Skoči do osrednje vsebine

Govedoreja je v Sloveniji tradicionalna reja. Po raziskavi strukture kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2020 v Sloveniji 87,6 % takih s trajnimi travniki in pašniki, ki obdelujejo dobrih 271.000 ha travinja. Travniki in pašniki v povprečju zadnjih let zavzemajo 56 % vse kmetijske zemlje v uporabi kmetijskih gospodarstev. Tu je govedoreja ključnega pomena.

Govedoreja v številkah

Prireje mleka in govejega mesa predstavljata najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. Govedoreja v celoti prispeva h kmetijski proizvodnji okoli 26,8 %, od tega proizvodnja govejega mesa 11,1 %. V skupni proizvodnji živinoreje govedoreja prispeva več kot 60 %, od tega proizvodnja govejega mesa 27,1 %.

Skupno število govedi je v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po statističnih podatkih so kmetijska gospodarstva konec leta 2021 redila 482.619 glav govedi. Od tega je bilo največ telet, sledijo krave molznice, biki in voli ter krave dojilje.

V zadnjih desetih letih je prireja govejega mesa relativno stabilna in je leta 2021 znašala okoli 45.000 ton. Po vstopu v EU se je obseg zunanje trgovine z govedom močno povečal, ob tem pa so opazne precejšnje spremembe v strukturi, zlasti izvoza. Čeprav je izvoz mesa in izdelkov v letu 2021 skoraj trikrat večji kot pred desetletjem, delež izvoza živih živali še vedno ostaja visok. Prav nasprotno je pri uvozu, ki se je preusmeril od živih živali k mesu.

Stopnja samooskrbe je v letu 2021 bila približno 110,3 %poraba mesa govedi na prebivalca pa je znašala približno 20,6 kg.

Cena govejega mesa na slovenskem trgu je pod močnim vplivom evropskega trga, ekonomičnost prireje pa je odvisna predvsem od ravni odkupnih cen mesa in cen krme. Cena krme ima največji vpliv na stroške prireje mesa.

Tržna poročila za trg govejega mesa

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke poroča Evropski Komisiji. 

Namen izvajanja tržno informacijskega sistema za trg govejega mesa je ugotavljanje tržne cene na reprezentativnem trgu. Zbrani podatki o določenih cenah so posredovano pristojnim organom EU.

Zavezanci za poročanje so:

  • klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4000 glav govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1000 glav govedi, starejših od 8 mesecev
  • fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1500 glav govedi, starejših od 8 mesecev

 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Priznana rejska društva v govedoreji

Pomembnost govedoreje se odraža tudi pri organiziranju kmetov v rejska društva, ki so po številu članov največja. V Sloveniji priznana rejska društva izvajajo rejske programe za naslednje pasme goveda:

  • rjava pasma
  • lisasta pasma
  • cikasto govedo
  • šarole pasma
  • limuzin pasma

Rejska društva pasem za prirejo mesa:

Zakonodaja