Skoči do osrednje vsebine

Reja drobnice tako za proizvodnjo mesa kot za proizvodnjo mleka, predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Rejci in trgovci želijo trgovati z drobnico za namen nadaljnje reje ali za zakol tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se z drobnico trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za drobnice med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Identifikacija ovc in koz

Ovce in koze morajo biti identificirane oziroma označene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004 in Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice. Informacije o identifikaciji ovc in koz so opisane v temi Identifikacija in registracija drobnice.

Premiki ovc in koz v Sloveniji

Premik drobnice je vsak premik med gospodarstvi oziroma lokacijami, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico z drugih gospodarstev.

Premik drobnice je dovoljen, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:

 •  žival je na predpisan način označena;
 •  žival mora spremljati dokument o premiku, tako imenovani spremni list.

Podrobne informacije glede premikov ovc in koz v Sloveniji in obveznosti sporočanja premikov drobnice so navedene v temi Identifikacija in registracija drobnice.

Premiki ovc in koz med državami članicami EU

Pogoji za trgovanje z ovcami in kozami med državami članicami EU so določeni z Direktivo Sveta št. 91/68 in Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU. Pogoji se razlikujejo glede na to ali so živali namenjene za zakol, pitanje ali vzrejo.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje z ovcami ali kozami med državami članicami EU so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane oziroma označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa priloga E Direktive Sveta 91/68 (spričevalo je tudi del oziroma se nahaja v elektronskem sistemu TRACES);
 • glede na to ali so živali namenjene za zakol, pitanje ali vzrejo mora pošiljko živali spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo:
  • vzorec spričevala za živali namenjene za zakol  (Priloga EI),
  • vzorec spričevala za živali namenjene za pitanje (Priloga EII),
  • vzorec spričevala za živali namenjene za vzrejo (Priloga EIII).
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede morebitnih statusov za določene bolezni, ki jih uveljavlja namembna država članica, kar mora ustrezno potrditi v spričevalu. Slovenija ima status države, uradno proste bruceloze (B. melitensis), določen z Odločba Komisije 93/52.
 • določene zdravstvene zahteve se nanašajo na bolezen modrikastega jezika. Pogoji glede bolezni modrikastega jezika so odvisni od tega ali je območje, iz katerega živali izvirajo oziroma na katerega so namenjeni, pod omejitvami. Pomembno je tudi ali se trgovanje izvaja v obdobju, v katerem ni aktivnosti vektorjev ali ne. V kolikor gre za trgovanje z območij z omejitvami morajo živali poleg ostalih pogojev izpolnjevati še dodatne zahteve, kot to določa Uredba Komisije št. 1266/2007. Posebne dodatne zahteve veljajo tudi v primeru tranzita iz oziroma preko takšnega območja z omejitvami.

Podrobne informacije glede bolezni modrikastega jezika so navedene v temi Bolezen modrikastega jezika.

 • Poleg ostalih zdravstvenih zahtev so na spričevalu navedeni tudi pogoji glede klasičnega praskavca, ki so zelo zahtevni za živali, namenjene za vzrejo, pleme.
 • Podrobne informacije glede pogojev za trgovanje z ovcami in kozami v povezavi s klasičnim praskavcem lahko najdete na spletni strani UVHVVR.
 • Prevoz živali mora biti izveden v skladu s pogoji iz Uredbe št. 1/2005 in Pravilnika o zaščiti živali med prevozom.
  Pri prevozu živali z letalom je potrebno upoštevati pravila Mednarodnega združenja za zračni transport (IATA) za prevoz živih živali (dostopno v angleškem jeziku Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.
 • Živali za zakol mora spremljati tudi izjava o prehranski varnosti

Podatki o prehranski verigi

Nosilci dejavnosti klavnic so zavezani k temu, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Območnemu urada UVHVVR je potrebno, v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU, najaviti pošiljko živali, namenjeno trgovanju:

 • iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem. V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo. Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR, ki mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Informacije v zvezi z odjavo živali iz registra drobnice so navedene v temi Identifikacija in registracija drobnice.