Skoči do osrednje vsebine

Reja kopitarjev predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Na drugi strani pa predstavlja konjeništvo komercialno in rekreativno panogo, pomembno na globalni ravni. Rejci, športniki in ljubitelji konj se udeležujejo številnih tekmovanj in razstav po celem svetu. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike kopitarjev iz tretjih držav v Evropsko unijo uporabljajo specifična pravila ter seznami tretjih držav, iz katerih je možen uvoz kopitarjev.

Novi pogoji in določbe za vstop v Evropsko unijo enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala

Pogoji za vstop v EU živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev so določeni v Izvedbeni Uredbi Komisije (EU)  2018/659 o pogojih za vstop v Unijo živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev (v nadaljevanju: Izvedbena uredba 2018/659), ki je stopila v veljavo 1. oktobra 2018.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo v tej temi, so:

 • kopitarji: so divje ali domače živali vrst konj, zebra in osel ter križanci teh vrst; 
 • registrirani konj: pomeni žival vrste Equus caballus, ki je registrirana, kakor je opredeljeno v Direktivi Sveta 90/427/EGS o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti, in je identificirana z identifikacijskim dokumentom (ID), ki ga izda:
  • rejska organizacija ali kateri koli drug pristojni organ v državi izvora, ki vodi rodovniško knjigo oziroma register za zadevno pasmo živali, ali
  • katera koli mednarodna zveza ali organizacija, ki se ukvarja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;
 • kategorija enoprstih kopitarjev: pomeni registrirane enoprste kopitarje, enoprste kopitarje za zakol in enoprste kopitarje za vzrejo in proizvodnjo, kot so opredeljeni v 2. členu Direktive 2009/156/ES, oziroma registrirane konje;
 • registrirani enoprsti kopitarji: so kopitarji, kot so opredeljeni v 2. členu Direktive 2009/156/ES;
 • kopitarji za zakol: so kopitarji, namenjeni bodisi neposredno v klavnico bodisi v odobren zbirni center, od koder se kopitarje odpremlja v klavnico;
 • kopitarji za vzrejo in proizvodnjo: so kopitarji, ki niso registrirani kopitarji in kopitarji za zakol;  
 • izvajalec dejavnosti: je vsaka fizična ali pravna oseba, za katero velja eno ali več pravil iz Uredbe 2018/659 ter je odgovorna za enoprste kopitarje. 

Splošno o uvozu enoprstih kopitarjev iz tretjih držav

Da tretja država ali del tretje države pridobi odobritev za izvoz konj v EU, izvede služba Evropske komisije, Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (angleško Health and food safety /DG SANTE) v zadevni tretji državi ali njeni regiji posebno misijo, med katero preverja, ali so jamstva za zdravstveno varstvo živali v zvezi s kopitarji v zadevni tretji državi ustrezno izpolnjena, kakor določa Direktiva Sveta 2009/156/ES.

Tretja država ali njena regija sme izvažati kopitarje v EU samo, če se na podlagi načel iz Direktive Sveta 2009/156/ES ter rezultatov misije Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane uvrsti na seznam tretjih držav ali njihovih regij, odobrenih za izvoz živih kopitarjev, njihovega semena, jajčnih celic ter zarodkov. Seznam je po novem predpisan v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/659 in opredeljuje sanitarne skupine, v katere so države izvoznice ali njene regije razporejene za uporabo uveljavljenih veterinarskih spričeval.

Poznamo tri različne načine vstopov enoprstih kopitarjev v EU:

 • uvoz enoprstih kopitarjev:
  • uvoz registriranih konjev;
  • uvoz pošiljk enoprstih kopitarjev za zakol;
  • uvoz registriranih enoprstih kopitarjev ter enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo;
 • začasni sprejem registriranih konjev;
 • ponovni vstop registriranih konjev (za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu);

Informacije glede premikov enoprstih kopitarjev znotraj EU (trgovanje) so opisane v temi Premiki kopitarjev.

Uvoz, začasni sprejem in ponovni vstop po začasnem izvozu enoprstih kopitarjev so dovoljeni samo preko mejnih kontrolnih točk (MKT), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za vstop. Slovenija trenutno nima odobrene MKT za uvoz enoprstih kopitarjev. Seznam vseh MKT v EU je objavljen na spletni strani Evropske Komisije (stran je v angleškem jeziku).

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MKT, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi v sistemu TRACES NT z dokumentom, sestavljenim skladno z vzorcem skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (SZVD ali angleško CHED - common health entry document), kot je določen z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1715.

Uvoz enoprstih kopitarjev

Uvoz registriranih konjev

Pogoje za uvoz registriranih konjev ter seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz enoprstih kopitarjev v EU, določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659. Izvedbena uredba v prilogi II določa veterinarsko spričevalo, glede na sanitarno skupino, v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora ob uvozu spremljati registriranega konja.

Registrirani konji morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora individualno veterinarsko spričevalo za uvoz v EU posameznega registriranega konja, registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 3 del, oddelek A. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Enoprsti kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v uradnem jeziku države članice prvega vstopa v EU in v uradnem jeziku namembne države.

Uvoz pošiljk enoprstih kopitarjev za zakol

Pogoje za uvoz pošiljk enoprstih kopitarjev za zakol ter seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz kopitarjev, določa Izvedbena uredba Komisije 2018/659. Izvedbena uredba v prilogi II določa veterinarsko spričevalo, glede na sanitarno skupino, v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora ob uvozu spremljati pošiljko enoprstih kopitarjev za zakol.

Enoprsti kopitarji za zakol morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo za uvoz v EU pošiljk domačih enoprstih kopitarjev za zakol, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 3 del, oddelek B. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Pošiljka domačih enoprstih kopitarjev mora izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v uradnem jeziku države članice prvega vstopa v EU in v uradnem jeziku namembne države.

Uvoz registriranih enoprstih kopitarjev ter enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo

Pogoje za uvoz registriranih enoprstih kopitarjev ali enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo ter seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz kopitarjev v EU, določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659.  Izvedbena uredba v prilogi II določa veterinarsko spričevalo, glede na sanitarno skupino, v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora ob uvozu spremljati registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo.

Enoprsti registrirani kopitarji morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora individualno veterinarsko spričevalo za uvoz v EU posameznega registriranega konja, registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 3 del, oddelek A. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Enoprsti kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v uradnem jeziku države članice prvega vstopa v EU in v uradnem jeziku namembne države.

Enoprsti kopitarji za vzrejo in proizvodnjo morajo ob uvozu izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora individualno veterinarsko spričevalo za uvoz v EU posameznega registriranega konja, registriranega enoprstega kopitarja ali enoprstega kopitarja za vzrejo in proizvodnjo, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 3 del, oddelek A. Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Vsi enoprsti kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v uradnem jeziku države članice prvega vstopa v EU in v uradnem jeziku namembne države.

Registracija enoprstih kopitarjev po uvozu  

Najkasneje v 30 dneh po uvozu kopitarja in končanem carinskem postopku, je potrebno spremne dokumente kopitarja predložiti izdajatelju v Sloveniji in vložiti zahtevek za identifikacijski dokument ali za vpis obstoječega dokumenta v centralni register kopitarjev. Informacije o registraciji in identifikaciji enoprstih kopitarjev so navedene objavljene pri Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS). 

Začasni sprejem registriranih konjev za obdobje, krajše od 90 dni

Pogoje za začasni sprejem registriranih konjev določa Izvedbena uredba Komisije 2018/659. Izvedbena uredba v Prilogi II določa vzorec veterinarskega spričevala, glede na sanitarno skupino, v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora spremljati registriranega konja iz tretje države ob začasnem sprejemu v EU.

Registrirani konji morajo ob začasnem sprejemu v EU izpolnjevati naslednje veterinarske pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora individualno veterinarsko spričevalo za začasni sprejem registriranih konjev v EU za obdobje, krajše od 90 dni, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije 2018/659 v Prilogi II, 1 del, oddelek A.

Spričevalo potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Registrirani konji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo mora biti pripravljeno v uradnem jeziku države članice prvega vstopa v EU in v uradnem jeziku namembne države.

Premiki registriranega konja med njegovim začasnim sprejemom

 • premik iz ene države članice v drugo: kadar je načrtovan premik registriranega konja iz ene države članice v drugo med njegovim začasnim sprejemom, žival spremlja:
  • novo veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156;
  • prvotno veterinarsko spričevalo za začasni sprejem registriranih konjev v EU za obdobje, krajše od 90 dni ter
  • nov izvod SVVD, v katerem je dodan del III. Oba nova dokumenta izda uradni veterinar pristojnega organa v kraju odpreme registriranega kopitarja;
 • izstop iz EU:
  • prvotno veterinarsko spričevalo za začasni sprejem registriranih konjev v EU za obdobje, krajše od 90 dni;
  • novo veterinarsko spričevalo za izvoz v tretjo državo izvora ali drugo tretjo državo;
  • nov izvod SVVD, v katerem je dodan del III. Oba nova dokumenta izda uradni veterinar pristojnega organa v kraju odpreme registriranega kopitarja;
  • izstop v drugi državi članici: kadar je mejna kontrolna točka izstopa v drugi državi članici, žival spremlja poleg navedenega za izstop iz EU še veterinarsko spričevalo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2009/156/ES, ki ga izda uradni veterinar pristojnega organa v kraju odpreme;
 • ponovni vstop po začasnem izvozu registriranih konjev, začasno sprejetih v EU, v poglavju Ponovni vstop

Med premiki začasno sprejetega registriranega konja je zanj ves čas odgovoren izvajalec dejavnosti, ki o vsaki spremembi premikov, navedenih v Izjavi, ki spremlja veterinarsko spričevalo, kakor tudi o poginu ali izgubi registriranega konja ali katerih koli drugih izrednih razmerah, zaradi katerih bi bil potreben pregled konja pri veterinarju po 89 dneh začasnega sprejema, obvesti pristojni organ v namembnem kraju oziroma kraju začasnega bivanja, navedenega v spričevalu. Registriranemu konju sta ves čas njegovega začasnega sprejema priložena izvirno veterinarsko spričevalo in SVVD, ki ga izda mejna kontrolna točka vstopa v EU; izvajalec dejavnosti obvesti MKT o datumu nameravanega odhoda začasno sprejetega konja.

Ponovni vstop

Pogoje za ponovni vstop v EU po začasnem izvozu registriranih konjev določa Izvedbena uredba 2018/659. Izvedbena uredba v Prilogi II določa vzorce veterinarskih spričeval, glede na sanitarno skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora spremljati registriranega konja ob ponovnem vstopu v EU.

Registrirani konji morajo ob ponovnem vstopu v EU izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora:
  • bodisi individualno veterinarsko spričevalo za ponovni vstop v EU registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke po začasnem izvozu za obdobje, krajše od 30 dni, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659  v Prilogi II, 2 del, oddelek A,
  • bodisi individualno veterinarsko spričevalo za ponovni vstop v EU registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu za manj kot 90 dni, zaradi udeležbe na konjeniških prireditvah pod okriljem mednarodne konjeniške zveze Fédération Equestre Internationale (FEI), kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659  v Prilogi II, 2 del, oddelek B, 1 poglavje,
  • bodisi individualno veterinarsko spričevalo za ponovni vstop v EU registriranih konjev za dirke po začasnem izvozu za manj kot 90 dni za udeležbo na posameznih dirkah v Avstraliji, Kanadi, ZDA, Hongkongu, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih Emiratih (ZAE) ali Katarju, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 2 del, oddelek B, 2 poglavje.

Posebni pogoji v zvezi z zdravjem živali glede ponovnega vstopa registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke.

Za ponovni vstop registriranega konja po začasnem izvozu mora izvajalec dejavnosti poskrbeti, da so poleg splošnih pogojev izpolnjeni še naslednji posebni pogoji:

 • registriran konj je ostal zunaj EU največ 30 dni, v primeru posameznih dirk ali tekmovanj pa največ 90 dni;
 • žival ni bivala ali tranzitirala ozemelj, ki ne spadajo v isto sanitarno skupino kot tretja država oziroma del ozemlja tretje države odpreme;
 • žival spremlja veterinarsko spričevalo za začasni izvoz iz EU, ali njegova potrjena kopija - na zahtevo mejne kontrolne točke vstopa v EU;
 • v primeru, ko je izstopna točka iz EU ob začasnem izvozu v drugi državi članici, je potrebno pridobiti tudi veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge III k Direktivi 2009/156.

Ponovni vstop po začasnem izvozu registriranih konjev, začasno sprejetih v EU

Registrirani konji se lahko po začasnem sprejemu v EU udeležijo tudi posameznih dirk, tekmovanj in kulturnih dogodkov v tretjih državah ali na delu ozemlja tretjih držav, ki so odobrene za ponovni vstop.

Pogoje za ponovni vstop po takem začasnem izvozu registriranih konjev, začasno sprejetih v EU, določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 o pogojih za vstop v EU živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev, ki v Prilogi II določa vzorce veterinarskih spričeval, glede na sanitarno skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora spremljati registriranega konja ob ponovnem vstopu v EU.

Pogoji za ponovni vstop  začasno sprejetih registriranih konjev po začasnem izvozu zaradi udeležbe na posameznih dirkah, tekmovanjih in kulturnih dogodkih:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora:
  • bodisi individualno veterinarsko spričevalo za ponovni vstop v EU registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu za manj kot 90 dni, zaradi udeležbe na konjeniških prireditvah pod okriljem mednarodne konjeniške zveze Fédération Equestre Internationale (FEI), kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 2 del, oddelek B, 1 poglavje,
  • bodisi individualno veterinarsko spričevalo za ponovni vstop v EU registriranih konjev za dirke po začasnem izvozu za manj kot 90 dni za udeležbo na posameznih dirkah v Avstraliji, Kanadi, ZDA, Hongkongu, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih Emiratih (ZAE) ali Katarju, kot ga določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 v Prilogi II, 2 del, oddelek B, 2 poglavje; spričevalo za ponovni vstop potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Kopitarji morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja, ki so določeni v spričevalu. Veterinarsko spričevalo se pripravi v uradnem jeziku države članice vstopa v EU ter v jeziku namembne države.

Pri ponovnem vstopu registriranih konjev je potrebno biti pozoren na to, koliko časa je minilo od začasnega izvoza kopitarja, ki ne sme biti daljši, kot je predvideno z zakonodajo. Časovno obdobje, po katerem se morajo registrirani kopitarji vrniti po začasnem izvozu, je odvisno od tega, iz katere tretje države se vračajo in je navedeno tudi na veterinarskem spričevalu za ponovni vstop iz te skupine držav. Praviloma to obdobje ni daljše od 30 dni. V izjemnih primerih, ko gre za posamezna tekmovanja ali dirke, naprimer konjeniške prireditve pod okriljem mednarodne konjeniške zveze, kot so testna prireditev v okviru priprav na olimpijske igre, paraolimpijske igre, Svetovne konjeniške igre, Azijske konjeniške igre, Ameriške konjeniške igre, tekmovanje Endurance World Cup v Združenih arabskih Emiratih (ZAE) ali za posamezne dirke v Avstraliji, Kanadi, ZDA, Hongkongu, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih Emiratih (ZAE) ali Katarju, pa velja časovna omejitev do 90 dni.

Tranzit enoprstih kopitarjev preko ozemlja EU

Kadar se kopitarji prevažajo v tranzitu prek Evropske unije na poti iz ene tretje države v drugo tretjo državo, so pogoji določeni v Izvedbeni uredbi Komisije 2018/659. Izvedbena uredba v Prilogi II določa vzorec veterinarskega spričevala, glede na sanitarno skupino v katero sodi tretja država glede zdravstvenega stanja živali, ki mora spremljati registriranega konja ob ponovnem vstopu v EU.

Države, iz katerih se dovoli vstop v EU za namen tranzita, imajo dovoljenje za začasni sprejem registriranih konjev ali uvoz registriranih konjev, registriranih enoprstih kopitarjev in enoprstih kopitarjev za vzrejo in proizvodnjo. 

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri tranzitu enoprstih kopitarjev prek EU:

 • morajo biti identificirani;
 • spremljati jih mora identifikacijski dokument;
 • spremljati jih mora veterinarsko spričevalo za tranzit živih enoprstih kopitarjev prek EU iz ene tretje države ali enega dela ozemlja tretje države v drugo tretjo državo ali v drug del ozemlja iste tretje države, kot ga določa Izvedbena uredba 2018/659 v Prilogi II, 1 del, oddelek B.

Sprememba začasnega sprejema v trajni vstop

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se dovoli sprememba začasnega sprejema v trajni vstop:

 • dovoljen je uvoz registriranih konjev iz tretjih držav v skladu s Prilogo I Izvedbene uredbe Komisije 2018/659;
 • pristojni organ zagotovi, da:
  • je opravljen zadovoljiv pregled skladnosti s pogoji glede testiranja in cepljenja za uvoz registriranih konjev
  • je bil registriran konj ves čas pod uradnim nadzorom;
 • izvajalec dejavnosti poskrbi, za:
  • redne veterinarske preglede in njihove evidence,
  • evidence premikov,
  • opravi carinske postopke ter
  • vloži zahtevek za izdajo ID ali prilagoditev obstoječega ID pri pristojnem organu.

Registracija enoprstih kopitarjev po spremembi začasnega sprejema v trajni vstop 

Po uvozu kopitarja in končanem carinskem postopku, je potrebno spremne dokumente kopitarja predložiti izdajatelju v Republiki Sloveniji in vložiti zahtevek za identifikacijski dokument ali za vpis obstoječega dokumenta v centralni register kopitarjev. 

Informacije o registraciji in identifikaciji kopitarjev so na spletnem mestu Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS).