Skoči do osrednje vsebine

Imetniki, ki redijo govedo, se morajo vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali in registrirati gospodarstvo. Vsako govedo mora biti ustrezno označeno in registrirano v Centralni register goveda. Pri premiku na drugo gospodarstvo mora žival vedno spremljati veljaven potni list za govedo. Za ustrezno označitev in registracijo je odgovoren imetnik rejnih živali.

Imetnik goveda

Imetnik goveda je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za govedo; imetnik goveda je lahko lastnik oziroma se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goveda.

Med imetnike goveda poleg rejcev goveda prištevamo tudi vse posameznike ali organizacije, ki skrbijo in so odgovorne za živali na planinskih in skupnih pašnikih, karantenah, klavnicah, sejmiščih in drugod.

Imetnik goveda mora pred prejemom živali na svoje gospodarstvo poskrbeti za registracijo gospodarstva in vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dolžnosti in naloge imetnika goveda

Imetnik goveda je odgovoren za označevanje goveda na svojem gospodarstvu. Poskrbeti mora, da so vse njegove živali označene v predpisanih rokih in na pravilen način, da so podatki o označitvi sporočeni v Centralni register goveda (CRG), ter da žival vedno spremlja potni list. Prav tako je dolžan poskrbeti, da so podatki o premiku goveda na drugo gospodarstvo sporočeni v CRG v priglasitvenem roku. Imetnik je odgovoren za točnost podatkov o govedu. Imetnik je dolžan vodi Register goveda na gospodarstvu.

Imetniki, ki so pridobili dostop do spletnega portala Volos, izpisa iz CRG (izdaja dvakrat letno in vključuje seznam živali na določen datum, seznam premikov za določeno obdobje in seznam morebitnih nepravilnosti/neskladij za določeno obdobje) ne prejemajo po pošti. Imetniki si lahko izpis ogledajo v okviru pridobljenega dostopa, kjer lahko tudi preverijo podatke. 

Sporočanje podatkov v Centralni register goveda (CRG)

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam, kot tudi sam vnaša registracije in premike v CRG preko spletnega portala Volos, pri čemer stroškov ni. Vsak imetnik si lahko pridobi dostop do spletnega portala Volos, ne glede na število živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Lahko pa imetnik vedno za navedene storitve pooblasti izvajalce javne službe (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarsko organizacijo s koncesijo). Storitve identifikacije in registracije goveda se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Register goveda na gospodarstvu

Register goveda na gospodarstvu (RGG) je knjiga, ki jo imetnik goveda hrani na gospodarstvu, na katerem se redi govedo. Vanjo vpisuje podatke o vseh dogodkih na gospodarstvu: rojstvih, premikih in poginih. Podatke je v RGG potrebno vpisati najkasneje v sedmih dneh od dogodka. Za vsako govedo se vpiše ena vrstica v knjigi, vpišejo se: rojstni podatki, oče in mati, podatki o prejemu ter podatki o oddaji. Vodenje RGG je obvezno za vsa gospodarstva od 1. 1. 2001 dalje.

Imetnik goveda lahko RGG naroči preko spletnega portala Volos (za imetnike, ki so si pridobili avtorizacijo za dostop z uporabniškim imenom in geslom), preko pooblaščene organizacije (kmetijsko-gozdarski zavod ali veterinarska organizacija) ali pri UVHVVR. Možno ga je tudi natisniti. Izvod za tiskanje najdete v priponki. Imetniki, ki so si pridobili avtorizacijo za dostop do spletnega portala Volos, lahko RGG vodijo v elektronski obliki (e-RGG).

Podatke o živalih na gospodarstvu je potrebno arhivirati najmanj tri leta. Ko je RGG poln, ga je torej potrebno hraniti še tri leta od dneva, ko je bil vanj vpisan zadnji zapis. Če se je register izgubil, mora imetnik v novi kopiji vzpostaviti stanje, iz katerega so razvidni zapisi o vseh živalih, ki so bile na gospodarstvu v obdobju zadnjih treh let. 

Vodenje registra goveda na gospodarstvu

V uvodnem delu RGG so strani, na katere imetnik vpiše osnovne podatke o gospodarstvu in sebi. Sledijo natančna navodila za izpolnjevanje knjige. Drugi del knjige je namenjen vpisu govedi in premikov. Če ste začeli z rejo goveda na novo, kar pomeni, da doslej goveda niste redili, v tabeli 'Podatki o živali' vpišite vse govedo, ki ga redite na gospodarstvu. Če je register goveda le nadaljevanje prejšnjega, v nov registre goveda na gospodarstvu vpisujete sproti vse dogodke. Star izpolnjen register hranite skupaj z novim.

Podatki o živali

Rubrika 'Podatki o živali' je namenjena vpisu osnovnih podatkov o živalih, ki se redijo na gospodarstvu. Vpiše se vsako novorojeno tele in vsaka žival, ki je prišla na gospodarstvo (npr. nakup, sprejem v rejo).

Prihod na gospodarstvo

Tukaj se vodijo podatki o prejemu goveda (podatki o gospodarstvu, s katerega se govedo premika, datum prejema).

Odhod z gospodarstva

Tukaj se vodijo podatki o oddaji goveda (podatki o gospodarstvu, na katerega se govedo premika, datum oddaje, razlog odhoda).

Rubrika »Priglasitev v CRG«

Če vpisujete novorojeno govedo, v rubriko 'Priglasitev v CRG' vpišite:

 • datum označitve, če je živa označil pooblaščeni označevalec in bodo podatki v CRG sporočeni preko pooblaščene organizacije
 • datum vnosa v CRG, če podatke za svoje gospodarstvo sporočate sami.

Če vpisujete prejem ali oddajo goveda (tudi v primeru prejema govedo iz DČ EU ali uvoženo govedo iz tretjih držav), v rubriko 'Priglasitev v CRG' vpišite:

 • datum predaje dokumentov pooblaščeni organizaciji, če bodo podatki v CRG sporočeni preko te organizacije. Če ste dokumente pooblaščeni organizaciji oddali osebno, vam lahko prejem potrdijo z žigom in podpisom v rubriki 'Priglasitev v CRG'. Če ste dokumente oddali po pošti, vpišite datum oddaje. Če ste dokumente oddali s priporočeno pošto, skrbno shranite potrdilo.
 • datum vnosa podatkov v CRG, če podatke za svoje gospodarstvo sporočate sami.

Premik na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo

Premike goveda na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo vpisujete v zato namenjeno tabelo 'Premik na planino/skupni pašnik/sejem/razstavo' v skladu z navodili v RGG.

Označitev in registracija goveda

Govedo rojeno v Republiki Sloveniji

Imetnik goveda (imetnik) je dolžan poskrbeti za pravočasno označitev telet na rojstnem gospodarstvu. Tele mora biti označeno čimprej po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni. Najkasneje v sedmih dneh od označitve mora imetnik registrirati tele v Centralni register goveda (CRG) ter vpisati rojstvo v register goveda na gospodarstvu (RGG).

Označitev in registracijo v CRG lahko imetnik opravi sam ali pa za storitev pooblasti pooblaščenega označevalca iz pristojnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pristojne veterinarske organizacije.

Potrdilo o označitvi goveda - obrazec za tiskanje
Navodilo za izpolnjevanje potrdila o označitvi goveda

Imetnik govedo označuje sam

Za označitev govedi si mora imetnik priskrbeti ušesne znamke za govedo pri enem izmed registriranih ponudnikov ušesnih znamk (ponudbe najdete v razdelku Ušesne znamke za govedo).

Imetnik, ki nima dostopa do spletnega portala Volos, za šifro označevalca uporablja '0'. Imetnik, ki si pridobi dostop do spletnega portala Volos, za šifro označevalca uporablja šifro uporabnika, ki jo prejme skupaj z uporabniškim imenom.

Podatke o označitvi živali imetnik natančno vpiše v RGG.

Imetnik za označitev goveda pooblasti pooblaščeno organizacijo

Imetnik o novi telitvi čimprej po rojstvu živali obvesti pooblaščenega označevalca in se dogovori za označitev teleta. Ob označitvi pooblaščeni označevalec izpolniti obrazec Potrdilo o označitvi, imetnik pa podatke iz potrdila o označitvi natančno prepiše v RGG. Podatki na potrdilu o označitvi in v registru goveda na gospodarstvu se morajo povsem ujemati. Označitev živali pooblaščeni označevalec imetniku zaračuna v skladu z veljavnim sklepom ministra o določitvi najvišjih cen.

Imetnik govedo registrira v CRG sam

Za registracijo v CRG si mora imetnik predhodno urediti dostop do portala Volos.

Imetnik registrira govedo v CRG na podlagi podatkov vpisanih v RGG. Po uspešno opravljeni registraciji prejme najkasneje v 14 dneh potni list za govedo.

Imetnik za registracijo goveda v CRG pooblasti pooblaščeno organizacijo

Pooblaščena organizacija opravi registracijo goveda v CRG na podlagi ustrezno izpolnjenega in podpisanega potrdila o označitvi. Če je imetnik sam označil žival, sam izpolni tudi potrdilo o označitvi. Po uspešno opravljeni registraciji imetnik prejme najkasneje v 14 dneh potni list za govedo.

Govedo prejeto iz držav članic EU in uvoženo iz tretjih držav

Govedo prejeto v Republiko Slovenijo mora ob premiku spremljati ustrezen potni list ter morebitna druga dokumentacija. Dodatne informacije najdete tukaj

Govedo prejeto v Republiko Slovenijo iz držav članic EU je potrebno registrirati v CRG.

Govedo uvoženo v Republiko Slovenijo iz tretjih držav je potrebno označiti (preoznačiti) s slovenskimi ušesnimi znamkami ter registrirati v CRG.

Označitev in registracijo lahko opravi imetnik sam ali za to pooblasti pooblaščenega označevalca, ki storitev zaračuna v skladu z veljavnim sklepom ministra o določitvi najvišjih cen.

Cenik storitev identifikacije in registracije živali

Ušesne znamke za govedo in ponudbe registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za govedo

Slika ušesne znamke za označitev goveda

Ušesna znamka za označitev goveda

Ušesna znamka za govedo je enotna v vsej Sloveniji. Vsaka žival je označena z dvema plastičnima rumenima ušesnima znamkama, ki se vstavita v obe ušesi. Na ušesnih znamkah je odtisnjena identifikacijska številka živali. Sestavljena je iz dvomestne oznake Slovenije (SI) in osemmestne številke. Nad to številko je odtisnjena črtna koda. Da bi številke laže odčitavali, je del številke - zadnja štiri mesta - odtisnjen z velikimi številkami.

S slovenskimi ušesnimi znamkami se označi govedo rojeno v Republiki Sloveniji.

S slovenskimi ušesnimi znamkami je potrebno označiti (preoznačiti) živali uvožene v Republiko Slovenijo iz tretjih držav.

Naročanje ušesnih znamk

Imetnik goveda lahko ušesne znamke naroči pri pooblaščenih označevalcih iz pristojnega kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pristojne veterinarske organizacije ali neposredno pri dobavitelju ušesnih znamk.

Premik goveda

Premik goveda je vsak premik goveda med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne paše ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z  drugih gospodarstev. Premikati se sme samo označene in registrirane živali, ob premiku mora žival spremljati potni list za govedo. Vsi premiki goveda morajo biti sporočeni v Centralni register goveda (CRG). Podatke o premikih mora imetnik goveda vpisati tudi v knjigo Register goveda na gospodarstvu (RGG). Premiki telet, starih do 28 dni, se lahko izvedejo tudi z začasnim potnim listom.

Sporočanje premikov v CRG

Premik goveda je imetnik govedi dolžan priglasiti v CRG najkasneje 7 dni po dogodku. Vsak premik javita dva imetnika: tisti, ki je govedo oddal, sporoči ODHOD z gospodarstva, tisti, ki je govedo prejel, sporoči PRIHOD na gospodarstvo.

Imetnik lahko podatke o premiku v CRG sporoči sam preko portala Volos oziroma za to storitev pooblasti pooblaščeno veterinarsko organizacijo. V slednjem primeru to stori z oddajo ustrezno izpolnjenega obrazec ODHOD/PRIHOD ali vloge, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko živali
 • G-MID gospodarstva, ime in priimek ter naslov oddajatelja
 • G-MID gospodarstva, ime in priimek ter naslov prejemnika
 • datum premika
 • podpis oddajatelja/prejemnika.

Obrazca odhod in prihod sta priložena potnemu listu za govedo, na katerem je natisnjena enaka identifikacijska številka živali kot je izpisana na obrazcih. Obrazca nista obvezna in služita le kot pomoč pri sporočanju premikov v CRG. Imetniki lahko ob premiku izpolnijo obrazec odhod/prihod in ga posredujejo pooblaščeni veterinarski organizaciji.

Vrste premikov

Premiki med gospodarstvi, oddaja v rejo, oddaja v klavnico

Med te premike se šteje tudi premike goveda med gospodarstvi, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Imetnik sporoči premik v CRG. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG. Dodatne informacije v zvezi z oddajo goveda v zakol.

Zakol v sili

Pri zakolu v sili imetnik vselej pridobi veterinarsko napotnico ter poskrbi za odvoz bolne oziroma poškodovane živali ali trupa v sili zaklane živali v klavnico. Imetnik v CRG sporoči premik odhod preko pooblaščene veterinarske organizacije, prihod v CRG sporoči klavnica. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG.

Pogin

Pri poginu goveda imetnik vedno pokliče veterinarsko higiensko službo (VHS). Imetnik v CRG sporoči premik odhod - datum odhoda je datum smrti (pogina) goveda; prihod v CRG sporoči VHS. Če VHS kadavra ne more odpeljati, je dolžna o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo, ki najkasneje v 48 urah odloči (in obvesti imetnika) o zakopu, sežigu... Imetnik v CRG sporoči premik odhod preko pooblaščene veterinarske organizacije na podlagi izdane odločbe. Podatke o premiku vpiše tudi v RGG.

Kraja/izguba

V primeru kraje oz. izgube imetnik poda prijavo na policijsko postajo. Imetnik v CRG sporoči odhod goveda preko pristojne veterinarske organizacije z oddajo originalnega potnega lista za govedo ter izpolnjenega kupona odhod ali sporočila o premiku. Imetnik mora poleg obvezno sporočiti še podatke o prijavi kraje oz. izgube goveda in sicer kje (katera policijska postaja), kdaj (datum prijave) in kdo (ime in priimek prijavitelja) je podal prijavo. Premik odhod se v CRG priglasi na podlagi policijskega zapisnika ter izpolnjenega kupona odhod ali sporočila o premiku. Podatke o premiku mora imetnik vpisati tudi v RGG.

Premiki na sejem/razstavo

Imetnik, ki oddaja govedo na sejem/razstavo, sporoči v CRG premik odhod. Predstavnik sejma v CRG sporoči prihod na sejem in odhod s sejma preko pristojne veterinarske organizacije. Imetnik, ki žival prejema, v CRG sporoči premik prihod. Imetnik vpiše podatke o premiku tudi v RGG.

Odprema/izvoz

Gre za premik goveda iz Republike Slovenije v države članice EU/tretje države. Imetnik sporoči odhod v CRG ter vpiše podatek o premiku v RGG. Dodatne informacije najdete s klikom na Odprema v DČ EU ali Izvoz v tretje države.

Premiki na planino/skupni pašnik

Gre za premike goveda na pašo na planino/skupni pašnik med 15. aprilom in 15. oktobrom.

Na kratko:

 • V CRG se premike priglasi na poenostavljen način preko obrazca Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik (pdf, 287,17 kB), ki ga izpolni imetnik goveda na planini/skupnem pašniku.
 • Imetnik živali na zadnjo stran potnega lista za govedo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik« vpiše datum odhoda in G-MID planine/skupnega pašnika, na katerega se žival premika.
 • Potne liste za govedo imetnik živali izroči imetniku goveda na planini/skupnem pašniku. V register goveda na gospodarstvu vpiše odhod na pašo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik«.

Navodilo za priglasitev premikov goveda na planino/skupni pašnik (pdf, 238,36 kB)

Premik z začasnim potnim listom (ZPL)

ZPL se lahko izda v izjemnih primerih, ko imetnik oddaja mlado tele preden je pridobil potni list za govedo. Na tak način se lahko premika le tele do starosti največ 28 dni in največ enkrat. ZPL lahko na posebno zahtevo imetnika izda označevalec v imenu pooblaščene organizacije (območni kmetijsko-gozdarski zavod ali veterinarska organizacija s koncesijo) in ga imetniku zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Pred premikom mora biti tele označeno in registrirano v CRG.

Cena izdaje ZPL vključuje izdajo ZPL, registracijo teleta v CRG z označbo, da je bil izdan ZPL, naknadno preverjanje ob starosti teleta 28 dni, če je bil premik dejansko izveden in če je bil izdan potni list. Pooblaščena organizacija vodi seznam izdanih ZPL.

ZPL mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv pooblaščene organizacije, ki je ZPL izdala, šifro in podpis označevalca, ki s podpisom jamči za točen prepis podatkov
 • identifikacijsko številko govedi, datum rojstva, spol, pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko številko očeta, če je le-ta poznan
 • datum označitve govedi
 • G-MID gospodarstva, kjer se je govedo rodilo, ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika, podpis imetnika
 • G-MID gospodarstva, ime in priimek oziroma naziv ter naslov imetnika, kamor se žival premika, datum prevzema govedi, podpis imetnika.

Pomembno!

Če je odhod goveda v CRG sporočen takoj po opravljeni registraciji, se z vnosom odhoda blokira izdaja potnega lista na prvega imetnika. Potni list bo šel v postopek izdaje šele ob vnosu prejema govedi v CRG s strani prejemnika govedi.

Če se odhod govedi v CRG sporoči po izdaji potnega lista, je prvi imetnik dolžan potni list po prejemu posredovati novemu imetniku. 

Potni list za govedo

Potni list za govedo je dokument, ki se izda ob rojstvu goveda, prejemu goveda iz držav članic EU in uvozu goveda iz tretjih držav in spremlja govedo do konca življenja ali izvoza v tretje države. Imetnik goveda hrani potne liste na gospodarstvu, kjer se govedo nahajajo. Če se govedo premika, mora govedo na poti spremljati potni listi.

Na potnem listu so natisnjeni osnovni podatki o živali (identifikacijska številka, rojstni podatki, podatki o prvem imetniku goveda). Prvi imetnik, ki mu je izdan potni list za govedo, s podpisom jamči, da so podatki na potnem listu točni.

Vsak naslednji imetnik goveda mora v potni list takoj po prejemu vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema goveda in se podpisati. S tem potni list za govedo postane veljaven. V ustrezne rubrike potnega lista imetnik goveda vpiše tudi premike na planinske in skupne pašnike ter sejme in razstave.

Predloga obrazca potni list za govedo

S prvim januarjem 2020 je stopil v veljavo prenovljen potni list za govedo (v nadaljevanju potni list). Novi potni list je v formatu A4, obrazca odhod in prihod sta v manjšem formatu kot doslej. Spreminja se le oblika potnega lista, medtem ko pravila glede hrambe potnega lista in poročanja o premikih zaenkrat ostajajo nespremenjena.

Obstoječi potni listi, izdani pred letom 2020, ostanejo veljavni.

Predloga obrazca potnega lista za govedo je objavljena v skladu s 6. točko 17. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda (Ur. l. RS, št. 50/16 in 68/19).

Izdaja potnega lista

Imetnik goveda zaprosi za potni list za govedo tako, da registrira govedo v Centralni register goveda (CRG). V roku 14 dni po uspešno opravljeni registraciji imetnik prejme potni list po pošti.

Dvojnik potnega lista

Če imetnik goveda ne prejme potnega lista za govedo v predvidenem roku ter v primeru izgube ali uničenja potnega lista za govedo, imetnik goveda za dvojnik potnega lista za govedo zaprosi pisno. Vlogo za izdajo dvojnika potnega lista za govedo lahko imetnik odda pri pooblaščenem izvajalcu javne službe (veterinarska organizacija ali kmetijsko gozdarski zavod) ali pri UVHVVR. Imetniki, ki so si pridobili dostop do portala Volos, lahko za dvojnik potnega lista zaprosijo neposredno v CRG. Če naročite dvojnik potnega lista to pomeni, da bodo podatki na dvojniku enaki podatkom, ki so sporočeni v CRG.

Potni list ob premiku goveda

Ob premiku goveda med gospodarstvi, oddajo v rejo in oddajo v klavnico novi imetnik goveda v rubriko 'Imetnik' ročno vpiše svoje podatke, datum prejema in se podpiše. To velja tudi za imetnika, ki premika govedo med svojimi gospodarstvi ter za premike na sejem/razstavo. V primeru premika na sejem ali razstavo, podatke v rubriki 'Imetnik' izpolni odgovorna oseba na sejmu/razstavi.

Ob premiku goveda na planino ali skupni pašnik se premik vpiše na zadnji strani potnega lista v rubriko 'Premiki na planino/skupni pašnik'.

V primeru zakola, zakola v sili, pogina in kraje/izgube govedi, mora biti potni list vrnjen izdajatelju (UVHVVR) v arhiv.

Začasni potni list

Začasni potni list se izdaja v izjemnih primerih za namen premika teleta do starosti 28 dni, na zahtevo imetnika živali. Postopek izdaje je opisan v razdelku Premik goveda.

Do sprejetja nove nacionalne zakonodaje za implementacijo uredb EU na področju zdravja živali (zaradi zamud pri sprejemanju delegiranih in izvedbenih uredb EU) postopki izvajanja sistema na področju zdravja živali, kakor tudi na področju identifikacije in registracije živali ter registracije gospodarstev, še naprej potekajo na način, določen z nacionalnimi predpisi. V zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter gospodarstvi se uporabljajo naslednje Uredbe EU

Členi Uredbe o zdravju živali 2016/429 (AHL), ki se neposredno nanašajo na identifikacijo živali in registracijo gospodarstev (obratov) v povezavi s členi uredb DA 2019/2035, DA 2019/2035, Izvedbena 2021/520 in Izvedbena Kopit 2021/963, so navedeni v spodnjem dokumentu.