Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji je vedno več rejcev različnih vrst živali, ki ne spadajo med rejne živali za proizvodnjo hrane. Rejci pridobivajo živali za namen nadaljnje reje tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se temi s temi živalmi trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike teh živali med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila. Za premike določenih živalskih vrst med državami članicami nimamo predpisanih harmoniziranih pogojev glede zdravja živali v evropski zakonodaji.

Pogoji so zato določeni v nacionalni zakonodaji posamezne države članice. V primerih, ko se pokažejo določena tveganja, pa na evropski ravni sprejmemo skupna pravila glede pogojev, ki jih morajo določene živali izpolnjevati, da je dovoljen njihov premik v drugo državo članico.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • Ostale živali so živali živalskih vrst, ki niso navedene v pravilnikih, ki urejajo veterinarske pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja pri premikih med državami članicami EU izpolnjevati govedo, prašiči, ovce in koze, kopitarji, perutnina, enodnevni piščanci in valilna jajca, akvakultura in njeni proizvodi. Ostale živali so tudi žive školjke in žive ribe, ki niso opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 in Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004.
 • Uradno odobrena ustanova, inštitut ali center je vsaka stalen, geografsko zaokrožen subjekt, ki je bil odobren v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (ki povzema Direktivo 92/65) in v katerem se goji ali vzreja ena ali več vrst živali, za komercialne ali nekomercialne namene, in izključno za enega ali več naslednjih namenov:
  • razkazovanje živali in izobraževanje javnosti;
  • ohranitev vrste;
  • bazične ali aplikativne znanstvene raziskave ali rejo živali za namen takih raziskav.

Splošni pogoji za premike ostalih živali

Pogoji in zahteve glede zdravstvenega stanja živali pri trgovanju znotraj EU določa Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih.

Namen predpisov je, da se zagotovijo enaki pogoji glede zdravstvenega stanja živali s čimer je trgovanje z živalmi med državami članicami EU čim bolj varno. Določena so pravila:

 • ki jih je potrebno upoštevati med premikom živali iz gospodarstva izvora do namembnega gospodarstva, da se prepreči prenos bolezni v EU (na primer prepoved stika živali z drugimi živalmi med prevozom, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev);
 • pravila glede zdravstvenega stanja živali in zahteve za testiranja na določene bolezni;
 • posebna pravila za premike živali med odobrenimi ustanovami, inštituti ali centri. 

Direktiva določa tudi harmonizirana veterinarska spričevala za nekatere vrste živali. Spričevalo mora potrditi uradni veterinar v kraju izvora. Veterinarsko spričevalo spremlja žival med premikom do namembnega kraja. Premik mora biti zabeležen tudi v elektronskem sistemu TRACES.

Veterinarska spričevala niso določena za vse vrste živali. V teh primerih za premike teh živali veljajo nacionalna pravila posamezne države članice, ki pa ne smejo biti manj stroga od pravil predvidenih v Direktivi oziroma Pravilniku.

Trgovanje z opicami

Promet in trgovanje z opicami (simiae in prosimiae) sta dovoljena le z živalmi, ki jih odpošilja ali prejema odobrena ustanova, inštitut ali center, ob pogoju, da živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu iz Priloge E Direktive 92/65/EGS in ga izda uradni veterinar.

Ustanova, inštitut ali center mora biti odobren v skladu z Direktivo 92/65 oziroma Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih. 

Ogrožene prosto živeče živalske vrste

Pri premikih ostalih živali je potrebno upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo (ES) št. 338/97 (CITES zakonodaja). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Več informacij o konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalmi je na voljo na spletni strani CITES

Invazivne tujerodne vrste

Gojitev in prodaja invazivnih tujerodnih vrst je prepovedana. Informacije o invazivnih tujerodnih vrstah so opisane v temi Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali.

Pogoji za netrgovske premike ostalih hišnih živali so opisani v temi Netrgovski premik ostalih hišnih živali.

Premiki ptic na mednarodne razstave v EU

Med državami članicami je bil 6. septembra 2011 dogovorjen in sprejet delovni dokument (smernice) o pogojih glede zdravstvenega stanja ptic, ki se udeležujejo mednarodnih razstav v EU. Smernice so državam članicam v pomoč pri določanju veterinarskih zahtev za mednarodne razstave ptic. Z upoštevanjem smernic so veterinarski pogoji za premike ptic na mednarodne razstave v veliki meri izenačeni med državami članicami.   

Smernice so na spletni strani Evropske komisije dostopne v angleškem jeziku.

Posebni pogoji za trgovanje in uvoz Salamandrov

Zaradi tveganja, ki ga predstavlja povzročitelj Batrachochytrium salamandrivorans za populacijo močeradov, je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/320 o nekaterih ukrepih varovanja zdravja živali za trgovino z močeradi znotraj Unije in vnos takih živali v Unijo v zvezi z glivo Batrachochytrium salamandrivorans (v nadaljnjem besedilu: Bsal), katerega veljavnost je bila podaljšana z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1998. 

Posebne zahteve za trgovino in uvoz močeradov (vse dvoživke iz reda Caudata) v Unijo se uporabljajo do 20. aprila 2021.

Pogoji v zvezi z zdravjem živali pri trgovini z močeradi znotraj Unije 

Pošiljanje močeradov iz ene v drugo državo članico je prepovedano, razen če izpolnjujejo posebne pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki so določeni v Izvedbenem Sklepu Komisije 2018/320:

 • pošiljko spremlja veterinarsko zdravstveno spričevalo, kot je določeno v delu A Priloge I;
 • močeradi ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni v času pregleda, ki ga opravi uradni veterinar v 24 urah pred odpremo pošiljke;
 • močeradi izhajajo iz populacije močeradov, v kateri ni bilo smrtnih primerov zaradi Bsal, izvajalec dejavnosti pa ni opazil kliničnih znakov Bsal;
 • pošiljka zajema:
  • vsaj 62 močeradov, ki so bili v karanteni kot ena epidemiološka enota v ustreznem obratu, ki izpolnjuje minimalne pogoje iz Priloge II, vsaj šest tednov neposredno pred datumom izdaje veterinarskega zdravstvenega spričevala iz dela A Priloge I, vzorci kožnega brisa z močeradov v pošiljki pa so morali biti testirani za Bsal z negativnimi rezultati v petem tednu karantene z ustreznim diagnostičnim testom v skladu z velikostmi vzorcev iz točke 1(a) Priloge III, ali
  • močerade, ki so bili po mnenju pristojnega organa zadovoljivo zdravljeni proti Bsal v skladu s točko 1(b) Priloge III.

Kadar so pošiljke močeradov vnesene v Unijo iz tretje države in so že bile v karanteni v ustreznem namembnem obratu v skladu s členom 6, država članica odobri njihovo odpremo v drugo državo članico samo, kadar take pošiljke izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • pogoje v zvezi z zdravjem živali iz odstavka 1(a), (b) in (c);
 • močeradi so bili v karanteni v ustreznem obratu, ki izpolnjuje minimalne pogoje iz Priloge II, od konca obdobja karantene po njihovem vnosu v Unijo do izdaje veterinarskega zdravstvenega spričevala iz dela A Priloge I.

Za več informacij se obrnite na

Informacije o uvozu močeradov lahko najdete v temi Uvoz ostalih živih živali.