Skoči do osrednje vsebine

Vsi imetniki, tudi tisti, ki redijo enega prašiča, se morajo vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali in registrirati gospodarstvo. Prašiči, ki se premikajo med gospodarstvi, morajo biti ustrezno označeni ali tetovirani. Ob premiku mora prašiče spremljati ustrezen spremni list za prašiče.

Imetnik prašičev

Imetnik prašičev je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za živali, četudi le začasno. Vsi imetniki prašičev morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali. To pomeni, da morajo biti registrirani tudi imetniki, ki redijo prašiče samo občasno za lastno porabo.

Zaradi spremembe predpisov je bila ukinjena izjema pri registraciji gospodarstev z enim prašičem. Vsa gospodarstva, tudi tista, ki redijo enega prašiča, se morajo vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in registrirati gospodarstvo.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dolžnosti in naloge imetnika prašičev

Imetnik je odgovoren, da so prašiči na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeni ter da so podatki o premikih prašičev točno in pravočasno sporočeni v Centralni register prašičev (CRPš). Imetnik je dolžan voditi register prašičev na gospodarstvu. V primeru, če letno ne redi več kot 5 prašičev, lahko vodi podatke na hrbtni strani spremnih listov.

Sporočanje podatkov v Centralni register prašičev

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša premike v Centralni register prašičev (CRPš) preko spletnega portala Volos, pri čemer stroškov ni. Dostop do spletnega portala Volos lahko prejme vsak imetnik, ne glede na število živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za navedene storitve lahko imetnik vedno pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). Storitve identifikacije in registracije prašičev se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Register prašičev na gospodarstvu

Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora voditi ažuren register prašičev na gospodarstvu (RPG). Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali, v primeru izgubljenih ušesnih znamk. Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka.

Imetnik prašičev je dolžan dovoliti vpogled v RPG na gospodarstvu pooblaščeni osebi, če le-ta vpogled zahteva. RPG mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi.

RPG se lahko vodi na naslednje načine:

 • v knjigi Register prašičev na gospodarstvu,
 • z računalniškim programom; v tem primeru mora imetnik na zahtevo pooblaščene osebe takoj pripraviti izpis na papir v obliki, ki je skladna z obrazci v knjigi RPG,
 • gospodarstva, ki letno ne redijo več kot 5 prašičev, lahko vodijo podatke na hrbtni strani spremnih listov. Natančna navodila o vodenju so napisana na hrbtni strani spremnega lista.

Označitev prašičev, ušesne znamke za prašiče, ponudbe registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za prašiče

Zakonodaja določa, da morajo biti prašiči označeni najpozneje do starosti 9 mesecev.

Prašiči, rojeni po 21. 4. 2021, morajo biti označeni najpozneje 9 mesecev po rojstvu oziroma pred premikom z rojstnega gospodarstva. Za prašiče, rojene pred tem datumom, še vedno velja, da morajo biti označeni najpozneje pred premikom z rojstnega gospodarstva.

Neoznačenih prašičev imetnik ne sme premikati z gospodarstva, niti jih sprejeti na gospodarstvo. Prašiče se označuje z ušesno znamko v desno uho ali s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem.

Označitev prašičev z ušesno znamko

Ušesna znamka za označevanje je plastična, okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena iz dveh delov, ki se ob uporabi trajno spojita. Ušesna znamka se namesti v desno uho. Na moškem delu ušesne znamke je v črni barvi odtisnjena kratica »MKGP« in Skupinska identifikacijska številka (SIŠ).

Slika ušesne znamke za označitev prašičev

Ušesne znamke za označitev prašičev

Skupinska identifikacijska številka ali SIŠ je označba na ušesni znamki. Sestavljena je iz  dvočrkovne kode za Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk G-MID gospodarstva. Vsako gospodarstvo ima torej svojo SIŠ in z njo označuje vse prašiče, ki se rodijo na gospodarstvu.

Naročanje ušesnih znamk; imetnik prašičev lahko ušesne znamke naroči pri pooblaščenih označevalcih iz pristojnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pristojne veterinarske organizacije ali neposredno pri registriranem dobavitelju ušesnih znamk.

Označevanje prašičev s tetoviranjem

Prašiči so lahko označeni s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem. Imetnik, ki želi prašiče tetovirati, mora pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske zadeve, vložiti pisno vlogo za dodelitev posebne krajše SIŠ za tetoviranje.

Tetoviranje v uho se izvaja tako, da se najprej v uhelj s tetovirnimi kleščami vtisne ustrezna SIŠ (uhelj mora biti poravnan!), nakar se tetovirna pasta (žele, v obliki stika) temeljito in enakomerno vtre v uhelj. Tetoviranje na desno stran hrbta tik za plečem se izvaja s tetovirnim kladivom tako, da se kladivo z ustrezno SIŠ namoči v tetovirno tinkturo in nato močno udari na hrbet. Pri tem je treba paziti, da zaradi udarca ne nastane hematom in da držimo kladivo tako, da je odtis številke enakomeren.

Premik prašičev

Premik prašičev je vsak premik živih živali med gospodarstvi oziroma lokacijami, kjer se redi prašiče. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati spremni list za prašiče. Vsak premik prašičev je potrebno sporočiti v Centralni register prašičev (CRPš) v priglasitvenem sedem dnevnem roku in ga najkasneje v sedmih dneh od dogodka vpisati v Register prašičev na gospodarstvu (RPG).

Sporočanje premikov v Centralni register prašičev

Premik živali je imetnik prašičev dolžan priglasiti v CRPš najkasneje 7 dni po dogodku. Vsak premik javita dva imetnika:

 • tisti, ki je žival oddal sporoči odhod z gospodarstva,
 • tisti, ki je žival prejel sporoči prihod na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRPš sporoči sam preko portala Volos oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru, oddajatelj odda obrazec odhod, prejemnik pa obrazec prihod.

Datum priglasitve

Datum priglasitve je datum, ko je imetnik sporočil podatke v CRPš. Če imetnik podatke sporoči sam, se za datum priglasitve šteje datum uspešno shranjenega vnosa podatkov v CRPš. Če imetnik podatke v CRPš sporoči preko pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum priglasitve šteje datum prejema, oddaje obrazca, ki ga pooblaščena veterinarska organizacija vpiše na prejet obrazec. Ob osebni oddaji obrazca mora pooblaščena veterinarska organizacija na izrecno zahtevo imetnika izdati potrdilo o prejemu oz. potrditi v RPG v rubriko priglasitev v CRPš.

Vrste premikov

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico

Med te premike se šteje tudi premike prašičev med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Prašiče ob premiku spremlja spremni list za prašiče. Imetnik sporoči premik v CRPš ter vpiše podatke o premiku v RPG. Dodatne informacije v zvezi z oddajo prašičev v klavnico najdete tukaj.

Zakol za lastno domačo porabo

Gre za zakol prašičev na gospodarstvu za lastno domačo porabo, zato se v tem primeru spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRPš, temveč le vpiše podatek v RPG.

Pogin

V primeru pogina se spremnega lista ne izpolni. Dogodek imetnik ne sporoča v CRPš, temveč le vpiše podatek v RPG. Imetnik poskrbi za odvoz kadavra.

Premiki na sejem, razstavo

Oddajatelj izpolni spremni list za prašiče, sporoči premik odhod v CRPš ter podatke o premiku vpiše v RPG. Predstavnik sejma sporoči premik prihod na sejem v CRPš. Ob odhodu prašičev predstavnik sejma izpolni nov spremni list za prašiče ter sporoči premik odhod v CRPš.  Prejemnik prašičev sporoči premik prihod v CRPš ter podatke o premiku vpiše v RPG .

Odprema, izvoz

Gre za premike prašičev v države članice EU tretje države. Živali ob premiku spremlja spremni list za prašiče. Oddajatelj premik sporoči v CRPš ter vpiše podatek o premiku v RPG. Dodatne informacije najdete s klikom na Odprema v države članice EU ali Izvoz v tretje države.

Prejem, uvoz

Gre za prihod prašičev v Republiko Slovenijo iz držav članic EU tretjih držav. Prašiče spremlja dokumentacija države iz katere prihajajo. Ob prihodu prejemnik prašičev izpolni spremni list za prašiče, sporoči premik prihod v CRPš ter podatek o prejemu živali vpiše v RPG. Dodatne informacije najdete s klikom na prejem iz držav članic EU ali uvoz iz tretjih držav.

Spremni list za prašiče

Spremni list za prašiče je sestavljen iz štirih delov:

 • izvirnik (sive barve)
 • kopija prihod (rdeče barve)
 • kopija odhod (zelene barve)
 • kopja za oddajatelja (bele barve).
Slika spremnega lista za premik prašičev

Spremni list za premik prašičev

Prejemnik (kupec) živali prejme izvirnik spremnega lista in kopijo prihod.

Oddajatelj (prodajalec) živali obdrži kopijo odhod in kopijo za oddajatelja.

Spremni list izpolni imetnik, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše naslednje podatke:

 • število oddanih živali ter SIŠ (skupinska identifikacijska številka)
 • podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek in naslov gospodarstva, s katerega se živali oddajajo. V primeru prejema, uvoza se napiše državo iz katere žival prihaja),
 • podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in naslov namembnega gospodarstva; v primeru odpreme, izvoza imetnik vpiše namembno državo v katero žival potuje),
 • podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika*),
 • datum oddaje in datum prejema živali,
 • podpis oddajatelja in prejemnika (prevoznika).

* Registracijska številka prevoznika se vpiše v primeru, ko mora prevoz opraviti prevoznik, ki je zavezanec za vpis v evidenco UVHVVR v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način prevoza živali (ko bodo živali potovale na razdalji več kot 50km). Če prevoz opravijo skrbniki živali sami z uporabo lastnih prevoznih sredstev in je razdalja krajša od 50 km, se vpiše lastni prevoz in registrsko številko prevoznega sredstva.

Oddajatelj in prejemnik prašičev hranita svoj izvod spremnega lista še najmanj tri leta po prejemu živali.

Naročanje spremnih listov; imetnik lahko spremni list za prašiče naroči sam preko spletnega portala Volos (potrebuje avtoriziran dostop), pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za identifikacijo in registracijo živali ter informacijske sisteme.

Zakonodaja