Skoči do osrednje vsebine

Z namenom varovanja javnega zdravja in zdravja živali, se za uvoz govedi v Evropsko unijo uporabljajo posebna pravila. Uvoz je dovoljen le iz tistih držav izven EU, ki so na posebnem seznamu za uvoz določenih živalskih vrst. Pri uvozu v EU mora pošiljko govedi spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Govedo se lahko uvaža le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer uradni veterinar opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • tretje države: so države, ki niso države članice, in tista ozemlja držav članic, za katera se ne uporabljajo pravila za uvoz in trgovanje z živalmi v Evropski uniji.  
 • odobrena tretja država: je tretja država ali del tretje države, iz katere je dovoljen uvoz goveda v Skupnost. 
 • uradni veterinar: je veterinar, ki ga veterinarska uprava tretje države pooblasti za izvajanje zdravstvenih pregledov živih živali in izdajanje uradnih spričeval.
 • gospodarstvo: je kmetijsko gospodarstvo ali drugo uradno nadzorovano kmetijsko, industrijsko ali trgovinsko podjetje, vključno z živalskimi vrtovi, zabaviščnimi parki ter naravnimi ali lovskimi rezervati, v katerih se živali redno gojijo ali vzrejajo.

Uvozni pogoji

Uvoz govedi je dovoljen le iz tretjih držav, ki so uvrščene na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz goveda.

Seznam je predpisan v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010. Uvoz domačega goveda, vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci, se dovoli samo iz tistih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, kjer je navedeno posebno vzorčno veterinarsko spričevalo v delu 1 Priloge I (stolpec 4) te uredbe. 

 Tretja država, ozemlje ali njen del so lahko uvrščene na seznam za uvoz:

 • domačega goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjenega za vzrejo in/ali proizvodnjo po uvozu (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BOV-X) in/ali;
 • domačega goveda (vključno z vrstami bivolov (Bubalus) in bizonov (Bison) ter njihovimi križanci), namenjenega za takojšnji zakol po uvozu (v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala BOV-Y).

Živali morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • živali morajo biti identificirane;
 • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, javnozdravstvenega stanja in dobrega počutja živali med prevozom, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

Posebna jamstva in pogoji

Če je potrebno, se lahko po oceni posebnega položaja bolezni za uvoz zahteva dodatne zahteve, da se zmanjša morebitna tveganja za bolezni. To je določeno v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 206/2010, in vključuje:

 • Posebna jamstva (stolpec 5) - odvisno od zdravstvenega stanja v tretji državi; v zvezi z boleznijo modrikastega jezika in epizootske-hemoragične bolezni se lahko zahtevajo dodatna zdravstvena jamstva, preden se živali lahko uvažajo v EU. Kadar je v stolpcu 5 navedena oznaka  A, mora tretja država izpolnjevati ta dodatna jamstva.
 • Posebni pogoji (stolpec 6) - posebne zahteve, ki temeljijo na zdravstvenem statusu oziroma stanju živali in javno zdravstvenem stanju v tretji državi s seznama (na primer, če je tretja država, ozemlje ali njen del priznana kot prosta neke bolezni, so s tem lahko zahteve za uvoz manj stroge) ali kadar ima določena država članica EU posebne dodatne zahteve  v zvezi z posameznimi boleznimi.   

Ko so potrebne dodatne zahteve, mora uradni veterinar v tretji državi izvoznici zagotoviti, da so v veterinarskem spričevalu izpolnjeni oziroma potrjeni ustrezni oddelki.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk

Uvoz goveda je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk (v nadaljevanju: MKT), ki so odobrene za uvoz te vrste živali. Slovenija trenutno nima odobrene MKT za uvoz parkljarjev (goveda). Seznam vseh MKT v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante).

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti en delovni dan vnaprej (število, način in predviden čas prihoda živali) s predpisanim dokumentom.