Skoči do osrednje vsebine

Status črede, proste BVD - Pogoji, seznam rej in obrazci

Na podlagi izkazanega interesa rejcev ter na pobudo veterinarjev praktikov, predvsem zaradi škod, ki jih bovina virusna diareja (BVD) povzroča v slovenski govedorejski proizvodnji, je bil pripravljen Pravilnik, ki ureja pogoje za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje. Tako je bila rejcem dana možnost, da z izvajanjem prostovoljnih ukrepov in zviševanjem zdravstvenega stanja svoje črede, uradno pridobijo status proste črede, kar pomeni tudi prednosti pri prometu.

Odobritev statusa črede, proste BVD

Imetnik živali poda vlogo za odobritev statusa na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) v skladu z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o statusu črede, proste goveje virusne diareje. Vlogi imetnik živali priloži:

  • potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od 7 dni,
  • kopijo liste preverjanj o izpolnjevanju pogojev za odobritev statusa črede, proste BVD, ki ga izpolni veterinar,
  • dokazilo o plačilu upravne takse.

Če so izpolnjeni predpisani pogoji, direktor OU Uprave izda imetniku odločbo o odobritvi statusa črede, proste BVD.

Podrobnejši postopek je naveden v Obveznem navodilu o postopkih izvajanja Pravilnika o statusu črede, proste goveje virusne diareje.