Skoči do osrednje vsebine

Dostop do portala Volos

Kratice in okrajšave, ki se uporabljajo v nadaljevanju besedila

Izvajalec dejavnosti – Izvajalec dejavnosti je lahko lastnik ali pa se po navodilu lastnika ukvarja z gojenjem naslednjih skupin rejnih živali: govedo, prašiči, drobnica, kopitarji in/ali akvakultura
CRG - Centralni register goveda
CRPš - Centralni register prašičev
CRD
– Centralni register drobnice
CRK - Centralni register kopitarjev
CRA - Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov
UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
EIRŽ – Evidenca imetnikov rejnih živali

Portal Volos je spletna aplikacija, v kateri se vodi naslednje registre:

 • Centralni register goveda (CRG)
 • Centralni register prašičev (CRPš)
 • Centralni register drobnice (CRD)
 • Centralni register kopitarjev (CRK)
 • Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA)

Pogoj, da si izvajalec dejavnosti pridobi dostop do portala Volos, je predhodno registriran obrat, torej urejen vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) - več informacij v zvezi z vpisom v EIRŽ si preberite v spodnji storitvi. Izvajalec dejavnosti lahko tako dostopa le do tistih registrov, za katero vrsto živali (govedo, drobnica, prašiči ali kopitarji) je vpisan kot izvajalec dejavnosti.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Od novembra 2022 dalje delujeta dve verziji portala Volos:
- obstoječ portal Volos – v okviru tega portala lahko izvajalec dejavnosti, ki goji govedo, prašiče in/ali kopitarje ali se ukvarja z akvakulturo, dostopa in podatke urejate v CRG, CRPš, CRK in/ali CRA. Izvajalcem dejavnosti, ki gojijo poleg naštetih vrst rejnih živali tudi drobnico, bo dostop do CRD v okviru tega portala začasno še na voljo, vendar le za namen pregledovanja obstoječih podatkov.
- nov portal Volos – v okviru tega portala lahko izvajalci drobnice, ki gojijo drobnico, dostopajo in urejajo podatke v CRD.

Dostop do portala Volos s kvalificiranim digitalnim potrdilom zaenkrat ni možen. Za pridobitev dostopa je potrebno oddati vlogo na UVHVVR. Pridobitev dostopa kot tudi uporaba sta brezplačni, uporaba programa pa je enostavna.

Pridobitev dostopa za izvajalce dejavnosti (rejce)

Glavne prednosti, ki jih nudi dostop do obstoječega portala Volos so:

 • vnos registracij novorojenih telet,
 • vnos uvoženih in prejetih govedi in prašičev,
 • vnos premika odhod z vašega gospodarstva, vnos premika prihod na vaše gospodarstvo za govedo in prašiče
 • izpis elektronskega registra goveda na gospodarstvu (e-RGG): izpis je identičen (tabele) kot je RGG (rumena knjiga), katerega vam ne bo potrebno več voditi (velja le za govedo),
 • pregled podatkov o staležu in premikih živali na vašem gospodarstvu,
 • pregled klavnih lastnosti za zaklane živali
 • vnos staleža za prašiče,
 • naročanje ušesnih znamk, za govedo in prašiče
 • naročanje dvojnikov potnih listov za govedo,
 • naročanje registra goveda/prašičev/ ter spremnih listov za prašiče,
 • pregled morebitnih nepravilnosti (prepozne priglasitve, nepriglašeni premiki),
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za čipiranje kopitarjev za rejo in rabo (izdaja ID ali PO),
 • imetnik kopitarjev lahko odda vlogo za registracijo klavnih žrebet brez čipa (izdaja PO),
 • imetnik kopitarjev lahko pregleduje seznam svojih kopitarjev ter poročila o žrebitvah,
 • pregled aktualnih obvestil in navodil,
 • drugo.

Glavne prednosti, ki jih nudi dostop do novega portala Volos - drobnica, so:

 • registracija individualno označenih ovc in koz,
 • priglasitev premikov individualno označenih ovc in koz in skupinskih premikov jagenjčkov in kozličkov,
 • izdaja elektronskih spremni listov (e-SLD) in s tem nadomestitev izdaje papirnih spremnih listov (SLD),
 • vpogled v podatke za svoj obrat,
 • vodenje registra drobnice na obratu v elektronski obliki (e-RDO) za individualno označene ovce in koze (vodenje evidenc za jagenjčke in kozličke ostaja nespremenjeno v papirni obliki),
 • naročanje novih in dvojnikov ušesnih znamk.

Izvajalec dejavnosti želi do portala Volos dostopati sam

Izvajalci  dejavnosti, ki redijo drobnico in so bili na dan 26. 10. 2022 že vpisani v EIRŽ, so v pozivu za popis drobnice 2022 prejeli vstopno kodo za aktivacijo uporabniškega računa za dostop do novega portala Volos. Vsi ti izvajalci dejavnosti si lahko aktivacijo uporabniškega računa uredijo sami preko spletne aplikacije, ki je objavljena v nadaljevanju - v kazalu izberite Aktivacija uporabniškega računa za dostop do novega portala Volos.

Izvajaleci dejavnosti, ki redijo drobnico, in poziva niso prejeli ali so poziv izgubili ali so vpis v EIRŽ uredil po 26. 10. 2022, ter izvajalec dejavnosti, ki redijo govedo, prašiče in/ali kopitarje, za dostop do portala Volos izpolnijo obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali". Če ima izvajalec dejavnosti registriranih več gospodarstev (ima dodeljenih več G-MID številk), na obrazcu v rubriki "G-MID gospodarstva" vpiše vse tiste G-MID številke gospodarstev, za katere želi pridobiti dostop do portala Volos. 

Če je  izvajalec dejavnosti registriran kot poslovni subjekt z organizacijsko obliko s.p., d.o.o., zadruga, društvo ali druga oblika subjekta, za dostop do portala Volos izpolni obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - pooblastilo".

Opozorilo: v okviru novega portala Volos je lahko en elektronski naslov uporabljen le pri enem uporabniškem računu. Vsak uporabnik mora tako v primeru, da bo zaprosil za več uporabniških računov (za svoje gospodarstvo ali kot pooblaščenec za drugo gospodarstvo ali kot pooblaščena organizacij ali drugo), pri vsakem uporabniškem računu (na vsaki vlogi) navesti drug elektronski naslov!

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo izvajalec dejavnosti odda po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo ustrezno izpolnjene in podpisane vloge)

Izvajalec dejavnosti za dostop do portala Volos pooblasti drugo osebo

Izvajalec dejavnosti lahko za dostop do portala Volos pooblasti drugo osebo. V tem primeru mora izpolniti obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - pooblastilo". Če ima izvajalec dejavnosti registriranih več obratov (ima dodeljenih več G-MID številk), na obrazcu v rubriki "G-MID gospodarstva" vpiše vse tiste G-MID številke obratov, za katere želi, da pooblaščenec pridobi dostop do spletnega portala Volos.

Opozorilo: v okviru novega portala Volos je lahko en elektronski naslov uporabljen le pri enem uporabniškem računu. Vsak uporabnik mora tako v primeru, da bo zaprosil za več uporabniških računov (za svoje gospodarstvo ali kot pooblaščenec za drugo gospodarstvo ali kot pooblaščena organizacij ali drugo), pri vsakem uporabniškem računu (na vsaki vlogi) navesti drug elektronski naslov!

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko izvajalec dejavnosti odda po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo ustrezno izpolnjene in podpisane vloge).

Izvajalec dejavnosti ima registrirano klavnico

Izvajalec dejavnosti, ki ima registrirano klavnico in urejen vpis v EIRŽ, lahko za dostop do portala Volos zaprosi z oddajo obrazca "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike rejnih živali - klavnica".

Opozorilo: v okviru novega portala Volos je lahko en elektronski naslov uporabljen le pri enem uporabniškem računu. Vsak uporabnik mora tako v primeru, da bo zaprosil za več uporabniških računov (za svoje gospodarstvo ali kot pooblaščenec za drugo gospodarstvo ali kot pooblaščena organizacij ali drugo), pri vsakem uporabniškem računu (na vsaki vlogi) navesti drug elektronski naslov!

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko izvajalec dejavnosti odda po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo ustrezno izpolnjene in podpisane vloge).

Izvajalec dejavnosti želi pridobiti dostop do Centralnega registra objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA)

Izvajalec dejavnosti, ki imajo urejen vpis v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA), lahko pridobijo dostop do CRA z oddajo obrazca "Vloga za dostop do portala Volos za imetnike živali - akvakultura (CRA)".

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko izvajalec dejavnosti odda po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo ustrezno izpolnjene in podpisane vloge). Obrazci, prijavnice

Pridobitev dostopa do portala Volos za pooblaščene organizacije (veterinarska organizacija s koncesijo, NVI, kmetijsko-gozdarski zavod)

Pogoj, da pooblaščena organizacija lahko pridobi dostop do portala Volos, je predhodno sklenjena pogodba o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali.

Zaposleni na veterinarski organizaciji in NVI uporabijo obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za pooblaščene organizacije - VA, NVI".

Zaposleni na kmetijsko gozdarskih zavodih, ki potrebujejo dostop za namen identifikacije in registracije goveda, uporabijo obrazec "Vloga za dostop do portala Volos za pooblaščene organizacije - KGZ - vnašalci".  

Opozorilo: v okviru novega portala Volos je lahko en elektronski naslov uporabljen le pri enem uporabniškem računu. Vsak uporabnik mora tako v primeru, da bo zaprosil za več uporabniških računov (za svoje gospodarstvo ali kot pooblaščenec za drugo gospodarstvo ali kot pooblaščena organizacij ali drugo), pri vsakem uporabniškem računu (na vsaki vlogi) navesti drug elektronski naslov!

Ustrezno izpolnjeno in podpisano vlogo pooblaščene organizacije oddajo po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si (obvezno priložiti sken ali fotografijo ustrezno izpolnjene in podpisane vloge).

Pridobitev dostopa do portala Volos za svetovalce (JSKS) KGZS

Zaposleni na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki v skladu s četrtim odstavkom 169. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) za namen izvajanja nalog svetovanja v okviru javne službe kmetijskega svetovanja potrebujejo dostop do Centralnega registra goveda, Centralnega registra prašičev, Centralnega registra drobnice in Centralnega registra kopitarjev, za dostop zaprosijo z oddajo Vloge za dostop do portala Volos za svetovalce (JSKS) KGZS.

Sken ustrezno izpolnjene in podpisane vloge oddate po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si.

Prijava v obstoječ portal Volos

Po pridobljeni avtorizaciji (po prejemu uporabniškega imena in gesla), se lahko uporabnik prijavi v obstoječ portal Volos. Dostop do naših registrov in aplikacij je preko spletnega brskalnika Google Chrome  trenutno otežen, zato vam svetujemo uporabo drugih spletnih brskalnikov kot so Mozilla Firefox, Interenet Explorer, Opera, Microsoft Edge, … .

Neuspela prijava, pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do obstoječega portala Volos

Če prijava ne uspe, si prosimo najprej oglejte spodnja navodila in pojasnila.

Opozorilo imetnikom rejnih živali: če iz kakršnegakoli razloga ne morete dostopati do spletnega portala Volos, to ni opravičljiv razlog za prepozno vnešene podatke. Prosimo, da v takem primeru podatke sporočite v priglasitvenem roku preko pooblaščenih organizacij (veterinarska ambulanta ali kmetijsko-gozdarski zavod).

Če prijava kljub temu ne uspe ali če geslo pozabite ali izgubite, nam to takoj sporočite po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si .

Imetniki rejnih živali v sporočilu obvezno napišite najmanj ime in priimek uporabnika in G-MID gospodarstva, za katerega imate odobren dostop ter razlog sporočila (v primeru težav s prijavo na kratko opišite težavo, lahko priložite tudi ekransko sliko situacije, v primeru pozabljenega ali izgubljenega geslo to tudi napišite).

Uporabniki pooblaščenih organizacij  v sporočilu  obvezno navedite najmanj naziv organizacije, za katero imate odobren dostop, ime in priimek uporabnika ter razlog sporočila (v primeru težav s prijavo na kratko opišite težavo, lahko priložite tudi ekransko sliko situacije, v primeru pozabljenega ali izgubljenega geslo to tudi napišite).

Aktivacija uporabniškega računa za dostop do novega portala Volos

V primeru težav pri aktivaciji uporabniškega računa nam to prosimo sporočite na naš elektronski naslov info.sir@gov.si. Prosimo, da poleg priložite tudi ekransko sliko težave oz. napake, z vidnim URL naslovom.

Prijava v nov portal Volos - spletna in mobilna aplikacija

Po uspešni aktivaciji uporabniškega računa se lahko prijavite v nov portal Volos preko računalnika (spletna aplikacija) ali pa do novega portala Volos dostopate preko mobilne aplikacije.

Neuspela prijava in pozabljeno ali izgubljeno geslo za dostop do novega portala Volos

V primeru pozabljenega ali izgubljenega gesla za nov portal Volos, si geslo ponastavite sami. Sledite navodilom, ki jih najdete na povezavi Ponastavitev gesla – povezavo najdete v pojavnem oknu pred prijavo v nov spletni portala Volos ali mobilno aplikacijo in sicer pod vnosnim poljem za uporabniško ime in geslo.

V primeru težav nam to prosimo sporočite na naš elektronski naslov info.sir@gov.si. Prosimo, da poleg priložite tudi ekransko sliko težave oz. napake.