Skoči do osrednje vsebine

Z varstvom biotske raznovrstnosti v živinoreji skrbimo za ohranjanje in trajnostno rabo živalskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo, od česar bodo imele koristi tako današnje kot prihodnje generacije. Poseben poudarek dajemo slovenskih avtohtonim pasmam domačih živali, ki so namenjene kmetovanju v tradicionalnem okolju oziroma v okviru tradicionalnih praks prireje.

Program biotske raznovrstnosti v živinoreji

Biotska raznovrstnost v živinoreji se izvaja na podlagi Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2024-2030. Varstvo se izvaja kot Javna služba nalog genske banke v živinoreji v skladu s programom. Zajema oceno stanja in določa cilje in usmeritve za:

  • ohranjanje vseh pasem domačih živali, ki se redijo na območju Republike Slovenije, s posebnim poudarkom na avtohtonih pasmah v avtohtonem (izvornem) okolju
  • ohranjanje pasem domačih živali v izvornem okolju (in situ in vivo ohranjanje) oziroma izven okolja, v katerem so nastale (ex situ in vivo in ex situ in vitro ohranjanje), za vsako pasmo domačih živali
  • ustanavljanje in delovanje genskih bank v živinoreji
  • izpolnjevanje mednarodnih obveznosti
  • vzgojo in usposabljanje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji
  • ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji in
  • povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva