Skoči do osrednje vsebine

Za uvoz živali določenih živalskih vrst nimamo predpisanih harmoniziranih pogojev glede zdravja živali v zakonodaji Evropske Unije. Pogoji so zato določeni v nacionalni zakonodaji posamezne države članice EU. V primerih, ko se pokažejo določena tveganja, pa v EU sprejmemo skupna pravila glede pogojev, ki jih morajo določene živali izpolnjevati, da je dovoljen njihov uvoz v EU.

Splošni uvozni pogoji

Zaradi ohranjanja zdravstvene situacije v Evropski uniji, je potrebno ob uvozu tistih živali in proizvodov živalskega izvora, ki niso regulirani v drugih veterinarskih predpisih, zanje treba zagotoviti uporabo minimalnih zahtev glede zdravstvenega varstva.

Veterinarske pogoje za uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, določa Direktiva Sveta 92/65/EGS, ki je slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

Ta pravilnik določa veterinarske pogoje za promet in trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) ter uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih.

Dovoljen je le uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in pod pogoji iz 17. člena Direktive 92/65/EGS.

Seznami tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz, ter seznami odobrenih središč, ustanov in inštitutov ter skupin so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije.

O dodatnih pogojih glede zdravstvenega varstva živali se Uprava lahko posvetuje z Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.

Posebni pogoji za trgovanje in uvoz salamandrov

Zaradi tveganja, ki ga predstavlja povzročitelj Batrachochytrium salamandrivorans za populacijo močeradov, je bil sprejet Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/320 o nekaterih ukrepih varovanja zdravja živali za trgovino z močeradi znotraj Unije in vnos takih živali v Unijo v zvezi z glivo Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), katerega veljavnost je bila podaljšana z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1998 z dne 28. novembra 2019. 

Posebne zahteve za uvoz močeradov (vse dvoživke iz reda Caudata) v Unijo se uporabljajo do 20. aprila 2021.

Uvoz pošiljk močeradov iz tretjih držav v Unijo je prepovedan, razen če izpolnjujejo posebne pogoje, ki so določeni v Izvedbenem Sklepu Komisije 2018/320. Pogoji za uvoz so naslednji:

  • pošiljka mora izvirati iz ene od tretjih držav, ki so navedene v točki a) četrtega člena;
  • pošiljko spremlja veterinarsko zdravstveno spričevalo, kot je določeno v delu B Priloge I;
  • močeradi ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni ter morajo biti pred pošiljanjem izolirani od živali iz drugih epidemioloških enot, kar potrdi uradni veterinar v tretji državi v spričevalu iz prejšnje alineje.

Pošiljka živali mora biti pred uvozom najavljena preko elektronskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti pošiljk živali - TRACES NT

Ob veterinarskem pregledu pri uvozu na Mejni kontrolni točki mora uvoznik ali njegov zastopnik uradnemu veterinarju predložiti pisno potrdilo, da namembni obrat v katerem se izvaja karantena (ki ga je predhodno registriral pristojni organ) v Uniji izpolnjuje pogoje iz Priloge II, ter da bo pošiljka sprejeta v karanteno v ta obrat. Pisno potrdilo izda fizična ali pravna oseba, odgovorna za namembni obrat.

Po uvozu morajo biti pošiljke poslane direktno v namembni obrat, v katerem se izvede karantena. Minimalni pogoji za te obrate so določeni v Prilogi II. V času karantene uradni ali odobreni veterinar v namembnem obratu preveri dokumentacijo, evidence in živali, ter izvede potrebna vzorčenja, testiranja oziroma zdravljenja za Bsal, kot je to določeno v Prilogi III. Pošiljko iz karantene sprosti uradni ali odobreni veterinar s pisno odobritvijo, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz Izvedbenega Sklepa 2018/320.