Skoči do osrednje vsebine

Govedoreja je v Sloveniji tradicionalna reja. Po raziskavi strukture kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2016 v Sloveniji 86 % takih s trajnimi travniki in pašniki, ki obdelujejo dobrih 276.000 ha travinja. Travniki in pašniki v povprečju zadnjih let zavzemajo 58 % vse kmetijske zemlje v uporabi kmetijskih gospodarstev. Tu je govedoreja ključnega pomena.

Govedoreja v številkah

Prireje mleka in govejega mesa predstavljata najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. Govedoreja v celoti prispeva h kmetijski proizvodnji okoli 28 %, od tega proizvodnja govejega mesa okoli 13 %. V skupni proizvodnji živinoreje govedoreja prispeva več kot 60 %, od tega  proizvodnja govejega mesa okoli 28 %.

Skupno število govedi je v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po podatkih statistike so kmetijska gospodarstva konec leta 2017 redila okoli 480.000 glav govedi. Od tega je bilo  največ telet, nato krav molznic, bikov in volov ter krav dojilj.

V zadnjih petih letih se povečuje prireja govejega mesa, ki znaša 47.360 ton. Po vstopu v EU se je obseg zunanje trgovine z govedom močno povečal, ob tem pa so opazne precejšnje spremembe v strukturi, zlasti izvoza. Čeprav je izvoz mesa in izdelkov v letu 2017 skoraj trikrat večji kot pred desetletjem, delež izvoza živih živali še vedno ostaja visok. Prav nasprotno je pri uvozu, ki se je preusmeril od živih živali k mesu.

Samooskrba se povečuje in je bila 110 % v letu 2017. Poraba mesa na prebivalca se nekoliko povečuje in po zadnjih podatkih znaša približno 21 kg mesa na prebivalca letno.

Cena govejega mesa na slovenskem trgu je pod močnim vplivom evropskega trga, ekonomičnost prireje pa je odvisna predvsem od ravni odkupnih cen mesa in cen krme. Cena krme ima največji vpliv na stroške prireje mesa.

Tržna poročila za trg govejega mesa

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke poroča Evropski Komisiji. 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg govejega mesa je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Zbrani podatki  o določenih cenah so posredovano  pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so:

  • klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1.000 glav govedi, starejših od 8 mesecev;
  • fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1.500 glav govedi, starejših od 8 mesecev.

 

Priznana rejska društva v govedoreji

Pomembnost govedoreje se odraža tudi pri organiziranju kmetov v rejska društva, ki so po številu članov največja. V Sloveniji priznana rejska društva izvajajo rejske programe za naslednje pasme goveda:

  • rjava pasma;
  • lisasta pasma,
  • cikasto govedo;
  • šarole pasma;
  • limuzin pasma.

Rejska društva pasem za prirejo mesa:

Zveza rejcev govedi rjave pasme

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije (šarole in limuzin)

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda

Priznana rejska društva in rejska podjetja v EU

Zakonodaja

Iskalnik