Skoči do osrednje vsebine

Reja kopitarjev predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Konjeništvo pa na drugi strani predstavlja komercialno in rekreativno panogo. Rejci, športniki in ljubitelji konj se udeležujejo številnih tekmovanj in razstav po ozemlju celotne EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike kopitarjev med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Identifikacija kopitarjev

Kopitar mora biti identificiran oziroma označen v skladu z veljavno zakonodajo. To pomeni, da je označen z mikročipom,  vpisan v register kopitarjev in ima identifikacijski dokument (ID).

Premiki kopitarjev v Sloveniji

Premik in prevoz registriranih kopitarjev ter kopitarjev za rejo in rabo

Registrirane kopitarje ter kopitarje za rejo in rabo mora vedno spremljati identifikacijski dokument, razen v naslednjih primerih:

 • v hlevu ali na pašniku, kadar lahko imetnik takoj predloži identifikacijski dokument;
 • v začasnih premikih peš: 
  • v bližino gospodarstva v isti državi članici, pri čemer se lahko identifikacijski dokument predloži v roku treh ur; ali
  • na poletno pašo in z nje, pri čemer je identifikacijske dokumente mogoče predložiti na gospodarstvu odhoda;
 • neodstavljene živali ob materi ali nadomestni materi;
 • kadar živali sodelujejo na treningu ali preskusu konjeniškega tekmovanja ali dogodka, pri čemer morajo zapustiti kraj tekmovanja ali dogodka;
 • med premikom ali prevozom v nujnih primerih, ki se nanašajo na kopitarje ali na gospodarstvo, na katerem se kopitarji redijo.

Premik in prevoz kopitarjev za zakol

Med premikom ali prevozom v klavnico mora kopitarje za zakol spremljati:

 • identifikacijski dokument ali potrdilo o označitvi; slednje je mogoče le v posebnih primerih, kadar to dovoli pristojni organ, in
 • izjava o prehranski varnosti.

Podatki o prehranski verigi

Nosilci dejavnosti klavnic so zavezani k temu, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Premiki kopitarjev med državami članicami EU

Registrirane kopitarje, ki zapustijo gospodarstvo, mora spremljati identifikacijski dokument in potrdilo o zdravstvenem stanju v skladu s Prilogo II Direktive Sveta 2009/156.

Kopitarje za rejo, rabo in zakol mora poleg identifikacijskega dokumenta med prevozom spremljati zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo III Direktive Sveta 2009/156.

Premik registriranih kopitarjev na tekmo znotraj EU

Za premik na tekmo mora biti registrirani kopitar identificiran v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije 2015/262. Pri premiku mora kopitarja spremljati: 

 • identifikacijski dokument in
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, kot ga določa Priloga II Direktiva Sveta 2009/156.

Potrdilo o zdravstvenem stanju izda in potrdi uradni veterinar na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR. O nameravanem premiku kopitarjev je treba pravočasno obvestiti uradnega veterinarja, da se potrebni dokumenti lahko pravočasno izdajo. Potrdilo o zdravstvenem stanju uradni veterinar pošlje tudi preko elektronskega sistema Trade Control and Expert System (v nadaljevanju: TRACES). TRACES je orodje za sledenje premikov živali in proizvodov tako izven kot znotraj EU. Na spletni strani Evropske Komisije so informacije o sistemu TRACES dostopne v angleškem jeziku. 

Vendar lahko organizator posamezne tekme zahteva dodatne pogoje, ki jih morajo kopitarji izpolnjevati za premik na tekmo. V zvezi z dodatnimi zahtevami se je treba pozanimati pri organizatorju posamezne tekme.


Prevoz registriranih kopitarjev na tekmo

Pogoje za prevoz živali določata Uredba Sveta o zaščiti živali med prevozom 1/2005 in Pravilnik o zaščiti živali med prevozom, ki so: 

 • prevoznik mora biti registriran, kar pomeni, da ima dovoljenje za prevoz, ki ga, na podlagi vloge, izda pristojni območni urad UVHVVR;
 • voznik mora imeti potrdilo o usposobljenosti, kar pomeni, da ima opravljeno usposabljanje za prevoz živih živali.

V zvezi s prevozom kopitarja z letalom vam svetujemo, da se posvetujete z letalsko družbo, s katero boste prevažali kopitarja.

Trgovanje s kopitarji znotraj EU

Če so kopitarji namenjeni za trgovino znotraj EU, morajo biti identificirani v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije  2015/262. 

Registrirane kopitarje mora spremljati: 

 • identifikacijski dokument in
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, kot ga določa Priloga II Direktiva Sveta 2009/156.

Potrdilo o zdravstvenem stanju izda in potrdi uradni veterinar na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR oziroma v kraju izvora, če gre za trgovanje s kopitarjem iz druge države članice EU v Republiko Slovenijo. Potrdilo o zdravstvenem stanju uradni veterinar pošlje tudi preko elektronskega sistema TRACES

Kopitarje za rejo in rabo mora spremljati:

 • identifikacijski dokument in
 • zdravstveno spričevalo, kot ga določa Priloga III Direktiva Sveta 2009/156. 

Zdravstveno spričevalo izda in potrdi uradni veterinar na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR oziroma v kraju izvora, če gre za trgovanje s kopitarjem iz druge države članice EU v Republiko Slovenijo. Zdravstveno spričevalo uradni veterinar pošlje tudi preko elektronskega sistema TRACES

Kopitar mora izpolnjevati zahteve glede zdravstvenega stanja, ki so navedene v zdravstvenem spričevalu. Kopitarje, ki niso registrirani, lahko pri premiku med državami članicami namesto posameznih zdravstvenih spričeval spremlja eno samo zdravstveno spričevalo na pošiljko.

Kopitarje za zakol mora spremljati:

 • identifikacijski dokument;
 • zdravstveno spričevalo, kot ga določa Priloga III Direktiva Sveta 2009/156; in
 • izjava o prehranski verigi
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zdravstveno spričevalo izda in potrdi uradni veterinar na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR oziroma v kraju izvora, če gre za trgovanje s kopitarjem iz druge države članice EU v Republiko Slovenijo. Zdravstveno spričevalo uradni veterinar pošlje tudi preko elektronskega sistema TRACES

Kopitar mora izpolnjevati zahteve glede zdravstvenega stanja, ki so navedene v zdravstvenem spričevalu. Kopitarje, ki niso registrirani, lahko pri premiku med državami članicami namesto posameznih zdravstvenih spričeval spremlja eno samo zdravstveno spričevalo na pošiljko.

Prevoz kopitarjev za trgovanje

Pogoji za prevoz živali so:

 • prevoznik mora biti registriran, kar pomeni, da ima dovoljenje za prevoz, ki ga, na podlagi vloge, izda pristojni območni urad UVHVVR;
 • voznik mora imeti potrdilo o usposobljenosti, kar pomeni, da ima opravljeno usposabljanje za prevoz živih živali.

V zvezi s prevozom kopitarja z letalom vam svetujemo, da se posvetujete z letalsko družbo, s katero boste prevažali kopitarja.

Premiki registriranega konja med državami EU med njegovim začasnim sprejemom iz tretje države

Informacije v zvezi s pogoji za premike registriranih konjev med državami EU med njihovim začasnim sprejemom iz tretje države so opisane v temi Uvoz enoprstih kopitarjev