Skoči do osrednje vsebine

Reja govedi tako za proizvodnjo mleka kot za proizvodnjo mesa predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Rejci in trgovci pridobivajo govedo za namen nadaljnje reje ali za zakol tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se z govedom trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike goveda med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Identifikacija goveda

Govedo mora biti identificirano oziroma označeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 in Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goved.

Informacije o identifikaciji goveda so opisane v temi Identifikacija in registracija goveda

Premiki goveda v Sloveniji

Premik goved je vsak premik goved med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z drugih gospodarstev.

Premik goveda je dovoljen, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:

 • žival je na predpisan način označena;
 • žival mora spremljati veljaven potni list za govedo.

Informacije glede premikov govedi v Sloveniji in obveznosti sporočanja premikov govedi so opisane v temi Identifikacija in registracija goveda.

Premiki goveda med državami članicami EU

Pogoji za trgovanje z govedom med državami članicami EU so določeni z Direktivo Sveta št. 64/432/EGS  in Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU. Pogoji se razlikujejo glede na to, ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje z govedom med državami članicami EU, so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane oziroma označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • posamezno žival mora spremljati veljaven potni list za govedo;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 64/432/EGS, 1. del priloge F; spričevalo je tudi del oziroma se nahaja v elektronskem sistemu TRACES;
  Glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme mora pošiljko živali spremljati ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo:
  • vzorec spričevala za govedo za pleme oziroma proizvodnjo oziroma zakol (1. del priloge F);
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede morebitnih statusov za določene bolezni, ki jih uveljavlja namembna država članica, kar mora ustrezno potrditi v spričevalu. Slovenija ima status države, uradno proste tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze (Odločba Komisije št. 2003/467/ES). Nekatere države članice imajo odobren program za nadzor in izkoreninjenje infekcioznega bovinega rinotraheitisa (IBR), zato mora govedo za proizvodnjo ali pleme, ki je namenjeno v te države, izpolnjevati dodatna jamstva glede IBR (Odločba Komisije št.  2004/558/ES).
 • določene zdravstvene zahteve se nanašajo na Bolezen modrikastega jezika. Pogoji glede bolezni modrikastega jezika so odvisni od tega, ali je območje, iz katerega živali izvirajo oziroma na katerega so namenjeni, pod omejitvami. Pomembno je tudi, ali se trgovanje izvaja v obdobju, v katerem ni aktivnosti vektorjev ali ne. V kolikor gre za trgovanje z območij z omejitvami morajo živali poleg ostalih pogojev izpolnjevati še dodatne zahteve, kot to določa Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007. Posebne dodatne zahteve veljajo tudi v primeru tranzita iz oziroma preko takšnega območja z omejitvami.

Podrobne informacije glede bolezni modrikastega jezika ter dodatnih zahtev za premike v zvezi s to boleznijo so opisane v temi Bolezen modrikastega jezika

Podatki o prehranski verigi

Nosilci dejavnosti klavnic so zavezani k temu, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Območnemu uradu UVHVVR je potrebno najaviti:

 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Informacije v zvezi z odjavo živali iz registra govedi so opisane v temi Identifikacija in registracija goveda.