Skoči do osrednje vsebine

Na področju živinoreje podpiramo različna usposabljanja in strokovna izpopolnjevanja, katerih izvajalci so srednje šole, fakultete in druge ustanove, ki imajo v ustanovitvenem aktu podlago za strokovno usposabljanje oziroma izobraževanje ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje.

Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje

Usposabljanje je namenjeno oskrbovalcem živali, imetnikom živali za opravljanje zootehniških opravil ter izvajalcem osemenjevanja (ponavadi lastnih živali).

Vsi oskrbovalci živali in imetniki živali, ki izvajajo posamezna zootehniška opravila, morajo biti ustrezno usposobljeni.

Oskrbovalec živali je ustrezno usposobljen:

 • če je uspešno zaključil izobraževanje, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja (šole s področja kmetijstva ali veterinarstva) ali
 • če je opravil ustrezno usposabljanje, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem usposabljanju, ali
 • če je izvajal rejska opravila oziroma oskrbo živali že pred 25. februarjem 2002.

Imetnik živali je za izvajanje zootehniških opravil ustrezno usposobljen:

 • če je uspešno zaključil izobraževanje, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja (šole s področja kmetijstva ali veterinarstva) ali
 • če je opravil ustrezno usposabljanje, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem usposabljanju, ali
 • če je izvajal posamezna zootehniška opravila že pred 25. februarjem 2000.

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno izvajalcem strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in podobno) in izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji.

Vsi izvajalci strokovnih nalog se morajo strokovno izpopolnjevati in vsakih pet let opraviti preizkus znanja.

Programi usposabljanj in strokovnih izpopolnjevanj

Usposabljanje oziroma strokovno izpopolnjevanje se izvaja po petih različnih vrstah programov:

 • program usposabljanja za oskrbovalce živali
 • program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehniških opravil
 • program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, selekcionerji, nadkontrolorji, ocenjevalci domačih živali in podobno)
 • program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (vodenje izvajanja rejskih programov, napovedovanje plemenskih vrednosti živali, postopki testiranja)
 • program usposabljanja za izvajalce osemenjevanja

Če se pojavijo potrebe po dodatnih programih usposabljanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja, se lahko izvajajo tudi drugi programi.

Glavni namen programa usposabljanja za oskrbovalce živali je pridobitev osnovnega znanja s področja oskrbe živali. Program namenjen imetnikom živali za opravljanje zootehniških opravil, obsega vsebine, kot so prva pomoč, kastracija pujskov, aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov, kupiranje repkov pri pujskih, brušenje zob pri pujskih, oskrbo in nego parkljev in kopit, pripuščanje plemenjakov, zunanji aparativni pregled na brejost, označevanje živali, uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta, dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov, nego in striženje dlake in volne ter čebelarska opravila.

Program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji je namenjen za nadgradnjo, razširjanja in poglabljanja znanja za potrebe izvajanja rejskih programov. Za podobne namene je tudi program strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji.

Program usposabljanja za izvajalce osemenjevanja se izvaja z namenom pridobitve ustrezne usposobljenosti za opravljanje osemenjevanja. Izvajalec usposabljanja tega programa je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) na sedežih svojih območnih enot.

Potrditev programa usposabljanja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izvajalci programov usposabljanj in strokovnih izpopolnjevanj

Izvajalci programov usposabljanj (razen NVI) morajo na ministrstvo predložiti svoje programe v potrditev. Za izvedbo usposabljanj v prihodnjem letu jih morajo izvajalci predložiti v obdobju od 1. junija do 15. julija tekočega leta.

Izvajalci programov strokovnega izpopolnjevanja morajo ministrstvu na vsakih pet let predložiti svoje programe v potrditev.