Skoči do osrednje vsebine

Netrgovski premik ostalih hišnih živali

Lastniki hišnih živali pogosto potujejo s svojimi ljubljenčki po državah Evropske unije pa tudi izven njenih meja. Vendar pa so v svetu še vedno prisotne številne nalezljive bolezni, ki lahko povzročajo veliko tveganje za javno zdravje in zdravje živali.
Cilj navedenih pogojev je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s temi tveganji. Zato je nujno, da so med netrgovskimi premiki izpolnjeni osnovni pogoji, kot je označevanje hišnih živali, zdravstveno varstvo ter ustrezna spremna dokumentacija.

Splošno o netrgovskih premikih ostalih hišnih živali

Uredba (EU) št. 576/2013, ki ureja netrgovske premike hišnih živali, v delu 2 Priloge I določa tudi, katere so ostale skupine živali, ki poleg psov, mačk, belih dihurjev in hišnih ptic spadajo med hišne živali in za katere veljajo posebna pravila za premike. 

V kolikor ne gre za trgovski premik, so hišne živali lahko tudi:

  • nevretenčarji(razen čebel in rakov, ki so zajeti v členu 8 Direktive 92/65/EGS, ter mehkužcev in rakov iz točk (e)(ii) oziroma (e)(iii) člena 3(1) Direktive 2006/88/ES),
  • okrasne vodne živali, kot so opredeljene v točki (k) člena 3 Direktive 2006/88/ES in ki so izključene iz področja uporabe navedene direktive na podlagi točke (a) člena 2(1) navedene direktive,
  • dvoživke,
  • plazilci ter
  • sesalci: glodavci in kunci, razen glodavcev in kuncev za proizvodnjo hrane, ki so opredeljeni kot »lagomorfi« v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004.  

Zahteve za netrgovske premike navedenih hišnih živali, tako med državami članicami kot tudi iz tretjih držav v EU, z evropsko zakonodajo niso usklajene. Potrebno je upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Dne 28. novembra 2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, ki med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali v Slovenijo.

Skladno s 34(3) členom Uredbe (EU) št. 576/2013 so države članice EU pripravile sezname vstopnih mest v EU, kjer pristojni organi preverijo dokumente in identiteto takšnih živali.

Informacije o potovanju s hišnimi živalmi v druge države članice, kot tudi povezave na uradne spletne strani pristojnih organov držav članic EU so na voljo na spletni strani Evropske Komisije (DG SANTE). 

Potrebno je upoštevati tudi pravila in predpise, ki urejajo področje mednarodne trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in s tem tudi Uredbo (ES) št. 338/97 (t.i. »CITES zakonodaja«). CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Več informacij o konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalmi je na voljo na spletni strani CITES

Definicije

»Netrgovski premik« pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali.

»Hišna žival« pomeni žival vrste s seznama v Prilogi I Uredbe (EU) št. 576/2013, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je dokler traja netrgovski premik odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba.

»Lastnik« pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.

»Pooblaščena oseba« pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika. 

Netrgovski premik med državami članicami EU

Evropska unija (države in njihova ozemlja): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska.

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali med državami članicami z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU.

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz držav EU lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotovi:

  • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim ustreznim identifikacijskim dokumentom.

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz drugih držav članic EU v Slovenijo.

  • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
  • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU ter med premiki iz tretjih držav v EU in obratno potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).   

Netrgovski premik v Slovenijo iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU

Zahteve za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali ozemelj izven EU z evropsko zakonodajo niso usklajene, zato je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo posamezne države članice EU. 

Dostop do uradnih spletnih strani pristojnih organov držav članic EU

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali med drugim določa tudi pogoje za netrgovske premike ostalih hišnih živali iz tretjih držav ali z ozemelj izven EU v Slovenijo.

Za namen netrgovskih premikov ostalih hišnih živali iz tretjih držav lastnik živali pri netrgovskem premiku zagotovi:

  • ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
  • žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno potrdilo).

Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati tudi dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Zaenkrat ni posebnih strokovnih priporočil.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU ter med premiki iz tretjih držav v EU in obratno potrebno upoštevati pravila CITES. Zaščitene in ogrožene živalske vrste mora ob premiku spremljati CITES potrdilo. Pristojni organ za izdajo teh potrdil v Sloveniji je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).   

Netrgovski premik izven EU

Pogoje za potovanje s hišnimi živalmi izven EU predpisuje nacionalna zakonodaja tretjih držav v/preko katere nameravate potovati. V izogib zapletom pri potovanju zato svetujemo, da se pravočasno pred načrtovanim potovanjem pozanimate o pogojih, ki jih mora hišna žival izpolnjevati za vstop v določeno tretjo državo.

Povezave do spletnih strani, kjer so na voljo kontaktni podatki pristojnih organov tretjih držav:

V kolikor se s hišno živaljo nameravate vrniti v EU/Slovenijo svetujemo, da se v izogib morebitnim zapletom pozanimate glede pogojev za ponovni vstop v EU/Slovenijo še preden zapustite EU.

Za živalske vrste, ki so na seznamu zaščitenih vrst, je pri premikih med državami članicami EU ter med premiki iz tretjih držav v EU ali obratno potrebno upoštevati pravila CITES. V kolikor se zahteva, je potrebno v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 predhodno pridobiti potrdilo pri upravnem organu države članice EU, kjer se osebek nahaja. V Sloveniji je pristojni upravni organ Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).