Skoči do osrednje vsebine

Priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (BVD)

Priznanje in pridobitev statusa črede, proste BVD

Imetnik živali poda vlogo za pridobitev statusa na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) v skladu z drugim odstavkom 3. člena Pravilnika BVD. Vlogi imetnik živali priloži:

  • podpisano izjavo imetnika živali o zagotavljanju in izpolnjevanju predpisanih pogojev;
  • potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od 7 dni;
  • kopijo zapisnika o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa črede, proste BVD, ki ga izpolni veterinar;
  • dokazilo o plačilu upravne takse.

Če so izpolnjeni predpisani pogoji, direktor OU Uprave izda imetniku odločbo o priznanju statusa črede, proste BVD.

Podrobnejši postopek je naveden v Obveznem navodilu o postopkih izvajanja Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje.