če vsaj tri leta izpolnjujejo pogoje iz točke 1.1.3. Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES in vložijo vlogo za pridobitev statusa na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU UVHVVR).

Redni kontrolni pregledi za pridobitev statusa

Praviloma gospodarstvo najprej pridobi status nadzorovanega tveganja. Da bi gospodarstvo pridobilo status nadzorovanega tveganja, mora že pred vložitvijo vloge 3 leta izpolnjevati vse pogoje iz točke 1.1.3. Oddelka A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES. Imetnik živali mora tudi v tem triletnem “pripravljalnem” obdobju med drugim zagotoviti, da so vse poginule  živali testirane na TSE, da živali, ki so na novo vhlevljene na gospodarstvo izhajajo iz gospodarstva z vsaj enakim statusom  in da je odobreni veterinar enkrat letno opravil pregled gospodarstva. V skladu z določbami 20. člena Pravilnika o TSE v prehodnem obdobju do imenovanja odobrenih veterinarjev preglede opravljajo veterinarji veterinarskih organizacij s koncesijo. Zahteva glede rednih kontrolnih pregledov velja od 1. 1. 2014 dalje. Vsi stroški pregleda bremenijo imetnika živali.

Odobreni veterinarji pri letnem pregledu preverjajo, ali je gospodarstvo v obdobju preteklega leta oziroma v obdobju od zadnjega pregleda izpolnjevalo pogoje iz točke 1.1.3.Oddelka A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES. Pri tem morajo upoštevati "Obvezno navodilo o postopkih izvajanja prvega odstavka 20. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij in Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES za odobrene veterinarje".

Ob preverjanju pogojev na gospodarstvu odobreni veterinar izpolni zapisnik (opomnik), ki je Priloga  obveznega navodila. Imetnik živali prejme kopijo zapisnika o rednem kontrolnem pregledu. Če je izid pregleda skladen in se pregled lahko šteje kot eden od treh pregledov za pridobitev statusa nadzorovanega tveganja, mora odobreni veterinar poslati kopijo zapisnika s prilogami tudi na OU UVHVVR. OU UVHVVR vodi seznam pregledov za pridobitev statusa po posameznih rejcih.

Vloga za podelitev statusa

Za pridobitev statusa imetnik živali vloži vlogo na OU UVHVVR

Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse (vloga + odločba = 22,66 €).

Na podlagi vloge uradni veterinar OU UVHVVR opravi prvi pregled gospodarstva glede izpolnjevanja pogojev za podelitev statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec ali pogojev za podelitev statusa gospodarstva s nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec. Tropu, ki izpolnjuje pogoje za enega od statusov (nadzorovano ali zanemarljivo tveganje) OU UVHVVR izda odločbo o priznanju statusa.

OU Uprave pridobi podatke o preiskavah in rezultatih preiskav v tem obdobju iz uradnih evidenc v CIS VET.

Na gospodarstvo, ki ima status se lahko vhlevljajo samo živali, ki prihajajo iz gospodarstev z enakim statusom in živali, ki imajo genotip ARR/ARR. Če gospodarstvo ob letnem pregledu ne izpolnjuje več vseh pogojev, Uprava status odvzame.

Od 1.1.2015 dalje je dovoljeno trgovanje (in izvoz v tretje države) samo z živalmi, ki izvirajo iz gospodarstev, ki  imajo status in so na seznamu Uprave. Pogoje glede statusov morajo izpolnjevati tudi ovce in koze, ki se v druge države pošiljajo na razstave!!!

Vzdrževanje statusa

Potem, ko gospodarstvo pridobi status, mora imetnik poskrbeti, da so vsako leto izpolnjeni pogoji za vzdrževanje statusa. Poleg spoštovanja strogih pravil glede označevanja živali in vodenja evidence o premikih živali mora imetnik živali zagotoviti, da:

  • so vse poginule živali oddane NVI, ki jih odpelje v obrat za zbiranje trupel poginulih živali. Imetnik živali iz tropov, ki imajo status nadzorovanega ali zanemarljivega tveganja za klasični praskavec, mora pri odvozu trupla poginule ovce ali koze, starejše od 18 mesecev, opozoriti strokovnega delavca NVI, da je pri teh poginulih živalih iz njegovega tropa treba opraviti vzorčenje na TSE;
  • ovce in koze z gospodarstva s statusom nimajo neposrednega ali posrednega stika, vključno s skupno pašo, z ovcami in kozami z gospodarstev z nižjim statusom ali z gospodarstev brez statusa;

Po pridobitvi statusa uradni veterinar Uprave, po uradni dolžnosti, enkrat letno opravi redni kontrolni pregled izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka točke 1.1.2 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES glede statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec ali iz točke 1.1.3 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES glede statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec.

Stroški rednih veterinarskih pregledov pred pridobitvijo statusa ter pregledov poginulih in zaklanih ovac in koz, starejših od 18 mesecev na TSE, ki niso zajeti v letni odredbi, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali, bremenijo imetnika živali.