Skoči do osrednje vsebine

Proizvodnja mleka ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Govedoreja se je od sredine devetdesetih let koncentrirala in specializirala, kar se izraža v zmanjševanju števila rejcev, povečevanju povprečne velikosti črede na gospodarstvo, rasti mlečnosti krav in v večji kakovosti mleka. Ti procesi se še vedno nadaljujejo z namenom preoblikovanja ekstenzivne v bolj intenzivno rejo.

Mleko in mlečni proizvodi v številkah

Prireja mleka in govejega mesa predstavljata najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva. Govedoreja v celoti prispeva h kmetijski proizvodnji okoli 26,8 %, od tega mleko leta 2021 14,7 %. V skupni proizvodnji živinoreje govedoreja prispeva več kot 60 %, od tega mlečna proizvodnja okoli 34,6 %.

Skupno število govedi je v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po statističnih podatkih so kmetijska gospodarstva konec leta 2021 redila 482.619 glav govedi, od tega je bilo 100.919 krav molznic.

V zadnjih petih letih je v Sloveniji količina namolzenega mleka (približno 640 tisoč ton leta 2021) relativno stabilna, kakor tudi oddaja mleka v mlekarne (približno 588 tisoč ton leta 2021). Obseg zunanje trgovine (uvoz in izvoz) je leta 2021 znašal približno 667 tisoč ton. Presežek izvoza nad uvozom je visok. V strukturi skupnega izvoza že več let prevladuje izvoz surovega mleka. Samooskrba mleka je stabilna in znaša okoli 130 % (135,6 % v letu 2021). Poraba mleka na prebivalca je v letu 2021 znašala približno 204  kg na prebivalca letno.

Cena mleka na slovenskem trgu je pod vplivom evropskega trga, ekonomičnost prireje je odvisna od odkupnih cen in cen krme. Cena krme zelo vpliva na stroške prireje mleka.

Tržna poročila za mleko in mlečne izdelke in evidenca za mleko

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih. V Sloveniji je za to zadolžena Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podatke posredujejo tudi Evropski Komisiji. Na področju mlečne proizvodnje se vodijo podatki o količini oddanega mleka v mlekarne in neposredno prodanega mleka na kmetijskih gospodarstvih.

Namen tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov je ugotavljanje cene oddanega mleka in mlečnih izdelkov na reprezentativnem trgu. Odkupna cena mleka se redno posreduje na Evropsko komisijo in je podlaga za analize stanja v sektorju mleko.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Priznana rejska društva v govedoreji

Pomembnost govedoreje v Sloveniji se odraža tudi pri organiziranju kmetov v rejska društva. Govedorejska rejska društva so tako po številu članov največja. V Sloveniji priznana rejska društva izvajajo rejske programe za sledeče pasme goveda:

  • rjava pasma
  • lisasta pasma
  • črno-bela pasma
  • cikasto govedo

Rejska društva pasem za prirejo mleka:

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zakonodaja

Sorodne vsebine

  • Kakovost in označevanje mleka in mlečnih izdelkov

    Mleko je dobljeno izključno z molžo krav, vanj se ničesar ne dodaja ali odvzema. Če je mleko pridobljeno od druge živali, mora to biti navedeno v imenu (ovčje mleko, kozje mleko itd.). Mlečni izdelki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajo snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo. Lahko so tudi sestavljeni izdelki, katerih bistveni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka.