Skoči do osrednje vsebine

Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost, ki je do okolja prijazna reja. V Sloveniji drobnico redimo predvsem na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Reja drobnice v številkah

Leta 1869 smo v Sloveniji redili 300.000 ovc in 150.000 koz. Nato je število upadalo do leta 1940, ko se je začelo višati in se nato v petdesetih in šestdesetih letih drastično zmanjšalo. Leta 1970 smo v Sloveniji redili le še slabo petino ovac v primerjavi z letom 1921, koze pa so praktično izginile s kmečkih dvorišč. Po letu 1980 se je začel porast do leta 2005, nato se je ta trend ustavil in uravnovesil na številu 138.108 ovc in 29.896 koz v letu 2009. Po tem letu je rast upadala do leta 2014, ko se je ta trend spet ustavil.

Prireja mesa drobnice k vrednosti slovenske kmetijske proizvodnje prispeva slab odstotek vrednosti (leta 2017 0,8 %), k vrednosti živinorejske proizvodnje pa dober odstotek (leta 2017 1,6 %).

Stalež drobnice v letu 2017 je znašal 134.000 živali, od tega je bilo 108.800 ovc in 25.200 koz.

V Sloveniji je pomemben delež drobnice vključen v ekološko kontrolo. V letu 2016 je bilo v to kontrolo vključene 30 % drobnice v Sloveniji.

Od 69.902 slovenskih kmetijskih gospodarstev ovce redi 6150 (8,8 %), koze pa 4598 (6,6 %) kmetijskih gospodarstev.

Skupna domača prireja mesa drobnice je v letu 2017 znašala 1720 ton. Večina mesa je bila pridobljena z zakolom izven klavnic (več kot 90 %). Podobno je bilo tudi v preteklih letih.

Stopnja samooskrbe z mesom drobnice je 90,4 %. Ob tem je obseg zunanje trgovine še vedno skromen. Poraba mesa drobnice na prebivalca Slovenije je bila v letu 2017 le 0,9 kg in je še vedno veliko pod povprečjem EU (okrog 1,8 kg).

Cene mesa drobnice so zaradi majhnega obsega zunanje trgovine odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja na domačem trgu, torej trg deluje predvsem kot lokalni trg.

Tržna poročila za ovčje meso

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke tedensko poroča Evropski Komisiji.

Priznana rejska društva v ovčereji in kozjereji

V Slovenji imamo veliko število pasem ovc in koz, med katerimi je kar nekaj avtohtonih. Najpomembnejši cilj izvajanja rejskih programov je ohranitev avtohtonih pasem. Rejci ovc in koz so se tako organizirali v okviru enega rejskega društva in redijo pasme:

  • jezersko solčavska ovca
  • belokranjska pramenka
  • istrska pramenka
  • bovška ovca
  • oplemenjena jezersko solčavska ovca
  • drežniška koza
  • slovenska srnasta koza
  • slovenska sanska koza
  • burska koza

Rejsko društvo je Zveza društev rejcev drobnice Slovenije.

Priznana rejska društva in rejska podjetja v EU

Iskalnik