Skoči do osrednje vsebine

Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost in je do okolja najbolj prijazna reja. V Sloveniji drobnico redimo predvsem na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

Reja drobnice v številkah

Leta 1869 smo v Sloveniji redili 300.000 ovc in 150.000 koz. Nato je število upadalo do leta 1940, ko se je začelo višati in se nato v petdesetih in šestdesetih letih drastično zmanjšalo. Leta 1970 smo v Sloveniji redili le še slabo petino ovac v primerjavi z letom 1921, koze pa so praktično izginile s kmečkih dvorišč. Od leta 1980 do leta 2009 je število drobnice naraščalo. Leta 2009 smo v Sloveniji redili 138.108 ovc in 29.896 koz. Med leti 2009 in 2013 se je stalež drobnice zmanjševal in je od leta 2014 do danes na približno ustaljenem nivoju.

Stalež drobnice v letu 2020 je znašal 139.414 živali, od tega je bilo 113.734 ovc in 25.680 koz.

Prireja mesa drobnice k vrednosti slovenske kmetijske proizvodnje prispeva slab odstotek vrednosti (leta 2020 0,7 %), k vrednosti živinorejske proizvodnje pa dober odstotek (leta 2020 1,6 %).

V Sloveniji je pomemben delež drobnice vključen v ekološko kontrolo. V letu 2020 je bilo v to kontrolo vključenih približno 28 % drobnice v Sloveniji.

Po zadnjih statističnih podatkih iz leta 2016, je od vseh 69.902 slovenskih kmetijskih gospodarstev, ovce redilo 6.150 (8,8 %), koze pa 4.598 (6,6 %) kmetijskih gospodarstev.

Skupna domača prireja mesa drobnice je v letu 2020 znašala 1.750 ton. Večina mesa je bila pridobljena z zakolom izven klavnic (več kot 91 %). Podobno je bilo tudi v preteklih letih.

Stopnja samooskrbe z mesom drobnice je dobrih 92 %. Ob tem je obseg zunanje trgovine še vedno skromen. Poraba mesa drobnice na prebivalca Slovenije je bila v letu 2020 le 0,87 kg in je še vedno za približno polovico manjša od povprečja porabe v EU (okrog 1,3 kg).

Cene mesa drobnice so zaradi majhnega obsega zunanje trgovine odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja na domačem trgu, torej trg deluje predvsem kot lokalni trg.

Tržna poročila za ovčje meso

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke tedensko poroča Evropski Komisiji.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Priznana rejska društva v ovčereji in kozjereji

V Slovenji imamo veliko število pasem ovc in koz, med katerimi je kar nekaj avtohtonih. Najpomembnejši cilj izvajanja rejskih programov je ohranitev avtohtonih pasem. Rejci ovc in koz so se tako organizirali v okviru enega rejskega društva in redijo pasme:

  • jezersko solčavska ovca
  • belokranjska pramenka
  • istrska pramenka
  • bovška ovca
  • oplemenjena jezersko solčavska ovca
  • drežniška koza
  • slovenska srnasta koza
  • slovenska sanska koza
  • burska koza

Rejsko društvo je Zveza društev rejcev drobnice Slovenije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zakonodaja