Skoči do osrednje vsebine

Proizvodnja mleka ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Govedoreja se je od sredine devetdesetih let koncentrirala in specializirala, kar se izraža v zmanjševanju števila rejcev, povečevanju povprečne velikosti črede na gospodarstvo, rasti mlečnosti krav in v večji kakovosti mleka. Ti procesi se še vedno nadaljujejo z namenom preoblikovanja ekstenzivne v bolj intenzivno rejo.

Mleko in mlečni proizvodi v številkah

Prireja mleka in govejega mesa predstavljata najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. Govedoreja v celoti prispeva h kmetijski proizvodnji okoli 28 %, od tega mleko 15 % (leta 2017 15,9 %). V skupni proizvodnji živinoreje govedoreja prispeva več kot 60 %, od tega mlečna proizvodnja okoli 33 %.

Skupno število govedi je v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po podatkih statistike so kmetijska gospodarstva konec leta 2017 redila okoli 480.000 glav govedi. Od tega je bilo krav molznic v letu 2017 nekaj manj kot 109.000.

V zadnjih petih letih v Sloveniji narašča količina namolzenega mleka (654.354 ton leta 2017), kakor tudi oddaja mleka v mlekarne (578.852 ton leta 2017). Narašča tudi obseg zunanje trgovine. Leta 2017 je obseg zunanje trgovine (uvoz/izvoz) znašal 633.000 ton. Presežek izvoza nad uvozom se povečuje. V strukturi skupnega izvoza že več let prevladuje izvoz surovega mleka. Samooskrba mleka se stalno povečuje (134,4 % v letu 2017). Poraba mleka na prebivalca se nekoliko znižuje. Po zadnjih podatkih znaša 210 kg na prebivalca letno.

Cena mleka na slovenskem trgu je pod vplivom evropskega trga, ekonomičnost prireje je odvisna od odkupnih cen in cen krme. Cena krme najbolj vpliva na stroške prireje mleka.

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke in evidenca za mleko

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih. V Sloveniji je za to zadolžena Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podatke posredujejo tudi Evropski Komisiji. Na področju mlečne proizvodnje se vodijo podatki o količini oddanega mleka v mlekarne in neposredno prodanega mleka na kmetijskih gospodarstvih.

Namen tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov je ugotavljanje cene oddanega mleka in mlečnih izdelkov na reprezentativnem trgu. Odkupna cena mleka se redno posreduje na Evropsko komisijo in je podlaga za analize stanja v sektorju mleko.

Priznana rejska društva v govedoreji

Pomembnost govedoreje v Sloveniji se odraža tudi pri organiziranju kmetov v rejska društva. Govedorejska rejska društva so tako po številu članov največja. V Sloveniji priznana rejska društva izvajajo rejske programe za sledeče pasme goveda:

  • rjava pasma
  • lisasta pasma
  • črno-bela pasma
  • cikasto govedo

Rejska društva pasem za prirejo mleka:

Priznana rejska društva in rejska podjetja v EU

Zakonodaja

Iskalnik